Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)
(pokračuje Zgarba)

Tyto změny jsou trvalé a každodenně do těchto registrů doplňovány. To jenom ke stavu, který je v současné době.

Mírně bych ještě rozšířil odpověď pro pana kolegu a pro vás ostatní. Ministerstvo zemědělství využilo rámcovou smlouvu, kterou s Českým Telecomem uzavřela vláda v roce 2002, a uzavřelo dodatek k této smlouvě, aby komplexně sjednotilo své vlastní komunikační prostředí. V současné době využívaný systém, který zajišťuje celá řada menších dodavatelů, již dnes nefunguje zcela spolehlivě. Existuje velké množství rozhraní mezi těmito dílčími systémy, u kterých dochází k průnikům. Systémový krok Ministerstva zemědělství odpovídá potřebě zajistit jednotné informační rozhraní, které bude kompatibilní se systémy Agrární platební agentury, přes kterou plynou již zmiňované podpory, jak kolega uvedl. Nový systém bude vyhovovat všem bezpečnostním standardům Evropské unie nejen z hlediska dnešních potřeb, ale i do budoucna, což u stávajícího systému neplatí.

Vztah Českého Telecomu vůči Ministerstvu zemědělství není monopolní. V podepsaném dodatku jsou jasně zakotvené sankce při neplnění dodávek. Ministerstvo zemědělství uhradí měsíční služby pouze v případě, že budou odpovídat smluvním podmínkám.

Ke zmiňovaným úsporám a dopadům podpisu smlouvy s Telecomem. Pro rok 2005 činí návrh rozpočtu pro financování uvedených činností 404 milionů korun. Tato úvaha vycházela ze stávajícího stavu. Cena zaplacená po podpisu dodatku do konce letošního roku přitom nepřesáhne částku 340 milionů. To představuje úsporu 64 milionů korun, v absolutním procentickém vyjádření to znamená 20% úsporu z navrženého rozpočtu. V příštím roce dojde opět k úspoře více než 20 % z částky vyčleněné pro zajištění informačních a telekomunikačních služeb.

Rámcová smlouva vlády s Českým Telecomem vyprší v říjnu příštího roku, stejně jako dodatek uzavřený mezi Ministerstvem zemědělství a Českým Telecomem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Předpokládám, že pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji panu ministrovi za vysvětlení, ale připadá mi, že je příznačné - kdo nechce slyšet, neslyší, kdo nechce vidět, nevidí. Prostě pan ministr odpovídal sice na věc, která se týkala jeho ministerstva, ale já jsem se ptal na trochu jiné věci. Ptal jsem se na obsah rámcové smlouvy. Dozvěděl jsem se pouze, že bude ukončena příští rok, dozvěděl jsem se, že jsou tam úspory z částek určených na informační služby. To neznamená, že když jsou částky určené na informační služby, že se musí použít, že byly nastaveny správně. Ptal jsem se na to, že existuje interní dopis, kterým si dvě ministerstva mezi sebou vysvětlují, jak to s tím je. Ministerstvo informatiky zpochybnilo některé postupy úředníků Ministerstva zemědělství. Přestože je jasné - péči o váš resort vám, pane ministře, neupírám - že musíte evidovat všude po všech bývalých okresech a krajích takové věci, které potřebujete pro práci vašeho ministerstva. To bych byl blázen, kdybych to chtěl tady zpochybňovat. Nicméně paní ministryně Bérová v interním dopise hovoří o tom, když to hodně zkrátím, že nejsou zřejmě stanoveny ty správné postupy, ty správné softwary, ta správná prostředí, která by byla využitelná, a že je možná překročena částka až o 300 milionů korun. Z 364 milionů - připadá mi, že to je dost podstatné procento. Můj matematický mozek mi říká něco mezi 75 až 80 procenty, která navrhuje paní ministryně ušetřit. Vy tvrdíte naopak, že šetříte 20 procent tím, že nevyužijete ještě některé prostředky, které byste mohli, kdybyste chtěli, které tam máte určeny státním rozpočtem.

I po vaší odpovědi opět nemohu souhlasit s komplexem této odpovědi. Nemohu. Opravdu bych rád viděl původní rámcovou smlouvu, rád bych viděl všech jedenáct dodatků, které má, abychom se na ně mohli podívat. Rád bych věděl, která další ministerstva a jiné úřady státní správy se budou připojovat. Chtěl bych se společně se svými kolegyněmi a kolegy zde ve Sněmovně zamyslet nad tím, jestli původní rámcová dohoda z roku 2001 není už v roce 2005 překonaná. Jestli věci, které jsme rámcově dohodli s Českým Telecomem, který dnes je dávno zprivatizován, ještě český stát potřebuje, jestli nemá skutečně udělat nové výběrové řízení a podobné služby nakupovat hospodárně. Určitě by o tom mělo spolurozhodovat Ministerstvo informatiky, kde by možná soutěž měla být vypsána. Samozřejmě že jednotlivé resorty by jim dodaly svá specifika. Samozřejmě že vy musíte nejlépe vědět, co potřebujete dovnitř do systému nacpat. Určitě jsou to jiné věci než Ministerstvo dopravy nebo Ministerstvo vnitra. Ale informační systém státu je vážná věc a nemůže vycházet jenom z nějaké rámcové smlouvy. To musí být smlouva. A o tom jsem mluvil, pane ministře.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy k této věci. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Je mojí povinností zeptat se pana poslance Petra Bratského, zda navrhuje usnesení, o kterém by Poslanecká sněmovna měla hlasovat.

 

Poslanec Petr Bratský: Já jsem již naznačil, že budu chtít navrhnout. V této chvíli děkuji za slovo. Navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s odpovědí ministra zemědělství na interpelaci poslance Bratského evidovanou číslem 721 a ukládá mu vypracovat odpověď novou a přesnější.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, pokusím se přilákat naše kolegy, ale zároveň vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni přihlásili znovu svými identifikačními kartami.

Pro upřesnění - usnesení, o kterém můžeme hlasovat, může znít, pane poslanče, pouze tak, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zemědělství. Váš další dovětek podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny není možný. Souhlasíte s tím tak?

Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými kartami. Ještě chvíli počkáme.

Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat ještě po odpovědích na písemné interpelace druhými čteními. Domnívám se, že je v budově poslanců dost. Teď si dovolím udělat přestávku do 17 hodin. Doufám, že se do té doby všichni ve větším počtu sejdeme.

 

(Jednání přerušeno v 16.49 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP