Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)
(pokračuje Škromach)

Na druhé straně je potřeba brát do úvahy, že tito občané v případě, že pracují v Česku, tak samozřejmě odvádějí ze svého příjmu také pojištění. Hovořím o těch, kteří pracují legálně. Ti, kteří pracují ilegálně, tak se samozřejmě pohybují na hraně trestnosti. Myslím si, že tady toto tato smlouva samozřejmě neřeší. Určitě bude i věcí Ministerstva zahraničí a zahraniční politiky České republiky, jak se k této záležitosti postavit.

Přesto, paní poslankyně, musím ocenit vaši pozornost a vnímavost. Budeme se určitě touto problematikou také zabývat. Děkuji za upozornění na danou skutečnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, to bylo pěkně zakončeno.

Další interpelující je paní poslankyně Marta Bayerová. Interpelovaným je ministr Milan Šimonovský. Problém je duplicitní dopravní obslužnost. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, opakovaně se na vás obracím ve věci zajišťování základní dopravní obslužnosti na Znojemsku a Moravskokrumlovsku, kde od 1. 7. 2003 do května 2005 byla doprava zajišťována vždy dvěma autobusy, kde však pouze jednomu dopravci byly poskytovány dotace. Ve svém rozhodnutí z prosince 2004 jste zrušil předchozí rozhodnutí odborného útvaru Ministerstva dopravy a konstatoval jste porušení správního řádu ze strany krajského úřadu s tím, že "po posouzení individuálních okolností celého případu je toto pochybení krajského úřadu natolik podstatné porušení správního řádu, které je v ostatních souvislostech důvodem pro zrušení rozhodnutí krajského úřadu z důvodu jeho rozporu s právními předpisy". Následně pak opravdu odborný útvar v únoru rozhodnutí krajského úřadu o vydání licenci zrušil a ze strany obou účastníků byly podány rozklady. Ve svém rozhodnutí o těchto rozkladech jste pak v dubnu 2005 zcela změnil svůj postoj s tím, že správní řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského úřadu se zastavuje s odůvodněním, že se neprokázalo podezření na nezákonnost a odpadl tak důvod řízení. Přitom stejné rozhodnutí v podstatě se stejnou argumentací již jednou učinil také odborný útvar Ministerstva dopravy v září 2004 a vámi bylo pak toto rozhodnutí zrušeno.

Dovolte mi proto požádat o zodpovězení následujících otázek. Jaké nové skutečnosti se od prosince 2004 v případu objevily? Z jakého konkrétního důvodu jste zcela změnil svůj názor? Zabývala se tímto případem opakovaně stejná rozkladová komise ministra, nebo byla účelově vytvořena nová? Považujete tedy stav, kdy je základní dopravní obslužnost zajišťována na jedné lince duplicitně dvěma autobusy jedoucími za sebou s tím, že krajem je podporován pouze jeden dopravce, za stav v souladu se zákonem? (Předsedající upozorňuje na čas.) Podotýkám, že tento konkrétní stav trval na Znojemsku a Moravskokrumlovsku téměř dva roky. Provedlo Ministerstvo dopravy kontrolu postupu krajského úřadu Jihomoravského kraje -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně, upozorňuji, že jsme na štíru. Ještě kousíček. Dobře.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Děkuji. Už to vezmu rychle.

- na vztahu k financování a zákonnosti uzavírání smluv o závazku veřejné služby? Několikrát k tomu bylo konkrétně vyzýváno. Je vám známo, že v současné době požaduje dopravce náhradu škody ve výši přes 100 milionů korun a že se obrací se svojí stížností také na Evropskou komisi? Učiní Ministerstvo dopravy nějaká opatření, aby se podobný případ neopakoval v jiných regionech?

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl velký kousíček. Prosím pana ministra, který určitě sledoval tento rychlý výklad. Má celých pět minut na to, aby se vyrovnal s tímto problémem.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, paní poslankyně, škoda, že jsem nedokázal z vaší otázky, z vašeho názvu interpelace vydedukovat, o který problém se jedná. Určitě bych se na to dokázal připravit, protože právní stanoviska Ministerstva dopravy nedělá ministr, ale dělá to speciální útvar - rozkladová komise. Řeknu jen to, co o tom případu vím. Určitě je tento případ mimořádně složitý, protože bylo podáno celkem 34 těchto odvolání a rozkladů v této kauze. Myslím si, že je tato kauza nad síly debaty zde bez možnosti odborné přípravy. Jsem vám samozřejmě připraven odpovědět písemně, jak jsem vám písemně konečně odpovídal.

V této kauze je asi rozhodující skutečnost, že tím, kdo uzavírá smlouvu o závazku veřejné služby, je krajský úřad, a to dopravní úřad tohoto krajského úřadu. Ten také uděluje licence. Ministerstvo dopravy je orgánem, který je prvoinstančním odvolacím orgánem. Rozkladová komise je orgánem druhoinstančním. V kauze skutečně došlo k rozhodnutí rozkladové komise o zrušení rozhodnutí prvoinstančního orgánu o odvolání, kdy navrátil zpět tento orgán věc k novému řízení na krajský úřad. Krajský úřad zpochybnil toto rozhodnutí rozkladové komise a na následných rozkladech bylo prokázáno odborným senátem, který byl k tomu speciálně ustanoven stejnou rozkladovou komisí, že krajský úřad nepochybil v tomto rozhodnutí. Ukázala se správná tato argumentace.

Toto stanovisko Ministerstva dopravy a ministra dopravy je konečné. Jistě ho může přezkoumat soud jako takový. Pokud se dobře pamatuji, tak tento případ je zkoumán. Jsou tam myslím v současné době vedeny dva soudní spory.

Nehodlám zpochybňovat stanovisko této společnosti, ale musím říci, že se společnost při výběrových řízeních nedokázala dohodnout s krajem, tak jako ostatních pět společností, na ceně, kterou krajský úřad byl schopen a ochoten platit za výkon veřejné služby, a proto udělil závazek veřejné služby a smlouvu uzavřel s jiným dopravcem. To, že jezdil tento dopravce na základě licence nadále v komerčním režimu, je jeho rozhodnutí. Takové je stanovisko Ministerstvo dopravy. Očekávám, že soud samozřejmě dá za pravdu tomu názoru, který zastává Ministerstvo dopravy.

Skutečně teď v této chvíli nedokáži velmi podrobně na vaše otázky, které navíc byly kladeny ve velmi rychlé kadenci, dát možná uspokojivější odpověď. Očekávám, že pokud mi poskytnete svou interpelaci přímo písemně, tak jsem připraven na ni odpovědět. Jsem připraven na vaši návštěvu, vysvětlí vám to specialisté, kteří se touto problematikou zabývají na Ministerstvu dopravy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr dělal, co mohl. Prosím paní poslankyni, aby se vyjádřila. Stručně.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Děkuji, i když tohle mě samozřejmě absolutně neuspokojilo, protože to už jsem slyšela několikrát.

Využiji toho, že jste ochoten odpovědět písemně. Já vám to samozřejmě předám. Tohle opravdu, pane ministře, nezlobte se, se řeší už skoro třetím rokem. Tohle slyšíme pořád dokola a peníze jsou pořád vyhazovány. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přece jenom nějaký postup byl zvolen. Můžeme ukončit tuto interpelaci. Máme tu další. - Vy máte ještě možnost dvě minuty. To je pravda. Domníval jsem se, že už je dohoda utvořena, ale samozřejmě že máte dvě minuty.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, děkuji, že jste mě chtěl ušetřit, ale chci reagovat na tvrzení, které zaznělo.

Nejsou vyhazovány peníze. Stát platí v závazku veřejné služby pouze prostředky prostřednictvím krajů, ty, které jsou vypláceny na základě uzavřené smlouvy. S Čas servisem žádná taková smlouva uzavřena nebyla, tudíž nejsou vyhazovány žádné prostředky. Je placena pouze služba, která byla objednána a zasmlouvána, a to s jinou společností, která jezdila po stejné trase. Čas servis podle mých informací už svoji službu na této lince ukončil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je poslední, co zaznělo k této interpelaci. Nyní by měl nastoupit pan poslanec Ladislav Urban, který hodlá interpelovat ministra Petra Zgarbu ve věci veřejné nabídky pozemku na Šumavě. Prosím pana poslance Urbana.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP