Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem se vůbec neptal na žádné soukromé subjekty. Já jsem se vůbec neptal na žádné bezpečnostní služby. Já jsem se ptal na to, zda dokument z jednání u předsedy vlády Marka Belky je autentický. Upozorňuji - a pan předseda vlády to ví, protože tento dokument četl, neboť z něj citoval v úterý odpoledne. Zkontroloval jsem si, zda opravdu citace zapadá do toho dokumentu, abych se náhodou nestal předmětem her zpravodajských služeb.

Ptal jsem se, zda je pravda, že šéf Kanceláře předsedy vlády nedělá nic jiného na celém jednání, než hovoří o velmi pochybných věcech, o velmi pochybných nátlacích, a následně o tom neinformuje předsedu vlády, následně o tom předseda vlády neinformuje tuto republiku.

Takto se možná chovali v Chicagu. Doufám, že u nás se takto chovat nebudeme. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, ukažte mi záznam z jednání a já řeknu, jestli je to ten záznam z jednání. Řeknu to, co říkal na té schůzce pan Doležel. To, co říkala polská strana, do toho mi vcelku nic není, protože jsme z toho nic nerespektovali. Jako předseda vlády vím, že nemohu zasahovat do práce Komise pro cenné papíry. Pokud byste si dal práci, zjistil byste si, že jsem tam také skutečně nezasahoval.

Jediná citace, která se týká pana Doležela, a na víc neměl oprávnění:

Z. Doležel v reakci uvedl, že vláda ČR považuje dosavadní informace HSP o PKN Orlen, v hromadných sdělovacích prostředcích o PKN Orlen, za spor dvou soukromých subjektů. Zdůraznil, že tlumočí konsensuální názor předsedy vlády ČR a ministrů financí, průmyslu a obchodu. Vláda ČR rozhodně nechce být zatahována do sporu soukromých subjektů. Rovněž zdůraznil, že privatizace Unipetrolu proběhla zcela transparentně. Jediným kritériem byla cena, což stoprocentně platilo i pro ostatní uchazeče Shell a MOL.

Pan Doležel tam byl poslán, aby sdělil toto, na víc oprávněn nebyl. Pan Doležel také nebyl postižen za toto své poslání, to podle mého názoru splnil beze zbytku. Byl postižen za to, co jsem tady řekl: choval se, podle kazety, kterou jsem měl možnost slyšet, tak, že se to neztotožňovalo s mou představou o chování vysokého státního úředníka. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní udílím slovo panu poslanci Josefu Janečkovi, připraví se paní místopředsedkyně Miroslava Němcová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane premiére, má interpelace bude z poněkud jiného soudku, než jsou interpelace, které dnes vyslechnete. Jedná se o věc velmi závažnou, o věc osobní. Jde o situaci, kdy občané této země jsou vystaveni oprávněnému pocitu nebezpečí z toho důvodu, že opakovaně z psychiatrických léčeben utíkají lidé s velmi závažnými deviacemi. Zvláště ženy cítí oprávněný pocit ohrožení. Je to věc, která je dlouhodobě známa a s kterou se bohužel také dlouhodobě nic neděje.

Chtěl bych vás proto požádat, pane premiére, abyste zajistil koordinaci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem spravedlnosti tak, aby naše psychiatrické léčebny byly dostatečně vybaveny k tomu, aby zabránily úniku těchto jedinců a aby se občané tohoto státu nedostávali pod velmi výrazné nebezpečí ohrožení svého života nebo svého psychického zdraví. Byl bych velmi rád, kdyby to zvládla ještě tato vláda, neboť je to problém velmi lehce řešitelný. Jedná se pouze o jasně deklarovanou a provedenou vůli buďto provést v takovýchto zařízeních jasné stavební úpravy včetně personálního zajištění, nebo vybudovat nové zařízení. Obě tyto varianty jsou zcela jistě v pravomoci a v možnostech české vlády.

Byl bych velmi rád, kdyby pan premiér ve svém naplněném čase našel čas a zajistil koordinaci odpovědných resortů a zbavil občany této země opakovaných stresů, zda se náhodou na té či oné ulici v tom či onom místě nestanou předmětem útoků takového delikventního spoluobčana.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má pan předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a poslanci, pokud jde o interpelaci pana poslance Janečka, jak jsme předběžně s panem poslancem hovořili, je to věc, která má velkou společenskou závažnost. Já ji také chápu jako velmi společensky závažnou. Zdravotnické zařízení na rozdíl od věznic není vybaveno ostrahou ani jinými systémy, maximálně může vytvářet opatření v zájmu ochrany zdraví pacienta a částečně též občanů. Jedná se o tzv. uzavřená oddělení, která jsou vybavena mřížemi na oknech a jsou uzamykatelná. Ochrana veřejného pořádku a životu občanů náleží jiným orgánům. Při útěku je zdravotnické zařízení povinno tuto skutečnost těmto orgánům, což je policie ČR, oznámit. Ministerstvo zdravotnictví rovněž nevede statistiku útěků a zdravotnická zařízení ani nemají vůči ministerstvu zdravotnictví ohlašovací povinnost.

Do budoucna je plánováno zřízení tzv. detenčního zařízení pro zvláště nebezpečné pacienty, kterým bude soudem nařízena v souladu s novým trestním řádem zabezpečovací detence. Toto detenční zařízení bude zřízeno zvláštním soudem a v gesci Ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo zdravotnictví bude na této věci spolupracovat v oblasti poskytování zdravotní péče.

Tolik to, co mi připravili úředníci. Řeknu něco, co vás potěší víc. Včera jsme na schůzi vlády jednali o celé věci a bylo rozhodnuto, že do 31. 12. bude předložen věcný návrh zákona, který bude řešit právě tuto problematiku. Nevím, jestli je pravděpodobné, že tento návrh zákona - možná že by byl přijatelný průřezově pro všechny politické strany - bychom mohli stihnout do konce tohoto volebního období. Chápu společenskou závažnost celé věci a uděláme pro to jak ministr spravedlnosti, tak ministryně zdravotnictví - oba dostali úkol do společné gesce pod vedení Ministerstva spravedlnosti - vše, abychom úkol splnili. Chápu tento úkol jako velmi závažný.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a ptám se pana poslance Janečka, zda chce položit doplňující dotaz. Není tomu tak.

Nyní vystoupí se svou interpelací místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová, připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové, mám v ruce záznam jednání předsedy vlády Marka Belky dne 23. srpna 2005, na němž byl účasten za českou stranu ředitel kabinetu předsedy vlády Zdeněk Doležel. Z tohoto jednání vyplývají některé skutečnosti, které navazují na dotaz Martina Římana, který se vás před dvěma dny ptal na to, zda v tomto jednání Zdeněk Doležel jel za premiérem Belkou dohadovat cenu pro minoritní vlastníky, tedy cenu akcií. Vy jste na tento dotaz neodpověděl.

Celý záznam, který mám v ruce a který vám předám, je pouze o tom, jak ovlivnit Komisi cenných papírů a jak stanovit cenu pro minoritní vlastníky. Jde o to, že z tohoto dokumentu vyplývá, že s pomocí české vlády byli okradeni vlastníci akcií Unipetrolu. Bylo to jednání, které je připravilo v době, kdy bylo uzavřeno, o 60 korun na jednu akcii. Cena na burze byla tehdy 200 korun, cena, kterou jste vyjednával, byla 139 korun. Cituji ze záznamu větu, která říká: Je klíčové ovlivnit Komisi cenných papírů, aby přijala rozhodnutí v termínu. Pak je zde stanoven termín, a v tomto termínu Komise cenných papírů také o výkupu za tuto nevýhodnou cenu rozhodla.

Táži se vás, pane premiére, zda jste si byl vědom toho, že tato mise je misí premiéra ČR, který chce připravit vlastníky akcií, občany ČR, o jejich majetek. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP