Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Zásadní připomínky k odůvodnění uplatnil místopředseda vlády Martin Jahn. Všem zásadním připomínkám bylo vyhověno. K 1. 7. 2005 je vyhláškou č. 225/2005 Sb. zajištěno stanovení úhrad léčivých látek tak, aby odpovídaly maximálním cenám léčivých přípravků vyhlášených Ministerstvem financí vždy k 1. červenci, tedy tentokrát k 1. červenci 2005.

Stanovení úhrad léčivých látek registrovaných v České republice po 1. březnu 2004. Tímto naplňuje Česká republika požadavek směrnice č. 89/105/EHS na umožnění vstupu léčiv do úhradového systému nejméně jedenkrát ročně. Kromě toho vyhláška využívá možnosti snížení úhrad léčivých látek ve skupinách, kde si výrobci léčivých látek konkurují. Tímto je zajištěno pravidelné snižování tempa růstu výdajů z prostředků veřejného zdravotního pojištění za léčiva, konkrétně vyhláškou tou citovanou ještě v roce 2005. Nabytím účinnosti vyhlášky k 1. červenci lze dosáhnout snížení tempa růstu výdajů z prostředků veřejného zdravotního pojištění zhruba o 1,7 miliardy korun. Úhrady jsou upravovány tak, aby nebyli dotčeni neúměrným zvyšováním spoluúčasti chronicky nemocní a senioři. S výjimkou shora uvedených dopadů na snížení tempa výdajů z veřejného zdravotního pojištění nemá návrh vyhlášky žádné dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty a nemá ani dopady na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady ani dopady na životní prostředí.

K vašim speciálním otázkám bych chtěla sdělit, že v každé skupině je jeden lék plně hrazený, takže tímto je zcela vyhověno citovanému zákonu.

A co se týká oficiální stížnosti na orgány Evropské unie, zatím mi není nic o ní známo a již jedenkrát bylo touto stížností vyhrožováno, ale nevím o tom, že byla podána.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to byla odpověď paní ministryně. Paní poslankyně se s ní ale nespokojí a položí ještě další otázku.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Moje otázka první je následující: Vážená paní ministryně, ve své odpovědi na moji interpelaci jste sdělila, že vámi navržená a vámi v budoucnu od 1. července vydaná vyhláška, nová léková vyhláška, je zcela v souladu s právem Evropských společenství. Táži se vás tedy: v případě, že Evropská komise dokáže, že Česká republika nebyla schopna transponovat tzv. transparenční směrnici EHS č. 105/89, jste připravena z toho vyvodit zejména osobní důsledky?

A moje druhá otázka je, jestli vaše vyhláška stanovuje plnou úhradu u léků užívaných při akutním infarktu myokardu, špatné srážlivosti mrkve, gynekologických zánětech či vysoké hladině tuku v krvi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže prosím ještě paní ministryni.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Já bych se v této souvislosti chtěla ještě zmínit o té tzv. kategorizační komisi. Tato kategorizační komise, která byla ustavena, se samozřejmě touto problematikou zabývala. Její schůzky nebyly pravidelné, ale jednotliví členové kategorizační komise se na konečné úpravě vyhlášky podíleli.

Pokud bude prokázáno, že došlo k jakémukoliv pochybení, a o tom tedy pochybuji, neboť všechno prošlo legislativou současné vlády bez připomínek, tak potom samozřejmě se můžeme dále bavit o nějakých personálních důsledcích. Jestli by chtěla paní poslankyně slyšet, že bych odstoupila ze své funkce, tak to teď přesně neřeknu, ale jaksi necítím povinnost ani nutnost toto provádět, protože mám čisté svědomí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik tedy odpověď paní ministryně a to je pravděpodobně také vše k této interpelaci paní poslankyně Talmanové. Končíme tuto interpelaci a pokročíme k interpelaci další.

Tou je interpelace pana poslance Miloše Titze na ministra Ambrozka, který, jak si nyní kontroluji, je na zasedání Rady ministrů životního prostředí v Lucemburku. (Poslanec: Co budeme dělat?)

Takže řešení je, pane poslanče, že přečtete tu svou interpelaci, jako kdyby tady pan ministr byl, a on vám odpoví písemně do 30 dnů. Přijímáte tuto možnost? (Ano.) V tom případě vám uděluji slovo.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, děkuji za udělení slova. Zase bych jako před týdnem začal tím, že přečtu kompletní název mé interpelace, a to "Protiprávní dlouholeté provozování nepovolené skládky firmou Stamp LZ, s. r. o., v katastru obce Blato, v lokalitě výskytu kriticky a silně ohrožených živočichů".

Platnost stavebního povolení je vázána podle zákona 141 o životním prostředí na výjimku Ministerstva životního prostředí. Nicméně stavební povolení se týká pouze stavby nebo možno říci budování skládky typu dvě, tj. skládky na ukládání inertního materiálu, nicméně firma, která tuto skládku by měla vybudovat, tuto skládku provozuje již několik let a existuje například ceník ukládaných materiálů. Na tuto skutečnost byly opakovaně upozorňovány orgány státní i veřejné moci, například občanské sdružení se u mne pokoušelo o setkání s panem ministrem, některým z jeho náměstků, řekněme i dalšími vyššími činiteli ministerstva, a nakonec skončili u inženýra Šímy, který nebyl nadán vůbec žádnými pravomocemi.

A otázka zní: Jak se Ministerstvo životního prostředí a pan ministr zvlášť hodlá v této záležitosti dále zachovat, kdy tato firma skutečně naráží na chráněné, kriticky ohrožené živočichy, a přesto jí to nevadí v ukládání jakéhokoliv materiálu, nejenom inertního.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace byla zaznamenána a já věřím, že bude na ni také odpovězeno. Končíme tuto interpelaci.

Máme tu další, to je interpelace paní poslankyně Evy Dundáčkové na paní ministryni Petru Buzkovou, která se mi omluvila, že od 14. hodiny dnešního dne vyráží na služební zahraniční cestu. Takže přesto ovšem můžete přednést svoji interpelaci na téma "vyhláška o předškolním vzděláváním - úhrada". Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám. Vážená paní ministryně, prosím, abyste mi písemně odpověděla na interpelaci, na problém, se kterým mě seznámil pan Petr Licek z Pardubic. Píše: Rád bych upozornil na zcela nepochopitelný stav při placení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské školce podle § 6 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005. Tato vyhláška stanoví, že úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské školce se platí od 1. září, a to i v případě, že dítě nastoupí do mateřské školky později, ale v průběhu daného školního roku. To si myslím, že je zcela nesmyslné, když je dítě doma s matkou, vůbec nenavštěvuje mateřskou školku a musí za to platit. Všude se mluví o podpoře mladých rodin, že klesá porodnost v tomto státě, ale tato skutečnost opět znamená zvýšenou finanční zátěž pro rodinu.

Zmiňovaný § 6 sice umožňuje, aby byla náhrada poměrně snížena, není na to však nárok, a já se vás ptám, paní ministryně, zda to cítíte také jako já, jako kolizi - žáček musí být přihlášen do předškolního vzdělávání k 1. září, a pokud nastoupí až v dubnu, tak jak mají na mysli Lickovi z Pardubic, tak celou tu dobu od září až do dubna rodina platí za poskytování péče v předškolním zařízení, přestože dítě školku nenavštěvuje. Zdá se mi, že je to řešení zcela nevyhovující a proti smyslu avizovaného zájmu o podporu mladých rodin. Prosím vás proto o váš výklad, případně o závazné stanovisko ministerstva k této otázce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Jak to cítí paní ministryně, se určitě dovíme do 30 dnů.

Další interpelace je interpelace pana poslance Jana Schwippela na nepřítomného ministra Libora Ambrozka, který, jak už jsem se zmínil, je v Lucemburku, a vy se chcete na něj obrátit ve věci "ratifikace mezinárodních smluv". A máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP