(17.10 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, já bych zde jen chtěl podpořit návrh, který předložil můj vážený kolega Ing. Krajíček, a chtěl bych upozornit Poslaneckou sněmovnu, že jeho návrh je v podstatě legislativně technický. Jde o to, že pokud jsou nějací věřitelé zkrachovalé banky, tak je logické, že pokud těmto věřitelům fond pojištění uhradí ony pohledávky, tak v rozsahu těchto pohledávek se fond stane součástí konkursního řízení za ony věřitele. Ono se tak stane tak či onak, jde o to, že díky tomuto pozměňovacímu návrhu se to stane bez zbytečné časové prodlevy.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Ivana Levá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přečetla pozměňovací návrh, který vám nebyl rozdán.

V článku II. Přechodné ustanovení se v prvním neočíslovaném odstavci za slova "(dále jen "banky")" vkládají slova ", popř. jejich dědicům, právním nástupcům a ručitelům jejich pohledávek nebo jejich právním nástupcům.".

"V článku II. Přechodné ustanovení se na konci prvního neočíslovaného odstavce za slova "každému vkladateli" vkládá "popř. jeho dědici, právnímu nástupci a ručiteli jeho pohledávek nebo jeho právnímu nástupci."

V článku II. Přechodné ustanovení se ve druhém neočíslovaném odstavci věta "Dodatečná náhrada se vyplatí rovněž dědicům fyzických osob a právním nástupcům právnických osob." mění následovně: "Dodatečná náhrada se vyplatí rovněž dědicům a právním nástupcům oprávněných fyzických a právnických osob a ručitelům jejich pohledávek nebo jejich právním nástupcům."

V článku II. Přechodné ustanovení se druhý neočíslovaný odstavec mění tak, že za nově měněnou a doplněnou větu "Dodatečná náhrada se vyplatí rovněž dědicům a právním nástupcům vkladatelů a ručitelům bank." se vkládají věty o následujícím znění: "Dodatečná náhrada bude Fondem vyplacena všem osobám uvedeným v tomto odstavci a prvním neočíslovaném odstavci článku II. Přechodného ustanovení, s výjimkou pohledávek z anonymních vkladů, jejichž věřitelé nebyli v rámci konkursního řízení prohlášeného na majetek bank, nebo jinak, dostatečně identifikováni. Za anonymní vklady jsou považovány zejména vkladní listy na doručitele nebo depozitní certifikáty na doručitele."

V článku II. Přechodné ustanovení se třetí neočíslovaný odstavec mění na následující znění: "Fond se dnem výplaty dodatečných náhrad stává v rozsahu, v jakém na něj přešly nároky vůči bankám, účastníkem konkursního řízení namísto původních vkladatelů, resp. jejich dědiců či právních nástupců nebo ručitelů jejich pohledávek nebo jejich právních nástupců. Soud v konkursním řízení nevydává zvláštní rozhodnutí. Nárok vkladatele nebo jiné osoby uvedené v tomto odstavci, který nebyl řádně přihlášen do konkursního řízení na majetek bank, je Fond oprávněn přihlásit do konkursního řízení do dvou měsíců ode dne, kdy byla tomuto vkladateli nebo jiné osobě uvedené v tomto odstavci vyplacena dodatečná náhrada."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana zpravodaje, zda padl nějaký návrh, o kterém bychom teď měli hlasovat. Nemám žádnou poznámku ani z minulého jednání, takže předpokládám, že mohu skončit druhé čtení tohoto návrhu zákona a také skončit projednávání tohoto bodu.

Kolegyně a kolegové, dalším a posledním bodem, o kterém jsme si dopoledne řekli, že jej budeme dnes odpoledne projednávat, je bod 24. - Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 910, druhé čtení. Mám tady poznámku z organizačního odboru, že předkladatele má reprezentovat náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jiří Veverka a že se nemůže zúčastnit našeho dnešního jednání, nicméně že souhlasí s tím, aby tento návrh zákona byl přiřazen na konec pořadu.

Domnívám se, že by bylo netypické, kdybychom projednávali druhé čtení návrhu bez předkladatele. Pokud nemáte nikdo námitek, já tento bod dnes uzavřu - aniž jsem ho otevřela - a přeřadím ho na konec našeho programu, to znamená, že se s největší pravděpodobností dostane na naše lednové zasedání.

Tím jsme, kolegyně a kolegové, dnešní program vyčerpali. Já dnešní jednací den končím a všem vám přeji hezký večer.

Nevím, jestli jsem dobře slyšela, ale myslím, že jsem zaslechla otázku, co bude zítra. Připomínám, že máme pevně zařazené body 156, 171 a 172.

 

(Jednání skončilo v 17.17 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP