Neautorizováno !


 

(11.00 hodin)
(pokračuje Frank)

Tedy oprávnění, které pokud vím, nemá ani Policie České republiky, přestože se do jisté míry také podílí na boji s terorismem. Samotné zdůvodnění pokládám za úsměvné, neboť jsem přesvědčen, že podstata a možná i smysl tohoto oprávnění je požadavkem někoho zcela jiného.

Rád bych upozornil ještě na další nesoulad návrhu zákona s již projednávanou problematikou Vojenského zpravodajství, kterou jsme projednávali ve druhém čtení. Tato novela hovoří o Vojenském obranném zpravodajství. Je třeba dát pojmenování bloku zpravodajských služeb v budoucnu do souladu.

Má další poznámka je i ke způsobu kontroly odposlechu a záznamu zpráv. V návrhu zákona je rozšiřována povinnost ředitele BIS ve vztahu ke kontrolnímu orgánu Poslanecké sněmovny, ale nic už se zde neříká o mechanismech kontroly orgány Poslanecké sněmovny ve vztahu k Vojenskému zpravodajství. To je sice řešeno v návrhu zákona o Vojenském zpravodajství, ale kladu si otázku, proč taková dvojakost.

Návrh zákona obsahuje i některé další nedostatky. V důvodové zprávě se např. tvrdí, že návrh zákona nemá ve srovnání s dosavadní právní úpravou hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, a dokonce ani na podnikatelské prostředí České republiky. Dovolím si tvrdit, že to uvedené odůvodnění je částečně nepravdivé, alespoň v tomto zásadním směru. Oni totiž provozovatelé komunikací dle tohoto návrhu, tedy teleoperátoři, internetoví provideři a další, dostali rovněž povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje a také na náklady žadatele poskytnout Policii ČR informace z databáze svých účastníků veřejně dostupné telefonní služby. Jenže navrhovaná novela zákona rozšiřuje povinnost soukromého subjektu ve výše uvedených oblastech i vůči Bezpečnostní informační službě a Vojenskému obrannému zpravodajství. Je zcela zjevné, že náklady právnických a fyzických osob spojené s uspokojením této žádosti, resp. žádostí těchto státních orgánů, budou představovat dopad na veřejný rozpočet České republiky. Jsem přesvědčen o tom, že zvýšené nároky spojené s hrazením nákladů spojených s odposlechy a především pak s povinným uchováváním a poskytováním provozních lokalizačních údajů po dobu maximálně 12 měsíců, by měly být řádně vyčísleny a jejich smysluplnost podrobně zdůvodněna.

Myslím, že řádné odůvodnění by se mělo týkat i zesílených dopadů do ochrany soukromí občanů, spojených především s rozšiřováním pravomocí tajných služeb v souvislosti s přístupem k provozním a lokalizačním údajům a s přístupem k údajům z databáze účastníků veřejné telefonní služby.

Rád bych upozornil na to, a pro pana minstra ta věc nebude určitě nová, že je třeba brát rovněž v úvahu skutečnost, že na úrovni Evropské unie je připravována nová směrnice o povinném uchovávání telekomunikačních dat, jejíž poslední verze obsahuje pro státy povinnou minimální dobu uchovávat tato data a návrhy na maximální dobu až čtyři roky. Čili opět jde v kontextu o očekávané podstatné zvýšení nákladů na technická opatření dle této směrnice a myslím, že bude třeba přihlížet k nárokům na státní rozpočet vyplývajícím z této novely.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen, že možná jde o vcelku jednoduchý návrh zákona, ale vzhledem k řadě nejasností může mít špatné důsledky a dopady. Z uvedených důvodů předkládám Poslanecké sněmovně návrh na zamítnutí návrhu zákona a v případě, že nebude přijat návrh na zamítnutí, navrhuji vrátit návrh zákona předkladateli k dopracování minimálně o finanční dopady a důsledky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan kolega Klas, který má slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce reagoval na některé věci, které tady pan ministr vnitra uvedl při své řeči, kterou obhajoval podání této krátké novely.

Chtěl bych za prvé zdůraznit, že tento problém, který vznikl v neděli 1. května 2005, tak za něj nese plnou odpovědnost česká vláda, protože zákon, o kterém se tady hovoří, novela zákona o telekomunikacích, byl zákon, který vznikal na ministerstvu exministra Mlynáře, a už v tomto návrhu byly tyto důležité věci pro Bezpečnostní informační službu vypuštěny.

Bylo tady rovněž řečeno ze strany pana ministra, že podání veta je velké riziko. Dámy a pánové, žádné riziko tady není. Není tady žádné pobouření a ukončení akcí, protože Bezpečnostní informační služba samozřejmě může využít stávajícího zákonného opatření podle zákona 154/1994 § 9 odst. 4. Dovolím si ocitovat, aby bylo jasné, jak se věci mají: "Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat technické zabezpečení použití zpravodajské techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je povinna doložit, že použití zpravodajské techniky bylo podle tohoto zákona povoleno." Neboli když to přeložím do češtiny, po soudním povolení má možnost Bezpečnostní informační služba využít kapacit Policie České republiky. Jediná otázka a problém je v tom, zda je správné, aby o akcích takto citlivých, které provádí tajná služba, věděla i Policie České republiky, ale to je problém těchto dvou subjektů, nikoli Poslanecké sněmovny.

Jediný z operátorů, který jasně řekl, že využije tohoto ustanovení v novém zákoně o telekomunikacích od 1. května, je Český Telecom. Nemám žádnou další informaci, že by další operátoři dávali takovéto stanovisko jednoznačně písemně Bezpečnostní informační službě. Když tak budu rád, kdyby pan ministr vnitra toto upřesnil.

Mimo to, že zákon 154 umožňuje pokračovat v akcích, bylo tady už uvedeno kolegou Frankem, že poslanecký návrh, který budeme projednávat příští týden ve třetím čtení, to znamená během několika následujících dnů, řeší komplexně celou problematiku této krátce navržené novely. Je to řešeno v zákoně, který dali poslanci Nečas, Vidím a Kladívko, a myslím, že duplicita právní úpravy tady není na místě. Měli bychom v klidu dojednat ve třetím čtení zákon, který předložili kolegové poslanci.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo další se hlásí do rozpravy? Žádné přihlášky nevidím, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že bylo podáno veto proti tzv. zrychlenému projednávání, budeme projednávat tento návrh zákona ve standardním režimu. V tuto chvíli bych měl dát možnost panu zpravodaji a panu navrhovateli vystoupit se závěrečným slovem, pokud toho hodlají využít. Ano, pan ministr. Poté budeme hlasovat o návrzích, které padly v obecné rozpravě.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Reagoval bych na některé věty, které zde zazněly.

Odkázat tuto záležitost na nový zákon o vojenských službách je celkem možná dobrá cesta, ale nám jde trochu o čas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP