Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

I přes mou opakovanou výzvu, aby se prokázal služebním odznakem to odmítl. Stejně tak jsem byl několikrát vyzýván policisty, abych opustil prostor na Letné, přestože se jedná naprosto jasně o veřejné prostranství, a na mou otázku, podle jakého zákona, mi nikdo z policistů včetně velícího důstojníka nebyl schopen odpovědět.

Jsem zděšen ze zásahu policie proti občanům, kteří přišli pokojně vyjádřit svůj odpor vůči komunistické ideologii, v jejímž důsledky byly v Československu povražděny desítky lidí a ve světě desítky milionů lidí."

Já se vám ptám, pane ministře, zda ve chvíli, kdy budete tento zásah přešetřovat, budete brát v potaz pouze výpovědi dotyčných policistů, kteří toho dne byli na Letné, anebo přešetříte i výpovědi těchto svědků.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opět kauza Letná. Už zde mnoho bylo řečeno. Teď se to týká blíže činnosti policistů.

Já jsem si nechal přehrát dost dlouhý záznam dokumentační který dokumentuje celou tu situaci. Je to trošku o něčem jiném než to, co jsem viděli v televizi. I z těchto záznamů jsem viděl, že se policisté prokazovali služebním průkazem, služebním číslem. Ostatně služební číslo mají na svých uniformách, je lehce k přečtení, není třeba ho nějak schovávat. To je jedna věc.

Pokud by došlo k tomu, že by policista odmítl ukázat služební číslo, nechť si ten dotyčný svědek, který tam byl a který vám psal, nechť si stěžuje, nechť podá trestní oznámení. Budeme tuto záležitost samozřejmě řešit.

Vy jste mluvila o tom, že je to veřejné prostranství. To je zcela pravda. Bylo to také veřejné shromáždění, má tam kdokoliv přístup. Ale musím zde znovu zmínit už ten zákon o právu shromažďovacím. Ten, kdo je účasten tohoto shromáždění, musí zachovávat určitá pravidla. Ta pravidla byla porušena. Nezastávám názor z toho, co jsem viděl, že by šlo o nějaké pokojné vyjádření jiného názoru. Tomu tak skutečně nebylo, protože policisté několikrát vyzývali ty, kteří narušovali to shromáždění, aby opustili prostor, a oni se pokojně nechovali. Oni tak trošku jako tu rvačku vyvolali a zvláště ten hlavní iniciátor této kauzy je známý tím, že vyvolává takovéto situace. Nebyla to první a asi ani poslední situace, kdy došlo k nějakému fyzickému střetu.

Pokud se týká svědectví, samozřejmě přivítám každé svědectví kohokoliv, kdo tam byl přítomen, kdo má nějaký videozáznam. Požádal jsem Českou televizi, aby nám poskytla své záznamy, takže tyto záznamy už policie má a jsou součástí toho vyhodnocování. Přivítáme všechno. Jen nemám zájem na tom, abych tuto kauzu nějak zametl pod koberec, ale současně chci říci jednu věc, že se domnívám, že ten zásah oprávněný byl a způsob toho zásahu nebo ta přiměřenost či nepřiměřenost, ta se samozřejmě ještě vyhodnotí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Paní místopředsedkyně položí doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Já nepochybuji, pane ministře, o tom, že jste si nechal předvést záznamy, které si pořídila policie, nicméně já jsem vás seznámila se zprávou emailovou, kterou jsem dostala od očitého svědka, účastníka, a který opakovaně tvrdí, že na opakované žádosti o to, aby se mu policisté prokázali svými služebními průkazy, tak mu odmítli policisté v tomto legitimním požadavku vyhovět.

Já zvažuji, zda tady na mikrofon mám přečíst adresu a jméno toho muže, který se na mě obrátil, protože se obávám, aby proti němu nebylo postupováno z jiných řad než těch, které ho mohou legitimním způsobem vyzvat k tomu, aby podal své svědectví. Proto vám tuto adresu a toto jméno předám vám osobně do rukou a nebudu je zveřejňovat tady na mikrofon a žádám vás důrazně, aby tito lidé a jejich výpovědi byli vzati v potaz, a zeptám se vás během příštích interpelací, jak jste naložil s těmito svědectvími. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana ministra, zda chce reagovat na tuto doplňující otázku. Není tomu tak.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Svatomír Recman, který chce přednést svoji interpelaci na ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana. Protože pan Milan Urban je omluven z interpelací, pan poslanec dostane podle zákona o jednacím řádu písemnou odpověď na svou přednesenou interpelaci.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Pane ministře, moje interpelace je směřována k získání informací, jak chce česká vláda ochránit textilní průmysl v České republice před masovým přílivem levného asijského textilu. Dovoz tohoto levného textilu do České republiky nabral na síle zejména po lednovém zrušení dovozních kvót do Evropské unie. ATOK čili Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a čeští producenti v uvedených oborech varují, že je vážně ohrožena až třetina ze 120 tisíc pracovních míst v tomto odvětví.

Podle tisku - a teď bych se odvolal na Právo, které vyšlo ve čtvrtek 28. dubna 2005, "Vláda bude český textilní, obuvnický a kožedělný průmysl hájit"- cituji: "Budeme v Evropské unii usilovat velmi hlasitě o to, aby nedošlo k ohrožení pracovních míst v České republice." Uvedl jste to vy, pane ministře, po jednání vlády.

Já bych, pane ministře, interpelaci směřoval k meritu věci, protože bych rád znal nebo rád bych věděl, jaké kroky česká vláda nebo příslušná ministerstva, zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož čele stojíte, podnikly a podniknou k řešení nepříznivé situace v tomto odvětví. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším a dnes posledním interpelujícím je místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer, který bude interpelovat ministra vnitra pana Františka Bublana.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, pane ministře, v roce 2004 dva policisté předváděli novinářům nové policejní vozy a při té příležitosti vyjádřili svůj názor a své pochybnosti o potřebnosti takovýchto vozů u policie. Za své názory byli tito policisté potrestáni. Jeden snížením platu, druhý důtkou. Aby toho nebylo dost, v situaci, kdy se obou policistů zastal jejich nadřízený, šéf středočeské dopravní policie Stanislav Huml, byl i on potrestán. Byla mu snížena na rok hodnost o jeden stupeň. Všichni tři podali žalobu k soudu. První z nich svůj spor vyhrál. Soud potvrdil, že byl Policejním prezidiem potrestán za své názory neprávem, a ve svém rozhodnutí soud mimo jiné vyzdvihl význam Listiny základních práv a svobod.

Pan Huml se na vás obrátil dopisem, pane ministře, ve kterém upozorňuje na neprofesionalitu vedení policie, na nesmyslnost jimi vydávaných rozhodnutí, která jsou, alespoň v tomto případě, v rozporu s ústavně zaručenými právy a svobodami, a na jejich nízké právní vědomí. Za nepřijatelný musím považovat výrok mluvčí Policejního prezidia paní Kosinové, podle kterého když je pan Huml oprávněně nespokojen s vedením policie, má jít pracovat někam jinam, kde se prý za své nadřízené nebude muset stydět. Podle mého názoru by řešením neměl být odchod pana Humla, ale spíš odstranění neprofesionality ve vedení Policie České republiky. Nicméně takovýto názor Policejního prezidia mě bohužel nepřekvapuje po zkušenostech, které mám.

Dovolte mi, abych vám položil následující otázky. Jak jste se vy vypořádal s dopisem pana Humla, který vám na základě rozhodnutí soudu zaslal? Za druhé, zda nás můžete všechny ujistit, zda panu Humlovi nehrozí další postih za to, že si dovolil vám napsat dopis, ve kterém vyjadřuje svůj názor. Zda souhlasíte s názorem tiskové mluvčí Policejního prezidia, že pan Huml má jít raději někam jinam, když se mu nelíbí jeho nadřízení, a zda bude vedení policie postupovat i v jiných případech, kdy policisté vyjádří svůj názor, stejným způsobem, jako postupovali v tomto případě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP