Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)
(pokračuje Kühnl)

Ještě jednou tedy: Předpokládám, že do konce května bude smlouva hotova a předána městu Rožmitál pod Třemšínem. Následně potom během velmi krátké doby by mělo dojít k fyzickému předání majetku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní poslankyně. Nechce podat doplňující poznámku.

Nyní tedy vystoupí další vylosovaný interpelující a to je pan poslanec Svatomír Recman, který bude interpelovat místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Pane minstře, v úvodu své interpelace bych se odvolal na usnesení vlády České republiky číslo 485 ze dne 15. května 2002, ve kterém byl schválen Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007. Cílem národního programu přípravy na stárnutí, jak se uvádí v dokumentu, je vytvoření příznivého celospolečenského klimatu a podmínek pro řešení problematiky stárnutí a seniorů a docílení změny nástrojů a přístupů na všech úrovních vedoucích k dosažení společnosti pro všechny generace. Předpokládá se, že v roce 2007 bude provedena aktualizace programu na další pětileté období 2008 až 2012.

Vláda svým usnesením schválila Národní program a zároveň v bodě II uložila prvnímu místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, aby do 31. března letošního roku předložil vládě informaci o realizaci programu. Vláda rovněž požádala hejtmany a primátory Prahy, Brna, Ostravy a Plzně o spolupráci a vypracování regionálních a místních programů přípravy na stárnutí.

Mé poznatky a zkušenosti jsou takové, že na řadě hejtmanství, a mám na mysli teď konkrétně Moravskoslezský kraj, o tom vědí velice málo a příprava není na úrovni, kterou by si senioři zasloužili.

Takže pane ministře, já bych se vás chtěl zeptat, jestli jste splnil usnesení vlády, to znamená, že jste předložil do 31. 3. 2005 do vlády informaci o realizaci programu, popřípadě kde bych mohl text této informace získat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane poslanče, já myslím, že tady bych předně uvítal váš zájem o tuto problematiku. Myslím si, že to je velmi důležitá věc, a myslím, že pokud jde o vládu, tak věnuje mimořádnou pozornost právě otázkám seniorů a problémům, které souvisí i s problematikou stáří, protože tak jak ukazuje realita, tak už nejsme dvou-, ale čtyřgenerační společností díky tomu, že se dožíváme výrazně delšího věku, než tomu bylo před dvaceti, třiceti lety.

V reakci na tento demografický vývoj, tj. pokračující stárnutí populace, byl usnesením vlády, jak jste správně připomenul, 15. května 2002 přijat Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007. Tady chci říci - mimo jiné v této době probíhá příprava rady seniorů, která by měla působit při Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde by se přímo organizace, které zastupují naše seniory, měly vlastně podílet i na tomto programu.

Ale jenom bych vás upozornil na to zmiňované usnesení, protože tam jste možná přehlédl ta data. Ono to je asi takto. Usnesení, kterým byl Národní program přijat, ukládá ve svém bodě II.2b ministrovi práce a sociálních věcí zpracovat a do 31. října 2005 předložit vládě informaci o realizaci programu. Současně se v bodě II.1b tohoto usnesení ukládá příslušným ministrům zpracovat a do 31. března 2005 zaslat místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí informaci o plnění programu v jejich resortu. Tady mohu konstatovat, že všechny resorty tento svůj úkol splnily a že v současné době dochází ke zpracování všech podkladů do souhrnné zprávy o dosavadní realizaci opatření Národního programu, která bude ve stanoveném termínu, tj. nejpozději 31. října, předána jako informace do vlády. Předpokládám, že by ta zpráva měla jít i o něco dříve.

Závěrem bych ještě dodal, že v souladu s komplexním řešením dané problematiky žádá vláda v části III citovaného usnesení hejtmany, primátora hlavního města Prahy a primátory měst Brna, Ostravy a Plzně o spolupráci a o vypracování regionálních a místních programů přípravy na stárnutí a podporu regionálních a místních aktivit v této oblasti. Proto samozřejmě my budeme rádi spolupracovat se zástupci jak krajů, tak i měst a obcí. Samozřejmě je to otázka přístupu, nebo řekněme aktivity v těch jednotlivých samosprávných orgánech. Vláda nemůže ukládat krajům nebo městům, aby něco udělaly. Myslím si, že je požádáme o vyhodnocení, tak jak to máme uloženo, ale samozřejmě bude záležet na přístupu jednotlivých zastupitelstev, zda tuto výzvu vlády vezmou dostatečně vážně.

Já musím říci, že zkušenosti zatím ukazují, že kraje k tomu přistupují zodpovědně, a věřím tomu, že se podaří možná i za pomoci právě organizací seniorů tyto věci lépe propagovat a možná i vytvořit lepší podmínky i na úrovni jednotlivých krajů a měst. Musím tady mimo jiné uvítat aktivity některých měst, kde už mají například rady seniorů přímo zřízené jako poradní orgán. V rámci krajů jsem zatím nezaznamenal takovou aktivitu, ale myslím si, že by bylo dobré, aby senioři, a je jich poměrně hodně, měli možnost aktivně působit v této oblasti.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Recmana, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Já musím, pane ministře, konstatovat, že problematika stáří, ať se mi to líbí nebo nelíbí, pomalu ale jistě se začíná dotýkat i mne osobně, byť vzhledem k svému věku si myslím, že ještě nejsem ve střetu zájmů.

Musím říci, že podnět k interpelaci mi poskytli členové seniorského sboru, členové klubu důchodců. Takže já bych chtěl ve svém doplňujícím vystoupení ocenit a vítám váš návrh na spolupráci s kraji, městy i samosprávnými orgány. Mezi tyto samosprávné orgány řadím i Svaz důchodců České republiky a kluby důchodců. A věřím, že tato spolupráce bude ku prospěchu seniorům jak současným, tak i budoucím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan místopředseda. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Pane poslanče, možná bych vás ještě ujistil, že ty materiály, tak jak budou průběžně připravovány a tak jak je nakonec zvykem i ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, budou předávány průběžně k dispozici výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. A věřím tomu, že i ve spolupráci se Svazem důchodců budeme v této věci aktivně spolupracovat, protože patří mezi ty organizace, které by měly být zastoupeny i v poradním sboru ministra práce.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S další interpelací vystoupí místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová, a to s interpelací na ministra vnitra pana Františka Bublana. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo. A ještě jednou, vážený pane ministře, opět téma Letná, opět téma antikomunistická demonstrace.

Dovolte mi, abych citovala jednu z mnoha emailových zpráv, které jsem dostala, které mě žádaly o vznesení této interpelace. Cituji: "Obracím se na vás jako občan České republiky se stížností na neuvěřitelné chování policie, kterého jsem byl svědkem 1. 5. tohoto roku na Letné. Byl jsem svědkem několikerého porušení zákona o policii ze strany některých policistů včetně hrubého a agresivního jednání vůči občanům, kteří využili svého práva na veřejné projevení svého názoru. Byl jsem svědkem toho, jak se policisté v civilu i v uniformách odmítali prokázat průkazem či služebním číslem. Jeden z policistů v civilu, který se právě odmítal prokázat služebním číslem, dokonce před desítkami svědků škrtil Jana Šinágla, občana Švýcarska. O pár minut později jsem toho samého policistu viděl opět před mnoha svědky velmi brutálně zakročit proti studentu filozofické fakulty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP