(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední přihlášený do… Ano, ještě máme další přihlášku. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já budu velice stručný. Dovolte mi, abych si osvojil na lavice rozdané pozměňovací návrhy pana kolegy Aleše Rozehnala. Musím upřesnit, že pozměňovací návrhy směřují k tisku 1111/1, tedy k usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Dále v tomto usnesení je třeba zaregistrovat zásadní změnu, a to následující. Navrhuje se změna § 24 a přílohy ve dvou variantách. V prvé variantě se navrhuje částku 500 eur změnit na 2000 eur a ve druhé variantě se navrhuje změnit částku 500 eur na částku 3000 eur. To je tedy k pozměňovacímu návrhu kolegy Rozehnala, který jsem si osvojil.

Dále mi dovolte, abych si osvojil pozměňovací návrh kolegy Miloše Patery, který vám byl rovněž rozdán na lavice. Děkuji.

Pardon, omlouvám se, to by musela být legislativně technická úprava, tam je částka 1500 eur v obou variantách a mění se na 2000 a 3000 eur. Pardon.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nevím, jestli pan poslanec Lubomír Suk byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy? Je tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan ministr ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, chtěl bych říci, že leccos z toho, co tady zaznělo, je pro nás skutečně akceptovatelné, takže se rozhodne při třetím čtení. Několik věcí jsme si skutečně neuvědomili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajka má zájem? Nemá zájem. Nepadl také žádný návrh v podrobné rozpravě, o kterém bychom mohli hlasovat. Končím druhé čtení zákona o právu autorském, bod číslo 25.

 

Přejdeme k bodu 37. Pan ministr zůstane u stolku zpravodajů, paní zpravodajka také, takže nemusím zvát nikoho jiného, jen uvedu bod č. 37. Je jím

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb.,
o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 854/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr kultury Vítězslav Jandák. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych úvodem svého vystoupení připomněl, že novelu zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, předložila vláda Poslanecké sněmovně již před rokem, tedy 4. ledna 2005. Vládní návrh zákona obsahoval novou úpravu orgánů fondu. Základním cílem návrhu zákona však bylo vytvoření nových finančních zdrojů pro českou kinematografii. Jedná se o poplatek z audiovizuálního představení, poplatek z rozmnoženiny audiovizuálního díla a poplatek z vysílání reklamy nebo teleshoppingu v televizním vysílání.

Důvodem, proč se ke druhému čtení dostáváme až nyní, je především několikeré projednávání návrhu v gesčním výboru, tedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jsem velmi rád, že během projednávání ve výboru byl dán prostor k rozsáhlé diskusi, jejímž výsledkem je přepracování původního vládního návrhu do podoby, která, jak doufám, je pro mnohé z vás akceptovatelnější.

Na základě změn přijatých kulturním výborem bylo v návrhu zákona podstatně změněno fungování orgánů fondu a byl doplněn nový zdroj, a to poplatek z výnosu z podnikatelské činnosti placený Českou televizí. Dále se snižuje sazba z poplatku z audiovizuálních představení ze 3 na 2 procenta a nově se mezi projekty, kterým lze poskytnout podporu z fondu, řadí i projekty zaměřené na filmovou výchovu a vzdělávání. Rada fondu by se měla napříště skládat z 15 členů, z nichž 9, to je tři pětiny, bude navrhovat ministr kultury a 6 členů, to jsou dvě pětiny, poplatníci podle zákona, to jsou provozovatelé televizního vysílání, pořadatelé audiovizuálních představení a distributoři audiovizuálního díla.

Věřím tedy, vážení poslanci a poslankyně, že návrh zákona, bude-li schválen v upravené podobě, významně podpoří českou kinematografii. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 854/1 až 4. Nyní žádám paní zpravodajku poslankyni Kateřinu Dostálovou, aby se ujala své zpravodajské zprávy.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusím se zhostit role zpravodaje a s diskusí si počkám na obecnou rozpravu, jak jsem to přednesla už u minulého bodu, pokud o tuto rozpravu bude zájem.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministra kultury Vítězslava Jandáka, zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Dostálové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 854, ve znění návrhů, tak jak je přijal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Já tady jako zpravodajka musím ještě říci to, co už lehce nastínil pan ministr kultury. My máme vlastně předložen do Poslanecké sněmovny vládní návrh, nicméně tento vládní návrh doznal obrovské změny komplexním pozměňovacím návrhem, který předložil a osvojil si pan kolega František Strnad. Chtěla bych vás, vážení kolegové, poprosit - a předesílám už panu předsedajícímu, že v podrobné rozpravě bychom se měli vypořádat s tím, že budeme hlasovat o tom, zda Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s tím, aby za základ projednávání byl přijat komplexní pozměňovací návrh, který si osvojil pan kolega Strnad, a teprve k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu budeme přijímat pozměňovací návrhy. To by měl být první bod, o kterém bychom hlasovali v podrobné rozpravě, protože ten komplexní pozměňovací návrh velmi radikálně mění původní vládní předlohu.

To je zatím ode mne vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám, paní zpravodajko, za vaši zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím dvě přihlášky, první je přihlášena paní poslankyně Táňa Fischerová, připraví se poslanec Petr Bratský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji, pane předsedající. Páni ministři, kolegyně a kolegové, od prvého čtení tohoto zákona uplynul už téměř rok, a proto bych vám ráda připomněla některé náměty, které jsem vám tehdy předložila. Upozorňovala jsem i na další okolnosti spojené s podporou kinematografie a výrobou filmů, které si možná mnozí neuvědomují. Nejde pouze o samotnou výrobu, ale také o podporu distribuce u nás i v zahraničí. Například bez existence Českého filmového centra a Institutu dokumentárního filmu, které se zabývají propagací našich filmů v zahraničí, by se česká filmová tvorba ve světě uplatňovala mnohem hůře než dosud. Činnost těchto center v současnosti podstatnou měrou ze svých prostředků podporují sami tvůrci právě proto, že bez nich nelze v dnešním filmovém světě vůbec obstát.

Pozitivní změnou v návrhu novely je, že do systému podpory kinematografie přivede nové prostředky na tvorbu. Návrh však bohužel rezignuje na významnou součást podpory národní kultury, tedy propagaci české kinematografie. I když prostředků ve fondu ani po přijetí této potřebné novely určitě nebude nazbyt, neměli bychom opomíjet ani tuto významnou součást procesu filmové tvorby. Předložený návrh nepochopitelně zužuje současná platná pravidla pro udělování podpory. Proto v podrobné rozpravě předložím jednoduchý pozměňovací návrh, který vrátí podporu propagace české kinematografie zpět mezi úkoly fondu. Zároveň ze seznamu přispěvatelů do fondu nepochopitelně opakovaně vypadla jedna skupina významných uživatelů kinematografických děl, a sice kabelové televize. I tento výpadek navrhuji řešit svým pozměňovacím návrhem.

Děkuji za pozornost a hlásím se do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Táně Fischerové. Slova se ujme pan poslanec Petr Bratský.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP