Neautorizováno !


 

(9.30 hodin)
(pokračuje Rujbrová)

Mé pozměňovací návrhy znějí:

1. V článku 1 § 1 odst. 3 se vynechává slovo "systematické".

2. V článku 1 § 1 odst. 4 navrhuji nové znění: "Působnost ochránce podle odst. 3 se vztahuje na

a) zařízení, v nichž se vykovává trest odnětí svobody, ochranná anebo ústavní výchova anebo ochranné léčení,

b) zařízení pro zajištění cizince a azylová zařízení,

c) místa, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči, zejména ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen zařízení).

3. Bod 2 se vypouští.

4. Bod 9 se vypouští.

5. Bod 10 se vypouští.

6. Bod 15 se vypouští.

7. Článek XII zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006."

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Nyní paní poslankyně Hana Orgoníková, připraví se pan poslanec Seďa. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, uvedu několik poměrně drobných úprav zákona 349/1999 Sb., tak jak je navrhuje vláda.

Za prvé by to bylo v § 4 doplnit odst. 3 ve znění: "Nesloží-li ochránce slib do deseti dnů ode dne zvolení anebo složí-li slib s výhradou, jeho volba pozbývá platnosti."

Za druhé. § 6 odst. 1 písm. a), nové znění: "nově zvolený ochránce složil slib podle § 4 odst. 1 a 2 ".

A § 6 odst. 5, nové znění: "Volba ochránce se koná do 60 dnů po skončení funkčního období dosavadního ochránce anebo do 60 dnů ode dne, v němž nastanou skutečnosti uvedené v § 4 odst. 3, § 6 odst. 1 písm. b) až e) nebo § 6 odst. 3."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové. Slovo má pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Votava.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom zvedám z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 751/1, pět pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, dovolím si přednést jeden pozměňovací návrh a potom legislativně technické úpravy již nyní ve druhém čtení.

K tomu pozměňovacímu návrhu. Ten zní: V § 25 v nově navrhovaném odst. 4 navrhujeme za slovo "odborníci" vložit tato slova: "včetně odborníků z nestátních neziskových organizací".

Krátce zdůvodním. Explicitní zmínka o nestátních institucích a organizacích připouští možnost zahrnout do tohoto kontrolního mechanismu i nestátní organizace i instituce a jejich znalosti a zkušenosti. Touto cestou by do kontrolního mechanismu byl zahrnut i občanský prvek této kontroly. Dám příklad. Je to model kontrolního orgánu monitorujícího policejní stanice v Rakousku, který v sobě zahrnuje i zásadu, že jedním z členů kontrolního týmu musí být představitel nestátní organizace zabývající se ochranou lidských práv. Podle našeho názoru není zpochybňováno oprávnění ani odpovědnost ochránce za vybírání odborníků, kteří se mohou účastnit návštěv zařízení nebo šetření na úřadech.

A nyní některé legislativně technické úpravy.

Za prvé - v článku 5 doplňované nové písmeno označit jako písmeno e).

Za druhé - v článku 11 poznámku pod čarou č. 3a označit jako poznámku pod čarou č. 1b.

Za třetí - označení veřejný ochránce práv ve všech jazykových tvarech se v textu zákona uvede s velkým počátečním písmenem V.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Pavel Hrnčíř. Pan kolega Krill odložil svou přihlášku. Potom se připraví pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, v každém případě bych zde rozvinul ještě v podrobné rozpravě větu, kterou řekl pan ministr Bublan, který přednášel předkládající zprávu, že tímto vládním návrhem zákona jsou zde vkládány nové a teď vcelku nově kontrolní funkce pro ombudsmana jako ochránce veřejných práv. To znamená, že přechází do jakési role preventivně vyhledávací, což je určitý průlom v jeho činnosti. V každém případě tato novela zákona má určitý vliv i finanční. Nesouhlasím s panem ministrem Bublanem v tom, že je to pouze drobná malá částka. Předpokládá se nárůst asi o dvacet pracovníků a příslušný mzdový nárůst. Považuji to za důležité zmínit, že tak činíme v době, kdy existuje záměr vlády a usnesení o tom, že se má ve státní správě snižovat počet pracovníků o 2 % každý rok. Proč toto usnesení neplatí právě pro veřejného ochránce práv, není mi jasné. Ale v každém případě platí pro školství, pro učitele, v každém případě platí pro vnitro, pro policisty. Nevím, co je na kontrolách v domovech důchodců, v nemocnicích a v DPS tak o mnoho důležitějšího, že to převáží bezpečnost na našich ulicích či vzdělání našich dětí. Nenašel jsem žádnou zmínku o této nutnosti ani ve vládním programu vlády premiéra Špidly, ani premiéra Grosse. Nejsme vázáni žádnou mezinárodní smlouvou, nejsme vázáni žádnou evropskou směrnicí či nařízením, tak proč v době, kdy uvažuje o škrtech už i v běžných výdajů v rámci rozpočtů a hledáme každou korunu na financování programů Evropské unie, zde zvyšujeme v souvislosti s tímto návrhem zákona státní výdaje.

Z tohoto důvodu, dámy a pánové, když jsem u vás nenalezl pochopení, předkládám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Jsem optimistou. Pevně věřím, že zdravý rozum zvítězí a že tento návrh zákona nebude přijat. Ale přece jen pojistku, kdyby se tak náhodou stalo a to zamítnutí nebylo přijato, si dovolím v takovém případě předložit tři pozměňovací návrhy, které by tuto situaci alespoň poněkud upravovaly.

Za prvé je to vypustit novelizační bod 17.

A teď krátké zdůvodnění. Pokud zde nebyla vůle pokusit se v petičním výboru upravit do jisté formy účast tzv. odborníků při šetření a návštěvách ombudsmana v kontrolovaných zařízeních, tak ať je zachována jakási garance mlčenlivosti těchto subjektů, které skutečně velmi stojí o to, se těchto návštěv zúčastňovat. Tato skutečnost nevyplývá ani ze zákoníku práce a z ničeho podobného. Mohli jsme o tom podiskutovat. Pokud vůle nebyla, navrhuji tuto věc raději z vládního návrhu vypustit.

Druhý pozměňovací návrh - navrhuji vypustit celou část 6. A za třetí - celou část 9.

Zdůvodnění provedu souhrnně. Ombudsman chce být v každém případě tímto návrhem zákona zařazen mezi výjimky s povinností mlčenlivosti. V prvém případě - Komise pro cenné papíry.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP