Neautorizováno !


 

(10.50 hodin)

Ministr vnitra ČR František Bublan Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás ještě přeruším a požádám sněmovnu o klid. Vážení kolegové, pokud máte co dojednávat, například o minulém návrhu zákona, prosím, přeneste své diskuse do předsálí. Žádám tak zástupce všech poslaneckých klubů z levé i pravé strany i ze středu sněmovny. Vidím, že kolegové až tam na ten hlouček vpravo… Prosím o klid.

Prosím, pane minstře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Děkuji za klid. Já jenom chci říci, že to předem avizované veto mě mrzí, protože účelem bylo schválit tuto novelu zákona co nejdříve, aby se předešlo nějaké krizi v oblasti zpravodajských služeb a především v oblasti boje proti terorismu. Ale pokud se tak někteří poslanci rozhodli, je to jejich právo. Já jenom chci upozornit na to, že to je docela velké riziko.

Na podzim byl vládou projednán a předložen do Sněmovny zákon o elektronických komunikacích, který je v souladu s právem Evropských společenství, upravuje podmínky podnikání a výkonu státní správy v oblasti elektronických komunikací. Tento zákon se přímo dotýká i činnosti Policie České republiky a zpravodajských služeb. A to je důvod, proč zde dnes před vámi stojím.

V průběhu schvalování návrhu zákona o elektronických komunikacích v Poslanecké sněmovně došlo k významným změnám některých ustanovení vládního návrhu. Já se domnívám, že tam nebyl nějaký velký úmysl, nicméně ta změna byla především v paragrafu 97, který upravuje oblast odposlechů a záznamů zpráv. Podle právní úpravy obsažené v tomto ustanovení jsou právnické a fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinny na náklady žadatele zřídit a zabezpečit v určitých bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv pouze pro Policii České republiky. Toto zmocnění pro zpravodajské služby, konkrétně pro Bezpečnostní informační službu a pro Vojenské obranné zpravodajství, bylo z tohoto ustanovení vyňato.

Před vládu před třemi týdny předstoupil ředitel Bezpečnostní informační služby a naléhavě žádal o změnu tohoto ustanovení, protože došlo k tomu, čeho jsme se trošku obávali, že na jedné straně zákon 154/1994 Sb. umožňuje Bezpečnostní informační službě, aby prováděla odposlechy podle tohoto zákona, na druhé straně zákon o telekomunikacích nedává povinnost operátorům, aby vytvořili toto rozhraní pro připojení. Proto vláda vypracovala návrh novely zákona, který nerozšiřuje oprávnění zpravodajských služeb, ta jsou dána v těch zmíněných zákonech, ale snaží se napravit ten nedostatek, o kterém jsem hovořil. V oblasti veřejného práva by měla platit zásada, že proti právu veřejnému má být upravena i povinnost soukromého subjektu, což v tomto případě není.

Vážené dámy, vážení pánové, jelikož zákon číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nabyl účinnosti již 1. května a Bezpečnostní informační služba a také Vojenské obranné zpravodajství od této doby nemohou realizovat svá oprávnění k odposlechu a záznamu zpráv, což může mít velmi vážné negativní důsledky na bezpečnost České republiky nebo na plnění povinností České republiky v mezinárodním boji proti terorismu, chci vás požádat, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s předloženým vládním návrhem souhlas již v prvním čtení - ale vidím, že toto už bylo zavetováno.

Já jen takovou osobní zkušenost. Mluvil jsem s některými zástupci, kteří jsou deklarováni z různých zpravodajských služeb na našem území, a ti jsou trošku pobouřeni. Skutečně došlo k ukončení některých společných mezinárodních akcí. Z tohoto důvodu já vás na to chci upozornit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra. A nyní požádám o slovo pana zpravodaje, pana poslance Antonína Seďu, s tím, že eviduji přihlášky do obecné rozpravy. První je pana poslance Václava Franka, vidím pana poslance Jana Klase jako předsedu, ale až v obecné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon číslo 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 960, navrhuje napravit vzniklý nedostatek zákona o elektronických komunikacích tím, že rozšiřuje povinnost právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť zřídit a zabezpečit připojení pro odposlech a záznam zpráv i pro Bezpečnostní informační službu a Vojenské obranné zpravodajství. Mimo jiné oběma těmto složkám zvláštní zákony umožňují tyto odposlechy a záznamy zpráv provádět.

Protože bylo podáno ze strany poslaneckého klubu ODS veto ke schválení návrhu zákona již v prvním čtení, navrhuji po dohodě s předkladatelem zkrátit lhůtu pro projednávání ve výboru o 30 dnů podle paragrafu 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a zároveň navrhuji přidělit projednávání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku mám od pana poslance Václava Franka. Eviduji přihlášku pana poslance Jana Klase. Další přihlášky nemám. Slova se ujme pan poslanec Václav Frank. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, děkuji za udělení slova. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona, kterým se má změnit zákon číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, mě nutí k několika poznámkám.

Především bych rád upozornil na to, že tato předloha zákona i při vší úctě k předkladateli je klasickou ukázkou toho, jak by se zákony dělat neměly. Zákon totiž, který byl Poslaneckou sněmovnou přijat počátkem letošního roku, doznává těsně po náběhu své platnosti první úpravu, kterou s ohledem na platnost zákona, která je dána datem 1. května, již nelze stihnout a nebylo by ji možné stihnout ani případným zkráceným projednáváním.

Za druhé. Je nám předkládána změna velmi podstatného charakteru, která stanovuje soukromým subjektům povinnost zřídit a zabezpečit na náklady žadatele v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení zařízení pro odposlech a záznam zpráv. Tato povinnost je stanovena s ohledem na poslání zpravodajských složek BIS a Vojenského obranného zpravodajství, tedy složek, které již oprávnění provádět odposlech a záznam zpráv mají za podmínek stanovených zvláštním zákonem, a nejde tedy v případě těchto složek o nic nového.

Já bych rád při této příležitosti upozornil, že celá problematika, byť jsme jako poslanecký klub KSČM proti těmto návrhům zákonů, ovšem z jiného důvodu, je řešena precizně v tiscích 661 a 662 o Vojenském zpravodajství a o změně zákonů, které s projednáváním návrhů zákonů o Vojenském zpravodajství souvisí a kde je řešena i problematika povinností soukromých subjektů včetně změn u Bezpečnostní informační služby.

Já panu ministrovi rozumím, že mu jde o to, zaimplantovat tuto záležitost i do zákona do elektronických komunikacích. Ale rád bych upozornil ještě na jednu věc a tu pokládám v tomto návrhu zákona za nejpodstatnější. Je to návrh na rozšíření oprávnění u těchto služeb žádat z databáze účastníků veřejné dostupné telefonní služby poskytnutí informací od samotného operátora.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP