(9.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

K prvnímu. Předmětem navrhovaného nového ustanovení bodu 97 je úprava procedury sjednávání sazebníku odměn mezi příslušným kolektivním správcem a zástupci právnických osob, které sdružují uživatele. Metoda a stanovení unifikovaného sazebníku pro veškeré uživatele na území České republiky je podle mého názoru v rozporu se základními právními zásadami rovnosti stran a smluvní volnosti. Vztah mezi kolektivním správcem a uživatelem je vztahem smluvním, přičemž tento smluvní vztah je projevem shodné vůle obou smluvních stran. Jednání směřující k založení takového smluvního vztahu nelze proto zužovat předem určenou a neměnnou výší odměn. V tomto případě sazebníkem, jehož podobu nemohl a nemůže uživatel ovlivnit. Na okraj chci říci, že princip administrativně určovaných sazebníků, to znamená vyhlášky Ministerstva kultury, který byl užit v předchozích úpravách, byl kvůli nevyhovujícím současným společenským podmínkám již dříve překonán a zrušen. Problematický je také návrh okruhu subjektů, s nimiž by měl kolektivní správce takový sazebník odměn projednat. Návrh nezaručuje, že by se projednání takovéhoto sazebníku účastnili prostřednictvím svých zástupců všichni uživatelé, pro něž má být tento sazebník následně závazný. Návrh proto zcela pomíjí princip rovného postavení smluvních stran, což je zcela nepřípustné. Současná úprava dostatečně zajišťuje sledovaný cíl spravedlivého a nekomplikovaného sjednávání výše odměn pro autory a uživatele a současně plně respektuje zásady smluvní volnosti a rovnosti obou stran. Navržené ustanovení je proto nadbytečné.

K bodu dva si dovolím také krátké odůvodnění. Současné znění upravující povinnost součinnosti poskytuje kolektivnímu správci praktický a vymáhatelný prostředek, který mu umožňuje účinně identifikovat provozovatele veřejné hudební produkce a následně vůči němu uplatnit své oprávněné nároky. Kolektivní správce, jehož hlavním předmětem činnosti je uplatňování a ochrana majetkových práv autorů a dalších oprávněných subjektů, je k této činnosti lépe vybaven a není důvodné jeho zákonem stanovené povinnosti přenášet na třetí osobu v podobě poskytovatele prostor. V případě, že poskytovatel prostor svou povinnost v součinnosti nesplní, jsou veškerá práva kolektivního správce na vymožení této povinnosti, jakož i náhradu škody a ušlého zisku vůči poskytovateli prostor plně zachována. Zakládat proto novou právní fikci a považovat poskytovatele prostor za provozovatele veřejné hudební produkce není proto na místě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Slova se ujme pan poslanec Radim Chytka a připraví se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl jeden pozměňovací návrh, který zní.

V § 100 odst. 1 písm. h) bod 3 zní: 3. Stanovuje výše a způsob placení odměn podle § 19 odst. 1 a 2, a to na základě počtu osob, kterým je dílo sděleno.

Tolik můj pozměňovací návrh. Dovolte mi krátké zdůvodnění. Toto ustanovení jsme už přijali v malé novele autorského zákona, kdy ctihodná Poslanecká sněmovna usoudila, že je opravdu nelogické, aby jednotliví provozovatelé kulturních zařízení s kolektivními správci se dohadovali na výběru placení ohledně jednoho jediného kritéria, které zní: jaká je kapacita oněch kulturních sálů. Tenkrát jsme se domluvili, že je daleko logičtější, že poplatky se budou odvíjet od jiného kritéria, a to kolik diváků, kolik posluchačů na dotyčný koncert přišlo. Toto ustanovení jsme schválili a podle mých informací v praxi toto ustanovení nedělá žádné problémy. Kolektivní správci i provozovatelé jednotlivých kulturních zařízení našli společnou řeč, dohodli se a poplatky se myslím platí a vybírají bez jakýchkoliv problémů. Divím se proto Ministerstvu kultury, že toto ustanovení, na kterém se Poslanecká sněmovna dohodla a v praxi funguje, chce zrušit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi. Nyní pan poslanec Petr Pleva, poslední přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, který tady rušíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já vás opravdu přeruším, a požádám, aby jednotliví poslanci nerušili ty, kteří jsou u stolků zpravodajů a sledují podrobnou rozpravu k tisku, a to jak pana předkladatele, tak paní zpravodajku.

Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Petr Pleva: Ač nerad, musím nesouhlasit se svým ctěným kolegou Novotným, který zde hovořil o tom, k čemu jsou jednotlivé přístroje, ze kterých se odvádějí autorské poplatky, užívány. Zatímco u počítačů je pravděpodobnost, že budou užity, nebo alespoň některá jejich část, to je vypalovačka, harddisk apod., k tomu, že na ně budou pro vlastní potřebu kopírována autorská díla, za což autorům přísluší podle zákona i podle směrnice odměna, je pravděpodobnost, která hraničí téměř s jistotou. Zato u kopírovacích zařízení, ať už jsou to tiskárny, kopírky a podobně, tak je pravděpodobnost samozřejmě v podstatě nižší, protože se používají spíše ke kopírování úředních a jiných dokumentů. Také to bylo vyjádřeno v zákoně, že právě tyto kopírovací a jiná zařízení měla tzv. provozní výjimku, a také i v tomto zákoně je stanoven pravděpodobný počet takovýchto autorských kopií v tzv. copy shopech nebo tam, kde je kopírovací přístroj určen pro veřejnou potřebu.

V novém zákoně ovšem provozní výjimka je odstraněna a nahrazena licenční smlouvou, což si myslím, že je buď hluboké nedorozumění, anebo nějaké přehlédnutí, samozřejmě nejen ministerstva, ale i nás poslanců, protože jsme na tohle zapomněli při projednávání ve výboru, takže vina padá na naše bedra společně. Já se pokusím tuto nesrovnalost odstranit ze zákona, a to tak, že provozní výjimku navrhnu takovým způsobem, aby nebyla do budoucna předmětem mnoha soudních jednání, která probíhají právě mezi prodejci těchto přístrojů a mezi autorskými svazy.

Proto si dovoluji navrhnout tento pozměňovací návrh. V článku 1 v bodě 24 v § 25 se vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Odměna, kterou je povinna platit osoba podle odst. 2 písm. b), přísluší v závislosti na pravděpodobném počtu přístrojů určených ke zhotovování tiskových rozmnoženin děl podle § 30a. Pro výpočet výše odměny z přístrojů určených ke zhotovování tiskových rozmnoženin děl se pravděpodobný počet těchto přístrojů stanoví na 20 %. Odměna se stanoví z průměrné ceny přístroje bez DPH.

Ostatní odstavce se přeznačí.

V § 25 odst. 7 se věta druhá zrušuje.

Je to jeden pozměňovací návrh, takže se musí hlasovat dohromady. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi, nyní se slova ujme pan poslanec Vladimír Koníček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych navrhnout jednu drobnou změnu. Jak v původním návrhu v bodě 113 odst. 12, tak v usnesení výboru v bodě 49 odst. 10 je uvedeno, že odměna za půjčování činí 50 haléřů za jednu výpůjčku. Jedná se o výpůjčky v knihovnách. Protože evropská směrnice nám přikazuje určit nějakou odměnu, ale její výši nestanovuje, navrhuji změnit částku 50 haléřů na částku 10 haléřů za výpůjčku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP