(Jednání znovu zahájeno v 10.44 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu. Lhůta určená pro přestávku na poslanecký klub KSČM vypršela. Jsem si zcela jista, že jsem tuto přestávku vyhlašovala do 10.43 hodin. Nicméně když už došlo k chybě ze strany obsluhy hlasovacího zařízení, budeme pokračovat přesně v 10.45 hodin.

Je 10.45, doba určená pro přestávku vypršela. Prosím všechny, kteří chtějí dále jednat o tomto návrhu zákona, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny. Rozprava dosud nebyla ukončena. Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, paní a pánové, vznáším podle § 90 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny námitku, aby tisk 599 byl projednán ve zkráceném řízení podle § 90 odst. 2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předseda poslaneckého klubu sociální demokracie má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že institut zkráceného projednání nebyl zamýšlen, aby sloužil k běžnému projednávání zákonů, ale pouze zákonů, kde se jedná o technické úpravy, kde se jedná o nebezpečí z prodlení, a ani jeden z těchto důvodů v tomto případě nenastal, náš poslanecký klub vyslovuje námitku podle § 90 odst. 3 proti zkrácení projednávání tohoto zákona. (Skandovaný potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, prosím o klid, nebo přeruším jednání!

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji za potlesk a prosím, aby stejným způsobem postupovali kolegyně a kolegové z opozice i v jiných případech. Samozřejmě nejde vůbec o obsahovou stránku, jde o procedurální stránku a to je jednoznačné stanovisko klubu. Pokud jde o obsahovou stránku, o té bude možné diskutovat a myslíme si, že věc má dost široký dopad a je potřeba ji prodiskutovat v rámci výborů, což není v rozporu s tím, že zákon může být nebo nemusí být přijat, ale měl by proběhnout normálním demokratickým procesem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo dál nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že byla vznesena námitka, nelze hlasovat o návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 599 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. Vzhledem k tomu nebudu zahajovat ani podrobnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání tohoto návrhu.

Byl podán návrh na zamítnutí. Přesto dám ještě závěrečné slovo navrhovateli, poté slovo zpravodaji, který přednese případné návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi několik poznámek. Za prvé, místopředseda vlády pan ministr Špidla vznesl otázku, zda diskutovat o třídním pojetí společnosti je či není zločinem. Bezesporu není. Zločinem je, pokud někdo na tomto principu začne šířit nenávist a zášť. V tomto smyslu myslím, že situace je velmi zřetelná.

Za druhé, pan ministr Rychetský ve svém vystoupení říkal, že přijetí tohoto zákona by vlastně mohlo změnit podmínky a předseda Národní aliance by mohl být zbaven obvinění, protože novější úprava by vnášela nějaké pochybnosti do výkladu trestního zákona. To se nedomnívám. Ve stávajícím trestním zákoně je propagace fašismu nesporným trestným činem. Podle navržené novely, pokud by byla přijata, také fašismus nebo nacionální socialismus v této podobě, jako ideologie, která šíří nenávist vůči jiné skupině obyvatelstva, je také trestným činem. Trestní sazba je stejná, to znamená na soudním projednávání jedné konkrétní určité kauzy se naprosto nemůže nic změnit.

Za třetí, mnozí vystupující zmínili problematiku vztahu ke genocidám na jiných místech zeměkoule a v jiných časových údobích kromě těch dvou, které my máme v té osvětimské lži, jak tomu říkáme. Bezesporu jiné genocidy jsou také nemravné, ale rozdíl je v tom, že pro náš stát nejsou politicky nebezpečné. Pochybuji, že by někdo u nás se pokoušel šířit jihoafrický apartheid v domnění, že tady získá nějakou relevantní odezvu. Bezesporu můžeme uvažovat o tom, že můžeme navrhnout ještě obecnější formulaci, ale pro český stát jsou rozhodující ty dvě genocidy, které v tomto století jsme zažili na vlastní kůži.

Za čtvrté, pan poslanec Filip diskutoval o tom, zda máme v trestním řádu ponechat slovo fašismus nebo zda se máme přiklonit k tomu evropsky používanému termínu nacionální socialismus. Je pravda, že komunistická totalitní zřízení, která měla na počátku války smlouvu s Německem vedeným nacionálně socialistickou stranou, tak tyto totalitní režimy se pokoušely přejmenovat vlastně zlo a příčinu druhé světové války z nacionálního socialismu na fašismus, protože slovo socialismus si chtěly uchovat pro vlastní použití. Nicméně podíváme-li se do zde citovaného trestního zákona SRN, podíváme-li se do trestního zákona Rakouska a dalších zemí, tak v západní Evropě komunisté neměli takový vliv, neprosadili tuto změnu a dodnes se používá termín nacionální socialismus.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP