Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)
(pokračuje Bublan)

Ukládá se svolavateli dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován. Ostatně je to hned v prvním paragrafu tohoto zákona, že občan má právo na pokojné shromažďování. Takže celý zákon se nese v tomto duchu. Je stanoveno, že účastníci shromáždění se musejí chovat tak, aby shromáždění nenarušovali, musejí mít pořadatele, kteří budou zajišťovat pokojný průběh shromáždění, a ten, kdo neoprávněně bude narušovat shromáždění, může být za to potrestán. Tento přestupek je hodnocen až sankcí pokuty do 7000 Kč.

Chtěl bych na tomto místě říci jednu věc, aby nedošlo k nějakému mylnému chápání. Policii a ostatně i mně je jedno, kdo svolal shromáždění. Pokud je shromáždění svoláno, je řádně ohlášeno, nebylo zakázáno, tak policie má povinnost zajistit, aby tam byl dodržen veřejný pořádek. Shromáždění na Letné ohlásila Komunistická strana Čech a Moravy a požádala dokonce policii o asistenci, protože měla nějaké důvodné podezření, že by toto shromáždění mohlo být rušeno. Stejně tak o shromáždění požádala tzv. Mladá pravice, která měla svou demonstraci nedaleko na Letenské pláni. Tady je všechno v pořádku. Potom došlo k narušení. To, co jsme viděli v televizních záběrech, byla pouze část toho, jak celá záležitost probíhala. Střihy, které nám ukázala televize, jsou samozřejmě velmi zavádějící a nelze si z toho udělat podrobný obrázek.

Chci říci jednu věc - policie nebránila jedinou stranu nebo nebránila to shromáždění, ale bránila právo a právo je na pokojné shromažďování

To, že zasahovali civilisté, to je omyl. Zasahovala policie a policie se nedá rozlišovat na policii v uniformě a policii tajnou, která je v civilu. Je to zkrátka policie. Jednou může mít uniformy, podruhé je mít nemusí, nicméně před každým zásahem se policie prokazuje. Došlo k tomu i v tomto případě. Policisté, i když byli v civilu, několikrát vyzvali narušitele shromáždění, aby opustili tento prostor. To nebyla otázka minut, to byla otázka téměř hodiny, kdy byli vyzýváni, aby zanechali toho jednání, aby prostor opustili. Oni někdy uposlechli, někdy neuposlechli, potom došlo k tomu střetu, který jsme viděli i v těch televizních záběrech.

Akce byla připravena tak jako každá jiná akce, to znamená, byli povoláni policisté z pořádkové služby, byli tam povoláni policisté na koních, byly připraveny jiné jednotky, kdyby došlo k nějakému většímu střetu.

Teď otázka toho přešetření. Já jsem přesvědčen, že zásah oprávněný byl, protože došlo k porušení zákona, došlo k porušení práva na shromažďování. To je jedna věc. Otázka přiměřenosti, na kterou se pan poslanec ptá, je stále ještě v šetření. Byla podána stížnost, nikoli trestní oznámení, ale stížnost, na inspekci Ministerstva vnitra. Inspekce přešetřila tuto záležitost a neshledala to, že by došlo k nějakému trestnému činu, to znamená, postoupila celou věc odboru stížností na Krajskou správu hlavního města Prahy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, musím vás upozornit, že čas určený pro odpověď na interpelaci uplynul. Já se domnívám, že možná budete moci dokončit svoji odpověď při doplňující odpovědi.

Slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, máme na sebe málo času, ale přesto se nemohu ztotožnit s vaším výkladem a popisem situace, neboť nemohu akceptovat váš výklad toho, že člověk v civilu vyzývá jiného člověka, aby se zdržel nějakého konání, aniž by sám sebe prokazatelně legitimoval jako příslušníka Policie České republiky. Nemohu souhlasit s vámi, že zasahovali pouze uniformovaní policisté. Všichni, kteří jsme viděli záznamy, jsme viděli zásah poměrně razantní, hraničící až s brutalitou, civilních osob vůči civilistům za asistence policie. A jestli tvrdíte, že tuto věc přešetřila inspekce ministra vnitra, právě proto jsem kladl otázku, jakým způsobem přistupovala a přistupuje policie k přešetření tohoto případu, zda klíčové pro stanovisko, zda zákrok byl přiměřený, či nebyl přiměřený, je stanovisko zasahujících policistů a organizátorů mítinku, anebo také dalších svědků, kteří byli přítomni při tom zásahu.

Já nehájím lidi, kteří nerespektují zákon, ale myslím, že všichni musíme trvat na tom, aby policie byla profesionální, korektní a zasahovala tak, jak má. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane poslanče. Pokusím se velmi rychle doplnit to, co jsem nestihl. Při tomto zákroku policie, která na sobě neměla uniformu, má služební odznak, má služební průkaz. Jak už jsem říkal, narušitelé tohoto shromáždění byli několikrát vyzváni a při tom ještě pokojném vyzvání jim byl průkaz předložen a byl jim ukázán policejní odznak, takže oni jasně věděli, že jde o policii a nejde o nějaké civilisty. Tak to je tato věc.

Co se týče přešetření, inspekce ministra vnitra skutečně vyhodnotila celou věc tak, že nedošlo k trestnému činu, případně může dojít k tomu, že zásah nebyl adekvátní nebo přiměřený, ale toto bude šetřit kontrolní orgán. Zatím nemohu vyslovit žádný soud, ale domnívám se že výsledek nebude nijak zvlášť překvapivý.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S další interpelací vystoupí místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová, která vznese svoji interpelaci rovněž na ministra vnitra pana Františka Bublana. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Vážený pane ministře, ráda bych se na vás obrátila ve věci exministra Vladimíra Mlynáře a postupu policie v této kauze. Zvažovala jsem, zda se nejprve obrátit na vás, nebo na ministra spravedlnosti, ale myslím, že je nejprve potřeba jasno si udělat v tom, co učinila v této věci policie.

Mým cílem není rozebírat podstatu tohoto obvinění, tedy zda byl založen chod a zrušena příspěvková organizace TESTCOM servis v souladu se zákonem, či nikoli. Ptám se vás jako zákonodárce na něco úplně jiného.

Za prvé se vás ptám na to, jak hodnotíte fakt, že Vladimír Mlynář se o obvinění dověděl nejprve z médií, a teprve s velkým časovým odstupem mu toto obvinění bylo doručeno. Za druhé se vás ptám na dopis Policie České republiky ze dne 25. března t. r., v němž se policie dotazuje Poslanecké sněmovny na to, kdo byl předkladatelem zákonů č. 218 a 219 z roku 2000 Sb., kdy tyto zákony, ve kterých dnech, byly projednávány a zda se Vladimír Mlynář, tehdy poslanec, tohoto projednávání účastnil, popř. jak hlasoval.

Když ponechám stranou, že všechny tyto informace jsou veřejně k dispozici nejenom všem občanům České republiky, ale zároveň také Policii České republiky, tak se vás musím zeptat na to, jak hodnotíte situaci, že policie po pěti letech od přijetí zákona zjišťuje, zda pan poslanec Mlynář hlasoval nějakým způsobem - to bych uměla pochopit, že si to policie zjišťuje, i když nevím proč, ale neumím pochopit, proč se toto jeho hlasování má stát zárodkem úmyslu spáchat trestný čin. To považuji za zcela nepřijatelné. Obávám se tedy, že od tohoto okamžiku já i mí kolegové budeme při jakémkoli zákonu a jakémkoli našem vyjádření vystaveni podezření, že se dopouštíme budoucího trestného činu.

Chci se vás tedy zeptat na váš názor v této věci, jak postupovala policie a jak mě můžete ujistit, že se nebude tento postup opakovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP