Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)
(pokračuje Gruntová)

V té směrné části je pak uvedeno několik variant nakládání s odpady, ze kterých se teprve bude vybírat konečné řešení.

Vážené kolegyně a kolegové, z těchto okolností vyplývá, že odpověď pana ministra Ambrozka vykazuje závažné formální i odborné nedostatky, ze kterých je zřejmé, že se interpelací zřejmě nezabýval, a já očekávám, že tentokrát bude vyjádření pana ministra pro mě uspokojující.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se hlásí někdo do rozpravy. Je tomu tak - pan ministr Libor Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Paní předsedající, kolegyně, kolegové, nevím, zda je paní poslankyni možno uspokojit, obávám se, že nikoliv, ale rád tu odpověď zpracuji klidně znovu.

Já bych chtěl říci, že samozřejmě klade řadu správných otázek a přemýšlí o řadě závěrů, bohužel ne zcela přesně. Zařízení na energetické využívání odpadů pro Pardubický a Královéhradecký kraj je oficiální název projektu, který byl na Ministerstvo životního prostředí podán, a tímto názvem nijak neřešíme, zda se jedná o zařízení na využití, nebo na odstraňování. To, jak paní poslankyně správně řekla, je zatím upraveno rozsudky Evropského soudního dvora. Musíme ovšem říci, že EU není tak pružná, jak bychom si mysleli, protože když jsme řešili problém dovozu odpadu do spalovny Liberec, o který požádal německý subjekt, a dotázali jsme se Evropské komise, tak jsme dostali velmi vyhýbavou odpověď. Přesto jsme na základě rozsudku Evropského soudního dvora a domácí legislativy dovoz odpadu do liberecké spalovny nepovolili právě s poukazem na to, že se jedná o zařízení na odstraňování odpadů. Stejnou podmínku chystá odbor integrované prevence a EIA i do stanoviska k zařízení tomuto, to znamená, že by dovoz odpadů byl zakázán. To je poznámka první.

Poznámka druhá. Plány odpadového hospodářství schvalují kraje ve své samostatné působnosti. Není úkolem Ministerstva životního prostředí, aby obcházelo jednotlivé obce a ptalo se jich. Pokud se Pardubický kraj rozhodl učinit součástí svého plánu odpadového hospodářství výstavbu tohoto zařízení, je to jeho právo. Ministerstvo životního prostředí prosadilo do plánu odpadového hospodářství České republiky, že takováto zařízení nebudou podporována ze státního rozpočtu. Zatím evropské prostředky do státního rozpočtu zahrnuty nejsou, to bude až v roce 2006, nicméně mohu i tak paní poslankyni ujistit, že pracovní skupina Fondu soudržnosti, která v nejbližších dnech zasedne a odešle do Bruselu seznam projektů České republiky na podporu z Fondu soudržnosti, do Bruselu odešle projekty na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací, možná projekt na odstranění ekologické zátěže na jihu Čech v Mydlovarech, ale rozhodně mezi těmito projekty nebude projekt spalovny Opatovice. Zda se Pardubický kraj rozhodne jít cestou financování třeba z prostředků Evropské investiční banky, to je opět jeho právo, do kterého státní orgán nebude mluvit.

Já bych jako nejvážnější výhrady k výstavbě tohoto zařízení viděl v diskusi, která se vede na území Pardubického a hradeckého kraje o předpokládaném nárůstu množství odpadů. Ta základní otázka stojí, zda je vůbec takovéto zařízení potřeba. Ovšem zase říkám, je to ve výlučné kompetenci orgánů Pardubického a hradeckého kraje. Já jsem přesvědčen, že musí i pro tyto kraje platit priority, které stanovila vláda ČR, to znamená na prvním místě materiálové využití, recyklace, energetické využití, a až pak odstraňování a skládkování. Pokud bude produkce odpadů taková, že umožní provoz tohoto zařízení, jsem přesvědčen, že je to lepší, než kdyby byl odpad ukládán na skládky. A říkám zcela otevřeně, že samozřejmě ta situace v Pardubickém a hradeckém kraji není jednoznačná. Především hradecký kraj a město Hradec Králové se velmi angažují ve skládkování odpadů a ke spalovně mají výhrady.

Proto jsem přesvědčen, že pokud nedojde k dohodě těchto dvou krajů, tak je stavba tohoto zařízení velmi nejistá, a jsem přesvědčen, že pro jeden kraj by postrádala opodstatnění. To znamená, že je skutečně záležitostí samospráv, aby spolu jednaly, a je to také odpovědností Pardubického kraje, aby ten záměr dokázal projednat s obcemi, kterých se to dotkne bezprostředně, protože výstavba toho zařízení přinese problémy v oblasti dopravy a tam jsou oprávněné požadavky obcí a oprávněný odpor obcí, přinese i problémy z hlediska čistoty vod - ty lze samozřejmě řešit technicky, přinese problémy z hlediska ochrany ovzduší, které lze také řešit různými podmínkami, ale ta oblast dopravy bude velmi problematická a je potřeba, aby byla dořešena.

To znamená, že není zdaleka jisté, že opatovický projekt bude realizován, a chtěl bych říci, že platí postoj Ministerstva životního prostředí, že státní prostředky do takovýchto projektů nevloží, a platí také, že je odpovědností krajských samospráv - protože jsme uplatnili v České republice princip subsidiarity - je odpovědností krajských samospráv, aby si zvolily řešení, které bude nejenom environmentálně příznivé, ale bude také ekonomicky a technicky přijatelné jak pro rozpočet kraje, tak pro obyvatele okolních obcí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Paní poslankyně Jitka Gruntová se hlásí o slovo.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla předeslat, že podstatou mé interpelace nebyl dotaz na to, jestli stavět či nestavět spalovnu, protože o tom si rozhodne samospráva. V Pardubicích například zastupitelstvo města má o této věci rozhodovat 21. června.

Mě nejvíce v té odpovědi pana ministra zarazilo to vyjádření, že ten projekt nelze považovat za novou spalovnu komunálních odpadů, ale za zařízení k energetickému využívání odpadů, kdy bude vyrobeno teplo a elektrická energie. Jestliže pan ministr na takovémto vyjádření trvá, tak já se potom z tohoto místa musím hluboce omluvit svým spoluobčanům v našem městě, které jsem dosud peskovala za to, že pálí odpady v kotlích ústředního topení, protože oni vlastně vyrábějí teplo, a tudíž jednají v souladu s tím, co si myslí pan ministr.

Vážená paní předsedající a vážené kolegyně a kolegové, odpověď pana ministra moje očekávání nenaplnila, a já proto navrhuji usnesení Poslanecké sněmovny, aby s odpovědí nesouhlasila, a vám děkuji za podporu mého návrhu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP