Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)
(pokračuje Schling)

Dámy a pánové, domnívám se, že přes všechny výhrady, které zde byly řečeny, by bylo dobře tento návrh do druhého čtení propustit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Schlingovi. Prosím pana poslance Římana, aby jako zpravodaj shrnul návrhy, které posléze předložím k hlasování.

 

Poslanec Martin Říman: Soudím, že Kartágo musí být zničeno. To mi připomněla závěrečná věta kolegy Schlinga. Přes všechny výhrady, které vyjmenoval, je dobře, aby zákon pochodoval Sněmovnou dále.

Ve své závěrečné zpravodajské řeči se omezím na konstatování, že v rozpravě vystoupilo deset diskutujících, že zazněly dva návrhy - první na zamítnutí normy a druhý na zkrácení lhůty na 20 dnů. Prosím, pane předsedající, abyste o těchto návrzích nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem signalizaci, která má poslance z kuloárů informovat o tom, že se schyluje k hlasování o návrhu na zamítnutí této předlohy. Odhlásil jsem vás, neboť je to přání nejméně jednoho z vás. Prosím vás o novou registraci.

Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Martina Římana na zamítnutí návrhu poslanců Jaromíra Schlinga a dalších, sněmovní tisk 984.

Zdá se, že ti, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 64. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo výsledkem 150 hlasujících, 39 pro, 81 proti. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo další, doplňující návrh? Není tomu tak.

Paní poslankyně Eva Dundáčková má náhradní kartu č. 19.

 

Rozhodneme o přikázání v hlasování pořadové číslo 65. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, 125 bylo pro, 19 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední hlasování o tomto bodu se bude týkat zkrácení lhůty na 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 66. Kdo souhlasí se zkrácením lhůty, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 160 poslanců, 95 pro, 37 proti. Tento návrh byl také přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny návrhy, o kterých bylo možno hlasovat. Děkuji panu poslanci Schlingovi a panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 28.

 

Přistoupíme k projednávání bodu 32, který jsme zařadili dnes ráno do pořadu dnešního dopoledního jednání. Je to

 

32.
Vládní návrh zákona o sociálních službách
/sněmovní tisk 1102/ - první čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

Než se pan místopředseda vlády ujme slova, musíme změnit zpravodaje, protože zpravodajka je omluvena. Zpravodajem bude pan poslanec František Koníček. Dámy a pánové, o tomto je třeba hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 67. Kdo souhlasí s tím, aby zpravodajem k tomuto a k dalšímu bodu, který se toho týká, byl pan poslanec František Koníček, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ne.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 154 poslanců, 89 bylo pro, 2 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Dávám slovo panu místopředsedovi vlády Zdeňku Škromachovi.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy a pánové, dovolte, abych uvedl již dlouho a léta očekávaný zákon o sociálních službách. Navrhovaný zákon je již dlouho očekávanou právní úpravou v oblasti sociálních služeb. Proti platné právní úpravě z konce 80. let minulého století přináší podstatné změny, které reagují na objektivní potřeby současné společnosti a zohledňují proces sociálního začleňování jako základní podmínky moderní sociální politiky. Nová právní úprava sociálních služeb vytvoří podmínky pro posílení efektivní sítě sociálních služeb a pro rovnoprávné uplatnění všech poskytovatelů sociálních služeb.

Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je zabezpečit osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby, formou sociálních služeb a příspěvku na péči dostupnou pomoc a podporu, a tím jim zajistit vysokou kvalitu života, jejich aktivizaci a začleňování do společnosti.

Sociální služby v České republiky využívá v současné době téměř půl milionu osob, přičemž téměř 100 tisíc osob by bylo bez jejich poskytování vážně ohroženo na zdraví a životě. Poskytovatelé sociálních služeb jsou navíc významnými zaměstnavateli. V sociálních službách pracuje okolo 70 tisíc lidí a z hlediska obvyklosti služeb v tomto sektoru v rámci i EU máme stále ještě rezervy a může to být do budoucna významný zdroj pracovních příležitostí.

Navrhovaný zákon zaručí každému nárok na sociální poradenství, na posouzení jeho nepříznivé sociální situace. Zavádí se jednotný systém objektivního hodnocení potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, na základě které se stanoví stupeň závislosti na pomoci jiné osoby a přizná se tomu odpovídající příspěvek na péči jako výchozí forma pomoci. Zavedení příspěvku na péči výrazně pomůže rodinám, které pečují o své rodinné příslušníky. Poskytnutí sociální služby je založeno na smluvním principu, který zaručuje aktivní roli osob v nepříznivé sociální situaci při výběru formy pomoci a jejího rozsahu. Rovný přístup poskytovatelů k poskytování sociálních služeb je zajištěn registrací poskytovatelů jako základní podmínkou opravňující poskytovat tyto služby.

Nedílnou součástí nového systému je kontrola, a to jak kontrola účelného využití příspěvku na péči, tak i kontrola poskytovaných sociálních služeb z hlediska jejich kvality podle stanovených standardů kvality. Kvalita sociálních služeb a efektivita sociální práce je založena především na odbornosti jednotlivých pracovníků. Právní úprava stanoví předpoklady pro výkon povolání v sociálních službách a pro výkon povolání sociálních pracovníků.

V oblasti zajištění dostupnosti sociálních služeb budou hrát rozhodující roli obce a kraje, kterým zákon ukládá povinnost podporovat potřebnou síť sociálních služeb na svém území. Finanční zajištění poskytovaných sociálních služeb bude stát podporovat formou dotací.

Vážené paní poslankyně a poslanci, myslím, že tento návrh zákona může být podroben kritice z hlediska jednotlivých ustanovení, tady se otvírá prostor ve druhém čtení o nich vést diskusi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP