Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, nechci zdržovat, ale považuji za svou povinnost upozornit na jednu část předkládané novely veterinárního zákona a tou je kapitola, která se zabývá sankčními ustanoveními. Je to hlava 10 od § 71 až po § 74 zákona.

Jsem si vědom důležitosti veterinárního zákona, jsem si vědom toho, jak důležitá je kontrola bezpečnosti potravin a podobně, a chci zde říct, že jsem v této oblasti mnoho a mnoho let pracoval, takže vím, o čem hovořím. A říkám to proto, protože do této doby platila sankční ustanovení, která najdete v předloze této námi předkládané novely. Srovnejte si pro zajímavost, že do současné doby platná sankční ustanovení - a já si myslím, že se zde nenajde nikdo, ani v odborné veřejnosti, kdo by mně oponoval v tom smyslu, že tato opatření byla nedostatečná - zabírají v tomto tisku zhruba dvě stránky, zatímco nově navrhovaná sankční ustanovení jsou na stránkách deseti. Znovu opakuji jako odborník, za kterého se v této oblasti považuji, že kdyby toto mělo platit, co je tam navrhováno, tak se veškerá kontrola záležitostí bezpečnosti potravin a dalších, a bezpečnosti provozu stane nefunkční, protože je to napsáno způsobem, který je v praxi naprosto neproveditelný.

Proto zde avizuji, že mou snahou bude tuto záležitost během projednávání tohoto zákona nějakým způsobem vyřešit, zřejmě asi návratem k systému platnému do současnosti. Tady v té nově navrhované novele je vyjádřen vždy subjekt správního deliktu, je zde stanoveno, že podnikající fyzické osoby a právnické osoby byly vymezeny takzvaně objektivní stránky každého správního deliktu. (?)

A znovu apeluji, abyste se na tuto záležitost podívali. Myslím, že i když jste v této oblasti nepracovali, tak vám musí být jasné, že takto navržené sankce podle takového postupu nebudou realizovatelné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Pan ministr má možnost se vypořádat s vystoupením pana kolegy Pešána v závěrečném slovu, pokud chce. (Nechce.) Vy jste moc neposlouchal, že jo, pane ministře? (Smích.) Já jsem se na vás díval. Ale vy za to nemůžete, protože vás rozptyloval místopředseda vlády pan kolega Sobotka, takže za to může pan ministr Sobotka.

V tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Není žádný návrh na vrácení a zamítnutí. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání zemědělskému výboru. Žádný jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 75. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 120 pro návrh 87, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, a tím končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je bod číslo 35, kterým je

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
/sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení

 

I tento návrh uvede pan ministr zemědělství Petr Zgarba.

Pane ministře financí, nevyrušujte.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji za slovo, pane předsedající. Můžu vás ubezpečit, že sleduji dění ve sněmovně.

Vážené kolegyně a kolegové, rád bych představil v prvém čtení vládní návrh zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, a dále zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Cílem předloženého vládního návrhu novely plemenářského zákona je za prvé prohloubit plnou slučitelnost plemenářského zákona a na základě změny jeho zmocňovacích ustanovení také prováděcích vyhlášek s právem Evropských společenství, a to zejména v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat. Současně předložený vládní návrh novely plemenářského zákona reaguje na nové předpisy Evropských společenství přijaté v této oblasti v letech 2003 až 2005, jejichž požadavky buď zapracovává do plemenářského zákona, nebo jim plemenářský zákon přizpůsobuje. Z tohoto pohledu tedy má vládní návrh novely plemenářského zákona přímý vztah členství České republiky k Evropské unii a zajišťuje plnění závazků vyplývajících z tohoto členství.

Za druhé řeší promítnutí výsledků několikaleté aplikace plemenářského zákona a prováděcích vyhlášek v praxi, a to opět zejména v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.

A za poslední nově upravuje podrobněji problematiku ochrany, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství, a to zejména s ohledem na novou právní úpravu genetických zdrojů rostlin, mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství obsaženou v zákoně č. 148/2003, s ohledem na potřebu danou i mezinárodními závazky České republiky. Obdobné právní úpravy upravuje i pro genetické zdroje a zvířata významné pro výživu a zemědělství.

Současně s plemenářským zákonem se navrhuje novelizovat také zákon o správních poplatcích, konkrétně sazebník správních poplatků, kterého se změny v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat navrhované v plemenářském zákoně přímo dotýkají. Protože tyto změny spočívají zejména ve zrušení některých správních poplatků a ostatní správní poplatky nechávají ve stávající výši, lze konstatovat, že tato doprovodná novela sazebníku správních poplatků si nevyžádá žádné finanční dopady na podnikatelské prostředí v České republice.

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k přímému vztahu navrhované právní úpravy k zajišťování závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a k zajištění mezinárodních závazků České republiky, o kterých jsem se již zmínil, doporučuji Poslanecké sněmovně předložený vládní návrh novely plemenářského zákona schválit a přikázat jej k projednání příslušnému výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Josef Řihák.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych se jako zpravodaj vyjádřil k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, takzvaný plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Důvodem pro předložení této novely jsou praktické zkušenosti při uplatňování stávajícího plemenářského zákona a rovněž potřeba vyřešit vzniklé problémy. Jednou z oblastí, které se novela dotýká, je rozšíření působnosti plemenářského zákona o plemenitbu buvolů a oslů a zároveň o zúžení, o šlechtění a plemenitbu běžců. Novela rovněž zjednodušuje udělování souhlasu k výkonu některých odborných činností. Navrhuje mimo jiné vypustit udělování souhlasu k provozování inseminačních stanic a střediska pro přenos embryí, jelikož souhlas k výkonu těchto odborných činností udělují nadále orgány veterinární správy podle veterinárního zákona. Novela dále nově upravuje uznávání chovatelských podniků a zároveň problematiku zjišťování a evidování původu, vlastností a znaků hospodářských zvířat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP