Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)
(pokračuje Bratský)

Naproti tomu vedením Thomayerovy nemocnice bude podle deníku od příštího měsíce pověřen současný náměstek Petr Malý. Myslím, že je to náměstek z Bulovky, jestli jsem správně informován, a Bulovku dočasně povede primář Jan Podlaha.

Tvrzení úřadu podle Lidových novin ale odmítá ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Pavel Horák, kterého váš bývalý kolega Kubinyi pověřil vedením obou zmíněných nemocnic. Podle něj se naopak ve všech třech zařízeních zlepšilo hospodaření, v horizontu dvou let to byl potenciál uspořit asi půl miliardy korun a to se mi zdá, že není málo. Úspory by podle pana Horáka přinesly například společné nákupy léčiv, materiálu, nezdravotnických služeb či chystaná společná energetická koncepce.

Nechci spekulovat, nakolik je a není výhodné sloučit tyto tři nemocnice, nakolik by se ten projekt zdařil - nezdařil. Chtěl bych se vás přesto, paní ministryně, zeptat na čtyři otázky. Jsou tedy tyto posty ředitelů obsazené zatím bez výběrového řízení vám stranicky spřízněnými osobami zárukou zlepšení hospodaření těchto nemocnic oproti současnosti? Nechystáte změny ve vedení i v dalších nemocnicích v Praze, například Vinohradská nemocnice nebo Fakultní nemocnice Motol? Můžete mi vyvrátit ekonomická hodnocení, která uvedla ČTK a jež jsem citoval? A naposledy: Jste si jistá, že pan primář Jan Podlaha, vámi uvedený na post ředitele Bulovky, není vzhledem ke svým obchodním aktivitám ve střetu zájmů?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane poslanče. Teď prosím paní ministryni, aby použila svých pěti minut.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážení přítomní, pane poslanče, krátce se zmíním o problému, na který se tážete, a pokusím se odpovědět i na vaše speciální otázky.

Realizací projektu restrukturalizace tří pražských nemocnic, tzn. Fakultní nemocnice Bulovka, Thomayerova nemocnice a Všeobecná fakultní nemocnice, se na svých pracovních zasedáních opakovaně zabývala k tomuto účelu vytvořená pracovní skupina, složená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny, dozorčích rad jednotlivých nemocnic, Magistrátu hlavního města Prahy a Středočeského kraje, vybraných pracovišť uvedených fakultních nemocnicí a dalších odborníků. Chci říct, že tuto komisi jsem ustavila já brzy po svém nástupu, nic takového předtím neexistovalo. Na posledním jednání pracovní skupiny byla dána jejím členům na zvážení jedna z možných variant řešení, a to jmenovat na jednotlivá zdravotnická zařízení samostatné ředitele. Tím byla vzata na vědomí znovu skutečnost, že tyto nemocnice nebyly nikdy fakticky sloučeny, ani to tedy z právního hlediska možné nebylo. Mají nadále svoji právní subjektivitu.

Důvodů pro takto navrženou variantu je několik.

Za prvé. Projekt, který byl převzat po bývalém vedení Ministerstva zdravotnictví, nebyl dostatečně připraven. Zahájení nebylo postoupeno odborné diskusi a před jeho realizací nebyly provedeny potřebné analýzy. Rovněž nebyly stanoveny podmínky, za kterých bude tento projekt realizován v návaznosti na právní subjektivitu jednotlivých nemocnic. Tím byly vyloučeny možnosti provádění zásadních návratných či nenávratných kroků, jejichž dopady by vyvstaly v případě ukončení projektu.

Za druhé. Nebyly stanoveny cíle s konkrétními dopady pro strukturu jednotlivých nemocnic. Projekt postrádá zásadní orientaci na již zpracovanou koncepci zdravotnických služeb Středočeského kraje v návaznosti na požadavek zajištění komplexních dostupných služeb i pro přilehlé oblasti uvedeného kraje v logické a již částečně fungující vazbě k  Bulovce a k Thomayerově nemocnici, což je v souladu s koncepcí Ministerstva zdravotnictví České republiky. Středočeský kraj si jako síť svých nemocnic určil nemocniční zařízení Mladá Boleslav, Kladno, Příbram, Benešov a Kolín.

Za třetí. Celá řada vzniklých problémů, které mohly být analyzovány ještě před zahájením projektu, byla řešena až v průběhu jeho realizace a management tak byl vystaven značným tlakům okolí, které tento projekt právem vnímalo a nadále i vnímá jako nepřipravený.

Za čtvrté. Z dosud provedených analýz vývoje hospodaření jednotlivých nemocnic lze konstatovat, že všechny tři nemocnice vykázaly za období celého roku, respektive kalendářního roku, neboť tento triumvirát byl ustaven vloni v červnu, kladné hospodářské výsledky oproti minulým rokům. Byl zaznamenán mírný pokles závazků z obchodního styku. Naproti tomu však roste vnitřní zadluženost nemocnic, chybějí prostředky na obnovu potřebné techniky a rekonstrukce objektů. Management přes značné úsilí nemůže tento trend zásadně ovlivnit, neboť potřebné prostředky chybějí. Fond reprodukce investičního majetku nepokryje potřeby a investiční dotace od zřizovatele jsou omezené. V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu, že i přes funkční propojení uvedených nemocnic přetrvávaly personální problémy při zajištění plně funkčního traumacentra ve Fakultní nemocnici na Bulovce, na jehož existenci má Ministerstvo zdravotnictví i hlavní město Praha zájem.

Za páté. Ministerstvo zdravotnictví chce ukončením projektu zohlednit také neopomenutelnou skutečnost, kdy hlavní město Praha vlastní více jak 75 % nemovitého majetku na Bulovce a významně se podílí na jeho údržbě a obnově. Ministerstvo zdravotnictví nemá v úmyslu těmto aktivitám bránit a vnímá jistou obavu představitelů hlavního města Prahy o osud této nemocnice, která může vyústit v omezení přílivu tolik potřebných investičních prostředků ze strany města.

Za šesté. Tento projekt neřeší problematiku celého pražského a středočeského zdravotnictví.

Závěr. Po zvážení všech negativ a pozitiv, která provázejí tento projekt, dospělo Ministerstvo zdravotnictví k následujícímu závěru: Ukončit projekt k 30. červnu 2005, tedy zhruba po roce trvání, pověřit řízením dvou fakultních nemocnic do vypsání výběrového řízení samostatné ředitele, vypsat výběrové řízení na post ředitele pro Fakultní Thomayerovu nemocnici a Na Bulovce a společně s novým managementem věnovat zvýšenou pozornost hospodaření nemocnic s důrazem na zajištění kvality, dostupnosti a efektivity komplexních zdravotnických služeb i pro přilehlé oblasti Středočeského kraje.

Na základě pohovorů s možnými uchazeči na funkci pověřených ředitelů - (Předsedající: Paní ministryně, omlouvám se, ale už čas vypršel.)

Dám to písemně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pana poslance se zeptám, jestli mu to postačuje takto.

 

Poslanec Petr Bratský: Mně to nemůže samozřejmě, pane předsedo, postačit. A vzhledem k tomu, že ze všech čtyř otázek, které jsem položil, paní ministryně sice v čase hovořila o situaci hezky, ale odpověděla mi, když to tak hodně budu chtít, na jednu, a to ještě musím hodně chtít, a na ty tři ale vůbec.

Já je tedy zopakuji. Jestli je pro ni zárukou zlepšení hospodaření oproti současnosti to, co bude navrhovat. Jestli nechystá změny ve vedení i dalších nemocnic v Praze. A jestli si je jistá, že pan doktor Podlaha, byť je uveden jenom dočasně do svojí funkce, vzhledem ke svým aktivitám není ve střetu zájmů, když bude dělat ředitele Bulovky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byly doplňující otázky. A poprosím paní ministryni, jestli by na tyto ještě nemohla odpovědět.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Já tedy v podstatě dočtu to, co jsem nedokončila.

Na základě pohovorů s možnými uchazeči na funkci pověřených ředitelů jednotlivých nemocnic do vypsání řádného výběrového řízení byli navrženi tito uchazeči: pro Thomayerovu nemocnici doktor Petr Malý, současný náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči v této nemocnic, a za druhé pro Fakultní nemocnici Na Bulovce již jmenovaný doktor Jan Podlaha, současný primář Záchytné stanice hlavního města Prahy se sídlem v Nemocnici Na Bulovce. Ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice zůstává na základě již proběhlého výběrového řízení pan doktor Pavel Horák.

Nevím o tom - teď odpovídám na ty dotazy - že tito navrhovaní ředitelé, a sice do řádného výběrového řízení, neboli pouze pověření ředitelé, že by byli stranicky spříznění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP