Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)

Poslanec Ladislav Urban: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, před několika týdny se na mě obrátil Petr Šrajl, který má v nájmu od Pozemkového fondu České republiky pozemky v katastrálním území Hůrka u Železné Rudy. Pozemky čísel 2509/1 a 2509/4 musel pracně očistit od zbytků vojenské techniky, protože dříve sloužily armádě. Na část pozemků měl určen správou Národního parku Šumava speciální management a větší část používal jako pastvu pro koně. Jak vyplývá z vyjádření pracovníků Západočeské univerzity v Plzni, charakter krajiny, vodní poměry, rostlinná společenstva i chráněné druhy vyžadují šetrné zemědělské využití. Také obec Prášily, která plánuje přes tyto pozemky pouze výstavbu kanalizace, přečerpávací stanice a její územní plán obce zde počítá pouze s využitím pro šetrnou zemědělskou činnost, která je zde v současnosti prováděna, také Krajský úřad v Plzni, který zde plánuje cyklostezku, a konečně ani pan Šrajl nechápou, proč byly zrovna tyto pozemky vyjmuty z ostatních ploch a zařazeny územním pracovištěm Pozemkového fondu v Klatovech do mimořádné nabídky. Na můj dotaz na územním pracovišti mi bylo sděleno, že pozemky byly zařazeny na příkaz shora. To budí oprávněnou obavu obce, že pozemky atraktivní k výstavbě budou zašantročeny do zahraničních rukou. Přitom obce na Šumavě se nebrání obnovení činnosti v bývalých usedlostech, ale nemají většinou zájem o stavby rekreačního charakteru rozházené ve volné přírodě.

Pane ministře, ptám se proč, i když nebyl porušen zákon, se jedná proti dobrým mravům, názorům odborníků i obce a v neprospěch občana, který pozemky kultivoval, proč dochází k často nelogickým změnám zonace pozemků Šumavského národního parku a proč se vlastně organizuje výprodej této krásné části naší přírody. Druhá otázka zní, proč je postupováno proti lidem, kteří oblast využívají k šetrné zemědělské činnosti. Zároveň ke své interpelaci přikládám 21 stránek příloh, protože si myslím, že důležitější než odpověď na mé dvě otázky je zavedení dobrých mravů na Pozemkovém fondu a ochrana zbytků naší přírody.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, nicméně čas jste poněkud překročil. Prosím nyní pana ministra, aby on se držel limitu pěti minut.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji, pane předsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, zcela jistě dokážete pochopit to, že v interpelaci kolegy, kterou přednesl před malou chvílí, zazněla konkrétní data o konkrétních parcelách, pokud jsem si stačil poznamenat, někde v Hůrce u Železné Rudy. V této chvíli jako ministr zemědělství neumím reagovat na konkrétní případ jedné nebo několika z parcel, které jsou na listu vlastnickém Pozemkového fondu.

Pokud, pane předsedo, prostřednictvím vás pan interpelující by byl ochoten mně předat podkladové materiály k tomuto případu, rád si je vezmu a v nejkratší možné době na to odpovím po seznámení se s případem. Děkuji za pozornost. (Poslanec Urban předává materiály ministru Zgarbovi.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a ptám se pana poslance Urbana, jak se zachová. Vidím, že už předává. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji za slovo. Já bych chtěl předem poděkovat panu ministrovi nejenom za to, že se vyjádří k tomu konkrétnímu případu, ale zejména že se podívá na situaci na Pozemkovém fondu České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tato interpelace tím pádem je skončena. Další interpelace je interpelace pana poslance Miroslava Beneše. Já jsem pochopil, že paní ministryně Emmerová zřejmě nás opustila a je v Senátu, takže je to taková trochu těžko řešitelná situace. Prosím, pane poslanče, dávám vám slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, situace je poměrně lehce řešitelná. Buďto svoji interpelaci nepředložím a požádám příští týden, nebo paní ministryně mi odpoví písemně, jak jsme se dohodli, než odešla do Senátu.

Tedy má interpelace se týká vyhlášky, která se v současné době připravuje a která je o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely. Samozřejmě že ten, kdo se jenom malinko pohybuje a jenom malinko tuší, co se děje v oblasti léčiv, tak mi nepochybně dá zapravdu, že tam nepůsobí onen trh, jak paní ministryně často straší, ale že tam působí úplně jiné mechanismy. Tato vyhláška má reagovat na platné normy a předpisy a má zavádět a stanovit výši úhrady léčiv a v každé skupině má stanovit léčivý přípravek, který bude stanoven nejméně jeden jako povinný úhradou pojišťoven.

Mých otázek by bylo možná více, kdyby paní ministryně byla přítomna, a proto se soustředím na poměrně jednoduché otázky tři.

Otázka číslo jedna. Připravuje navrhovaná vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 589/2004 Sb., opravdu ustanovení tak, aby byl v každé skupině léčivých látek vymezených přílohou zákona nejméně jeden léčivý přípravek v každé skupině obsažen?

Otázka číslo dvě. Paní ministryně včera obhajovala marně, zdůrazňuji, svoji koncepci zdravotnictví ve vládě. Jeden ze zásadních parametrů této koncepce měl být, že nebude docházet k narůstání výdajů ve zdravotnictví, protože jestliže máme deficitní zdravotnictví, tak příliv nových peněz neznamená, že to zdravotnictví bude vyvážené a rovnovážné. Proto druhá otázka je: Opravdu dojde k navýšení výdajů na léky takřka o 4 mld. korun, tedy o více než 10 %, což jistě uznáte, že je nad možnosti našeho zdravotnictví?

A konečně třetí otázka. Je pravdou, že na přípravě této vyhlášky se podílel syn paní ministryně a pan Obermann, o kterém jsem zde hovořil při interpelaci na pana premiéra.

Děkuji za písemné odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Odpovědi budou dodány písemně a tato interpelace tím končí.

Máme další. Pan poslanec Miloš Titz interpeluje ministra Libora Ambrozka, kterého tady nevidím. Nicméně vy budete interpelovat i takto. (Ministr Ambrozek vchází do sálu.) A vidím tady pana ministra!

 

Poslanec Miloš Titz: Na samý začátek bych chtěl uvést úplný název interpelace, protože předmět interpelace, jak jsme ho dostali na lavice, není příliš zřejmý. Tak tedy úplný název: Opakované neopodstatněné snížení až zrušení pokut udělených Českou inspekcí životního prostředí firmě STAMP-LZ, s. r. o., za skládku Blato okres Pardubice. Ptám se vás, pane ministře:

1. Je Česká inspekce životního prostředí málo kompetentní?

2. Pracuje-li naopak inspekce dobře, z jakého důvodu pracovník Ministerstva životního prostředí opakovaně vystupuje proti jejímu rozhodnutí, a to ve prospěch soukromého prostředí?

3. Nemyslí si pan ministr, že takovéto chování státního úředníka Ministerstva životního prostředí může důvodně vést k podezření, že opakovaná podstatná snižování a rušení pokut udělených inspekcí, z korupčního jednání?

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byla interpelace. Prosím pana ministra Ambrozka, aby na ni reagoval. Máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážený pane předsedo, děkuji kolegovi Titzovi za zájem o ochranu životního prostředí. Jde o problematiku společnosti STAMP-LZ, jednak pokut, které byly uloženy Oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí Hradec Králové, jednak rozhodnutí o těchto pokutách, které přijal odbor výkonu státní správy v Hradci Králové. Jedná se o katastrální území Blato náležející k obci Mikulovice, bývalý okres Pardubice, kde byla realizována řízená skládka odpadů skupiny dvě pro ostatní odpad. Místem stavby je lokalita bývalého těžebního prostoru cihlářských hlín přináležející ke zrušené cihelně. V říjnu roku 2004 byla v předmětném prostoru zahájena stavba přeložky silnice první třídy I/37 Pardubice - Chrudim, a to na základě příslušného rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje. Je budován násep pro silniční těleso, který rozdělí zájmovou plochu na dvě části. Společnost provádí výstavbu skládky na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a využití území z roku 1996.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP