Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Podle pořadí tisků, které zde mám, bychom měli nyní projednávat bod

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu
zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1049/ - prvé čtení

 

I tento návrh by měl z pověření vlády uvést ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předloženým návrhem reagujeme na situaci, k níž dochází na začátku školního roku u rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku. U těchto rodin se značně zvyšují výdaje v souvislosti s pořízením školních pomůcek i dalších potřeb pro tyto děti. Proto se navrhuje zavést v rámci státní sociální podpory novou dávku, a to příspěvek na školní pomůcky. Tento příspěvek ve výši tisíc korun je jednorázovou dávkou, která by byla poskytována k 1. červnu roku, v němž dítě, které je přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce, začne povinnou školní docházku plnit. Zavedení příspěvku na školní pomůcky přispěje k úhradě zvýšených nákladů souvisejících se začátkem plnění povinné školní docházky a sníží se tím finanční zatížení rodin s dětmi v takové situaci.

Další změny, které se navrhují provést v zákoně o státní sociální podpoře, se týkají úpravy správních deliktů a přestupků a provádějí se také některé další legislativně technické úpravy navazující na uvedenou změnu zákona o státní sociální podpoře nebo vyplývající z poznatků praxe. Jednou z těchto změn, které se promítají do zákona o státní sociální podpoře a vyplývají z poznatků z praxe, je omezení výkonu rozhodnutí (o postižení?) dávek státní sociální podpory. Podle dosavadní právní úpravy lze výkonem rozhodnutí postihnout dávky státní sociální podpory v takovém rozsahu, že osoby na těchto dávkách závislé se dostávají do svízelné situace proto, že jim jsou tyto dávky v souvislosti s výkonem rozhodnutí zabavovány, a tak vlastně přestávají plnit svůj účel.

Navrhovaní omezení je nezbytné promítnout vedle zákona o státní sociální podpoře také do občanského soudního řádu a procesních předpisů v oblasti trestního řízení. Touto úpravou se uvedenému nepříznivému důsledku zamezuje.

Věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že tento návrh zákona propustíte do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Stanislav Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, předložený návrh předlohy, kterou se mění zákon číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, je již 28. úpravou systému státní sociální podpory celkem a pátou úpravou zákona o státní sociální podpoře předkládanou do Sněmovny v letošním roce. Z 38 navržených bodů má 21 bodů věcně technický charakter a 6 bodů by bylo možné charakterizovat jako legislativně technické.

Novela za prvé uvádí systém státní sociální podpory do souladu s právem Evropské unie, a to potvrzením přednosti přímo použitelných nařízení Evropského společenství, konkrétně nařízení Rady EHS číslo 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečné osoby a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství, dále nařízení Rady EHS číslo 574/72, stanovující postup provádění výše uvedeného nařízení před zákonem o státní sociální podpoře.

Za druhé novela zapracovává do zákona o státní sociální podpoře novou koncepci správního trestání, která byla v české legislativě poprvé použita v zákoně číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Za třetí dává novela do souladu zákon o státní sociální podpoře s posledními úpravami zákona o dani z příjmů, a to v souvislosti s vymezením tzv. rozhodného příjmu rodiny pro účely státní sociální podpory.

Za čtvrté novela opožděně reaguje na zrušení základní vojenské služby, náhradní vojenské služby a civilní služby, a to návrhem na zrušení příslušné dávky státní sociální podpory, tzv. zaopatřovacího příspěvku pro nezaopatřené dítě a manžela vojáka.

Za páté novela navrhuje zavést novou jednorázovou dávku státní sociální podpory, a to příspěvek na školní pomůcky ve výši tisíc korun.

Za šesté novela respektuje upozornění veřejného ochránce práv na chybnou koncepci tzv. soudního výkonu rozhodnutí, kterou lze podle současné dikce zákonů o státní sociální podpoře, o občanském soudním řádu, o správě daní a poplatků zatížit též dávky státní sociální podpory.

Lze považovat v předložené novele za nejdůležitější úpravy dvě, a to návrh na novou dávku státní sociální podpory a zejména pak návrh na omezení použitelnosti dávek státní sociální podpory k soudnímu vymáhání dluhů.

U nového příspěvku na školní pomůcky si však dovoluji upozornit na jeho výši, za kterou lze z předmětů výbavy prvňáčka pořídit zhruba školní aktovku a požadovaný nákup dalších školních pomůcek již nikoli. Dále pak na absenci mechanismů valorizace této dávky k uchování si její reálné kupní síly. Cena školního vybavení se totiž každoročně zvyšuje a k původnímu nastavení dávky je nezbytné jej udržet.

Používání dávek státní sociální podpory, které jsou určeny převážně dětem, k úhradě dluhů na daních, resp. k úhradě pokut a penále za opožděné daňové platby, považuji za vážný problém. V této souvislosti lze souhlasit s předkladatelem, že tímto způsobem se osoby závislé na dávkách státní sociální podpory dostávají do svízelné životní situace a že dávky státní sociální podpory přestávají plnit svůj účel. Domnívám se, že v tomto směru jsou navržené úpravy zákona o státní sociální podpoře a zejména úpravy doprovodných zákonů - občanského soudního řádu, trestního řádu a o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů - nedostatečné. Novelizovat je též potřebné § 62 odstavec 4 a 6 zákona o státní sociální podpoře, § 299 a § 303 občanského soudního řádu a zejména § 73 odstavec 6 písm. b) zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Žádám vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste se k tomuto problému pokud možno vyjádřili, ale závěrem navrhuji přes všechny tyto nedostatky propuštění novely do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Petra Tluchoře, kterému tímto uděluji slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, vládní návrh zákona obsažený ve sněmovním tisku 1049 rozšiřuje socialisty tak oblíbený balík tzv. předvolebního práva.

Dle tohoto návrhu má být téměř každému prvňáčkovi od září 2006 vypláceno pastelkovné ve výši tisíc korun. Ano, bezesporu je pravdou to, co uvádí vládní důvodové zpráva, tedy - cituji: "Na začátku školního roku dochází u rodin s dětmi, které začínají plnit školní docházku, ke značnému zvýšení výdajů souvisejících s pořízením školních pomůcek pro takové děti a zajištění jeho dalších potřeb včetně oblečení. Vzhledem k finanční náročnosti pořízení vybavení dítěte do školy se celá řada rodin s těmito mimořádnými výdaji stěží vyrovnává. Přitom ceny školních pomůcek i dětského ošacení se stále zvyšují a lze předpokládat, že tato tendence potrvá i do budoucnosti." Já k tomu jen dodávám, že ke stejné situaci dochází i při přechodu dětí z prvního na druhý stupeň základní školy, tedy zhruba v jedenácti letech věku dítěte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP