(11.10 hodin)
(pokračuje Gongol)

Jen několik slov pro zdůvodnění. Ročně se vybírá na státní politiku zaměstnanosti částka ve výši asi 22 mld. korun a ročně se ve státním rozpočtu na aktivní politiku z této částky uvažuje pouze s částkou okolo 4 mld. korun. Státní rozpočet je tedy dotován námi všemi z částky, která měla sloužit na státní politiku zaměstnanosti. Je to dlouhodobý jev, a proto žádám vládu, aby tento problém řešila.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl osm pozměňovacích návrhů ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, sněmovní tisk 93.

První pozměňovací návrh z kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298 210, podpora rozvoje a obnova materiálně-technické základny regionálního školství, název akce Základní škola Za alejí, Uherské Hradiště, rekonstrukce základní školy, požadavek 13 mil. korun. Stručné zdůvodnění: havarijní stav budovy, nutná výměna oken.

Druhý pozměňovací návrh opět z kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298 210, podpora rozvoje a obnova materiálně-technické základny regionálního školství, název akce Základní škola Komenského, Staré Město, rekonstrukce základní školy, požadavek 12 mil. korun. Stručné zdůvodnění: havarijní stav budovy a nutná rekonstrukce.

Třetí pozměňovací návrh opět z kapitoly Všeobecná pokladní správ, program 298 210, podpora rozvoje a obnova materiálně-technické základny regionálního školství, název akce COPT Uherský Brod, přestavba mateřské školy na domov mládež s požadavkem 21 mil. korun. Zdůvodnění: nedostatek ubytovacích kapacit pro studenty.

Čtvrtý pozměňovací návrh z kapitoly Všeobecná pokladní správa, program dotace obcím, název akce Rekonstrukce ulice Antonína Václavíka, Pozlovice, okres Zlín, požadavek 13 mil. korun. Důvod: dokončení započatých investičních akcí, zvýšení cestovního ruchu v dané lokalitě.

Dále do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na novou akci s názvem Druhá etapa stavby Domova důchodců v Nezdenicích, okres Uherské Hradiště, požadavek 36 mil. korun. Důvod: kompletní dokončení zázemí a druhé etapy Domova důchodců v Nezdenicích.

Šestý pozměňovací návrh z kapitoly Všeobecná pokladní správa, program dotace obcím, název akce Výstavba jednodenní chirurgie, Městská nemocnice Uherský Brod, požadavek 20 mil. korun. Zdůvodnění: Město mělo přislíbeno ve státním rozpočtu na rok 2002 20 mil. korun na výstavbu a dalších 30 mil. korun pro rok 2003. Z důvodu metodického pokynu Ministerstva financí se tuto akci nepodařilo zaregistrovat, a proto částka za rok 2002 zůstala nevyčerpána. Město má vydané stavební povolení a celkové náklady na výstavbu přesahují 78 mil. korun. Městská nemocnice do dnešního dne nevykazuje záporný hospodářský výsledek.

Sedmý pozměňovací návrh z kapitoly Všeobecná pokladní správa, program dotace obcím, název akce Výstavba městského úřadu pro město třetího stupně pro město Uherský Brod, požadavek 20 mil. korun. Stručné zdůvodnění: Město Uherský Brod je mezi městy s rozšířenou působností velkým specifikem. Samotný stát zde nemá žádnou nemovitost, vyjma Muzea Jana Amose Komenského. Spádovost města představuje 55 tisíc obyvatel. Nárůst úředníků bude představovat 80 pracovních míst. Z tohoto důvodu město musí postavit nový městský úřad s náklady představujícími téměř 70 mil. korun. Do doby výstavby tohoto úřadu bude zajištěn výkon státní správy v provizorních podmínkách a v nájmu, což si vyžádá další náklady. Finanční potřeba v tomto roce je 20 mil. korun a v roce 2004 30 mil. korun.

Poslední, osmý pozměňovací návrh z kapitoly Všeobecná pokladní správa, program dotace obcím, s názvem Výstavba centra pohybových aktivit v Uherském Brodě, požadavek 15 mil. korun. Stručné zdůvodnění: Celková investice ve výši 140 mil. korun, která se financuje z rozpočtu města Uherský Brod a poskytnutého úvěru. Pro dofinancování stavby je právě potřeba částka 15 mil. korun z rozpočtu na rok 2003.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Radim Chytka, připraví se pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, mám dvě faktické poznámky, a poté přednesu tři drobné pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu.

První faktická poznámka. Včera nám pan předseda Poslanecké sněmovny sdělil, že se výklad jednacího řádu posunul a že hovořící poslanec nemusí oslovovat již nejen ministry, ale i další své kolegy prostřednictvím předsedajícího. Toto bylo zpochybněno dnes panem místopředsedou. Já bych tedy žádal vedení Poslanecké sněmovny, aby se tím na své poradě zabývalo a dalo zcela jednotný výklad, abychom věděli, zda musíme oslovovat prostřednictvím předsedajícího, či od tohoto bylo již upuštěno.

Druhá má faktická poznámka směřuje k rozpočtovému výboru, k předsedovi rozpočtového výboru a k § 104, který tady byl již několikrát zmiňován. Podle mého je zcela jasné, že rozpočet je vždycky schvalován koncem roku, a naléhá se na nás, abychom zrychlili jeho projednání, aby veškeré lhůty byly zkráceny. Já jakožto opoziční poslanec tomu rozumím a jsem ochoten kdykoliv toto zkrácení podpořit. Na druhou stranu, jestliže však s usneseními jednotlivých výborů se zachází tak, jak se zachází, to znamená, že například ústavně právní výbor měl dva drobné pozměňovací návrhy a jeden byl dokonce finančně neutrální, a rozpočtový výbor to smetl - tyto dva pozměňovací návrhy, a netvoří to ani přílohu - pak to tedy znamená, že pravděpodobně opravdu po jednání rozpočtového výboru znovu začnou zasedat jednotlivé výbory a tentokrát už podle § 104 bude zapotřebí, aby toto bylo součástí usnesení.

Podle mého se mi to zdá příliš komplikované a časově velice zdlouhavé. Už to pro letošek nechci komplikovat, ale zkusme si v příštím roce v prvém čtení skutečně říci, jakou cestou budeme v příštím roce při projednávání rozpočtu postupovat. Buď to, co navrhuji já - ještě jednou opakuji, že příští rok při prvém čtení buď varianta A, kterou navrhuji, že usnesení výborů, která rozpočtový výbor nebude akceptovat, budou tvořit přílohu. Pro mě je to zcela dostačující, zpravodaj se může odkázat na usnesení, a je to zcela jasné. Anebo tomu tak nebude, nebude to příloha, a potom se to bude komplikovat, protože podle mého výbory začnou zasedat a hrozilo by zde, že bychom nemuseli do konce roku schválit rozpočet, a to bych velice nerad. To je má druhá faktická poznámka.

A nyní již pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu na rok 2003.

Za prvé. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, projektová dokumentace pro výstavbu knihovny, program 234 212, a to částka 21,5 mil. korun. Zde akceptuji to, co říkal pan ministr financí. Ano, jde o novou akci, ale upozorňuji, že jde o vícezdrojové financování, dokonce i z Evropské unie, a mnohdy nám je předkládáno, že máme málo připravených projektů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP