Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Z režimu posuzování jsou přitom vyloučeny ty osoby, které není možné považovat za neodůvodnitelnou zátěž systému, protože jsou na území České republiky výdělečně činné nebo mají statut pracovníka podle předpisu Evropského společenství. Za neodůvodnitelnou zátěž systému bude označena osoba, která nedosáhne stanoveného počtu bodů. V souladu s předpisy Evropského společenství je zde ponechán dostatečný prostor pro správní uvážení, které zohlední výjimečnost konkrétních situací.

V souvislosti s těmito ustanoveními a v návaznosti na požadavky práva Evropského společenství se navrhuje upravit i okruh osob, které mají nárok na dávky a služby, a to výslovně o občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří mají na území České republiky přechodný pobyt a jsou hlášeni k pobytu na území České republiky po dobu delší než tři měsíce. Tato právní úprava znamená faktické zúžení okruhu oprávněných osob, neboť platná právní úprava neobsahuje bližší podmínky pro přiznání dávky nebo služby sociální péče cizincům, pouze stanoví požadavek trvalého pobytu na území České republiky. U občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků však nelze s odůvodněním, že nesplňují tuto podmínku, žádost o dávku nebo službu odmítnout, neboť by šlo o tzv. nepřímou diskriminaci z hlediska práva Evropského společenství. Zákon v platném znění tudíž v tomto ohledu není plně slučitelný s právem Evropského společenství.

Předložená novelizace tak řeší nejen otázku tzv. neodůvodnitelné zátěže systému sociální péče, ale též odstraňuje částečnou neslučitelnost platné právní úpravy s právem Evropského společenství. Přitom nově stanovené podmínky právu Evropského společenství vyhovují.

Součástí předloženého materiálu je i novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejímž cílem je odstranit současný problém spočívající ve skutečnosti, že plně invalidní osoby jsou zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání a ke dni 1. října 2004 tak za ně přestalo být státem placeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Děkuji za pozornost a věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že umožníte průchod této poměrně nekonfliktní novely zákona do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Antonín Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, paní a pánové poslanci. Tisk 1051 obsahuje tři vládní návrhy novel zákonů, a to zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a konečně novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Návrhy na úpravu prvních dvou předloh spolu věcně souvisejí, návrh na úpravu zákona o veřejném zdravotním pojištění nikoliv.

V případě novel zákonů č. 100/1988 Sb. a č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, znamená, že jde o novely harmonizační s právem Evropské unie, které do českého sociálního systému prvně zavádí tzn. institut neodůvodnitelné zátěže systému, a to u čerpání dávek sociální péče občany Evropské unie. Po vzoru těchto novel je pak shodný institut navržen uplatnit též v zákonech následných, tj. ve vládních návrzích zákonů o pomoci v hmotné nouzi a o sociálních službách. Oba tisky již byly do Sněmovny předloženy.

Konstrukce mechanismu neodůvodnitelné zátěže systému je pak vládou navržena následovně.

V zákonu o sociálním zabezpečení se v návaznosti na zákon o pobytu cizinců navrhuje stanovit způsob posouzení, zda se občan Evropské unie či jeho rodinný příslušník nestal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče. Z tohoto posuzování se pak vylučují osoby výdělečně činné, neboť na ně se z důvodu komunitárního práva Evropské unie pohlíží stejným způsobem jako na občany České republiky. Dále se pak z tohoto posuzování vylučují osoby, které mají tzv. statut pracovníka podle právních předpisů Evropského společenství. V souladu se směrnicemi Evropské unie se obdobně navrhuje pohlížet také na osoby, které sice při podání žádosti o dávku sociální péče již výdělečné nejsou, ale jejich předchozí výdělečná činnost v České republice trvala pět nebo více roků v posledních deseti letech. Z důvodu potřeby ochrany finančních prostředků se ale u těchto osob navrhuje vyžadovat podmínku, aby výdělečná činnost byla vykonávána alespoň jeden rok bezprostředně před zahájením řízení o dávce. U ostatních osob se pak navrhuje vycházet z bodového ohodnocení, které část osob označí za neodůvodnitelnou zátěž systému sociální péče, a u části osob se ponechá k posouzení, zda jde, či nejde o neodůvodnitelnou zátěž systému sociální péče, na příslušném orgánu.

Novela zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, pak navrhuje, aby tímto příslušným orgánem, který bude posuzovat a rozhodovat, zda jde o neodůvodnitelnou zátěž systému sociální péče, byly obecní úřady pověřených obcí, tj. ty orgány, které rozhodují a přiznávají dávky sociální potřebnosti. V této souvislosti se ponechává určitý prostor pro správní uvážení, aby mohly být vzaty v úvahu všechny individuální okolnosti daného případu; zejména se ukládá přihlížet na osoby blízké.

V novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se navrhuje výslovně stanovit, že stát je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění i za osoby, které jsou plně invalidní, avšak nesplňují podmínky pro přiznání plného invalidního důchodu.

V případě prvních dvou novel si dovoluji vážené kolegyně a kolegy upozornit, že jde o standardní postup a povinnost státu akceptovat evropskou legislativu z hlediska jedné ze základních svobod Evropského společenství, a to volného pohybu osob. K akceptování této svobody se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie. Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění považuji za prospěšnou, a proto doporučuji její podporu též, a tím celý návrh zákona propustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Proto se ptám, zda je přihláška z pléna. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání, a to výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Pro jistotu vás odhlásím, abych nemusel přivolávat kolegy z kuloárů. Prosím, abyste se rychle zaregistrovali svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o návrhu na přikázání.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 74. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 102 pro návrh 86, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP