6. - 21. února 1996

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1996

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 39. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané ve dnech 6. 2. - 9. 2. 1996, 13. 2. - 15. 2. 1996 a 21. 2. 1996

Obsah:

6. února 1996

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Usnesení schváleno

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1972 - druhé čtení

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíře Řezáče

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

II. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1899 - prvé čtení

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - prvé čtení

Řeč ministra pro hospodářskou soutěž ČR Stanislava Bělehrádka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2012 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2085 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb., podle sněmovního tisku 2048 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Karla Macha

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

VII. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), podle sněmovního tisku 2090 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2017 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Pavla Koláře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2019 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

X. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 2081 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

7. února 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XI. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XII. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 2028 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, podle sněmovního tisku 2042 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2034 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2041 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2064 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XVIII. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody, podle sněmovního tisku 2065 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2069 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jana Vraného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XX. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2043 - prvé čtení

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXI. Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů, podle sněmovního tisku 2035 - prvé čtení

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1990 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083 - prvé čtení

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Františka Pluhaře

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb., podle sněmovního tisku 2088 - prvé čtení

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXIV. Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2087 - prvé čtení

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Eduarda Bureše

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXV. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů podle sněmovního tisku 2093 - prvé čtení

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXVI. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 2044 - prvé čtení

Řeč ministra životního prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra životního prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2066 - prvé čtení

Řeč ministra životního prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra životního prostředí ČR Františka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

8. února 1996

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2073 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Antonína Sochora

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Antonína Sochora

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXX. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 2070 - prvé čtení

Řeč ministra životního prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč ministra životního prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXI. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 2047 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2054 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXIII. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 2055 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Pokračování v projednávání bodu

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2073

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Antonína Sochora

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Antonína Sochora

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., podle sněmovního tisku 2072 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2086 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra dopravy ČR Vl. Budinského

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra dopravy ČR Vl. Budinského

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Vratislavy Votavy

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Petra Koháčka

9. února 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXX. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2036 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXI. Vládní návrh zákona o státním podniku, podle sněmovního tisku 2076 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 2084 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXIII. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií. podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, podle sněmovního tisku 2094 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXIV. Návrhy opravených zdravotně pojistných plánů na rok 1996 resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, podle sněmovního tisku 2103

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

XXXXV. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2058 - prvé čtení

Řeč ministra dopravy ČR Vl. Budinského

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXVI. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 2079 - prvé čtení

Řeč ministra dopravy ČR Vl. Budinského

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2059 - prvé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Marty Hubové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - prvé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Martina Syky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a o odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2082 - prvé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

L. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., podle sněmovního tisku 1978 - prvé čtení

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

LI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, podle sněmovního tisku 2092 - prvé čtení

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Ivana Maška

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Alfréda Frommera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

LII. Návrh poslanců Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2011 - prvé čtení

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

LIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1981 - prvé čtení

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

LIV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - prvé čtení

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Antonína Sochora

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Jana Kouckého

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

LV. Návrh poslance Tomáše Páva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2002 - prvé čtení

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

LVI. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - prvé čtení

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

13. února 1996

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

LVII. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona o České národní nadaci, podle sněmovního tisku 2015 - prvé čtení

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslankyně Marty Hubové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 2007 - prvé čtení

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Václava Nájemníka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Marty Hubové

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Václava Nájemníka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2077 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LX. Návrh poslanců Jiřího Karase, Alfréda Frommera a Františka Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, podle sněmovního tisku 2006 - prvé čtení

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXI. Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon), podle sněmovního tisku 2020 - prvé čtení

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXII. Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o dokončení nápravy některých majetkových křivd, podle sněmovního tisku 2022 - prvé čtení

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXIII. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, v platném znění, podle sněmovního tisku 2023 - prvé čtení

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXIV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2025 - prvé čtení

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - prvé čtení

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXVI. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., podle sněmovního tisku 2024 - prvé čtení

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995, podle sněmovního tisku 1996 - prvé čtení

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podle sněmovního tisku 2016 - prvé čtení

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, podle sněmovního tisku 2099 - prvé čtení

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

LXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994, podle sněmovního tisku 2100 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Unesení schváleno

LXXI. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU) přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994, podle sněmovního tisku 2057 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

14. února 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

LXXII. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin, podle sněmovního tisku 2018 - prvé čtení

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

LXXV. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2038 - prvé čtení

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

LXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892 - pokračování přerušeného jednání z 37. schůze Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podepsaná v Praze dne 13. července 1995, podle sněmovního tisku 2013 - prvé čtení

Řeč ministra dopravy ČR Vl. Budinského

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podepsaná v Praze dne 13. července 1995, podle sněmovního tisku 2014 - prvé čtení

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani, podle sněmovního tisku 1997 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXX. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 2078 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990, podle sněmovního tisku 2030 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXXII. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978, podle sněmovního tisku 2031 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol, sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání, podle sněmovního tisku 2033 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Mileny Kadlecové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXXIV. Vládní návrh zákona na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990, podle sněmovního tisku 2032 - prvé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXXV. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995, podle sněmovního tisku 2029 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 2067 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen Usnesením vlády ze dne 10. ledna 1996 č. 57, podle sněmovního tisku 2095 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, podle sněmovního tisku 1989 - druhé čtení

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

15. února 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Pokračování v projednávání bodu

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, podle sněmovního tisku 1989 - druhé čtení

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

LXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994, podle sněmovního tisku 1938 - druhé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XC. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

LXXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

LXXXXII. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

LXXXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - druhé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

LXXXXIV. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - druhé čtení

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

LXXXXV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1944 - druhé čtení

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

LXXXXVI. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, podle sněmovního tisku 1961 - druhé čtení

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

LXXXXVII. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - druhé čtení

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

LXXXXVIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, podle sněmovního tisku 1969 - druhé čtení

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

IC. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 1991 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

C. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995, podle sněmovního tisku 1933 - druhé čtení

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

CI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 1986 - druhé čtení

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

CII. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995, podle sněmovního tisku 1987- druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

CIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1902 - druhé čtení

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

CIV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994, podle sněmovního tisku 1903 - druhé čtení

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

CV. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1972 - třetí čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

CVI. Informace rozpočtového výboru o projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1995

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

CVII. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1996, podle sněmovního tisku 1984

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

CVIII. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996, podle sněmovního tisku 1985

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

CIX. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

CX. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 2037

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

CXI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

CXII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

CXIII. Zpráva výboru petičního, pro lidská práva a národnosti o vyřizování petic za 2. pololetí 1995, podle sněmovního tisku 2104

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Pokračování v bodu (podle platného jednacího řádu)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra zdravotn. ČR Jana Stráského

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra zdravotn. ČR Jana Stráského

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč ministra životního prostředí ČR Františka Bendy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

21. února 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

CXIV. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Eduarda Zemana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin, podle sněmovního tisku 2018 - prvé čtení

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

CXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu, podle sněmovního tisku 1970 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

CXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně, podle sněmovního tisku 1983 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

CXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, podle sněmovního tisku 1989 - třetí čtení

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

CXIV. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

CXIX. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, podle sněmovního tisku 1961 - třetí čtení

Řeč poslance Jana Vraného

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

CXIV. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopř. PSP Jana Kasala

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP