Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)
(pokračuje Novotný)

Pravidla pro tvorbu přístupného webu jsou pouze best practices, a tudíž jsou vlastně zcela nezávazná a nikdo se jimi řídit nemusí. Obávám se, že jste tedy svoji kariéru ministryně informatiky zahájila velmi nešťastně a desítkám státních institucí a organizací jste dala do ruky mocnou zbraň v podobě možné výmluvy při požadavcích na to, aby měly bezbariérové weby.

Vážená paní ministryně, jak Ministerstvo informatiky bude řešit alarmující audit společnosti Dobrý web? A také bych rád slyšel závazný termín, do kterého bude portál veřejné správy vyhovovat pravidlům pro tvorbu přístupného webu. Stačí mi pouze datum, konkrétní termín. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Novotného. Prosím paní ministryni Danu Bérovou. Připomenu, že dle jednacího řádu by odpověď neměla překročit pět minut. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych ráda poděkovala panu poslanci Novotnému za neutuchající zájem o projekt portálu veřejné správy. Obávám se však, že vychází z ne zcela přesných informací.

Za prvé. Informační část portálu veřejné správy zcela odpovídá mezinárodním pravidlům Blind Friendly, tedy požadavkům na přístupnost webu pro hendikepované občany. Zároveň je pravda, že Ministerstvo informatiky vytvořilo pravidla přístupného webu, která mají být metodickým pokynem, který má umožnit orgánům státní správy a samosprávy se lépe orientovat při tvorbě jejich webových stránek. Naším cílem rozhodně není ukládat státním orgánům, obcím a městům povinnosti další a nesmyslné. Cílem této metodiky je ukázat cestu, která vede ke správnému cíli.

Portál veřejné správy není web. Portál veřejné správy je rozsáhlý informační systém. Pravidla tvorby přístupného webu na něj sice vztahovat můžeme a také vztahujeme, ale neodpovídá to zcela obsahu metodiky. Pro méně informované, což předpokládám, že je většina poslanců v této velmi odborné oblasti, bych chtěla jen uvést, že pravidla přístupného webu obsahují dohromady 37 pravidel. Portál veřejné správy zcela vyhovuje 30 z těchto pravidel a částečně všem ostatním. Drobnosti, ve kterých nevyhovuje, jsou velmi odborné otázky definice jednotlivých odkazů mezi jednotlivými webovskými stránkami. Přesnější výklad je obsahem odpovědi na písemnou interpelaci, ve které jste interpeloval ještě mého předchůdce pana ministra Mlynáře z 29. dubna.

Co se týče data, tak informační část portálu veřejné správy již dnes zcela vyhovuje požadavkům Blind Friendly a pravidlům přístupného webu se budeme přibližovat, nicméně ne tak, abychom ohrozili rozsáhlost projektu, jakým portál veřejné správy je. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní ministryně. Prosím, pan poslanec může využít jedné minuty.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Ano, využiji, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, děkuji vám za zcela vyčerpávající odpověď. Dovolte mi ještě doplňující otázku. Ministerstvo informatiky před několika týdny rozdělilo více jak dva miliony korun na kurs národního programu počítačové gramotnosti s názvem Občan, úředník a portál veřejné správy. Jak jsem se poučil, měl by tento kurs seznamovat uživatele portálu veřejné správy s jeho fungováním a vést k lepší a rychlejší orientaci a snadnějšímu získávání požadovaných služeb a informací. Jakkoliv oceňuji, že portál veřejné správy konečně umí poskytnout informace o mé poslanecké kanceláři, a v minulosti to tak nebylo a je zde zjevný pokrok, nejsem si jist, že dokáži správně pochopit, proč potřebujeme vynaložit víc jak dva miliony korun na jakési kursy, které budou občany učit používat portál veřejné správy. Existuje nějaké vysvětlení, které by odůvodnilo vynaložení takového objemu finančních prostředků? Co se vlastně budou příjemci těchto dotací učit?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla doplňující otázka. Paní ministryně, můžete doplnit svou odpověď, máte dvě minuty.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji. Kurs Občan, úředník, portál veřejné správy je součástí národního programu počítačové gramotnosti, což je projekt, který Ministerstvo informatiky velmi úspěšně provozuje už tři roky. V základních kursech jsme proškolili k dnešnímu dni více než 50 tisíc uživatelů. Absolventi těchto kursů odpovídají na dotazy, ve kterých se vyjadřují k tomu, jaké další kursy by si přáli. Jedním z těchto požadavků bylo seznámit se s aplikacemi, které nabízí veřejná správa občanům. Nejčastěji poptávanou aplikací byl portál veřejné správy. Proto jsme se rozhodli zřídit tyto kursy.

Nikde není řečeno, že se vyčerpají celé dva miliony. Dva miliony se vyčerpají v případě, že o tyto kursy budou mít občané zájem. Budou se tam učit třeba to, jak na webu naleznou adresu vaší poslanecké kanceláře, a možná i to, že ostatní poslanci třeba údaje o sobě neaktualizují, nebo informace o tom, jak některé adresy obcí jsou zastaralé, protože je malý přístup na portál. Zároveň se samozřejmě budou učit, jak pracovat s aplikací životních situací, jak podávat elektronicky možné služby, které dnes již stát nabízí.

Takže se domnívám, že o tento kurs bude zájem. Jestli to dopadne dobře, nebo špatně, si tady můžeme říci třeba za tři měsíce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní ministryni Daně Bérové. Končím tuto interpelaci. Další je na pana ministra Františka Bublana. Interpeluje místopředseda Sněmovny Ivan Langer ve věci zásahu policie na mítinku KSČM v Praze. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane ministře, žijeme v demokratickém právním státě, ve kterém se lidé nedělí podle barvy pleti, náboženského vyznání, politické příslušnosti, ale podle toho, jak dodržují nebo nedodržují zákony, ať již například trestní zákon - a teď budu citovat dva možné paragrafy, skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví nebo také skutkovou podstatu trestného činu podle § 260 - podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.

V demokratickém právním státě platí, že policie v případě, když má důvodné podezření, že je porušován zákon, poté zasáhne. Nicméně její zásah má být přiměřený, adekvátní a profesionální. Z televizních záběrů jsme byli svědky zásahu policistů na Letenské pláni na mítinku komunistů proti dvěma antikomunistickým aktivistům. K mému velkému překvapení proti těmto lidem zasahovali jiní civilisté, ze kterých se teprve posléze vyklubali neuniformovaní policisté. Současně také oba dva muži, proti kterým bylo zasaženo, byli zadrženi. Jeden z nich podle mých informací, aniž by byl o jeho zadržení sepsán úřední záznam, byl následně propuštěn. Druhý byl policejní mluvčí obviněn z údajného propíchnutí pneumatiky policejního vozidla, které se nakonec ukázalo jako nepravdivé a neodůvodněné.

Chci se vás, pane ministře, zeptat, jakým způsobem bylo připraveno bezpečnostní opatření na tento mítink. Chci se vás zeptat, pane ministře, zda se domníváte, že zákrok policistů při mítinku KSČM na Letenské pláni byl zásahem přiměřeným. Chci se vás zeptat, proč proti těmto aktivistům zasahovali neuniformovaní policisté, aniž by se předem podle svědků legitimovali. A proč na průběh této demonstrace například nedohlížela pořádková policie? Poslední otázka. Pane ministře, jakým způsobem probíhalo přešetření přiměřenosti zákroku policie a zda jste při přešetřování také využili svědecké výpovědi nejenom policistů a členů KSČM? Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci. Přednesl svou interpelaci. Než vystoupí pan ministr, omluvím se Sněmovně, že předám řízení paní místopředsedkyni Kupčové, protože odlétám do Budapešti. Přeji příjemné odpoledne a děkuji paní místopředsedkyni, že mi umožní odejít.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jsem rád, že pan poslanec Langer začal svoji interpelaci větou, že žijeme v demokratickém právním státě. I já vyznávám tuto myšlenku a na základě této myšlenky chci uvést svoji odpověď.

Policie, která zasahovala na Letné a která možná zasahovala i na jiných místech republiky v den prvního máje, protože demonstrací a všelijakých akcí bylo skutečně mnoho, postupuje vždy podle zákona o policii a v tomto případě také postupovala podle zákona o shromažďování, který má číslo 84/1990. Byl nedávno novelizován. Tento zákon jasně vymezuje práva a povinnosti nejenom ke svolavateli a účastníkům shromáždění, ale i příslušným orgánů včetně Policie České republiky a i ostatním občanům, kteří se shromáždění účastní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP