Neautorizováno !


 

(9.30 hodin)
(pokračuje Schling)

Chtěl bych říci, že Česká správa letišť již mnoho pozemků vykoupila, přibližně tři čtvrtiny potřebných pozemků již jsou ve vlastnictví České správy letišť, ale u těch zbývajících 20 až 25 % není jisté, zda k dohodě s vlastníky dojde. Není jisté, zda vůbec někteří budou chtít prodat, ať už za jakoukoli cenu. A to může velmi, velmi zkomplikovat územní a stavební řízení pro stavbu této dráhy, která je, jak už jsem v úvodu řekl, velmi naléhavě potřeba.

Proto tedy je předkládán tento zákon, aby příprava výstavby té dráhy se urychlila, aby pokud možno již v roce 2006, nejpozději 2007 bylo možno výstavbu dráhy zahájit, protože opravdu zvýšení kapacity dráhového systému je aktuální již dnes, ačkoli původní odhady nejen České správy letišť, ale i Mezinárodní organizace pro civilní letectví hovořily o tom, že další zvýšení kapacity dráhového systému bude potřeba až někdy kolem roku 2010 a možná později. Neroste totiž jenom počet cestujících, ale roste i počet pohybů letadel, a to v průměru asi tak o 10 až 15 %; v loňském roce to bylo dokonce o více než 20 %.

Takže, dámy a pánové, z časového hlediska je ta situace skutečně naléhavá, a proto vás prosím, abyste podpořili propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Schlingovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, uvedu velmi stručně jako zpravodaj předložený návrh zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy na letišti v Praze Ruzyni.

Zákon řeší několik institutů, které se týkají především územního a stavebního řízení, včetně řízení vyvlastňovacího, a prohlašuje všechny stavby v rámci výstavby vzletové a přistávací dráhy ze zákona za veřejný zájem. To je jedna důležitá věc. Další důležitá věc je uvedena v § 2, kde zákon určuje, že všechna správní řízení, která se týkají této stavby, se zkracují na polovinu, a dále že v těch řízeních, ve kterých už v předchozím řízení si příslušné správní orgány vyžádaly stanovisko od jiných orgánů, není třeba dále toto stanovisko vyžadovat. To je asi to nejpodstatnější z tohoto zákona. A za úplně nejpodstatnější považuji zjednodušení právní úpravy směrem k možnosti vyvlastňování pozemků, která je dána právě tím, že stavba je označena za veřejný zájem. Tolik k návrhu.

Je třeba ještě připomenout už zde zmíněné stanovisko vlády, které je nesouhlasné z několika důvodů, které já osobně nepovažuji za možné opravit v následujících kolech průchodu tohoto zákona Poslaneckou sněmovnou, neboť například nelze nijak ve druhém čtení opravit fakt, že zákon působí retroaktivně. Ale to již je na další diskusi.

Tolik ke zpravodajské zprávě. Hlásím se do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Obecnou rozpravu otevírám. Mám v tuto chvíli pět přihlášek. Jako první vystoupí pan poslanec Tomáš Vrbík, dále pan poslanec Máša, Bratský, Pospíšil a Říman. Takže v tomto pořadí se připravte. Po panu poslanci Vrbíkovi tedy vystoupí pan poslanec Máša.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v krátké době má tato Sněmovna možnost posoudit už druhý zákon, který upravuje institut vyvlastnění. Nedávno předložený vládní návrh zákona o vyvlastnění měl povahu normy obecné se všeobecnou působností. Měl tedy parametry právní normy, které jsou v právním státě nezbytné. Předkládaný návrh zákona o výstavbě vzletové dráhy tyto parametry podle mého názoru postrádá. Především se jedná o jednoúčelový zákon s omezenou působností především časovou, ale i místní a osobní.

Chtěl bych předeslat, že v obecné rovině se ztotožňuji se základní premisou předloženého návrhu, a to s nutností vystavit novou vzletovou dráhu ve stávajícím areálu ruzyňského letiště. Rozumím i ekonomickým důvodům takovéto výstavby, ale nemohu souhlasit s formou a způsobem, který navrhovatelé volí pro tyto účely.

Dámy a pánové, vyvlastnění představuje jeden z nejvýznamnějších zásahů v soukromoprávní oblasti práva. V oblasti veřejného práva se takovému zásahu rovná pouze omezení osobní svobody. Předložený návrh podle mého názoru nedostatečně vymezuje samotný předmět úpravy, to je veřejný zájem. Pokud se autoři domnívají, že pojem "všechny stavby v rámci výstavby vzletové dráhy" je dostatečně určitý, já tento dojem nemám a říkám si, kam až může případný výklad takovéto bezbřehé definice dojít.

Další problém vidím v tom, že na jedné straně přistoupíme k vyvlastnění nemovitostí v držení soukromých vlastníků, ale zároveň přece nemůžeme současně omezit jejich další práva. A takovéto omezení návrh zákona zavádí. Hovořím nyní o zkrácení všech správních lhůt na jednu polovinu. Pokud mají navrhovatelé dojem, že lhůty ve správním řízení jsou neúměrně dlouhé, nic jim nebrání předložit novelizaci návrhu správního řádu a dalších zákonů, které toto řeší. Není ale podle mého názoru možné volit tento jednoúčelový postup.

A na závěr si ještě neodpustím jednu poznámku. Nejen že bychom měli přijetím předloženého návrhu zasáhnout do práv jednotlivců shora uvedeným způsobem, který omezuje jejich práva do budoucnosti, ale poslanecký návrh dokonce počítá i s omezením takovýchto práv do minulosti, což je pro mě osobně naprosto nepřijatelné.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem uvedl, chápu potřeby Prahy i celé České republiky, rozumím nutnosti rozšířit ruzyňské letiště, ale pojďme hledat společně způsob, který respektuje práva občanů a odpovídá principům právního státu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrbíkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Máša, připraví se pan poslanec Bratský.

 

Poslanec Miloš Máša: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřil k předloženému tisku návrhu zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R-24L letiště Ruzyně.

Předkládaný návrh a podrobné analýzy prokazují nutnost vybudovat novou vzletovou a přistávací dráhu v Praze Ruzyni. Z hlediska schváleného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je současný dráhový systém tří vzletových a přistávacích drah s kapacitou 10 milionů cestujících za rok zachován. Za časový horizont územního plánu, to je po roce 2010, je dle přepravních potřeb letiště zajištěna územní rezerva pro výstavbu uvedené vzletové a přistávací dráhy 06R-24L, která bude realizována rovnoběžně se stávající letovou dráhou 06L-24R.

Nová vzletová dráha, kterou projednáváme, kříží silniční okruh, a v tomto místě musí být obě stavby koordinovány v projektech.

Po zprovoznění paralelní vzletové a přistávací dráhy je v územním plánu počítáno se zrušením stávající letové dráhy 0422.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP