Neautorizováno !


 

(9.20 hodin)
(pokračuje Motejl)

Mám tím na mysli ona zařízení, která nemají charakter vazební nebo výkonů trestu, ale která fakticky znamenají podstatnou redukci osobních svobod a práv, redukci možnosti disponovat se svým osudem.

Dovolte mi ještě jednu poznámku na okraj konstatovaného a posléze přednášeného pozměňovacího návrhu přijatého petičním výborem. V zákoně o veřejném ochránci práv se hovoří o mé pravomoci působit kontrolním způsobem i ve vojenských věznicích. Bude asi navrhováno, aby vojenské věznice byly z toho textu zákona vypuštěny. Já jsem ovšem dodatečně zjistil, že o vojenských věznicích stále platná legislativa hovoří, jedná se o řekl bych armádní legislativu jako zákon 220/1999 Sb. a 124/1992 Sb., a že tedy bude třeba zvážit ve vztahu k některým pozměňovacím návrhům, zda by jejich přijetí nevyžadovalo eventuálně novelu dalších zákonných předpisů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Otakaru Motejlovi, veřejnému ochránci práv. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan kolega Pavel Hrnčíř. Prosím, pane poslanče. Nemám žádnou další písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych se pokusil trošičku blíž komentovat situaci z petičního výboru a navrhnout vám jakési řešení. To, proč se petiční výbor neusnesl na žádném návrhu usnesení, souviselo víceméně se způsobem projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů, a to tak, že v průběhu jednání byly přijaty některé pozměňovací návrhy, které některé kompetence navržené ve vládním návrhu zákona pozměňovaly nebo ponižovaly tak, že zastánci vládního návrhu byli s celkovým výsledkem nespokojeni, a ti z nás, kteří naopak chtěli toto navyšování kompetencí snižovat, ještě nebyli spokojeni. Takže v celkovém důsledku pak pro návrh zákona nehlasoval skoro nikdo a nebylo přijato žádné usnesení.

Pokud bych se pokusil vytipovat alespoň ten nejproblematičtější bod, tak to podle mého názoru bylo diskutované doplnění paragrafu 25 o ustanovení toho, že návštěv ombudsmanem kontrolovaných zařízení a i šetření na úřadech se mohou spolu s ochráncem anebo jeho zaměstnanci účastnit další osoby, tzv. odborníci, kteří se tam ještě blíže specifikovali do jakýchsi nestátních a nevládních organizací. Ti, alespoň soudě podle velkého počtu emailových zpráv, telefonátů a dalších kontaktů, velmi silně stojí o to, aby se spolu s ombudsmanem účastnili těchto kontrolních návštěv.

Já to nebudu blíže komentovat, ale v každém případě soudím, že nepřijetí usnesení garančním výborem je poměrně nešťastný způsob, a nerad bych zde připustil nějaké divoké podávání pozměňovacích návrhů a v rámci druhého a třetího čtení pak nějaké hlasování. Chtěl bych, aby petiční výbor dostal ještě jednu šanci projednat veškeré pozměňovací návrhy a zaujmout k těmto iniciativám skutečně propracované stanovisko tak, ať pro tento návrh zákona můžeme v jakési sestavě s klidným svědomím hlasovat.

Myslím si, že zejména bude důležité upravit právě onu zmiňovanou úpravu paragrafu 25, kde skutečně je povinnost mlčenlivosti, která je samozřejmě u zaměstnanců kanceláře ošetřena pracovněprávními vztahy, ale povinnost mlčenlivosti u jakýchsi odborných organizací není zaručena vůbec. Toto zejména je zapotřebí si vyjasnit a upravit tak, aby bylo zajištěno, že v těchto choulostivých institucích, jako jsou domovy důchodců, nemocnice, ústavy sociální péče, by skutečně nedocházelo ke zneužívání a vynášení informací, které není určitě v zájmu klientů těchto zařízení.

Dámy a pánové, proto si vám dovoluji navrhnout usnesení, abychom vrátili tento návrh zákona petičnímu výboru k novému projednání. Byl bych rád, kdyby o tomto návrhu zákona bylo hlasováno po obecné rozpravě, ještě před otevřením, pokud by neprošel, rozpravy podrobné. Děkuji vám za shovívavost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Nyní se přihlásila do obecné rozpravy paní poslankyně Táňa Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, v prvním čtení jsem vystoupila na podporu novely zákona s argumenty, proč je tato novela vítaná, a proto se chci krátce vyjádřit k některým pozměňovacím návrhům, které byly předneseny v petičním výboru.

Petiční výbor, jak už řekl pan kolega Hrnčíř, nepřijal žádné usnesení s doporučením pozměňovacích návrhů. Je tedy pravděpodobné, že návrhy budou předloženy v podrobné rozpravě. Chci upozornit, že většina z nich, pokud by byla přijata, by prakticky vyprázdnila smysl novely, která má rozšířit pravomoc nezávislé kontroly veřejného ochránce práv na místa, kde jsou anebo mohou být lidé omezení na svých právech tak, jak to vyplývá z našich mezinárodních závazků, zejména z opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení.

Chceme-li tedy udělat potřebný krok k posílení ochrany lidských práv, neměli bychom ve vládní novele navržený rozsah působnosti veřejného ochránce práv pozměňovacími návrhy opět omezovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Táně Fischerové. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. V obecné rozpravě, jestli mě sledují zpravodajové jednotlivých výborů, resp. i náhradní zpravodaj za výbor pro obranu a bezpečnost, padl jediný návrh a to byl návrh pana poslance Pavla Hrnčíře podle § 93 odst. 2 vrátit návrh po obecné rozpravě výborům k novém projednání. Je tomu tak. O tomto návrhu budeme hlasovat.

Já se ale nejdříve pokusím přivolat ostatní poslance do sněmovny. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

O návrhu pana poslance Pavla Hrnčíře o vrácení výborům k novému projednání rozhodneme v hlasování pořadové číslo 58, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58. Z přítomných 112, pro 31, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Otevírám podrobnou rozpravu a jako první je do podrobné rozpravy přihlášena paní poslankyně Rujbrová, poté mám přihlášku paní poslankyně Orgoníkové, vidím přihlášku pana poslance Sedi a pana zpravodaje. Normálně, nebo jako pan zpravodaj? Řádně. Dobře. Čili v pořadí.

Nyní paní poslankyně Zuzka Rujbrová, předsedkyně petičního výboru. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesla pozměňovací návrhy, jejichž přijetí v průběhu projednávání petičního výboru pravděpodobně způsobilo to, že petiční výbor ke konečnému stanovisku nedospěl a nepřijal žádné usnesení. V reakci na vystoupení paní kolegyně Fischerové bych chtěla podotknout, že tyto návrhy nemají za cíl žádným způsobem omezovat kontrolní pravomoc ombudsmana, ale do jisté míry zpochybňují účast externistů na šetřeních v zařízeních, kde se vykonává vazba a kde lze do jisté míry vyjádřit obavy z narušení průběhu trestního řízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP