Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, několik otázek, které jsem nyní dostal, nebudu asi schopen všechny zodpovědět. Zvláště tu první - jak je možné, že se pan ministr Mlynář dozvěděl o své kauze z médií. Mohu říci jednu věc. Z policie tato informace neunikla. Dnes média možná spekulují, možná mají pravdu, odkud informace unikla, ale nebylo to z policie. Myslím si, že tento dotaz by byl případný na Ministerstvo spravedlnosti. To je jedna věc.

Druhá věc. Policie šetří tuto kauzu na základě trestního oznámení myslím už od podzimu loňského roku. Dokonce dospěla k závěru, že by asi bylo lepší tento případ odložit, nicméně státní zástupce trval na dalším prošetřování. Státní zástupce uložil policii, aby zjistila, zda byl pan ministr Mlynář přítomen při hlasování o zákoně 218 a 219, jakým způsobem hlasoval.

Je samozřejmě pravda, že tuto informaci si může každý najít na internetu. Není to žádný problém. Sám jsem se na to ptal, proč je zapotřebí psát předsedovi Sněmovny a žádat tuto informaci. Bylo mi sděleno, že státní zástupce to chce založit do spisu a potřebuje mít oficiální listinu s razítkem a podpisem, že to bylo tak a tak. Současně mi bylo vysvětleno, že to není důkaz, který by dosvědčoval nějakou trestnost, ale že je to na posouzení subjektivní stránky věci. Takové jsem dostal vysvětlení.

Nebyla to iniciativa policie. Policie to provedla na příkaz státního zástupce, který v tomto smyslu je v podstatě ten, který úkoluje policii, jak má postupovat. To je vše, co vám k tomu mohu říci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní místopředsedkyně, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pane ministře, v úvodu jsem uvedla, že nevím, koho se ptát dříve - zda vás, nebo policie. Vy jste mi podal vysvětlení v tom slova smyslu, že za prvé z policie nebyl žádný únik informací a mám se ptát ministra spravedlnosti, tedy si to vysvětluji tak, že k tomuto úniku informací, když nedošlo od vás, muselo dojít od něj.

Za druhé jste mi řekl, že policie má názor, že tento případ by měl být odložen, nicméně státní zástupce na jeho projednávání trvá, čímž jste mě dále ubezpečil v druhém kroku o tom, že celý tento případ je nějakým způsobem moderován, režírován a veden spíše než ze strany vaší ze strany Ministerstva spravedlnosti. Tyto kroky jsem volila proto, abych se ujistila o tom, že to tak skutečně je, abychom se vyhnuli jakýmkoli dohadům. Pakliže mi to říkáte vy, že nikoli vy, ale váš vládní kolega je příčinou těchto problémů, ubezpečuji vás o tom, že budu interpelovat příště pana ministra spravedlnosti Němce, abychom se dobrali toho, co se opravdu děje, což považuji za velmi varovný signál destabilizující demokracii v naší zemi a ohrožující svobodu práva na vyjádření svobodně zvolených zákonodárců.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážená paní poslankyně, já jsem neřekl, že za tím stojí můj vládní kolega. Řekl jsem, že je to postup a iniciativa státního zástupce, který je v tomto smyslu nezávislý a koná, jak uzná za vhodné. Nechtěl bych, aby se to posunulo do nějaké jiné roviny. Je to skutečně věc státního zástupce.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším vylosovaným je paní poslankyně Eva Dundáčková, která bude interpelovat ministra obrany Karla Kühnla. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane ministře, již před několika lety, a to v období, kdy probíhaly na Strakonicku volby do Senátu, resp. v rámci této předvolební kampaně, česká vláda rozhodla o převodu kasáren, resp. o jejich zrušení v Rožmitále pod Třemšínem a posílení posádky strakonické. Považovali jsme to za chybný krok a snažili jsme se zvrátit rozhodnutí vlády. Nicméně se nám to nepovedlo.

Vláda pak jako jakýsi vyrovnávací prostředek zvolila bezúplatný převod kasáren do majetku obce, resp. města Rožmitálu pod Třemšínem. Dokonce rozhodla svým usnesením o tomto bezúplatném převodu. K realizaci však dosud nedošlo. Vzhledem k tomu, že celá situace trvá již několik let, ptám se vás, kde se tato realizace zadrhla, čí je to vina a kdy dojde k nápravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr obrany pan Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní místopředsedkyně, chtěl bych ujistit vzácnou paní kolegyni paní poslankyni Dundáčkovou i všechny ctěné členy tohoto sboru, že Ministerstvo obrany věnuje veškerou možnou pozornost urychlenému převodu nepotřebného armádního majetku na obce. Když jsem se stal ministrem obrany, když jsem byl jmenován, tak jeden z prvních kroků, které jsem učinil, bylo vydání pokynu, že nepotřebný majetek armády se má předat do rukou obcí nejrychlejším možným způsobem. Tento způsob je samozřejmě bezúplatný převod. Všechny ostatní způsoby jsou složitější. Myslím si, že zde existuje jakýsi symbiotický vztah. Je to postup nejvýhodnější pro obce, ale zároveň podle mého názoru i pro armádu a Ministerstvo obrany, neboť správa tohoto nepotřebného majetku samozřejmě vyvolává náklady, které jsou zbytečné.

Pokud jde o majetek v katastru města Rožmitál pod Třemšínem - a majetek je poměrně rozsáhlý - teprve 23. března letošního roku přijala vláda svým usnesením konečné úpravy evidenčních hodnot majetku státu a zčásti i změny věcné náplně tohoto plnění vůči městu Rožmitál pod Třemšínem. Od té chvíle se intenzivně pracuje na přípravě darovací smlouvy. Chtěl bych připomenout, že se jedná o objekty kasáren, vodárny a vodovody bývalého skladu pohonných hmot, výcvikovou základnu, objekt technického zabezpečení, ubytovny atd. Je to opravdu hodně majetku.

Skutečnost, proč dnes, jedenapůl měsíce po předmětném usnesení, není ještě darovací smlouva připravena, se odvíjí od majetkoprávních nepřesností, které se objevily při zpracování darovací smlouvy. Tyto nepřesnosti se občas projevují, nejsou v moci a odpovědnosti Ministerstva obrany, ale katastrálních úřadů. Zdůrazňuji - není většinou ani vinou katastrálních úřadů, že k těmto majetkovým neuspořádanostem dochází. Katastrální úřady jsou zde pouze evidenčním místem.

Starosta města Rožmitál pod Třemšínem byl 22. dubna o situaci informován. Ministerstvo je s ním v neustálém styku, samozřejmě na žádost města jsme kdykoli připraveni uskutečnit schůzku s ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku Ministerstva obrany.

V současné chvíli předpokládám, že do konce měsíce května budou všechny věci s katastrálním úřadem vyřízeny, smlouva bude připravena a předána městu Rožmitál pod Třemšínem ke konečnému schválení. Respektive návrh této smlouvy.

Chtěl bych vás informovat při této příležitosti, že Ministerstvo obrany jenom v roce 2004 převedlo na obce majetek v hodnotě 5,5 miliardy korun. Opakuji ještě jednou - 5,5 miliardy korun. V tomto nesmírném množství majetku se samozřejmě občas takovéto problémy vyskytly. Vyskytly se u majetku v hodnotě zhruba desítek milionů korun, čili hrubým odhadem jednoho až dvou procent předávaného majetku. Nedomnívám se, že by to byl rozměr, který by ukazoval na špatnou práci Ministerstva obrany. Přesto, jak jsem řekl, při nástupu na Ministerstvo obrany jsem vydal jednoznačný pokyn, že celý proces má být urychlen, že rychlost předávání majetku je absolutní prioritou. Všechna ostatní kritéria jsou druhotnými prioritami, mohu-li si dovolit toto kontradiktorní vyjádření.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP