(17.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Návrhem zákona se současně upravují některé další související otázky. Za prvé se jedná o promítnutí platné právní úpravy do textu těch ustanovení jednacího řádu Sněmovny, která upravují hlasovací většinu potřebnou pro přijetí některých rozhodnutí v oblasti bezpečnosti České republiky. Za druhé se navrhuje upravit blíže proceduru projednávání některých otázek spojených s oblastí bezpečnosti naší republiky. Konkrétně jde o úpravu projednávání návrhu na vyhlášení válečného stavu, vyhlášení stavu ohrožení státu, vyslovení souhlasu s prodloužení doby nouzového stavu či zrušení nouzového stavu před uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen. Jde také o vyslovení souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo naše území anebo souhlas s pobytem ozbrojených sil jiných států na našem území. Také se jedná o rozhodnutí o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, v době stavu ohrožení státu nebo v době válečného stavu. V těchto případech se navrhuje, aby o návrzích Sněmovna rozhodovala ve zkráceném jednání a stanoví se úprava tohoto zkráceného jednání.

Druhý okruh navržené právní úpravy tisku 1046 vychází zejména z dosavadní praxe při jednání Poslanecké sněmovny. Konkrétně vychází z průběhu voleb konaných v Poslanecké sněmovně. Jedná se především spíše o legislativně technická upřesnění těch ustanovení, která by v praxi mohla vést k určitým výkladovým problémům nebo která již v minulosti některé výkladové problémy přinesla. Z tohoto důvodu výbor navrhl zpřesňující informace. Jedná se např. o upřesnění stanovení podoby hlasovacího lístku, upřesnění procesu předkládání kandidátů na ověřovatele Sněmovny apod. Mnohé navržené postupy se sice již v praxi užívaly, ale jednací řád Sněmovny je přímo neupravoval.

Dovolte mi, abych vás ještě upozornila, jak řekla paní místopředsedkyně Sněmovny, že k tomuto tisku nám bylo také předloženo stanovisko vlády, ve kterém vláda vyjádřila souhlas s návrhem zákona. Navrhla k němu své připomínky. Také k těmto připomínkám je potřeba alespoň krátké zmínky.

Za prvé je zde připomínka k článku I bod 1, tedy nové znění poznámky pod čarou, spíše se jedná o legislativně technickou úpravu. Samozřejmě je možné ji akceptovat.

S dalšími třemi připomínkami pod bodem 2, 3 a 4 podvýbor tak už zcela nesouhlasí. Jsme přesvědčeni, že znění, jak je navrhl podvýbor Poslanecké sněmovny, je vhodnější, že takové znění, které jsme předložili, by mělo zůstat, abychom docílili cílů, které jsme si stanovili ve chvíli, kdy jsme k těmto změnám přistupovali.

Tolik mé uvedení tohoto nyní projednávaného bodu. Myslím, že jsem nezapomněla na nic. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nepochybně vyžaduje zásadní nebo podstatnější změny, abychom se nedostávali do problémů, které zejména poslední týdny jednání Poslanecké sněmovny přinesly. Návrh, který projednáváme, je skutečně tou minimální a nezbytnou změnou, kterou v tuto chvíli musíme udělat.

Domnívám se, že zákon byl dostatečně představen paní místopředsedkyní, že tedy není žádný důvod pro to, abychom rozšiřovali v prvním čtení, alespoň z mých úst, informace o tomto zákoně. Navrhuji, aby byl propuštěn do druhého čtení a Poslaneckou sněmovnou schválen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, také nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Obecnou rozpravu tedy končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování. Pokusím se přivolat kolegy a kolegyně. Zatím vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 911 z přítomných 82 poslanců pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh zákona jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Děkuji paní místopředsedkyni i panu zpravodajovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

26.
Návrh poslanců Michala Doktora, Michala Krause, Jaroslava Lobkowicze,
Vlastimila Ostrého a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 965/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Michal Doktor a jako zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miloslav Vlček.

Tento návrh jsme projednávali v pátek 25. listopadu, kdy jsme přerušili podrobnou rozpravu nejpozději do 2.12. a požádali jsme Fond pojištění vkladů o dodání informací o dopadech tohoto zákona. Materiál vám byl rozdán ve čtvrtek 1. prosince.

Ptám se pana poslance Michala Doktora, zda chce vystoupit. Ano, teď je ta správná chvíle. Poté se zeptám i pana zpravodaje.

 

Poslanec Michal Doktor: Vystoupím s velmi krátkým hodnocením materiálu, který na naši žádost vypracoval Fond pojištění vkladů.

Musím říci, že pro mě osobně a nepochybně i pro ostatní spolupředkladatele tohoto návrhu novely bankovního zákona je obsah materiálu velkou satisfakcí. Připomenu vám, že v útocích proti tomuto návrhu zazníval rádoby kvalifikovaný odhad na úrovni 12, 14 i více miliard korun. Nároky k fondu pojištění, které jsou zde uvedeny a vyčíslovány v hrubém rysu zhruba na úrovni 3,83 miliardy korun při zohlednění některých korigujících návrhů v usnesení rozpočtového výboru, resp. těch, které zde zazněly, dokonce pouze dvě miliardy. Rád bych vám, kolegyně a kolegové připomněl, že já sám jsem zde nikdy neuvedl a ani nepřipustil číslo vyšší než 4,8 miliardy korun. Z toho je zřetelné, že skutečný kvalifikovaný odhad a nárok na fond pojištění je takový, že nejenže neohrozí stabilitu fondu pojištění jako takového, nároky dokonce nejsou ani tak velké, aby odčerpaly celé disponibilní zdroje, které má fond k užití, které může použít na vypořádání této transakce. Nepřipadá v úvahu ani jednorázové navýšení poplatků bank, které budou odvádět do fondu pojištění z titulu předlužení fondu.

Já k tomu materiálu nic nemám. Myslím si, že velmi prospělo, že jsme dali fondu pojištění prostor pro zpracování takové kvalitní analýzy.

Jedinou věc, kterou jsem si musel vyjasnit a korigovat, je názor týkající se ustanovení na omezení anonymních vkladů. Tam byl hrubě nepochopen účinek navrhovaného pozměňovacího návrhu. Pan poslanec Kala navrhl anonymní vklady, resp. plnění za ně zcela vypustit. Já jsem navrhl aplikovat jisté omezení, které by se týkalo pouze těch anonymních vkladů, které byly přihlášeny ke konkursu a vyrovnání. Pracovníci fondu toto omezení přehlédli a kvantifikovali ustanovení jako celek. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ještě se zeptám pana zpravodaje. Nechce vystoupit.

Nyní se o slovo přihlásil v podrobné rozpravě pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP