Středa 20. prosince 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Dovolím si je přečíst ještě jednou:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR souhlasí

1. se sjednáním Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní,

2. s předběžným prováděním mezinárodních smluv, uvedených v bodu 1 tohoto usnesení.

Dámy a pánové, prosím, abyste se zaregistrovali, budeme hlasovat. Návrh usnesení jste slyšeli.

Jedná se o 79. hlasování a já se ptám, kdo návrh podporuje. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme schválili vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy.

Tím jsme se vyrovnali s bodem č. 24 podle původního a č. 22 podle změněného návrhu program u. Děkuji panu ministrovi, děkuji společným zpravodajům.

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

XIX.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu clena Nejvyššího kontrolního úřadu

Žádám, aby úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda volební komise Poslanecké sněmovny Poslanec Robert Kolář a aby nás seznámil s návrhy a ve smyslu volebního řádu volby dále řídil.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte abych navrhl sloučení alespoň co se týče mého odůvodnění tohoto bodu s bodem 23, což je

XX.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, promiňte, má někdo proti tomu, co navrhuje pan poslanec Kolář, nějaké námitky? Nemá. Prosím, abyste pokračoval.

Poslanec Robert Kolář: Děkuji. Uvedu oba návrhy. Z pověření volební komise navrhuji Poslanecké sněmovně pro volbu člena NKÚ Mgr. Zdeňku Profeldovou, a to na základě usnesení rozpočtového vyboru č. 455 ze dne 4. května 1995. Pokud jde o druhou volbu, to je volbu člena kontrolního orgánu PSP ČR pro kontrolu činnosti BIS, volební komise obdržela celkem dva návrhy. Nejprve návrh poslaneckého klubu ČSSD na poslance Jiřího Vyvadila, poté návrh poslaneckého klubu LSNS na poslance Roberta Dostála, který se však v průběhu dnešního dne písemnou formou své kandidatury vzdal, takže považuji tento návrh poslaneckého klubu LSNS za bezpředmětný. Zůstává nám tedy také pouze jeden kandidát, a to pan dr. Vyvadil.

Domnívám se, že obě volby z pohledu volební komise mohou být uskutečněny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě bych prosil, abyste se vyjádřil ke způsobu volby.

Poslanec Robert Kolář: Obě volby provedeme podle jednacího řádu veřejně aklamací.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu k přednesenému návrhu. Jako první se hlásí pan kolega Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud jsem to pochopil, předseda volební komise navrhl volbu veřejnou, a to aklamací. Chci se zeptat, zda v daném případě u člena Nejvyššího kontrolního úřadu nejde o volbu podle čl. 6 bodu 22 volebního řádu - volba veřejným hlasováním. U člena kontrolního orgánu může jít o aklamaci, ale u člena NKÚ bych byl rád, kdyby to volební komise blíže vysvětlila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, chci vás poprosit o souhlas s tím, aby se jednání mohl zúčastnit prezident NKÚ pan dr. Voleník. Je někdo proti tomu, aby se zúčastnil? Není tomu tak. Vítám pana prezidenta NKÚ a prosím, aby se posadil. (Potlesk.)

Prosím kolegu Koláře, zdali by mohl odpovědět.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady tlumočím názor volební komise, která zasedala včera bez mé přítomnosti, neboť jsem byl služebně s parlamentní delegací v Bruselu, takže jsem toto usnesení pouze převzal a domnívám se, že volební komise je projednala v souladu s jednacím řádem.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nezbude mi nic jiného, než se obrátit na předsedu nebo zástupce rozpočtového výboru s prosbou o vysvětlení tohoto problému stran speciálního zákona, kterým je zákon o NKÚ. Slova se ujme pan poslanec Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zákon o NKÚ nestanoví způsob volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu. To je věcí Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Podle čl. 6 je zřetelné, že zákon stanoví nebo sněmovna rozhodne, kdo se volí tajným hlasováním v případě, že to není určeno speciálním zákonem. Jinak se volí hlasováním veřejným. Rozuměl-li jsem tomu dobře, musíme rozhodnout hlasováním. Nevidím jiný návrh. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme o tomto návrhu hlasovat.

Je zde návrh volební komise a já se ptám, kdo v 80. hlasování podporuje návrh komise, abychom hlasovali způsobem veřejným. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Zvolili jsme postup navržený komisí. Pro hlasovalo 58, proti 20 poslanců.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu uzavírám a prosím pana kolegu Koláře, aby ještě jednou přednesl jednotlivé návrhy, o nichž budeme hlasovat.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, nejprve k bodu 17. Návrh pro volbu clena NKÚ zazněl jediný a volební komise jej předkládá na mgr. Zdeňku Profeldovou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o 81. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 32 poslanců, proti 38 poslanců.

Prosím o přednesení 2. návrhu.

Poslanec Robert Kolář: Druhý návrh je návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS. Tady je také pouze jediný návrh, a sice na poslance Jiřího Vyvadila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o 82. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31 poslanců, proti 42 poslanců.

Dámy a pánové, tím jsme se vyrovnali s bodem 16.

Hlásí se dále pan kolega Stodůlka s technickou poznámkou.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedající. bohužel musím konstatovat, že přes můj dotaz tato sněmovna porušila jednací řád v článku 6, bod 22, který stanoví v případě volby podle zvláštních předpisů způsob veřejného hlasování. Děkuji.

Na dotazy to upřesním. Zvláštní zákon stanoví, kdo je volen sněmovnou a kdo je oprávněn předkládat návrhy na takovou volbu. To je bod 1.

Bod 3 říká:

Zákon stanoví nebo sněmovna rozhodne, kdo se volí tajným hlasováním, jinak se volí hlasováním veřejným. Veřejné hlasování podle článku 22. Je řečeno: Volba podle zvláštních předpisů veřejným hlasováním se koná obdobně jako volba tajným hlasováním podle tohoto článku bod 4 až 21 s tím rozdílem, že hlasovací lístek se označí jménem poslance, kterému byl vydán.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já tomu rozumím a pan kolega Kolář tomu také rozuměl tak, že by to byla volba veřejným hlasováním podle zvláštních předpisů. Proto jsem prosil o vyjádření rozpočtový výbor, který je zodpovědný za NKÚ. Tak jsem rozuměl vyjádření pana kolegy Mandelíka.

Konstatuji, že jsme se vyrovnali s bodem 16 a s bodem 21 podle upraveného návrhu. Nyní se budeme věnovat bodu 18. kterým je

XXI.

Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 v prvním čtení

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1968 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 1968/1. Žádám, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Josef Křížek.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem skupiny poslanců vám předložil návrh novely zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a o dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely řeší naléhavé problémy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, velice se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale chci se jenom rozloučit s prezidentem NKÚ panem Voleníkem. Promiňte, že jsem vám skočil do řeči.

Poslanec Josef Křížek: Návrh novely řeší naléhavé problémy související se spoplatňováním převodů majetkových podílů z transformace a převodů nemovitého majetku, u kterého bylo obnoveno právo užívání podle zákona č. 229/1991 Sb., a to v případě prvních převodů mezi osobami blízkými, daní dědickou, daní darovací a daní z převodu nemovitostí.

V této souvislosti je nutno připomenout, že první převod majetku nabytého jeho vydáním či poskytnutím jako náhrada za dříve odebraný majetek podle zákona č. 229/1991 Sb., je současnou právní úpravou osvobozen od dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, což je v pořádku. Problém spočívá v tom, že daňové osvobození majetku takto vráceného se však vztahuje pouze na restituce nikoliv na případy, kdy bylo obnoveno právo užívání. Vlastníci, kterým bylo po desítkách let obnoveno právo užívání k jejich majetku, obvykle převádějí tento majetek na své potomky a blízké příbuzné z důvodu vysokého věku nebo na ně majetek přechází po smrti vlastníků. Proto zdaňování těchto převodů se obecně považuje za další křivdu, protože výkon vlastnického práva byl po desítky let omezen a vlastníci zatím zestárli nebo zemřeli.

Nespravedlivé je rovněž zdaňování pohledávek majetkových podílů z transformace, jejichž vypořádání zákon umožňuje až po 7 letech, čili v roce 1999 od schválení transformačního zákona. Aniž by došlo k vydání majetkového podílu, může být toto majetkové právo několikrát zdaněno daní dědickou. Je všeobecně známo, že podniky zemědělské prvovýroby již pátý rok hospodaří se ztrátou a dle názoru kompetentních odborníků ještě pravděpodobně 2 roky se ztrátou budou hospodařit. Dochází tedy k tomu, že zemědělská družstva se dostávají do konkurzního řízení, ve kterém pohledávka, tj. majetkové podíly, jsou pohledávkami až třetí třídy. Je také potřeba vzít v úvahu, že značná část vypočtených majetkových podílů zahrnuje i nevydatelný majetek jako jsou silnice, silážní žlaby, meliorační zařízení apod. a ke skutečnosti, že reálná hodnota majetkového podílu trvale klesá.

Cílem navrhované úpravy je proto převody majetkových podílů podle § 7 odst. 4 zákona 42/1992 o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a převody nemovitého majetku, u kterého bylo obnoveno právo užívání podle § 22 zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve všech případech prvních převodů - to zdůrazňuji - mezi osobami blízkými osvobodit od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí.

Navrhovaná změna sníží výnosy těchto majetkových daní ve výši cca 10 miliónů korun. Číslo bylo upřesněno pomocí agrárních komor, čili mělo by být přesnější než číslo vlády.

Chci rovněž upozornit na skutečnost, že návrh novely je v souladu s mezinárodními úmluvami podle čl. 10 Ústavy ČR a ústavním pořádkem České republiky. Žádám vás proto, vážené kolegyně a kolegové, nejen jménem skupiny poslanců, kteří návrh novely předkládají, ale zejména jménem těch, jichž se problémy, které chce tato novela řešit, bytostně dotýkají, o podporu. Nepromarněme příležitost, která nám dává šanci zabránit zbytečným křivdám. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení pana poslance Jana Třebického, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Třebický: Pane předsedající, pane předsedo, ve své zpravodajské zprávě chci říci jenom tolik, že předkládaná novela navrhuje rozšíření určitých výjimek z daňového zákona, ale vykazuje určité nedůslednosti.

Za prvé účinnost, pokud vstoupí v platnost, tak, jak je navrhováno, samozřejmě rozdělí daňové poplatníky na ty, kteří už zaplatili a na ty, kteří budou moci být osvobozeni, přičemž první skupina má možnost nějakého časového limitu, ve kterém může požádat o prominutí daně. Ovšem z projednávání podobných zákonů máme zkušenost, že tato doba je naprosto nevyhovující.

Dále se návrh vztahuje na nemovitosti, přičemž zákon o půdě počítá i s movitým majetkem, takže vláda ve svém negativním stanovisku upozorňuje na to, že se bude jednat o daňovou ztrátu vyšší, nikoliv 10, ale 25 miliónů korun.

Pokud se týká zdaňování převodů a přechodu majetkových podílů z transformace družstev, chci tu upozornit, jak bylo zmíněno, že se jedná o dobu r. 1999, kdy, předpokládám, budou naprosto jiné podmínky, a proto v této době je nevhodné se tímto zabývat. Navíc, tak jak tu předlohu máme před sebou, nesplňuje náležitosti v § 86 o jednacím řádu Sněmovny. Z toho důvodu mé stanovisko a můj návrh zní zamítnout tuto předlohu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám obecnou rozpravu. Kolega Křížek se do ní hlásí.

Poslanec Josef Křížek: Vážené kolegyně a kolegové, pan kolega zpravodaj má pravdu, pokud se týká toho formálního nedostatku. Přestože jsme si návrh novely nechali zkontrolovat pracovníkem naší legislativy, přesto k této chybě došlo. Proto se velmi omlouvám za tento formální nedostatek a prosím vás o určitou shovívavost. Slibuji vám, že tento nedostatek neprodleně napravím. Pro projednání našeho návrhu totiž hraje důležitou roli i časový faktor. Děkuji vám předem za pochopení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se nikdo jiný nehlásí, takže rozpravu končím. Ještě se do rozpravy hlásí kolega Sýkora.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna přikázala k projednání tisk 1968 zemědělskému výboru a rozpočtovému výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pokud chcete předkládat návrhy na projednávání ve výborech, tak to rád umožním, až budeme hlasovat po ukončení obecné rozpravy. Děkuji za pochopení. Ještě jednou, obecnou rozpravu uzavírám a protože zazněl návrh na zamítnutí, budeme o tomto návrhu nejprve hlasovat. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Třebického.

Jedná se o 83. hlasování na této schůzi. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 24, proti 54 poslanců.

Protože nebyl schválen návrh na zamítnutí ani nebyl přednesen návrh na vrácení, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, pan kolega Sýkora rozšířil o zemědělský výbor. Ptám se, zda má ještě někdo další návrh? Pan kolega Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, nemám návrh, chci jen, aby se o výborech hlasovalo odděleně. Je to daňový zákon, já si myslím, že ve smyslu nového jednacího řádu rozpočtový výbor je plně kompetentní k tomu, aby tento daňový zákon projednal, zemědělský výbor si to může kdykoliv na návrh svých členů vzít, ale myslím si, že není nutně mu to přikazovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme tedy hlasovat, přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, a to v 84. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Usnesení bylo přijato.

Pro hlasovalo 91, proti 2 poslanci.

Nyní budeme hlasovat o rozšířeném usnesení:

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání i zemědělskému výboru. Jedná se o 85. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 44 poslanců, proti 35 poslanců.

Děkuji panu kolegovi Křížkovi a kolegovi Třebickému. Tím jsme se vyrovnali s dalším bodem.

Bodem 19, kterým se nyní budeme zabývat, je

XXII.

Návrh poslance Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů - prvé čtení

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1973 a stanovisko vlády k němu jako tisk 1973/1. Žádám, aby se slova ujal navrhovatel, pan poslanec Ivan Bečvář.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, svůj návrh jsem podal, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že pojetí volebních obvodů. jak je dnes toto pojetí volebních obvodů, že je zásadně eliminován nejen rozsah, ale i smysl budoucích senátorů.

Ke konstrukci současných volebních obvodů byla použita metoda matematická, tedy statistická, studená, odosobněná, která splnila pouze jedinou podmínku, zdánlivě logickou, tzn. smíření rozptylu v počtu voličů v jednotlivých obvodech, a byl to poněkud naivní po kus o splněni předpokladů a spíše vyřešení rovného volebního práva.

Drtivá většina, tzn. zhruba 65 okresů by tak bylo roztříštěno mezi 2 - 3 okresy, řada významných okresních měst přišla o volební obvody a v případě vzniku vyšších územních celků je rovněž nekopíruje. Budoucím senátorům jsme tak vytvořili neobyčejně ztíženou a mnohdy naprosto nelogickou pozici, mezi jiným to, že senátor se má identifikovat se svým volebním obvodem se svými voliči, jejich problémy. Senátora by měli lidé osobně znát, měli by k němu mít důvěru. Cílem měl být senátor, a nyní už to zní nostalgicky, tzv. rodinný senátor.

Přesto přezevšechno, pro patrně nedostatek času na realizaci mého návrhu a z řady dalších důvodů můj návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, sněmovní tisky 1973, stahuji z pořadu této schůze. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Rozumím tomu tak, že budeme hlasovat o návrhu na zpět vzetí. Dámy a pánové, prosím, abyste se zaregistrovali, budeme hlasovat. Návrh je zřetelný, pan kolega Bečvář požádal o zpět vzetí. Prosím, pana poslance Výborného, aby se ujal slova.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, musíme si to vyjasnit. Já jsem rozuměl panu poslanci tak, že si přeje neprojednávat tento tisk v této schůzi. Tak to řekl. A pokud si přeje vzít návrh zpět, tak ať to řekne tady na tomto místě a ta věc tím končí, protože probíhá první čtení a my nemáme o čem hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já poprosím o upřesnění.

Poslanec Ivan Bečvář: Znovu potvrzuji zpět vzetí tohoto návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Konstatuji, že tímto sdělením jsme se vyrovnali s bodem 19. Přistoupíme k bodu 20, kterým je

XXIII.

Rezignace člena presidia Fondu národního majetku České republiky

Pan Miroslav Téra požádal dopisem ze dne 13. prosince t.r. o uvolnění z funkce člena presidia Fondu národního majetku České republiky. Jako důvod uvedl, že odešel z funkce náměstka ministra financí a přešel na novou funkci.

Protože podle § 15 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky se člen presidia může své funkce vzdát, navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí vzdání se pana Miroslava Téry funkce clena presidia Fondu národního majetku České republiky.

Ptám se, zda si přeje někdo z pánů poslanců a paní poslankyň vystoupit? Pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte pouze, abych vás seznámil s tím, že vláda doručila předsedovi Poslanecké sněmovny návrh na nového člena presidia Fondu národního majetku České republiky. Jedná se o nového náměstka ministra financí pana ing. Miroslava Havla. Tento bod nebyl již zařazen na tuto schůzi z důvodů časových lhůt, nicméně volební komise připraví tento návrh tak, abychom o něm mohli hlasovat na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení. Jedná se o 86. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Usnesení bylo přijato. Pro hlasovalo 79. proti byl 1 poslanec.

Dámy a pánové, dalším bodem jsou

XXIV.

Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Na pořad jednání 38. schůze Poslanecké sněmovny jsme předložili dvě odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny a nyní přistoupíme k projednávání těchto odpovědí.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci zahájení správního řízení s Českou bankou a. s. o odnětí povolení působit jako banka. Interpelace byla spolu s odpovědí předložena jako tisk 1995. Projednávání odpovědi bylo na 37. schůzi přerušeno usnesením poslanecké sněmovny na žádost poslance.

Otevírám nyní rozpravu, ve které prosím, aby se ujal slova pan poslanec Exner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP