Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji vám, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, vzpomínáme si všichni na projednávání návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. V předkládací zprávě k tomuto zákonu bylo uvedeno, že Česká republika ratifikovala Kjótský protokol v listopadu 2001. To je tvrzení přinejmenším nepřesné, neboť Česká republika tento protokol neratifikovala, ale schválila jej na úrovni vládní smlouvy. To jednání bylo v rozporu s Ústavou České republiky, neboť podle čl. 49 ústavy takové smlouvy, které ukládají povinnosti subjektům v České republice a k jejichž provedení je třeba zákona, je nutno ratifikovat jejich předložením k vyslovení souhlasu oběma komorám Parlamentu. Bohužel, Kjótský protokol není jediným takovýmto případem, takových environmentálních úmluv je více. Tato situace má své důsledky ústavní, neboť po novelizaci čl. 10, který říká, že nadřazeny českým zákonům jsou pouze ty smlouvy, s nimiž vyslovil souhlas Parlament České republiky, začínají se např. na Ministerstvo zahraničí obracet různé nestátní subjekty s dotazem, zda taková smlouva má, nebo nemá platnost, a samozřejmě to má potom důsledky i pro soudy a další instituce.

Chtěl bych se proto pana ministra dotázat, jakkoli jsem si vědom, že za tuto situaci nenese plnou odpovědnost, neboť ve většině případů se to odehrálo za jeho předchůdců, za prvé, proč nedošlo k předložení této smlouvy k vyslovení souhlasu oběma komorám Parlamentu, za druhé, jak hodlá tuto situaci řešit, a za třetí, jaké kroky hodlá podniknout k tomu, aby k opakování podobné situace v budoucnosti již nikdy nemohlo dojít.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Máme zaznamenáno a bude odpovězeno.

Další interpelace je interpelace paní poslankyně Evy Dundáčkové na pana ministra Petra Zgarbu, který by měl být a už i je přítomen v jednací síni. Prosím paní poslankyni Dundáčkovou, aby přednesla svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane ministře, obrátili se na mě soukromé geodetické firmy, které mimo jiné pracují prostřednictvím pozemkových úřadů pro Ministerstvo zemědělství při zpracování komplexních pozemkových úprav. Jsou to tedy firmy, které poskytují služby státu, služby, které jsou řádně nasmlouvány, ale které bohužel nejsou uhrazené. V případě jedné konkrétní firmy se jedná o dluh přesahující od počátku letošního roku více než 1 mil. Kč s tím, že dluh samozřejmě narůstá, protože práce pokračují. Není možné práce zastavit vzhledem k tomu, že účastníky řízení jsou stovky vlastníků, a není to jistě v zájmu ani té firmy, ale ani státu, aby se něco takového dělo.

Ministerstvo zemědělství podle informací, které mám, stále oddaluje termín proplacení vyhotovené práce a podle sdělení ředitele Ústředního pozemkového úřadu v časopise Pozemkové úpravy z dubna 2005 se neustále pohybujeme v předpokladech profinancování dlužných částek v řádech pravděpodobnosti.

Dnes jsme tu, pane ministře, probírali jeden návrh zákona, který měl upravit občanský soudní řád a od kterého jsme očekávali, resp. jeho předkladatelé, že přinesou možná pomoc věřitelům, že pomohou těm, kterým někdo dluží, dostat se včas ke svým penězům, k penězům, které si řádně vydělali svojí vlastní prací. Bohužel zůstává pravdou, že jedním z největších dlužníků, a to nejen ve vztahu ke geodetickým firmám, je stát. Teď nemyslím jen Ministerstvo zemědělství. Tato konkrétní interpelace se ale týká Ministerstva zemědělství.

Já vím, že je snadné odpovědět, že v rámci zákona o komoditních burzách byl přijat pozměňovací návrh, který znamená uvolnění částky 200 mil. Kč v roce 2005 pro podporu právě pozemkových úprav, ale právě proto jsem poukazovala na to, že v případě jedné relativně malé příbramské firmy ten dluh za prvních pět měsíců letošního roku dosáhl výše 1 mil. Kč. Proto je velmi pravděpodobné, že částka, která byla uvolněna prostřednictvím Poslanecké sněmovny, nebude stačit.

Ptám se vás proto, pane ministře, jak budete tuto situaci řešit a v jakém časovém horizontu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas k přednesení interpelace je vyčerpán. Nyní bude řada na panu ministrovi, který má pět minut na odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Pane předsedo, děkuji za slovo. K tématu pozemkových úprav. Samozřejmě že Ministerstvo zemědělství chápe, a nejenom chápe, ale je si vědomo, že pozemkové úpravy jsou řádným nástrojem, který může a řeší scelování zemědělské půdy tak, aby zemědělští podnikatelé v našem venkovském regionu ji mohli řádně užívat. Nicméně proti tomu stojí na druhé straně možnosti rozpočtu a českého státu, které nejsou nevyčerpatelné. Co se týče pozemkových úprav, je to záležitost dlouhodobá, podobně jako např. na "Čúzaku" digitalizace a další jiná opatření, která byla zahájena před přibližně pěti lety.

Konkrétně k financování pozemkových úprav bych uvedl asi tolik. Samozřejmě vím, že vnitřní zadluženost je řekněme větší než v předešlých letech. Z toho důvodu Ministerstvo zemědělství hledá konkrétní řešení, tak aby mohlo dostát a uhradit veškeré závazky, které vyplývají z objednávek, vyplývající z titulu pozemkových úprav, jak je zcela běžné a bylo během posledních sedmi let, že pozemkové úpravy jsou hrazeny v převážné většině v podzimním období daného roku. V průběhu zimy a jara jsou objednávány, zpracovávány a v podzimním období jsou hrazeny.

Nicméně konkrétně k částkám a k tomu, jak to bude vypadat v letošním roce. V rozpočtu Ministerstva zemědělství pro rok 2005 se neuvažovalo o větší částce na pozemkové úpravy na rozdíl od předcházejících let. Finanční prostředky na plnění úkolů vyplývajících pro pozemkové úřady ze zákona č. 139/2002 v platném znění a ze zákona č. 229/1991 v platném znění nebyly naplněny, jak zmiňovala paní poslankyně. Proto Ministerstvo zemědělství, přesně jak uvedla ve své interpelaci, navrhlo přesun 200 mil. Kč z rozpočtu Pozemkového fondu nepřímou novelizací součásti zákona o komoditních burzách. Tento zákon prošel v současné době již i Senátem a čeká na podpis prezidenta. Mimoto další finanční zdroje jsou řešeny odložením jiných výdajů kapitoly Ministerstva zemědělství např. v oblasti vodního hospodářství a přesunutím prostředků uspořených za uplynulá léta na programu SAPARD. V rámci těchto opatření bude do konce letošního roku uvolněno dalších 200 mil. Kč na dofinancování pozemkových úprav. Další prostředky budou uvolněny v souladu s usnesením zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 135 ze 42. schůze zemědělského výboru, která proběhla 24. 11. v loňském roce, z nevyčerpaných prostředků na podpůrné programy agropotravinářského komplexu v roce 2005. V průběhu roku by se tak mělo podařit zajistit celkově 600 mil. Kč na celkové financování pozemkových úprav v letošním roce. Tato suma prakticky odpovídá situaci posledních tří let průběžného financování. Z toho již 300 mil. Kč je zajištěno v první polovině letošního roku, přičemž do konce března tohoto roku pozemkový úřad mohl disponovat částkou kolem 100 mil. Kč. Pozemkové úřady mohou kromě toho financovat konkrétní vybrané akce v rámci předfinancování z operačního programu a z programu SAPARD. V rozpočtu Ministerstva zemědělství je tak zajištěno dalších 585 mil. plus 120 mil. Kč na řešení předfinancování a řešení nedokončených přídělů a scelovacích řízení ze samostatné kapitoly v rámci rozpočtu Pozemkového fondu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP