Úterý 23. dubna 1996

Poslanec Josef Janeček: Domníval jsem se, že přihlášky budou. Mám tedy některé upřesňující návrhy.

První návrh se týká tzv. vzdálenostního kritéria, které je použito v § 28 odst. 3. Po informacích, které jsem získal z různých vysokých škol, mohu konstatovat, že vzdálenostní kritéria jsou pro studenty vysokých škol mnohem větší, než udávaných 60 km, jak je v zákoně o státní sociální podpoře.

Například Vysoká škola zemědělská Praha má vzdálenostní kritérium 120 km, Plzeň vzdálenostní kritérium 120 km, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové 80 km, Vysoká škola zemědělská Brno 120 km.

Proto navrhuji v § 28 odst. 3 číslovku 60 nahradit číslovkou 100.

Potom v § 27 odst. 1 navrhuji vypustit slova "mimo místo obce, kde je hlášen k trvalému pobytu".

V § 27 odst. 2 připojit větu: "Nárok na příspěvek nevzniká, pokud je místem trvalého bydliště a místem, kde dítě vykonává povinnou školní docházku nebo se trvale připravuje na své budoucí povolání, provozována městská linková osobní doprava."

V § 57 odst. 1 se připojuje věta: "Je-li takto vyplácena dávka za roční období a vypočítaná výše je nižší než 100 Kč, vyplatí okresní úřad 100 Kč" a připojuje se potom odst. 5.

Byl bych rád, aby se k tomu potom vyjádřilo ministerstvo práce a sociálních věcí, protože jsem předpokládal, že zde vystoupí.

(Ministr práce a sociálních věcí J. Vodička a některé hlasy z pléna: To je jiný zákon, pane poslanče.)

Tak to se omlouvám, to jsem se přehlédl. V tom případě k tomu nejsou připomínky. (Asi jsem si přehodil desky, děkuji.)

Abych formálně dostál jednacímu řádu, stahuji přednesené návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Dámy a pánové, táži se, kdo si ještě přeje účastnit se podrobné rozpravy k novele zákona o sociální potřebnosti, kterou podává pan poslanec Josef Janeček. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy.

Proto podrobnou rozpravu uzavírám. Konstatuji, že v ní nezazněl návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání ani na zamítnutí návrhu zákona. Táži se, zda pan poslanec Janeček nebo pan zpravodaj poslanec Němčík chtějí využít práva na závěrečné slovo po skončené rozpravě. Ani jeden ani druhý na toto právo nereflektují.

Proto konstatuji, že končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přikročíme neprodleně k bodu devátému. Je to

IX.

Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - druhé čtení

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1990. Žádám, aby se zástupce navrhovatelů pan poslanec Josef Janeček ujal slova.

Poslanec Josef Janeček: Já bych k tomuto návrhu zákona řekl to, co jsem říkal u předcházejícího bodu.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, stejně tak jako školský výbor, se tímto zákonem velmi podrobně zabývaly. Přijaly některé další pozměňující návrhy, které velice dobrým způsobem rozšiřují předkládanou normu.

Myslím si, že je možno zahájit projednávání tohoto návrhu zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi.

Poslanecká sněmovna přikázala předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Na vaše lavice byla rozdána usnesení obou výborů jako sněmovní tisky 1990/2 a 1990/3.

Žádám, aby se zpravodajové obou výborů páni poslanci Eduard Zeman a Václav Krása postupně ujali slova. Vidím, že je připraven pan poslanec Václav Krása. Má slovo.

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal návrh poslanců Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, dne 27. března na svém jednání.

Po odůvodnění poslancem Janečkem a zpravodajské zprávě poslance Krásy, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila návrh pana poslance Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117 z roku 95 Sb., o státní sociální podpoře, tisk 1990 s devíti připomínkami.

To je celá zpravodajská zpráva z jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanci Václavu Krásovi a prosím pana poslance Eduarda Zemana, aby podal zprávu o jednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož zpravodajem je.

Poslanec Eduard Zeman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanecký návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, tisk 1990, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který s tímto návrhem vyslovil souhlas s několika pozměňovacími návrhy.

Usnesení výboru bylo všem poslancům rozdáno jako tisk 1990/2. Tyto pozměňovací návrhy doporučuji převzít jako první pozměňovací návrh k tisku 1990. Zároveň si dovoluji předložit ještě jeden svůj pozměňovací návrh, týkající se stávajícího článku 2, a to: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji, poslanci Eduardu Zemanovi a otevírám rozpravu. Nejdříve její obecnou část. Do podrobné části rozpravy se přihlásil pan poslanec Martin Syka, kterého vyvolám na začátku rozpravy podrobné.

Ptám se však, kdo se hlásí do obecné části rozpravy. (Nikdo se nehlásil.) Nikdo se nepřihlásil ústně ani písemně.

Uzavírám tedy obecnou část rozpravy a zahajuji rozpravu podrobnou a předávám slovo panu poslanci Martinu Sykovi.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, dámy a pánové, měl bych několik pozměňovacích návrhů k tisku kolegy Janečka.

Za prvé: Článek I se za dosavadní bod 1. vkládají nové body 2. až 5., které znějí:

2. V § 23, odst. 2 se za větu první vkládá tato věta: "Pro výpočet srovnávací částky platí § 51 odst. 6 obdobně."

3. V § 27 se za odst. 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

(2) Za dojíždění dítěte z místa obce, kde je hlášeno k trvalému pobytu, do místa sídla školy se považuje také dojíždění z jedné části obce do druhé části této obce, není-li mezi těmito částmi obce provozována městská linková osobní doprava.

(3) Pokud dítě plní povinnou školní docházku studiem na střední škole, považuje se pro účely příspěvku na dopravu za dítě plnící povinnou školní docházku.

(4) Příspěvek na dopravu nenáleží za měsíce červenec a srpen.

Dosavadní odstavec 2 se vypouští.

4. V § 28, odst. 1 písm. a) a v § 28, odst. 2 písm. b) se za slova "o dítě" vkládají slova "mladší 15ti let".

5. V § 28, odst. 1 písm. b) a v § 28. odst. 2 písm. b) se za slova "o dítě, které" vkládají slova "plní povinnou školní docházku a dosáhlo 15 let, nebo které".

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 6.

Druhý pozměňovací návrh - v čl. I se doplňuje nový bod 7, který zní:

"7. V § 51 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní

(6) Nedosahuje-li dávka uvedená v § 2 písm. a) bodu 2 až 4 částky 50 Kč za kalendářní měsíc, zvyšuje se na tuto částku."

Pozměňovací návrh číslo 3 - článek II zní: "Tento zákon nabývá účinnosti..., s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. července 1996." Tedy to, co navrhl kolega Zeman, doplňuji tímto zněním.

Odůvodnění: Cílem předloženého návrhu je řešit situaci u některých dávek sociální podpory - příspěvku na bydlení, sociálního příplatku a příspěvku na dopravu - která vyplývá z konstrukce těchto dávek a vede k přiznávání nároků v nízkých částkách - i několika korun měsíčně. Je tomu tak proto, že výše příspěvku na bydlení a sociálního příplatku se s rostoucím příjmem rodiny lineárně snižuje. U příspěvku na dopravu jde spíše o výjimečné případy, např. u denního dojíždění do 4 km.

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře sice předpokládá výplatu dávek, jejichž měsíční výše nedosáhne 100 Kč, ve čtvrtletních intervalech - popř. je umožněna i dohoda s příjemcem o tom, že taková dávka se bude vyplácet i za delší období nepřesahující 1 rok - přesto se navrhuje stanovit minimální výši sociálního příplatku, příspěvku na bydlení a příspěvku na dopravu, a to v částce 50 Kč měsíčně. Minimální částky zasílané čtvrtletně by potom činily 150 Kč, resp. ročně 600 Kč.

Jde o to, aby administrativní náklady na výplatu dávky nepřevyšovaly celkovou čtvrtletní výši dávky. Pro úplnost se navrhuje, aby minimální částka sociálního příplatku a příspěvku na bydlení byla použita i ve výpočtu stanoveném pro zúčtování těchto dávek.

Dále se navrhuje upravit některá další ustanovení týkající se příspěvku na dopravu. Nárok na příspěvek na dopravu má dítě, které mimo místo obce, kde je hlášeno k trvalému pobytu, plní povinnou školní docházku nebo se připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole. Je žádoucí, aby bylo v zákoně jednoznačně stanoveno, že nárok na tuto dávku má dítě i v případě, že dojíždí do školy z jedné části obce do druhé části téže obce, pokud v obci není zavedena městská linková osobní doprava.

Výslovně se navrhuje v zákoně uvést, že za dítě plnící povinnou školní docházku se považuje i dítě, které ji plní studiem na střední škole, tj. pro nárok se nezkoumá příjem v rodině. Současně se navrhuje v souladu s odstupňováním výše jízdného poskytovat dětem plnící povinnou školní docházku i po dosažení 15let věku příspěvek na dopravu ve výši odpovídající studentům středních škol.

Účinnost návrhu se předpokládá od 1. července 1996. K uvedenému datu budou podávány žádosti o sociální příplatek a příspěvek na bydlení na III. kalendářní čtvrtletí 1996 a žádosti o přídavek na dítě a příspěvek na dopravu na období od 1. července 1996 do 30. června 1997. Dřívější účinnost není možná zejména z technického hlediska.

Celkové finanční dopady navrhovaných opatření představují v ročním vyjádření 85 mil. Kč. Zvýšené výdaje v r. 1996 je možné uhradit z rezervy na sociální opatření v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa schváleného státní rozpočtu na rok 1996.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví ve svém usnesení č. 262 doporučuje zařadit do novely zákona nový čl. II tohoto znění:

"Podle tohoto zákona se postupuje při posuzování nároků na dávky státní sociální podpory nejdříve od 1. ledna 1996."

Pokud by tento návrh na zpětné přehodnocení dávek státní sociální podpory byl přijat, bylo by třeba návrh na účinnost změn, navržených od 1. července 1996 promítnout do čl. II takto:

Za slova "podle tohoto zákona" vložit slova "s výjimkou ustanovení čl. I bodů...", přičemž konečné číslování bodů novelizace vyplyne z celkového počtu schválených změn. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Martinu Sykovi a ptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Prosím pana poslance Janečka, dále je přihlášen pan poslanec Krása.

Poslanec Josef Janeček: Takže to byly ty návrhy, o kterých jsem hovořil, že měly být předneseny. Já bych jenom doplnil ještě jeden návrh a to je to vzdálenostní kritérium, kdy se domnívám, že v § 28, odst. 3 bychom měli číslovku 60 nahradit číslovkou 100.

A potom vzhledem k tomu, že se zřejmě nebude projednávat zákon, ve kterém jsme chtěli vyřešit problematiku tzv. slovenských dětí a podmínku trvalého pobytu, kam by samozřejmě tato věc logicky patřila, navrhuji v § 74 nový odstavec pátý, který by zněl: "Podmínku trvalého pobytu může ministerstvo práce a sociálních věcí v odůvodněných případech prominout." Je to myslím zmocnění, které by umožnilo ministerstvu prostě tyto věci, které se mohou u takto rozsáhlé normy vyskytnout, upravit a bylo by to legislativněji čistší než v současné době používaný jejich způsob. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi, slovo má pan poslanec Václav Krása.

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil ještě udělat několik legislativně technických úprav ve znění zprávy z jednání výboru, tisk 1900/3, a sice tato:

V článku 1 doplnit nový bod, místo 2 napsat bod 1 a dále v první odrážce za uvozovkami bude místo dvojky jednička, takže to bude znít - bod 1 v § 5 atd.

Dále odrážka 2 v článku 1 - doplnit nový bod - místo trojky nahradit dvojku ve znění, takže za uvozovkami bude znění bod 2 v § 11 atd.

A dále třetí odrážka - původní bod jedna se přečísluje a nahradí se bodem tři místo původně uvedeného bodu čtyři.

To jsou jenom legislativně technická upřesnění. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Krásovi a táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. V případě, že není přihlášek do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu uzavírám. Konstatuji, že v ní nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, ani na zamítnutí návrhu zákona. Táži se pánů poslanců, zda chtějí využít práva závěrečného slova. Ani zpravodajové, ani představitel navrhovatelů nemíní tohoto práva využít, já tedy končím druhé čtení návrhu tohoto zákona.

Dále je na řadě

X.

Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností StB, sněmovní tisk 2027 - druhé čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2027, ale hlásí se pan poslanec Klas a předpokládám, že má buď návrh procedurální, nebo nějakou faktickou poznámku.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás v souladu s jednacím řádem požádal o možnost přerušit projednávání bodu č. 10 vládního návrhu zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, sněmovní tisk 2027. Branný a bezpečnostní výbor návrh zákona projednal 29. února t. r. a přijal celou řadu podstatných pozměňujících návrhů. Tyto návrhy legislativní odbor sněmovny zpracoval do materie, kterou je nutno opět projednat v branném a bezpečnostním výboru z důvodu zásadních technicko legislativních úprav. Výbor je svolán na dnešní večer po ukončení pléna.

Proto vás ještě jednou žádám o přerušení, a to do čtvrtka dopoledne, to znamená, že by bylo možné projednat druhé čtení tohoto návrhu zákona 25. dubna mezi 9. a 11. hodinou. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Já z jednacího řádu vím, že je pravomocí předsedy Poslanecké sněmovny přerušit projednávání bodu a já vyhovím návrhu pana poslance Klase, přerušíme projednávání tohoto bodu a já zároveň oznamuji čtvrthodinovou přestávku. Budeme pokračovat v 17.12 hodin. Já prosím ale, abyste byli dochvilní, protože je třeba, abychom pokročili co nejdále ve své práci.

(Jednání přerušeno na 15 minut.)

(Schůze opět zahájena v 17.12 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zaujměte svá místa, budeme pokračovat. Paní poslankyně a páni poslanci, neotálejte a nastupte k projednání dalších bodů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přistupujeme k dalšímu bodu. Je to bod jedenáctý.

XI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech, spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců - druhé čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2089. Z pověření vlády má tento návrh odůvodnit ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička a já ho prosím, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vládní návrh upravuje odměny ústavních činitelů tak, jak jsou definovány tímto návrhem. Jedná se o novelu tohoto zákona, který byl schválen v září loňského roku a je v platnosti od 1. 10. loňského roku. Tato novela byla projednána výborem rozpočtovým, bylo přijato usnesení k této novele a já se s tímto usnesením ztotožňuji. Tak, jak rozpočtový výbor doplnil vládní návrh novely, vyřešil fakticky bolavý problém souběhu odchodného a platu u těch ústavních činitelů tak, jak jsou definovány zákonem při pokračování ve funkci ústavního činitele.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi. Poslanecká sněmovna přikázala předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 2089/1. Žádám zpravodaje výboru pana poslance Petra Brodského, aby se ujal slova a informoval sněmovnu o projednání návrhu ve výboru.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedo, jak už bylo uvedeno, rozpočtový výbor se zabýval zákonem podle předlohy ve sněmovním tisku 2089 tak, jak jej vláda předložila této sněmovně. Po důkladné diskusi projednal rozpočtový výbor a přijal usnesení, které bylo rozdáno. Tak jak bylo řečeno panem předkladatelem, zdá se, že došlo ke konsenzu, resp. k vyřešení jakési společenské poptávky, která měla reagovat na souběh odchodného u pokračujících poslanců s tím, že bude zachována filozofie zákona, která byla přijata v polovině minulého roku, která říkala, že poslanci, kteří končí, budou dostávat zmíněné odchodné tak, jak se v zákoně nemění.

Pane předsedo, jestli dovolíte, domnívám se, že není zapotřebí usnesení č. 620 rozpočtového výboru číst, protože skutečně bylo rozdáno do schránek všem poslancům.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji a otevírám k předloženému návrhu zákona rozpravu. Nejdříve obecnou část rozpravy. Do obecné části se jako první přihlásil písemně pan poslanec Jiří Vačkář. Já mu udílím slovo. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl procedurální návrh. Po odeznění obecné rozpravy přerušit tento bod a zařadit ho jako první na zítřejším odpoledním jednání. Svůj návrh zdůvodňuji tím, že se vyskytly v současné době ještě některé technické a jiné potíže a po dohodě a konzultaci s některými kluby jsme došli k závěru, že je třeba ještě věc jednou projednat, konzultovat s legislativou, a proto tento návrh předkládám. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vačkářovi. Po odeznění obecné části rozpravy dám o jeho procedurálním návrhu hlasovat. Nyní žádám všechny, kdo se chtějí přihlásit do obecné rozpravy, aby tak učinili. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se po přihlášce z místa. Není žádná přihláška, proto uzavírám obecnou část rozpravy a dám hlasovat, resp. použiji svého práva, které mně dává jednací řád, a vyhlásím přerušení tohoto bodu do zítřka v tom smyslu, jak to pan poslanec Vačkář navrhl.

Tento bod je tedy přerušen a budeme projednávat 12. bod. Je to

XII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2080) - druhé čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2080. Návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Ale pana Ivana Kočárníka jsem ohlásil jako člena vlády, který se omluvil. Je na služební cestě ve Washingtonu, vrátí se v noci, a proto body spjaté s jeho výkladem musíme přeložit na zítřek. Je to zároveň bod 13. a pan poslanec Tomáš Ježek je toho názoru, že i bod 14., který je návrhem pana poslance Tomáše Ježka, ale úzce souvisí se dvěma předchozími, tzv. kapitálovými zákony, že je žádoucí projednávat tyto body jako jeden celek.

Prosím pana poslance Tomáše Ježka, aby, chce-li, odůvodnil tento procedurální návrh sněmovně.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji pane předsedo. Já jsem se teď radil s panem zpravodajem a není nutné, abychom tento bod přerušovali a můžeme ho projednat hned, tak jak je v návrhu pořadu.

Předseda PSP Milan Uhde: Ten třetí z nich. Já konstatuji, že bod č. 12 a 13 se překládají na zítřek. Je nějaká námitka proti tomu?

Přikročíme k bodu 14. Je to Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - druhé čtení.

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2005, jak již řečeno.

Žádám, aby se slova ujal navrhovatel pan poslanec Tomáš Ježek a předložený návrh uvedl. Prosím, pane poslanče, sněmovnu žádám o utišení, abychom mohli pracovat. Děkuji za pochopení. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, v tomto momentě bych předal slovo panu zpravodaji, protože jako předkladatel nemám nic nového, co bych mohl sdělit vůči tomu, co jsem již řekl při prvním čtení. Prosím pana poslance Mandelíka, aby on informoval o průběhu projednávání tohoto bodu.

Předseda PSP Milan Uhde: Oznámil bych sněmovně nebo připomněl, že přikázala předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 2005/2 až 2005/5. Slova se postupně ujmou oba zpravodajové obou výborů, tzn. pan poslanec Richard Mandelík a poté pan poslanec Jiří Vyvadil. Prosím, pan poslanec Mandelík má slovo jako první.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dovolte, abych podal sněmovně zprávu o projednávání tohoto návrhu zákona ve výborech. Tento návrh zákona projednali na základě přikázání výbor ústavně právní, kde byl zpravodajem pan poslanec Vyvadil, a výbor rozpočtový, kde jsem byl zpravodajem já. Pan poslanec Vyvadil mě poprosil, abych podal zprávu o projednání ve výboru ústavně právním, že se spokojí s tím, když tu zprávu podám já.

Ve výboru ústavně právním byl návrh zákona projednán s výsledkem, že pro nedostatek času výbor tento návrh zákona nebude projednávat, přičemž v obecné rozpravě bylo konstatováno, že způsob a výsledek projednání v rozpočtovém výboru tento výbor uspokojil, a tím dává více méně výboru rozpočtovému důvěru.

Rozpočtový výbor tento návrh zákona projednával v několika kolech a nakonec vám předkládá návrh usnesení ve formě v podstatě nové předlohy zákona, který je v příloze našeho usnesení uveden. Nic dalšího podstatného jako zpravodaj k tomu nemohu uvést, jen říkám, že to byla obtížná norma a že jako poslanec se přihlásím do rozpravy a navrhnu několik drobných změn. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Konstatuji, že pan poslanec Jiří Vyvadil jako zpravodaj ústavně právního výboru nevystoupí v této souvislosti, a otevírám k tomuto návrhu zákona rozpravu. Jako vždy nejdříve její obecnou část. Nemám žádný písemný dokument o tom, že by se někdo přihlásil do obecné části rozpravy. Táži se, zda se někdo do obecné části rozpravy hlásí ze svého místa. Není tomu tak. Proto uzavírám obecnou část rozpravy a zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Konstatuji však přihlášku pana poslance Mandelíka a pana poslance Recmana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP