Úterý 23. dubna 1996

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon 592 a zákon 551 a zákon 280, tedy ostatní zákony pojednávající o všeobecném zdravotním pojištění, dne 3. dubna 1996, a přijal k němu usnesení č. 264/1996, tedy usnesení, které, jak pan předseda pravil, máte rozdáno všichni na svých lavicích.

Ve zmíněném usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas, a doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala celkem 16 pozměňovacích návrhů.

Dovolil bych si jen upřít vaši pozornost na dvě technické změny, které se dostaly omylem do usnesení, a sice na str. 1 usnesení v předposledním řádku je zkratka PZT. Prosím vás, abyste si tuto zkratku rozepsali jako "prostředky zdravotnické techniky." Toť jedna technická změna, o které se domnívám, že není třeba hlasovat.

Druhá podobná změna je na str. 2, čl. 2, čili je to třetí návrh na změnu článku 2 v bodě 7. Nový bod 7 ve druhém řádku tohoto bodu je: "Porušením mlčenlivosti" - po upřesnění naší legislativou i legislativou ministerstva zdravotnictví se doporučuje, abychom rozšířili tato dvě slova tak, aby zněla "porušením povinnosti mlčenlivosti". Je to též technická upřesňující záležitost. Zbylé dvě změny si dovolím potom přednést k hlasování v rozpravě.

Domnívám se, pane předsedo, že nic nebrání tomu, abyste otevřel k tomuto bodu rozpravu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji poslanci Martinu Sykovi a otevírám rozpravu. Nejprve její obecnou část. Konstatuji, že mám 4 přihlášky do rozpravy v pořadí paní poslankyně Fischerová, poslanec Janeček, poslankyně Mazalová a pan poslanec Syka. Všechny tyto přihlášky však směřují do rozpravy podrobné, protože avizují pozměňovací návrhy. Soudím tedy, že do obecné rozpravy žádná přihláška podána není. Jestli se mýlím, ať mě někdo z přihlášených poslanců na tento omyl upozorní.

Není tomu tak a není nikdo, kdo by se hlásil do obecné rozpravy z místa. Proto obecnou část rozpravy uzavírám a otevírám rozpravu podrobnou. Konstatuji, že nebyl zatím vznesen návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani na zamítnutí návrhu zákona, což se mohlo v obecné rozpravě stát.

Nyní v rozpravě podrobné, kterou otevírám, má jako první slovo paní poslankyně Eva Fischerová. Připraví se pan poslanec Josef Janeček.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolím si k projednávané novele přednést tři pozměňovací návrhy.

První z nich se týká článku 3, bodu 10. Navrhuji vypustit část věty za středníkem "souhlasu všech přítomných zástupců státu je vždy třeba k platnosti usnesení správní rady o".

Jako druhou alternativu, pokud by tento návrh nebyl přijat, navrhuji větu za středníkem upravit takto: "souhlasu dvou třetin všech přítomných zástupců" a dále původní text.

Své dva návrhy si dovoluji zdůvodnit následovně. Předložený návrh v novele, kterou projednáváme jako tisk 2083, je právo veta. Může být využito k blokaci rozhodování správní rady, což nemohu považovat za zcela ideální. V případě druhé alternativy, kterou podávám, většina vyjádřená dvěma třetinami přítomných zástupců státu zabezpečuje demokratický a pružný způsob rozhodování správní rady ve vymezených věcech.

Nicméně vrátím se ještě k výčtu věcných problémů, kterých se právo veta má týkat. Téměř všechny by měly být vymezeny zákonem, podobně jako je tomu v jiných zemích. Právem veta pro jednoho zástupce státu se sice v přechodné době legislativní nedostatečnosti, ve které se nacházíme, může snad něco ovlivnit pozitivně, ale bohužel může to mít dopady velmi negativní a právě zde vidím obrovské riziko, pokud by právo veta zůstalo v novele zachováno.

Jako třetí pozměňovací návrh podávám toto. V článku 4 za odst. 5 v § 6 A doplnit nový odstavec 6 tohoto znění: "Pohledávky zdravotnických zařízení po jejich ověření uhradí stát". Další odstavce přečíslovat.

Za současné ekonomické situace ve zdravotnictví je jakékoliv jiné řešení dalším prodlužováním nejistoty a poškozováním zdravotnických zařízení; zařízení státních stejně tak jako zařízení nestátních, se všemi z toho vyplývajícími negativními dopady na pacienta. Současná situace je totiž důsledkem nefunkčního systému, za který plnou odpovědnost nese vláda. Jsem navíc přesvědčena, že právě navrhované opatření by mohlo tentokrát pro vládu být motivací ke konečnému a neodkladnému vyřešení otázky zdravotnických pojišťoven. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové. Udílím slovo panu poslanci Josefu Janečkovi a připraví se paní poslankyně Gerta Mazalová.

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy a pánové, na předchozích schůzích Parlamentu jsem navrhoval, aby bylo projednávání zákona o síti zdravotnických zařízení odloženo na tu schůzi, kde budou projednávány ostatní zdravotnické zákony, protože jsem chtěl, aby tyto představy o regulaci sítě zdravotnických zařízení mohly být porovnány. I když na pořadu schůze je pouze jeden tisk, který se týká zdravotnictví, i v tomto tisku se vlastně o regulaci sítě zdravotnických zařízení jedná, i když podstatně méně než např. v zákoně o podmínkách poskytování zdravotní péče. Je třeba uznat, že ministerstvo zdravotnictví se skutečně danou problematikou už začalo zabývat a začíná si zřejmě uvědomovat určitou potřebu kontroly sítě zdravotnických zařízení, která mají přístup k veřejným prostředkům. Výsledky práce jsou obsaženy v předložených návrzích zákonů.

V článku 3 se v bodě 1 a nově navrhovaném odstavci 4 říká "vláda posuzuje zejména soustavu smluvních zdravotnických zařízení pojišťovny z hlediska dostupnosti zdravotní péče o pojištěnce". Je to ustanovení, které je samozřejmě filozoficky správné, neboť stát přebírá garanci dostupnosti a tak naplňuje článek 31 Listiny.

Problém je v tom, že toto ustanovení je technicky neproveditelné, a to proto, že zdravotnická zařízení, která poskytují zdravotní služby, vytvářejí přes dvacet tisíc právních subjektů. Poskytují služby v desítkách odborností a specializací. Oněch dvacet tisíc zdravotnických zařízení má různé vztahy s různými zdravotními pojišťovnami a poskytuje zdravotnické služby pro více než pět tisíc obcí.

Kromě toho je dostupnost ovlivňována i mimomedicínskými aspekty, jako je úroveň dopravní obslužnosti, hustota obyvatelstva atd. Je proto těžko realizovatelná představa, že ministerstvo resp. vláda bude rozhodovat o tom, zdali má či nemá být v Luštěnicích ordinace, zda pro občany Dolní Sloupnice je dostupná kožní ambulance atd. Nepřijatelné to není proto, že by o tom rozhodovala vláda, ale proto, že to z úrovně vlády prostě kvalifikovaně rozhodnout nelze.

Kromě toho zde existuje princip smluvní volnosti, to znamená, že síť smluvních partnerů se může v průběhu roku měnit a nelze to ovlivnit, protože smluvní partner nejenže může od smlouvy odstoupit, ale může třeba zaniknout. Proto se v návrhu zákona o síti zdravotnických zařízení navrhovalo posunout tento dohled na úroveň okresů.

Tentýž problém se objevuje i v novém znění odstavce v § 20, kde se říká, že souhlasu všech přítomných zástupců státu (a zde je třeba zdůraznit, že např. ve správní radě VZP je takových zástupců státu 10) je třeba k rozhodnutí o schválení "zásad smluvní politiky nebo schválení typových smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče". V praxi to znamená, že kterýkoliv z deseti zástupců státu, účastnící se jednání správní rady, může zablokovat nejen změnu hodnoty bodu, což je základní ekonomický nástroj k udržení bilanční rovnováhy pojišťovny, a momentální indispozice jediného ze zástupců státu tak vlastně může pojišťovnu výrazně poškodit.

Toto ustanovení pouze uznává, že zde mohou existovat naprosto protichůdné představy o zásadách smluvní politiky, i když se připouští, že zde stát prostřednictvím svých úředníků může prezentovat deset různých názorů na smluvní politiku, přičemž každý z těchto názorů je vybaven právem veta.

Naprosto jiná situace by samozřejmě existovala, kdyby stát formuloval zásady smluvní politiky resp. kriteria pro navazování smluv, jak to bylo navrhováno při projednávání zákona o síti zdravotnických zařízení. Je zde samozřejmě jiná otázka. Ta otázka zní: Je veto, které vznese jedna desetina zástupců státu, skutečně názorem státu nebo nikoliv?

Je správná konstrukce, kdy kterýkoli z úředníků nejenže může vetovat dalších 90% zástupců státu, ale i celou správní radu? To totiž znamená, že každý může mít své vlastní představy o zásadách smluvní politiky státu. Ale protože obdobné ustanovení je i v návrhu zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách, je pravděpodobné, že stát může prostřednictvím svých úředníků prosazovat celé desítky představ o smluvní politice.

Obdobně jsem přesvědčen, že koncepční práci nelze dohnat množstvím úředníků vybavených sebevětšími pravomocemi. Spíše naopak. Úředníci by přece měli jednat podle nějakých jasných pravidel. Není možné připustit, aby každý jednal, jak ho momentálně napadne. Otázkou pak totiž zůstává i smysl zástupců pojištěnců a zástupců zaměstnavatelů pojištěnců, když mohou být vetováni kterýmkoli zástupcem státu.

Proto jsem v zákoně o síti zdravotnických zařízení navrhoval, aby se o takovýchto záležitostech, jako je optimalizace sítě zdravotnických zařízení, rozhodovalo nikoli na úrovni vlády, ale na úrovni okresů na základě jasných kritérií, která by vznikla jako kompromis mezi dostupnými finančními prostředky a medicínským chtěním, a kdyby tato kritéria odsouhlasil stát. To se nestalo. Nicméně postup navržený v návrhu zákona o síti zdravotnických zařízení začala v určitě modifikaci používat i Všeobecná zdravotní pojišťovna.

V případě, že převládne odborný názor o nezbytnosti rozšíření nebo naopak zúžení sítě nebo k navázání smlouvy pouze s jedním z uchazečů, byla navržena i procedura, jak tento proces řešit. Musím na tomto místě konstatovat, že tato procedura skutečně nachází řešení a je v praxi efektivní.

V odst. 6 se navrhuje, že pojistný plán má obsahovat "způsob zajištění dostupnosti služeb v oborech praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekolog, stomatolog v ústavní péči, v ústavních oborech interna, pediatrie, chirurgie, gynekologie, porodnictví" atd. Což ještě více zřejmě podtrhuje paradoxnost celé situace.

Osobně bych chápal, kdyby vláda chtěla znát způsob zajištění léčby zvláště drahých diagnóz, jakými jsou např. kardiochirurgické výkony, transplantace, léčba zhoubných onemocnění krve atd. To jsou oblasti, které by vláda měla kontrolovat a měly by snad i být součástí určitých vládních programů. Nikoliv však k zajištění péče praktického lékaře pro dospělé, protože obecné ukazatele nic o konkrétní situaci nepoví. Konkrétní posouzení je - jak jsem výše uvedl - z úrovně vlády prakticky nemožné. Je tudíž zřejmé - a každý, kdo se problematikou zdravotnictví zabývá, to jistě ví - že právě regulace sítě a struktury zdravotnických zařízení je tím místem, odkud se už lze dobrat řešení zdravotnictví jako systému. Je samozřejmě třeba pokračovat přes doporučené léčebné postupy akreditace oněmi kontrolními a regulačními mechanismy, o kterých hovoříme již několik let.

Z tohoto názoru rezultuji několik pozměňujících návrhů. V článku I - současný text navrhuji označit jako bod 2 a přiřadit nový text tohoto znění: V § 6 odst. 1 se připojuje nové písm. m) tohoto znění: "m) - osoby uvedené v § 6 A písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění (odkaz na § 11 písm. a) bod 1 zákona č. 54/1956 Sb.)".

Zdůvodnění je toto: Mezi osoby povinné platit zdravotní pojištění spadají nezaviněně i ty osoby, které např. onemocní po nástupu do zaměstnání a zaměstnavatel s nimi rozváže pracovní poměr ve zkušební době, nebo rozváží pracovní poměr dohodou a onemocní v době před ukončením pracovního poměru dříve, než se mohly objektivně přihlásit do evidence Úřadu práce, nebo onemocní dříve, než se mohly objektivně přihlásit do evidence Úřadu práce, kdy by se staly osobou, za kterou je plátcem pojištění stát.

V článku II, kterým se novelizuje zákon 592/1992, o pojistném u Všeobecné zdravotní pojišťovny, by se zařadil nový bod 1, ostatní body by se přečíslovaly. Bod 1 by měl toto znění: V § 3 odst. 7 se současný text za slovy "je u nich vyměřujícím základem částka" nahrazuje textem "přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát (odkaz na § 3 c)".

Obdobně navrhuji upravit i § 3 a) odst. 3, kde se slova "77% minimální mzdy" nahrazují slovy "částky, která je vyměřovacím základem osoby, za kterou je plátcem pojistného stát". Opět odkaz na § 3 c). Zdůvodnění: Předložený návrh sleduje sladění zcela nelogických vyměřovacích základů, které činí v současné době 65% minimální mzdy jako platba od státu a 77% jako vyměřovací základ pro osoby, za které je plátcem stát. Nyní se navrhuje platba od státu z vyměřovacího základu 80% - předpokládám, že by tento návrh nebyl přijat - minimální mzdy, přičemž vyměřovací základ pro osoby, za které je plátcem stát, je příjem přesahující 77% minimální mzdy. Domnívám se, že je správné, aby se vyměřovací základy doplňovaly a nikoliv různě předbíhaly.

V praxi to tedy bude znamenat, že vyměřovací základ pro osoby, za které je plátcem stát a které mají vedle toho své vlastní příjmy - typickým příkladem jsou pracující důchodci - bude částka, která přesahuje vyměřovací základ, která bude po schválení tohoto zákona tvořit 80% minimální mzdy. Zavádí se zde tedy určitý automatismus, který změnou vyměřovacího základu jako platby od státu automaticky změní vyměřovací základ i pro osoby s vlastními příjmy, za které je zároveň plátcem stát.

Pokud by tento návrh nebyl přijat, navrhuji v § 3 odst. 7 a v § 3 A odst. 3 nahradit číslici 77 číslicí 80.

V článku 3 bod 10 navrhuji vypustit. Pokud tento návrh by nebyl přijat, navrhuji v úvodní větě slovo "všech" nahradit slovem "většiny". Úvodní text by pak zněl: "Souhlasu většiny přítomných zástupců státu je vždy třeba k platnosti rozhodnutí správní rady o...". Toto ustanovení by pak mohlo být chápáno i jako vhodný nástroj k tomu, aby se začala formulovat zdravotní politika státu.

Čl. 4. zákon 280/1992 Sb. bod 5 - § 6 odst. 4 za větu druhou vložit text "1. Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky nebo zaměstnanecké pojišťovně, s níž se zrušovaná zaměstnanecká pojišťovna slučuje, může být poskytnuta návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu maximálně do výše převzatých závazků. Žádost o návratnou finanční výpomoc předkládá Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo zaměstnanecká pojišťovna ministerstvu zdravotnictví. O poskytnutí návratné finanční výpomoci a její výši rozhoduje vláda na návrh předložený ministrem zdravotnictví po projednání s ministrem financí. Poskytnutá návratná finanční výpomoc se použije především k úhradě závazků zrušované zaměstnanecké pojišťovny vůči zdravotnickým zařízením."

Je to návrh, který prosazovali zástupci ministerstva financí na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tento návrh nebyl přijat. Myslím si, že bychom se měli nad ním znovu zamyslet a doplnit ho skutečně o to, aby pokud náhodou bude takováto výpomoc poskytnuta, byla využita především k úhradě závazků vůči zdravotnickým zařízením, neboť ostatní subjekty, ke kterým může mít zdravotní pojišťovna i závazky, jsou v normálním tržním prostředí a jejich podnikání nese plně znaky podnikatelského rizika. Nevidím důvody ze státní půjčky uhrazovat i tyto položky.

K bodu 11 - opět slova "souhlasu všech přítomných zástupců státu" se nahrazují slovy "souhlasu většiny přítomných zástupců státu". Tolik mé pozměňující návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Slovo má paní poslankyně Gerta Mazalová, připraví se pan poslanec Martin Syka se svými pozměňovacími návrhy.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi podat krátký pozměňovací návrh.

§ 21, zákon č. 592/92 Sb. se doplňuje o odstavec 6, který zní, cituji: "Ustanovení předchozích odstavců se netýká dlužného pojistného, které bylo vybráno právním nástupcem za pojištěnce zrušené zdravotní pojišťovny." Konec citátu.

Krátké odůvodnění. Nyní v období, kdy se ruší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, dle § 6 zákona č. 280/92 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, zůstávají pohledávky za dlužné pojistné jako nedobytné. V saldu aktiv a pasiv, která jsou zvažována při rušení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, je dlužné pojistné uvedeno v plné výši 100% jako aktivum, ať při likvidaci nebo slučování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Je nutné zainteresovat právního nástupce na využití všech možných postupů k jejich vydobytí od dlužníků, což vyžaduje nesporně zvýšené náklady na složité právní postupy při vymáhání, ať při soudních nebo mimosoudních řízeních, nutnost personálních operací atd. Pokud by nebyla vhodná hmotná zainteresovanost právního nástupce na vymáhání dluhů, hrozilo by nebezpečí, že bude považovat vymáhání za neefektivní a dlužníci by zůstali nepostižitelní na úkor potřeb našeho zdravotnictví. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Gertě Mazalové. Nemám žádné další přihlášky do podrobné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Martin Syka, který je samozřejmě přihlášen.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, dámy a pánové, tak jak jsem avizoval v úvodní řeči, dovolil bych si předložit k hlasování velmi jednoduchý pozměňovací návrh, a sice na str. 2 v čl. 3, kde se navrhuje doplnit nový bod 1, předposlední slovo zní "prováděcím". Celý text zní: "Maximální výši těchto nákladů a maximální výši výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku stanoví ministerstvo financí prováděcím předpisem." Podobný text je na str. 3 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, v čl. 4, nový bod 12, poslední slova jsou též "prováděcím předpisem".

Po doporučení naší legislativy a legislativy ministerstva zdravotnictví doporučuji změnu tohoto slova "prováděcím" za "právním", čili "právním předpisem". To je jeden návrh.

Druhý návrh je ten, který v podstatě zde už na začátku doporučil ministr zdravotnictví ve své řeči, a sice z usnesení vypustit čl. 1, tedy ponechat původní znění vládního návrhu, článku 1. Kladu to tedy za ministra zdravotnictví ve 2. čtení k vašemu uvážení a k hlasování ve čtení třetím. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Martinu Sykovi. Ptám se, zda se ještě někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy. Nevidím, že by se někdo hlásil, proto podrobnou rozpravu uzavírám. Konstatuji, že ani v ní nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, ani na zamítnutí návrhu zákona. Pokud pan ministr Stráský ani pan zpravodaj poslanec Syka nechtějí využít svého práva na závěrečné slovo... Pan ministr Stráský hodlá využít tohoto práva. Prosím, pane ministře.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Pane předsedo, já velmi stručně děkuji za připomínky, které jsme dostali. Protože některé připomínky jsou velmi technického rázu, předpokládám, že budeme mít minimální časový prostor je posoudit na základě textu. Jinak děkuji, protože některé jsou určitě takové, kterým bude možno vyhovět.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi a končím druhé čtení návrhu tohoto zákona. Přistoupíme k bodu 7, je to

VII.

Vládní návrh o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů - druhé čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2085. O úvodní slovo žádám místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Josefa Luxe. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, úvodní slovo k tomuto zákonu už zaznělo. Děkuji především zemědělskému výboru za velmi podrobně projednání. Zprávu a změny, které jsou obsaženy ve zprávě zemědělského výboru nebo v usnesení přijímám a prosím, aby sněmovna podpořila zákon ve znění těchto pozměňujících návrhů. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna přikázala předložený návrh zákona k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 2085/1. Žádám pana zpravodaje výboru poslance Pavla Peška, aby se ujal slova a podal sněmovně zprávu o jednání ve výboru.

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, na 66. schůzi zemědělského výboru poslanecké sněmovny Parlamentu 3. dubna 1996 projednal zemědělský výbor vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 2085. Výsledkem toho projednávání je usnesení č. 261, které máte na svých lavicích a které budu v obecné rozpravě navrhovat jako komplexní pozměňovací návrh.

Zemědělský výbor po úvodních slovech a po zpravodajských zprávách doporučil sněmovně vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů schválit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji zemědělského výboru poslanci Pavlu Peškovi. K předloženému návrhu zákona otvírám rozpravu, nejprve její obecnou část. Nemám žádnou písemnou přihlášku do této části rozpravy. Táži se, zda se někdo hlásí z místa. V případě, že ne, uzavírám obecnou část rozpravy, konstatuji, že nebyl přednesen ani návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani na zamítnutí návrhu zákona, a zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, ale konstatuji, že se hlásí pan zpravodaj poslanec Pavel Pešek. Má slovo. Zvažte prosím své další přihlášky. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Pavel Pešek: Předkládám sněmovně jako komplexní pozměňovací návrh usnesení zemědělského výboru č. 261, tak jak jej máte na lavicích, s jednou drobnou úpravou. Při přepisu vypadl v § 31 odstavec 1. Dovolím si text přečíst: "Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen chovatel včel) je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel stanovené v prováděcím předpise a činit další opatření v tomto předpise stanovená."

Odstavec, který je v textu usnesení, které máte na lavicích, se označuje jako odstavec č. 2. To je chyba, která se stala při přepisování společné zprávy nebo usnesení zemědělského výboru a prosím, aby to bylo zařazeno do komplexního návrhu tak, jak je přednesen v usnesení č. 261.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavlu Peškovi. Nevidím, že by se někdo hlásil do podrobné rozpravy. Proto ji uzavírám. Konstatuji, že ani v ní nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani na zamítnutí návrhu zákona. Táži se pana místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe i pana zpravodaje poslance Peška, zda chtějí využít práva k závěrečnému slovu. Ani jeden ani druhý nemíní tohoto práva využít. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Než zahájím projednávání osmého bodu, oznámím vám, že jsme všichni dostali vylosované a písemně vyhotovené pořadí všech poslankyň a poslanců, kteří se chystají vznést dotaz, ústní interpelaci buď na předsedu vlády Václava Klause, nebo na některého z členů vlády. Dosud jsem nedostal žádné upozornění, že by někdo reklamoval nebo uplatňoval nárok na opravu chyby, ke které by eventuálně mohlo při losování nebo vyhotovení seznamu dojít. Pokud tedy nikdo do 17.00 hodin neupozorní, že je nějaká chyba v tomto seznamu, budu považovat společně s vámi tento seznam za schválený, zkontrolovaný a právoplatný a při pořadí ve čtvrtek, když budeme projednávat ústní dotazy a interpelace na předsedu vlády a členy vlády, budeme se tímto seznamem řídit.

Na řadě je bod osmý. Jde o

VIII.

Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů - druhé čtení

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1981. Žádám zástupce navrhovatelů pana poslance Josefa Janečka, aby se ujal slova a svůj návrh sněmovně vysvětlil a odůvodnil.

Poslanec Josef Janeček: Domnívám se, že to podstatné bylo řečeno při prvním čtení projednávání tohoto návrhu zákona.

Při projednávání ve výboru došlo, myslím si, k přijetí velmi dobrých dalších pozměňovacích návrhů.

Sám se potom přihlásím do podrobné rozpravy ještě s určitými dalšími úpravami.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi.

Protože Poslanecká sněmovna přikázala předložený návrh k přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1981/2, žádám zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana poslance Jindřicha Němčíka, aby se ujal slova a podal sněmovně zprávu o projednání tohoto návrhu ve výboru.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jindřich Němčík: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal předložený návrh poslance Janečka a dalších na svém zasedání dne 22. února t. r.

Výsledkem tohoto projednání je usnesení, které jsme dostali do svých lavic. Výbor svým usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákonů č. 84/1993 Sb., č. 165/1993 Sb., č. 307/1993 Sb., č. 182/1994 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 134/1995 Sb. a č. 160/1995 Sb., se třemi připomínkami, jak je máte uvedeny v usnesení, které jste dostali na své lavice. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanci Jindřichu Němčíkovi.

K předloženému návrhu zákona otevírám rozpravu, její obecnou část. Nikdo nepodal písemnou přihlášku do rozpravy. Táži se, kdo se do obecné části rozpravy hlásí ze svého místa.

Nevidím žádnou přihlášku, proto obecnou část rozpravy uzavírám.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Janeček, má slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP