Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Chce mít možnost být informován pracovníky Komise pro cenné papíry. Z důvodové zprávy ani ze žádného dalšího diskutujícího prvku jsem nevydedukoval, proč má být informován ombudsman jako ochránce veřejných práv i pracovníky Komise pro cenné papíry. Podobně je to i s částí devátou, kde se změnou zákona o správě daní a poplatků zprošťuje povinnost zachovat mlčenlivost vůči ombudsmanovi i pracovníkům správy daní, tedy jednotlivých finančních úřadů. Opět mi není jasno, jakým způsobem finanční úřady, resp. správci daní mohou napomoci ombudsmanovi při kontrolách v domově důchodů a domech s pečovatelskou službou.

Dámy a pánové, abychom si přece jen uvědomili, byť se jedná o symbolickou částku, samozřejmě nejedná se o miliardy, dovolím si ještě na závěr přednést návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo, pokud by tento návrh zákona byl přijat. Návrh usnesení, které vám předkládám a o kterém se bude hlasovat ve třetím čtení by zněl takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se omlouvá občanům České republiky, našim daňovým poplatníkům, za to, že schválenou novelou zákona o veřejném ochránci práv neplní naléhavý požadavek na šetření státními prostředky, ale naopak zavádí nový trvalý výdaj státu na úkor jiných, mnohem naléhavějších státních výdajů, na úkor nezadlužené budoucnosti České republiky a na úkor našeho dobrého ekonomického postavení v rámci Evropské unie.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Ještě než vyzvu ke slovu pana poslance Koudelku, konstatuji, že paní poslankyně Bayerová má náhradní kartu číslo 19.

Nyní poslední řádně přihlášený do podrobné rozpravy, pan poslanec Koudelka. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, já jsem své pozměňovací návrhy rozdal písemně na lavice, takže nebudu zdržovat. Jen se k nim přihlašuji.

Krátké odůvodnění. Obsahují tři změny. Jedna se týká řešení přechodného období vzhledem k tomu, že ochránce i zástupce ochránce práv mají téměř shodné funkční období. Jak máme zkušenosti s volbou prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, může se stát, že Poslanecká sněmovna nezvolí opakovaně příslušného funkcionáře. Vzhledem k tomu, že jde o ochranu práv občanů, která by měla být poskytnuta v rozumné době bez ohledu na to, jestli určitý funkcionář v Poslanecké sněmovně má šanci na zvolení či ne, řeším toto přechodné období tak, aby úřad mohl fungovat v mezidobí mezi skončením řádného funkčního období a složením slibu nového ochránce.

Druhá změna se týká zavedení institutu asistence ochránce, což by byli pracovníci kanceláře, kteří byli jmenováni ochráncem, s právnickým vzděláním, a mohli by poskytovat podle antidiskriminačního zákona, který je také ve Sněmovně, právní pomoc před soudy v rozsahu, v jakém určí nakonec antidiskriminační zákon, s tím, že by tato funkce mohla být potom započitatelná do právní praxe jiných právnických profesí, čímž by se výrazně zvýšila atraktivita práce v kanceláři ochránce pro příslušné právníky.

Třetí věc se týká změny trestního řádu, která přímo nesouvisí s projednávanou materií, ale reaguje na skutečnost, že k 30. září zrušil Ústavní soud určité pasáže trestního řádu, které se týkají odvolání vůči stížnostem. Zatím tady nemáme náhradu. V případě, že by včas tato náhrada nebyla přijata, znamenalo by to v podstatě kolaps trestního řízení v přípravné fázi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Jinou přihlášku nemám ani nevidím nikoho, že by se hlásil z místa. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj petičního výboru nemá zájem, náhradní zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost také nemá zájem o závěrečné slovo. Ptám se pana ombudsmana, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan ministr Bublan také ne. V tom případě můžeme skončit projednávání ve druhém čtení.

Konstatuji, že ve druhém čtení padl návrh na zamítnutí, který budeme hlasovat na začátku třetího čtení, než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které padly při jednání Sněmovny.

Děkuji panu ministru Františku Bublanovi, děkuji zpravodajům, děkuji panu veřejnému ochránci práv dr. Motejlovi za aktivní účast na jednání. Končím bod číslo 28.

 

Druhým pevně zařazeným bodem našeho dnešního jednání je

 

34.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 811/ - druhé čtení

 

Z pověření zastupitelstva hlavního města Prahy uvede tento tisk náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek, kterého mezi námi vítám. Než začne hovořit, požádám pana poslance Stanislava Křečka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů jako zpravodaj.

Prosím, pane náměstku, ujměte se slova.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a některé další zákony v souvislosti s nakládáním s nalezenou věcí. Zákon předložilo Poslanecké sněmovně hlavní město Praha. Byl projednán ústavněprávním výborem, který po obsáhlé diskusi doporučil s drobnou úpravou týkající se nabytí účinnosti Poslanecké sněmovně tento zákon ke schválení.

Obsah návrhu lze shrnout do čtyř bodů. Za prvé - zkrácení lhůty, po kterou se musí obec, které byla nalezená věc předána, o tuto věc starat, ze stávajících dvanácti na šest měsíců. Za druhé - připadnutí nalezené věci, o kterou se její vlastník po dobu šesti měsíců nepřihlásí, do vlastnictví obce, a nikoli státu. Za třetí - povinnost vlastníka ztracené věci, který se o ni přihlásí ve lhůtě šesti měsíců, nahradit obci, která o věc pečovala, náklady spojené s uschováním této věci. Za čtvrté - vynětí nalezených zbraní, střeliva, výbušnin a podobných věcí z režimu občanského zákoníku a stanovení zvláštní úpravy.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že v prvním čtení a následně i v ústavněprávním výboru probíhala obsáhlá diskuse, chtěl bych vás informovat o tom, že jsem přesvědčen, že pokud Poslanecká sněmovna návrh hlavního města Prahy podpoří a schválí, bude přínosný pro všechny strany, a to samozřejmě pro obce, stát i vlastníky těchto ztracených věcí. Proto si vás dovoluji požádat o jeho podporu a schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Rudolfu Blažkovi, náměstkovi primátora hl. m. Prahy.

Než dám slovo panu poslanci Stanislavu Křečkovi, napravím jednu svou chybu. Konstatuji, že náhradní kartu číslo 1 má pan poslanec a ministr Radko Martínek.

Nyní pan zpravodaj Stanislav Křeček k tisku 811. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegové a kolegyně, jak již tady bylo řečeno, ústavněprávní výbor doporučil Sněmovně tento zákon přijmout. Je to zákon, který nedělá žádné zvláštní problémy a je ku prospěchu účinnosti našeho právního řádu. Doporučuji proto jeho propuštění do třetího čtení.

V podrobné rozpravě potom načtu některé legislativně technické úpravy v důsledku změny řady zákonů v průběhu projednávání zákona tohoto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana ministra vnitra Františka Bublana. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Jen velmi krátce. I když vláda tento návrh nepodpořila, chtěl bych zde vyjádřit přesvědčení, že návrh tohoto zákona je velmi dobrý, a zvláště omezení reklamy, která nabízí erotické služby na Václavském náměstí, na Staroměstském náměstí a v jiných částech Prahy a je velmi obtěžující. Já si dovolím vyjádřit podporu tomuto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Františku Bublanovi. Ptám se, kdo další má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Myslím, že není třeba, aby bylo závěrečné slovo předkladatele nebo zpravodaje. Otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Křečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP