Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, připomínám, že jsem vás všechny odhlásila, a prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými kartami, abychom zjistili, zda je zde potřebné kvorum pro hlasování o usnesení, které bylo navrženo při odpovědi na písemnou interpelaci pana poslance Petra Bratského. Ještě jednou připomínám, že jste odhlášeni, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

(Předsedající chvíli čeká.)

Prosím, abyste se všichni přítomní zaregistrovali svými kartami.

Protože je zřejmé, že moje snaha je marná, dovolím si navrhnout následující postup. Pokud nebudou námitky, přerušila bych tento bod, tedy tu jednu odpověď na písemnou interpelaci, s tím, že o usnesení, které zde bylo předneseno, bychom hlasovali zítra ráno, a vypořádali bychom se ještě s odpovědí na písemnou interpelaci paní poslankyně Jitky Gruntové na ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Postup by byl zřejmě stejný, hlasovalo by se o případném usnesení také zítra ráno. Má někdo námitky proti tomuto postupu? Nemá.

Přerušuji rozjednaný bod v části, která se týkala ministra zemědělství, a zahájím za malinkou chvilinkou druhou odpověď na písemnou interpelaci. Na vaše dotazy, co bude potom - v případě, že se po dobu rozpravy k odpovědi na písemnou interpelaci nedostaví dostatečný počet poslanců, tak ukončím dnešní jednací den.

Nyní ke druhé písemné interpelaci. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek odpověděl na interpelaci poslankyně Jitky Gruntové ve věci spalovny komunálních odpadů v Opatovicích nad Labem. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 990. Uděluji slovo paní poslankyni Gruntové. Prosím kolegy z KDU-ČSL, aby se pokusili přivolat pana ministra, kterého jsem tady před chvilinkou viděla.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno, obrátila jsem se na pana ministra Ambrozka s interpelací ve věci spalovny komunálních odpadů v Opatovicích nad Labem. Položila jsem mu tři otázky, které se týkaly rozhodnutí pracovní skupiny pro Fond soudržnosti v oblasti životního prostředí, sestávající z velké části ze zástupců resortu Ministerstva životního prostředí, která vyslovila podmíněný souhlas s projektovým záměrem spalovny komunálních odpadů v Opatovicích nad Labem, čímž se záměr posunul do fáze přípravy projektové žádosti na Fond soudržnosti. V této souvislosti mě zajímalo, jak se na tomto rozhodnutí odrážejí tři skutečnosti. Vyjádření pana ministra k prvním dvěma jsou zarážející a vedla mě k podání žádosti o zařazení mé interpelace na jednání Poslanecké sněmovny.

Jako první skutečnost jsem uvedla: "priority plánu odpadového hospodářství České republiky, který v bodě 4i) požaduje nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálních odpadů z prostředků státního rozpočtu, jimiž jsou dle výkladu Ministerstva financí i prostředky Fondu soudržnosti". Odpověď pana ministra si rovněž dovolím citovat: "K první otázce vám sděluji, že projekt EVO Opatovice nelze považovat za novou spalovnu komunálních odpadů, ale za zařízení k energetickému využívání odpadů, kdy bude vyrobeno teplo a elektrická energie. Předpokládá se, že teplem budou zásobována města Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Lázně Bohdaneč a elektrická energie bude dodávána do sítě ČEZ. K problematice finančních prostředků Fondu soudržnosti, ze kterých se předpokládá částečné hrazení projektu, vám sděluji, že to jsou finanční prostředky Evropské unie, a nejedná se tedy o prostředky státního rozpočtu."

V této odpovědi vidím dva okruhy problémů. První z nich spočívá v tom, že Ministerstvo životního prostředí dostatečně nedoložilo svůj názor, že projekt elektrárny Opatovice nelze považovat za novou spalovnu komunálního odpadu, ale za zařízení k elektrickému využívání odpadu. Odůvodnění, že bude vyrobeno teplo a elektrická energie, není správné. Vysvětlení je totiž v rozporu s právními předpisy v oblasti nakládání s odpady, a to za prvé se zákonem o odpadech a zákonem o ovzduší, za druhé s právem Evropské unie a za třetí dokonce se stanoviskem, které Ministerstvo životního prostředí veřejně deklarovalo. Tato svá tvrzení se pokusím doložit.

Za prvé, rozpor s právními předpisy České republiky. Zákony o odpadech a ochraně ovzduší dávají pro to, aby spalování bylo považováno za energetické využití, tyto podmínky. Podle § 4 zákona o odpadech je energetickým využitím odpadů použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako palivo za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Podle § 23 zákona o odpadech se za energetické využití odpadu považuje spalování odpadu tehdy, jestliže buď odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo, nebo se odpad použije jako palivo, nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie. Zároveň platí ustanovení zákona o ovzduší, že odpad není palivo.

Spalovna Opatovice výše uvedené podmínky neplní, proto nemůže být zařízením pro energetické využití. Podmínku danou v § 23 zákona o odpadech neplní, protože má spalovat směsný komunální odpad, který po vlastním zapálení potřebuje ke spalování vždy podpůrné palivo. Neplní ani podmínku § 4 zákona o odpadech, tedy způsobem obdobným jako palivo, protože podle zákona o ovzduší není odpad, tedy ani směsný komunální odpad, který se spaluje, palivem. Protože spalovna Opatovice neplní ani jednu z podmínek daných zákonem pro energetické využití, nemůže být zařízením k energetickému využívání odpadů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP