Pátek 9. února 1996

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, zdá se, že vše co mělo zaznít v této věci, zaznělo, takže rozpravu končím.

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Mileny Kolářové, která navrhuje, aby předložený návrh byl vrácen navrhovateli k dopracování. Já vás v tuto chvíli odhlásím a žádám o novou registraci.

V hlasování č. 121 rozhodneme o návrhu paní poslankyně Kolářové. Ptám se, kdo je pro, aby návrh byl vrácen k přepracování. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 49, proti 55. Tento návrh nebyl přijat.

Pak zde zazněly dva návrhy, přičemž o jednom se dá říci, že se kryje s návrhem, který předkládá organizační výbor. Organizační výbor totiž navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Souhlasíte-li, dám o tomto návrhu hlasovat jako o prvním. Návrh podpořil pan poslanec Koucký.

Zahájil jsem 122. hlasování a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování č. 122 skončilo s výsledkem pro 88, proti 9.

Nyní dám hlasovat o návrhu pana poslance Čerbáka, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování 123. a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek je 68 pro. 27 proti. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme projednali bod s pořadovým číslem 50. Při pohledu na hodinky se zdá, že je vhodná chvíle projednat poslední bod dnešního programu, tj.

LV.

Návrh poslance Tomáše Páva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

Tento návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2002 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 2002/1. Prosím, aby se slova ujal navrhovatel, pan poslanec Tomáš Páv. Ostatní prosím o klid.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rozhodl jsem se dnes udělovat lekce v racionalitě chování, a proto delší souvislý projev, který jsem měl připraven na téma správy daní a poplatků, nepronesu.

Včera v poledních hodinách tady byl schválen do druhého čtení vládní návrh zákona, který se v hlavních bodech kryje s návrhem mým a já se domnívám, že rovněž bude racionální, jestliže využiji projednávání tohoto zákona v rozpočtovém výboru a posléze i ve sněmovně a při této příležitosti vás požádám o podporu mých případných pozměňovacích návrhů. Proto tento návrh beru zpět.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pávovi. Dámy a pánové, pan kolega Vlach před polední přestávkou dal výzvu těm klubům, které mají námitky proti tomu, aby jednání příští týden začalo už v 11.00 hod in dopoledne. Žádné námitky v tuto chvíli nejsou známy, takže konstatuji, že pokračovat budeme v úterý v 11.00 hodin.

Rozumím však také naléhání některých kolegů, kteří mají za to, že ještě nepadla 16. hodina, a tudíž je možno ještě chvíli věnovat čas projednávání dalšího bodu, kterým je

LVI.

Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2005 a stanovisko vlády jako sněmovní tisk 2005/1. Žádám, aby se slova ujal navrhovatel, pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, děkuji za udělené slovo. Víte, že na této schůzi máme na pořadu celou sadu zákonů, jejichž ambicí je upravit a modernizovat náš kapitálový trh. Pro osvěžení paměti připomínám, že jsme už pustili do druhého čtení vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vládní návrh zákona o cenných papírech a nyní máme rozhodnout o mém návrhu zákona také o cenných papírech, ale hlavně o novele obchodního zákoníku.

O návrhu, který máme před sebou, se hodně mluvilo jako o návrhu zákona, který má ochránit akcionáře. Všechno to, co se týká ochrany akcionářů, je vlastně obsaženo v obchodním zákoníku, takže obchodní zákoník v tomto návrhu zákona je ten jediný, který se vlastně tímto problémem zabývá.

Bude třeba vyřešit (a já už řešení znám) konkurenci nebo chcete-li střet zákona vládního o cenných papírech a toho, který je předložen zde. Ukazuje se, že ten problém, o který tam jde, tj. problém subregistrů, je možné řešit též v rámci vládního návrhu, a proto tu část, která se věnuje v mém návrhu cenným papírům, pravděpodobně navrhnu vypustit, takže zůstane obchodní zákoník, tj. problém ochrany akcionářů.Je to problém velmi naléhavý, všeobecně diskutovaný, téměř denně se o něm píše v novinách. Chci jen říci, že novela nepřináší nic specificky českého nebo neznámého, naopak její snahou je standardizovat náš kapitálový trh podle šesti norem Evropské unie počínaje normou č. 77 z prosince 1976 a konče směrnicí Rady EHS z prosince 1988. Čili toto je filosofie novely obchodního zákoníku, kterou souhrnně můžeme nazvat novelou, která přinese podstatně větší ochranu akcionářů, ať již jim to nebezpečí hrozí od spoluakcionářů, tj. od procesu, kdy jeden akcionář postupně získává majorirtu a zatlačuje ostatní do minority nebo jim to nebezpečí hrozí od společnosti samotné, od představenstva, které v mnoha případech se chová k akcionářům velmi nedobře. Všechno to by mělo být napraveno novelou obchodního zákoníku. Děkuji, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Richard Mandelík, kterého organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že nebudu příliš mnoho podrobně dodávat, jen poukážu na to, že sice stanovisko vlády je nesouhlasné, ale při předkládání vládního návrhu zákona o cenných papírech jste z úst ministra financí slyšeli, že bychom se měli snažit o určité sjednocení stanovisek, o vytvoření jedné normy, jak zde již předeslal pan navrhovatel.

Vzhledem k tomu, že jsme přijali usnesení, aby tento návrh zákona byl přikázán kromě rozpočtového výboru i ústavně právnímu výboru v předchozím případě, je naprosto logické a chci vás požádat, abyste podpořili můj návrh i v tomto případě tento návrh zákona přikázat ústavně právnímu výboru kromě rozpočtového, jak navrhuje organizační výbor.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Mandelíkovi. Otvírám rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, páni místopředsedové, nepřihlásil jsem se vůbec do rozpravy. Chci procedurálně navrhnout, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a pokračovali v něm při dalším pokračování schůze. Jde o předlohu, kterou podle objemu můžete myslím velmi snadno posoudit a je naprosto nedůstojné, abychom se v několika minutách snažili uzavřít tak důležitý bod.

Navrhuji, aby schůze byla nyní přerušena a v bodu se pokračovalo v úterý.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já tento návrh samozřejmě registruji. Vyhovím návrhu pana poslance Exnera aspoň v tom, že o jeho návrhu dám hlasovat. Dovolte, abych vás požádal o novou registraci. To, že jsem řekl, že je to poslední bod dnešního programu neznamená, že ho musíme projednávat nutně dvě nebo tři minuty, můžeme ho projednávat třeba půl hodiny nebo hodinu, ale žádné přihlášky do rozpravy nemám.

Sněmovna je v tuto chvíli usnášeníschopná. Zahájil jsem hlasování č. 124.

Ptám se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem poslance Exnera na přerušení tohoto bodu? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Pro 6, proti 57. Návrh nebyl přijat.

Pokračuje obecná rozprava. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím, protože organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, budeme hlasovat prvně o tomto návrhu.

Ptám se, kdo v hlasování č. 125 vyjádří souhlas s tímto usnesením? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 75 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

Dále v rozpravě zazněl návrh, abychom přikázali předložený návrh k projednání i výboru ústavně právnímu. Rozhodneme o tom v hlasování č. 126.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Pro 61, proti 15. Čili jsme přikázali ústavně právnímu výboru, aby projednal tuto normu.

Dámy a pánové, děkuji vám, přeji vám užitečně strávený víkend a v úterý v 11 hodin bude schůze pokračovat.

(Schůze přerušena v 16.06 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP