Úterý 23. dubna 1996

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedo, pane ministře, v bodě 14 v § 66 a) odst. 4, a) se před slovo "než" doplňuje čárka. Jde o grafickou úpravu.

V bodě 42 v § 156, odst. 4, se v poslední větě vypouští slovo "odkoupené" a nahrazuje se slovem "odkoupení". Jde opět o grafickou chybu.

V bodě 75 v § 183 d), odst. 2, se vypouští věta "Středisko cenných papírů obsah oznámení uveřejní do jednoho dne poté, co jej obdrželo". Důvodem je, že tatáž úprava je navržena v novele zákona o cenných papírech, kterou budeme projednávat na této schůzi, a došlo by k duplicitě.

Dále v tomtéž bodě 75 v § 183 odst. 2 se ve 4. řádku slovo "splněním" nahrazuje slovy "s plněním". Jde opět o grafickou chybu.

V § 183 d), odst. 3. vypustit z poslední věty slova "a její záměry týkající se společnosti". Zde to zdůvodnění je poněkud obtížnější, ale stručně jde o to, že na ty, kteří by nesplnili, by byla kladena povinnost, která je podstatně větší, než na ty, kteří povinnost splnili.

V bodě 78 v § 186, odst. 1, se v první větě vypouští slovo "nevyžadují" a toto slovo se nahrazuje slovem "nevyžaduje". Opět chyba grafická.

V bodě 83 v § 189, odst. 3, se v první větě vypouští slovo "seznam" a nahrazuje se slovem "listina". Pojem listina se používá v předchozím textu i v pozdějším a jde o totéž.

V bodě 110 v § 213 c), odst. 2, se vypouští slovo "stažení" a nahrazuje se slovem "vzetí". Opět jde o terminologické sjednocení.

V bodě 116 v § 217 a), odst. 4, se vypouštějí slova "listy vydané" a tato slova se nahrazují slovy "list vydaný".

V bodě 119, § 220 a), odst. 3, zní: "Pokud by v důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti vznikla akcionáři škoda, má právo vůči právnímu nástupci zaniklé společnosti na doplacení rozdílu mezi tržní hodnotou akcií nebo zatímních listů zaniklé společnosti a tržní hodnotou akcií nebo zatímních listů právního nástupce v penězích nebo na bezplatné předání dalších akcií právního nástupce v hodnotě tohoto rozdílu, pokud má nástupce vlastní akcie ve svém majetku. Soudní rozhodnutí, kterým se akcionáři přiznává právo na doplacení rozdílu v penězích nebo na předání dalších akcií, je pro společnost co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním akcionářům."

Jak jste si jistě všimli, znění je velmi podobné, ale jazyková úprava tohoto mého návrhu daleko lépe odpovídá účelu úpravy, která se žádá. To je vše. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Richardu Mandelíkovi a udílím slovo panu poslanci Svatomíru Recmanovi. Připraví se pan místopředseda Karel Ledvinka. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, mám tady pět pozměňovacích návrhů. Všechny tyto pozměňovací návrhy se vztahují k tisku 2005.

První pozměňovací návrh se týká bodu 36, což je § 186, bod 3. Tady není jasný důvod, proč by hlasování o druhu akcií a změně práv spojených s určitým druhem akcií mělo vyžadovat souhlas tří čtvrtin všech akcionářů. Domnívám se, že by na to měla stačit kvalifikovaná většina dvou třetin. Tím se poskytuje i určité právo veta malému počtu akcionářů. Doporučuji změnit tam text, místo tři čtvrtiny dát dvě třetiny.

Druhý pozměňovací návrh se týká bodu 42, což je § 190 a), bod 1. Pokud povinný odkup nastane až při získání 95% akcií, je toto ustanovení prakticky neúčinné. Smysl by toto nařízení mělo, pokud ovládající dosáhne 50% majetku. Bylo by to i v souladu s návrhem úpravy § 79 c) zákona o cenných papírech. Doporučuji proto text "95%" nahradit textem "více než 50%".

Třetí pozměňovací návrh se týká bodu 45. Je to § 193. Předejít tomu, aby se bankroty vyhlašovaly dříve než je zůstatková hodnota nulová je samozřejmě správné. Zdá se mi, že formulace tohoto paragrafu je příliš neurčitá, proto doporučuji místo textu, "že se společnost dostala do úpadku", tuto druhou podmínku formulovat takto: "překročí-li objem cizích zdrojů výši základního jmění".

Čtvrtý pozměňovací návrh se týká bodu 47, což je § 194 odst. 3. Souhlas dozorčí rady by měl smysl při uplatnění německého modelu. V anglosaském modelu je tato pravomoc dozorčí rady neadekvátní a bude muset být ve všech stanovách měněna. Do obchodního zákoníku se v tomto případě neorganicky vnáší prvek německého modelu. Doporučuji bod 47 vypustit.

Obdobným způsobem i bod 51, který se týká § 197 odst. 3. Je to stejná logika, platí to jako připomínka u mého pozměňovacího návrhu č. 4. Doporučuji i tento bod 51 vypustit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi. Slovo má pan místopředseda Karel Ledvinka, ale protože zpravodaj může požádat o slovo kdykoliv, já bych prosil pana místopředsedu, aby umožnil panu poslanci Mandelíkovi vystoupit teď.

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedo, já bych chtěl jen požádat, abyste se otázal pana poslance Recmana, zda podával návrhy k usnesení rozpočtového výboru, k předloze, kterou projednáváme. Protože mám jako zpravodaj některé nejasnosti, byl bych rád, aby tato věc byla upřesněna, abychom si ušetřili budoucí potíže. Považuji za korektní zeptat se navrhujícího, který má třeba dobrý úmysl, zda ví co činí, aby potom jeho třeba dobrý návrh nebyl odmítnut z toho důvodu, že je podán k jiné předloze.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Recman výslovně uvádí ve své přihlášce, že se jeho návrhy týkají sněmovního tisku 2005. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Svatomír Recman: Jde o návrhy k původnímu tisku 2005.

Poslanec Richard Mandelík: Potom navrhuji, aby sněmovna akceptovala, že pan poslanec Recman uvede své návrhy číselně a odkazem na přílohu usnesení rozpočtového výboru, kde je úplné znění zákona, přičemž obsah - pokud nebude v rozporu s tím, co tam je - bude dán k hlasování jako pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to takto přijatelné? Já se domnívám, že je, ale ptám se předkladatele a zpravodaje. Výborně. Slovo má místopředseda Karel Ledvinka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Začnu tím, že můj pozměňovací návrh se týká tisku 2005/2 usnesení rozpočtového výboru. Pozměňovací návrh zní takto: "Bod 8 článku II návrhu se vypouští".

Odůvodnění. Navrženým přechodným ustanovením se vylučuje z dopadu tzv. nabídkové povinnosti Fond národního majetku, Pozemkový fond a osoby, které nabývají akcie v souladu s rozhodnutím o privatizaci. Není vhodné, aby stát zakotvující do obchodního zákoníku ochranu tzv. minoritního akcionáře vyloučil z povinnosti této ochrany se týkající subjekty, které si sám zřídil ke správě a transformaci státního majetku. U obou fondů je navíc nebezpečí, že získají podíly zavazující k nabídkové povinnosti, čistě teoretické, a v praxi k těmto případům zjevně vůbec nemůže dojít.

Rovněž je nevhodné nevztáhnout nabídkovou povinnost na osoby, které v rámci privatizace získají majoritní podíl na konkrétní akciové společnosti. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Karlu Ledvinkovi. Táži se po dalších hlasech do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám. Opravuji, hlásí se pan poslanec Mandelík. Já jsem ho neviděl, pod svícnem je tma.

Poslanec Richard Mandelík: Jen pro stenozáznam. Poslanec Ledvinka ohlásil, že jde o návrh k tisku 2005/2, ale on ten návrh je úplně stejný, protože tisk 2005/5, který projednáváme, se vztahuje k téže věci, čili platí totéž jako u pana poslance Recmana. Věcně je to totéž.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, rozumíme si v tom. Rozprava je uzavřena, protože se už do ní nikdo nehlásí. Konstatuji, že nebyl podán návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, ani na zamítnutí návrhu zákona. Táži se předkladatele pana poslance Tomáše Ježka, zda chce použít práva závěrečného slova. Nechce. Pan poslanec Mandelík jako zpravodaj rovněž ne.

Děkuji vám a oznamuji, že končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přikročíme k bodu

XIII.

Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, v platném znění - druhé čtení

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2026. Žádám, aby se ujal slova zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Severa a předložený návrh uvedl.

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovoluji si vás seznámit s návrhem, o kterém už tady bylo hodně diskutováno. Byl projednán ve čtyřech výborech. Já si jen dovolím zopakovat. jak je návrh předložen v tuto chvíli a jak zní, protože k tomuto návrhu byl doplněn dodatek. Já v tuto chvíli přečtu znění, které bylo navrženo a které se doplnilo přečtu též.

Navrhuji schválit zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, v § 187 v tomto znění: "Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, pro sebe nebo jinému opatří nebo přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem."

Zároveň doplnění k tomuto návrhu je následující. Dosavadní text článku I se označuje jako bod 2, před který se vkládá nový bod 1 ve znění: "Dosavadní text § 66 se označuje jako odst. 1, za který se vkládá nový odst. 2, který zní: (2) Trestnost nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů v § 187 zaniká, jestliže pachatel spáchal trestný čin jen pro sebe a podrobil se dobrovolně odbornému diagnostickému vyšetření na pracovišti, popřípadě na oddělení zdravotnického zařízení, které se zabývá prevencí a léčbou drogových závislostí".

Toto znění bylo projednáváno ve čtyřech výborech. Bylo přijato ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Dovolím si konstatovat, že doplněním návrhu této novely zákona v § 66 o nový odst. 2 reaguji na námitky, že by mohlo dojít ke kriminalizaci osob závislých na omamných a psychotropních látkách. To samozřejmě nebylo záměrem novely. Tento dodatek k § 66 o nový odstavec 2 je již dostatečnou pojistkou vůči takto vznášeným pochybnostem.

Tato formulace zákona o trestnosti držení drogy pro vlastní potřebu nebude znamenat kriminalizování osob nemocných, užívajících drogy či s drogami experimentujících. Jedná se tedy jak o osoby dlouhodobě užívající drogy s vytvořeným návykem, tak o osoby tzv. prvokonzumenty dosud bez návyku.

V krátkosti jenom řeknu, jaké dopady bude mít takto navrhovaný zákon v realitě. Za prvé se omezí obchod s drogami na veřejných místech, na ulicích, náměstích - to je ten represivní aspekt vůči obchodníkům s drogami - dojde ke snížení možnosti nabízet drogu i těm, kteří by ji nikdy sami nevyhledávali, a ztíží se možnost nabídky neinformované části populace, tj. zejména dětem a mladistvým.

Za druhé - včasným podchycením části osob užívající drogy krátkodobě dojde k možnosti preventivního působení vzhledem ke stále závažnější trestné činnosti, která je s drogovou problematikou úzce spojena. Dojde k zachycení části osob dříve, než jejich situace bude stále více a více bezvýchodnější, a budou nuceni díky nedostatku drogy, finančních prostředků atd. se uchýlit k páchání trestné činnosti. Též díky včasnému podchycení bude moci být působeno na tyto osoby ve směru léčby, která dříve či později bude nezbytná. V každém případě při včasnějším podchycení těchto osob je možné terapeuticky na ně působit a doporučovat jim léčbu ve stavu méně závažném než o několik měsíců později, kdy léčbu vyhledají stejně, ale v daleko závažnějším zdravotním stavu z hlediska jak fyzického, tak psychického. Zde je možno hovořit o preventivním aspektu tohoto návrhu.

Za třetí - včasným podchycením části osob užívající drogy dlouhodobě dojde k možnosti nejen zjišťování jejich zdravotního stavu ve vztahu k drogové závislosti, ale zároveň i přenosných nemocí. Velice často se totiž vyskytuje u osob užívajících drogy zejména virus HIV, AIDS a hepatitida. Včasným zjištěním viru HIV, AIDS či hepatitidy u těchto osob může být snížena patřičnými opatřeními možnost rozšiřování těchto virů oproti situaci, kdy nákaza bez vyšetření nebyla zjištěna. Je možno tedy hovořit o sekundární prevenci.

V krátkosti lze obecně říci, že osoby závislé a nemocné - to je ta první skupina - budeme mít možnost zachytit daleko dříve, daleko dříve začít léčbu, omezit možnost šíření nemocí. U druhé skupiny - tj. u osob, které experimentují s drogami, tj. u prvokonzumentů - budeme moci třeba od drog tyto osoby odradit, změnit okolí, které na ně působí, či je začít léčit v daleko příznivějším zdravotním stavu, budeme moci přijmout určitá opatření dříve, než by tyto osoby byly v závislosti daleko silnější.

Třetí skupina, tj. osoby, které drogy šíří, to znamená obchodníci, budou mít ztížen prodej drog na veřejných místech, po dobu provádění vyšetření nebude mít možnost drogu tato osoba šířit, usnadní se jejich evidence a další případné dokazování obchodu s drogami.

Myslím, že máte všichni k dispozici důvodovou zprávu, která je k dispozici od doby podání tohoto zákona. Později se vyjádřím ještě k některým mezinárodním aspektům tohoto zákona a závazkům, které vyplývají z podepsaných dohod, které Česká republika podepsala a přistoupila k nim. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavlu Severovi. Oznamuji, že Poslanecká sněmovna přikázala předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Navíc tento tisk projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a branný a bezpečnostní výbor. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 2026/2 - 4.

Ústavně právní výbor usnesení nepřijal, vyslovil pouze souhlas s některými připomínkami obsaženými v záznamu č. 397, který byl rozdán. V tomto případě očekávám upřesnění zpravodaje ústavně právního výboru.

Udělím slovo postupně zpravodajům výborů poslancům Jiřímu Vyvadilovi, Jindřichu Němčíkovi, Františku Kozlovi a Miroslavu Čapkovi. Jako první má slovo zpravodaj poslanec Jiří Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, především bych chtěl říci, že jsem poněkud nepochopil samotného pana předkladatele, protože nevím, do jaké míry vlastně již necitoval část usnesení ústavně právního výboru, které - mám pocit - zatím nikde předloženo nebylo. Možná, že si to dojasníme. Mám za to, že pokud by mělo být předloženo, tak teprve to musí být předloženo v podrobné rozpravě, ale zatím mi to není známo.

Pokud tím měl na mysli, že chce, aby návrh byl projednán ve smyslu snad nějakého usnesení, dalo by se o tom uvažovat, ale je to velmi obtížné u usnesení ústavně právního výboru, které nakonec v závěru žádné přijato nebylo. Jinak řečeno pokud on měl některé své myšlenky, které uvedl v úvodu, mám pocit, že nikde zatím v textu obsaženy nejsou - ale může to být jen můj dojem - tak musí být předloženy v rozpravě podrobné.

Pokud se týče toho, co již předznamenal pan předseda poslanecké sněmovny, je pravda, že ústavně právní výbor se velice pečlivě návrhem zabýval. Lidské potřeby některých poslanců nakonec vedly k tomu, že bylo přijato to, co přijato bylo, tj. že usnesení přijato nebylo.

Zároveň ovšem byly přijaty určité připomínky, které je možné přednést v podrobné rozpravě. Zdůrazňuji, že nenavrhuji, aby návrh byl předložen, resp. projednáván v jakémkoli znění, zejména, když to projednaly čtyři výbory.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi. Slovo má pan poslanec Jindřich Němčík.

Poslanec Jindřich Němčík: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se zabýval předlohou zákona dne 27. března tohoto roku a přijal usnesení 261 k návrhu poslanců Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961, trestní zákon, v platném znění - tisk 2026.

Výbor se dohodl na tomto usnesení: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Severy a dalších. Má k tomuto návrhu jednu připomínku, jak je uvedeno v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, které jste obdrželi do svých lavic.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji poslanci Jindřichu Němčíkovi. Uděluji slovo panu poslanci Františku Kozlovi. Připraví se pan poslanec Miroslav Čapek.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh poslance Severy a dalších - tisk 2026 - a přijal usnesení, kterým doporučuje přijetí návrhu, ale ve znění, které je součástí našeho usnesení. V podrobné rozpravě navrhnu proto, aby toto znění bylo přijato jako pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Františku Kozlovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Čapek. Není přítomen. Pak slovo dostat nemůže.

Oznamuji, že otevírám k předloženému návrhu zákona rozpravu, a to nejdříve její obecnou část. Mám několik písemných přihlášek, ale konstatuji, že v souladu s jednacím řádem, který praví, že člen vlády dostane slovo, kdykoli o to požádá, udílím nejprve slovo panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi. Připraví se pan poslanec Radim Špaček.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové, již v rámci prvého čtení jsem v rozpravě poukázal na nedostatky a negativní dopady právní úpravy, která je předmětem novelizace ustanovení § 187 trestního zákona, která byla předložena panem poslancem Severou a dalšími.

Výsledek projednání jeho návrhu ve výborech Poslanecké sněmovny mi dává za pravdu. Ačkoli návrh poslance Severy spočívá ve změně a doplnění jen několika slov ustanovení § 187 trestního zákona a je tedy svým obsahem zcela jednoduchý, jednotlivé výbory doporučují k němu buď připojit poměrně obsáhlé pasáže nebo dokonce navrhují přijmout pozměňovací návrh, který prakticky smysl původního návrhu zcela pomíjí. Z toho vyplývá, že výbory, které se v rámci prvního čtení návrhem zabývaly, dospěly k témuž závěru, totiž že řešení problému držení a konzumace drog není zdaleka tak jednoduché a přímočaré, jak se v návrhu uvádí.

K samotnému návrhu poslance Severy zaujala poměrně obsáhlé stanovisko vláda, která poukázala na jeho základní nedostatky a nezpůsobilost vyřešit problémy, které podle důvodové zprávy se přijetím návrhu mají odstranit. S tímto stanoviskem se plně ztotožňuji. Domnívám se, že uvedené nedostatky nelze odstranit ani přijetím jakéhokoli z předložených pozměňovacích návrhů. Ty totiž shodně vycházejí z chybného východiska. Prostředky trestního práva při řešení otázky držení a konzumace drog nevidí jako poslední, použitelné za situace, kdy ostatní možnosti zklamaly, ale naopak je považují za hlavní a rozhodující. Zcela opomíjejí úlohu prevence zaměřené na možnost léčby, rehabilitace, výchovy a resocializace konzumentů drog.

Smyslem pozměňovacích návrhů výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru ústavně právního je vlastně zmírnění negativních dopadů, které by přijetí návrhu poslance Severy vyvolalo. Návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví je svým obsahem užší než návrh ústavně právního výboru, který se snaží o širší řešení. Pro stručnost se proto omezím na připomínky k tomuto pozměňovacímu návrhu s tím, že stejné a další připomínky lze vznést i k návrhu pro sociální politiku a zdravotnictví.

Základní výhrada spočívá v tom, že podmínkou zániku trestnosti a tedy důvodem k zastavení trestního stíhání má být skutečnost, že pachatel navštíví zdravotní zařízení a případně uvede, že souhlasí s léčbou. Je otázkou, zda takový souhlas je dále právně vynutitelný. Nejednalo by se totiž o ochrannou léčbu, jejíž maření lze sankcionovat. Za této situace se patrně každý, proti komu bylo zahájeno trestní stíhání pro uvedený delikt, podrobí vyšetření a je otázkou, zda v tomto případě lze hovořit o dobrovolnosti vynucené hrozbou trestního stíhání a formálně dá i souhlas s léčbou.

Pokud by byl v této podobě pozměňovací návrh přijat, pak zdravotnická zařízení budou zahlcena opakovanými vyšetřeními toxikomanů, kdy předem budou znát výsledek vyšetření, které předem povede k udělení formálního a nikoho nezavazujícího souhlasu s léčbou. Na samotném stavu v nezákonném držení a konzumaci drog se tím nic nezmění, pouze se rozroste samoúčelná evidence a úkony zdravotnických zařízení.

Zcela odlišný pozměňovací návrh uplatnil výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jeho podstatou je nahrazení textu návrhu poslance Severy novým zněním, které se dotýká problematiky drog ze zcela jiného hlediska. Jeho podstatou není řešení problému trestnosti nebo beztrestnosti držení drog pro vlastní potřebu, ale razantní zvýšení stávajících trestních sazeb a vytvoření nové skutkové podstaty týkající se nedovolené výroby a držení tzv. zvlášť nebezpečné drogy. I kdybychom akceptovali názor, že samotné držení drogy je společensky závažnější než např. úmyslné usmrcení druhého a je tedy třeba držení, byť zvlášť nebezpečné drogy, postihovat přísněji než tzv. prostou vraždu, nelze přehlédnout nevyváženost trestních sazeb v rámci samotného pozměňovacího návrhu. Např. podle navrženého § 187 a) odst. 4 by mohl být výjimečným trestem potrestán ten, kdo drží tzv. zvlášť nebezpečnou drogu v množství vyšším než 1 kg, ale pokud by takovou drogou způsobil jinému těžkou újmu na zdraví, byl by postižen trestem mírnějším. Tento pozměňovací návrh předpokládá, že vláda by byla zmocněna určit, co se vlastně považuje za tzv. zvlášť nebezpečnou drogu, aniž by se tento pojem v zákoně nějak charakterizoval.

V neposlední řadě tento návrh trpí i gramatickými nepřesnostmi, které by zbytečně vyvolávaly aplikační potíže. Stačí citovat např. ustanovení § 187 a) odst. 2 písm. d), které zní: "Odnětím svobody na 10 let až 15 let bude pachatel potrestán, skrytě bez vědomí příjemce."

Při jednání o pořadu schůze Poslanecké sněmovny zcela důvodně zazněl hlas, že Poslanecká sněmovna by neměla podlehnout požadavku projednat co nejvíce návrhů bez ohledu na jejich kvalitu. Domnívám se, že závažnost tohoto návrhu poslance Severy a různorodost pozměňovacích návrhů, které k němu zazněly, nenasvědčují tomu, že navržené řešení je jasné, správné a bezproblémové. Naopak v tomto případě by Poslanecká sněmovna měla uvážit, zda přijetí jakéhokoli legislativního řešení by neměla předcházet podrobná diskuse nejen na půdě parlamentu.

Problémem postihu držení omamných a psychotropních látek se zabývá i návrh věcného řešení nového trestního zákona a trestního řádu, který bude v příštím měsíci předložen vládě České republiky. V návrhu věcného záměru se přihlíží k mezinárodním úmluvám i praxi jiných států a preferují se možnosti léčby, rehabilitace, výchovy a resocializace konzumentů drog. Teprve tam, kde tyto pokusy skončí neúspěšně, nastupuje trestní postih.

Vážené dámy, vážení pánové, žádám proto, aby Poslanecká sněmovna návrh zákona pana poslance Severy a dalších zamítla. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi. Zvu k řečništi pana poslance Radima Špačka, připraví se paní poslankyně Gerta Mazalová, pokud si přeje vystoupit v obecné rozpravě. Ano, je tomu tak.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, musím se přiznat, že pan ministr Novák odebral nejpodstatnější část větru z mých plachet a nakladl zde podrobně drtivou většinu všech argumentů, kterými jsem chtěl podpořit návrh na zamítnutí projednávaného návrhu, a to tak, aby jej sněmovna zamítla po ukončení obecně rozpravy ve druhém čtení podle § 93 odst. 2 jednacího řádu.

Naprosto se ztotožňuji s názorem, že drogová problematika samozřejmě je nanejvýš závažný problém. Chtěl bych ujistit sněmovnu, že jsem si vědom závažnosti tohoto problému. Ale zároveň zcela souhlasím s tím, co řekl - aspoň jestli jsem dobře rozuměl - pan ministr, že řešení tohoto problému je natolik složité a komplikované, že by mělo být podrobeno podstatně podrobnější rozpravě a diskusi i v širších plénech než jen v samotném parlamentu. Z toho podle mě jednoznačně vyplývá, že přijmout navrhované řešení těsně před volbami prostě není na místě. Ať se nový parlament věnuje této problematice dostatečně dlouhou dobu po volbách, a to i se zapojením širší veřejnosti jak odborné, tak laické. Myslím, že to je nejzávažnější argument, proč bychom měli odmítnout tuto předlohu.

Z věcných důvodů mám za to, že řešení předkládané skupinou poslanců je jednoduché, přímočaré a jak praví klasik, zcela jasně mylné. De facto, ačkoli se ten návrh tak netváří, kriminalizuje sebepoškození člověka, což je cesta, která je nanejvýš nebezpečná, protože jakmile začneme kriminalizovat nějaký způsob sebepoškozování, potom je otázka, kde se zastavíme, co všechno, jaké všechny způsoby poškozování sebe samého budeme občanům zakazovat. Obávám se, že to je cesta zcela jednoznačně do pekel, jakkoli dobré mohou být úmysly, jimiž je dlážděna.

Dámy a pánové, prosím sněmovnu, aby podpořila společný návrh pana ministra, který si dovolím sekundovat, aby tento návrh byl zamítnut ihned po obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Radimu Špačkovi a zvu k řečništi paní poslankyni Gertu Mazalovou. Připraví se pan poslanec Pavel Severa.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážené kolegyně a kolegové, mě skutečně velice mrzí, že pan ministr vyzývá sněmovnu k tomu, aby nepřijímala tento návrh. Myslím, že by spíš z pozice svého rezortu měl vyjadřovat podporu.

Možná právě proto, že Česká republika je skutečně jediným státem, který je natolik liberální, že u nás není trestné, a navíc velice těžce postižitelné rozšiřování a držení drog, event. jejich množství; prakticky nepostižitelné.

Drogová závislost stejně jako prostituce v našem státě se stává zlatým dolem v této, jak se říká, zlaté Praze, jak ji nazývají ti, kteří v ní tuto činnost naprosto beztrestně provozují; tedy veksláci, pasáci a mafiáni, zabývající se tímto byznysem. Kam se nyní hrabe Amsterodam, kdysi ráj mafiánů, když v každých "Kotěhůlkách" nebo "Stodůlkách" v České republice drogy běžně užívají vedle dospělých také školáci a děti. Děti, kterých, jak víme, je stále méně.

V České republice je velice nepříznivý vývoj mladé populace. A od této musíme ještě odečíst tu část, kterou nám díky toleranci našeho právního státu likvidují drogy.

V naší republice se stal módním směr jednostranného pohledu vůči těm závislým, tedy obětem drog. Táži se, co ti nezávislí, zatím. Co ti ohrožení, kterým je droga nabízena a často vnucována za mírné ceny, nebo dokonce zadarmo jako reklama na zubní pastu, vlastně daleko výhodněji.

Často je slyšet, k čemu potřebujeme zákon. Bývalí feťáci by si nejraději udělali svůj vlastní, pro svou potřebu a pro své pohodlí. Nebo to nechali tak.

Lituji ty, kteří drogám už propadli a vím, že se musejí léčit a že je třeba jim pomáhat, ale ještě více se bojím o ty, kterým toto nebezpečí hrozí, hlavně zase o děti. Ty musíme chránit, protože ty jsou naše budoucnost, a ty jsou naše naděje. A k čemu zákon? K tomu, k čemu má sloužit.

Zákony máme proto, aby se dodržovaly. Při jejich absenci se nemůže žádný soudce ani policista naprosto o nic opřít. Zatím současné zákony tuto problematiku neřeší.

Řešení problémů je natolik komplikované a složité, že to, co předřečník navrhuje - odložit to na později, nejlépe někdy po volbách - já naprosto odmítám.

Vzpomeňme si na problematiku prostituce, která není řešena již šest let. Pak se mi skutečně nabízí to, co řekl předřečník, že "cesta do pekel je skutečně krátká ".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP