Středa 20. prosince 1995

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, na poslední schůzi byla tato interpelace a odpověď na ni odložena z hlediska projednávání na příští schůzi proto, že nebyl přítomen interpelovaný pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník. Zdá se, že se v žádném případě poslanci nepodaří dosáhnout toho, aby interpelace byla projednána za přítomnosti interpelovaného.

Musím v té souvislosti bohužel konstatovat nerovnoměrnost a výhodu pro interpelovaného z hlediska našeho jednacího řádu, protože v případě nepřítomnosti interpelujícího poslance projednávání interpelace bez jakékoli možnosti změny postupu končí, zatímco interpelovaný může být nepřítomen bez jakéhokoli důsledku pro něj.

Protože jde o záležitost, která je aktuální a kterou pokládám za důležitou, vyjádřím se k odpovědi pana místopředsedy vlády a ministra financí na této schůzi a žádám vás, abyste vzali v úvahu i nepřítomnost pana místopředsedy vlády a ministra financí při svém rozhodování o navrženém usnesení.

Ve své interpelaci jsem se zabýval problematikou související se zavedením správního řízení s Českou bankou a.s. o odnětí povolení působit jako banka. Toto správní řízení bylo mezitím ukončeno.

Položil jsem panu místopředsedovi vlády čtyři otázky, skládající se z dílčích bodů a pan místopředseda vlády mně odpověděl svým dopisem z 23. listopadu. Děkuji mu za poskytnuté odpovědi.

Děkuji také pracovníkovi odboru 32 Ministerstva financí panu ing. Václavu Křivohlávkovi, CSc. za to, že jsem dostal doplňující informace, které byly určeny na minulé schůzi pro pana místopředsedu vlády a ministra financí v souvislosti s mou interpelací.

Musím však konstatovat, že odpovědi jsou neúplné. V první otázce jsem se mimo jiné ptal, jak Ministerstvo financí jako povinný konzultativní orgán České národní banky celkově hodnotí situaci v konkrétním případě České banky. Na tuto otázku jsem, bohužel, nedostal žádnou odpověď.

Upozornil jsem také na to, že některé další banky např. Kovobanka, Ekoagrobanka, lnterbanka. Kreditní banka, banka Skala či Velkomoravská banka byly citovány v tisku jako banky, které jsou v podobné situaci nebo v situaci, která se blíží situaci České banky před zahájením správního řízení. Žádal jsem odpověď na otázku, zda výše uvedené, případně další banky jsou předmětem konzultací mezi Českou národní bankou a Ministerstvem financí ve věci odnětí povolení. K této části otázky jsem rovněž nedostal žádnou odpověď. V doplňující informaci potom je uvedeno konstatování, že žádná jednání v podobné věci mezi Českou národní bankou a Ministerstvem financí neprobíhají.

Myslím si, že je dobře, když se naši občané dovědí, že neprobíhají žádná jednání, bohužel, ani tato odpověď, vcelku pozitivní, nedává odpověď na otázku, jestli nejsou tyto banky případně předmětem konzultací.

Zároveň jsem rovněž nedostal odpověď na otázku, jak ministerstvo hodnotí konkrétní situaci těchto bank.

V druhé otázce jsem se ptal na předpokládaný časový postup zpřístupnění vkladů a na případný odhad škody vkladatelů, kteří budou nebo jsou postiženi vzniklou situací v České bance a. s.

V původní odpovědi jsem dostal takové vyjádření, které, bohužel, bylo velmi nekonkrétní a z hlediska klientů banky, kteří byli postiženi zmrazením svých prostředků, naprosto neuspokojující. "Časová lhůta pro úhradu náhrad z fondu závisí na délce správního řízení a připravenosti fondu zvládnout tuto záležitost." To jsem citoval z odpovědi.

Musím konstatovat, že v mezidobí došlo k tomu, že správní rada Fondu pojištění vkladů v dohodě s Ministerstvem financí a Českou národní bankou ukončila výběrové řízení pro výplatu náhrad všem oprávněným klientům České banky a tyto výplaty byly již zahájeny.

Dále byla stanovena lhůta tři měsíce ve vybraných pobočkách příslušné banky a následně pak v jedné vybrané pobočce na dobu blíže neuvedenou. Tím je tato otázka pro ty, kteří mají nárok na plnění z titulu pojištění vkladů vyřešena. Domnívám se však, že odpověď pana ministra mohla být v této věci konkrétnější, alespoň uvedením předpokladu s přesností řekněme na 14 dnů, kdy by mohlo k zahájení plnění dojít.

V třetí otázce jsem se potom ptal, zda se připravují nějaká opatření, která by posílila jistotu malých a středních klientů bank. Na tuto otázku jsem dostal základní odpověď, která zní tak, že bankovní dohled se zamýšlí i nad různými otázkami, které souvisí i s touto situací. Také ujištění, že zveřejňování informací o hospodaření bank je velmi citlivou otázkou, která vyžaduje pečlivé zvážení.

K odpovědi pana místopředsedy vlády a pana ministra financí musím, bohužel, konstatovat, že odpověď neobsahuje žádné konkrétní stanovisko k tomu, jakým způsobem se bankovní dohled - Česká národní banka nebo Ministerstvo financí - jako celek - zamýšlejí nad touto situací, ani nějakou lhůtu nebo konkrétnější opatření, které v této věci chtějí přijmout.

Pokud jde o poslední mou otázku, která se týkala i problematiky, která se dotýká konkrétně České banky, kdy snadné získám vysokých a výhodných úvěrů protěžovanými klienty, kteří mohou být osobami se zvláštním vztahem k bance či vzájemně ekonomicky spjati vede k problémům zvláště menších a středních bank.

Ptal jsem se také, zda pan ministr nebo místopředseda vlády souhlasí s tím, že právě tato skupina klientů spolu s managementem obvykle způsobí ten stav, na který doplácí všichni klienti bank a také stát, který by měl jistotu klientů ne-li garantovat, tedy alespoň trvale posilovat. Bohužel, odpověď, kterou jsem dostal a která cituje příslušný zákon o bankách v tom směru, že čistá úvěrová angažovanost vůči ekonomicky spjaté skupině dlužníků nesmí přesáhnout 40% kapitálu banky a čistá úvěrová angažovanost vůči osobě, která má k bance zvláštní vztah nesmí přesáhnout 20% kapitálu banky, bohužel, neodpovídá na vzniklou situaci. Neřeší konkrétně ten problém, že celková úvěrová angažovanost ve výši 390% kapitálu banky, byla konkrétně naplněna jednotlivými dlužníky takovým způsobem, že skupina dlužníků, v níž je i osoba se zvláštním vztahem k bance, má úvěr ve výši větší než 72% a první tři dlužníci z hlediska velikosti úvěrů mají celkově úvěr vyšší než 238% kapitálu banky.

Z této konkrétní skutečnosti vyplývá, že buď neuhlídal bankovní dohled České národní banky plnění zákona v daném případě, nebo stanovená omezení jsou nedostatečná a nebrání a nechrání velkou část středních a malých dlužníků. Kdo z této situace měl a má prospěch je nabíledni.

Také situace, kdy v současné době docházejí jak do České banky, tak do jiných institucí a sdělovacích prostředků zoufalé dopisy těch, kterých se pojištění vůbec netýká. Případně těch, kterým pojištění zajišťuje jen relativně nevelkou část jejich vkladů v České bance, vedou mě k závěru, že situace v této oblasti je dlouhodobě neudržitelná a nepřijatelná a odpověď pana místopředsedy vlády a ministra financí, bohužel taková, že nenaznačuje žádné konkrétní řešení.

V té souvislosti mně dovolte, abych navrhl usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s danou odpovědí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

Dámy a pánové, prosím, abyste se zaregistrovali.

Kdo podporuje návrh pana poslance Exnera v 87. hlasování, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko? Kdo je proti?

Usnesení nebylo přijato - pro hlasovalo 21, proti 48 poslanců.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci Hany Orgoníkové ve věci nezákonného postupu ředitele územního odboru Ministerstva zemědělství České republiky v Semilech pana ing. Františka Václavíka, CSc. Interpelace spolu s odpovědí byla předložena jako tisk 1980. Projednávání odpovědi bylo na 30. schůzi přerušeno usnesením Poslanecké sněmovny na žádost paní poslankyně. Paní poslankyně se ujme slova.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, velice ráda bych pozdravila pana ministra, abych řekla "dobrý večer, pane ministře," ale pan ministr tady není. Chápu, že se blíží vánoce, ale i my pociťujeme, že nemáme nakoupené dárky. Byla bych velice ráda, kdyby zde pan ministr byl, protože jde o závažnou interpelaci, a proto bych vás žádala, abyste podpořili její odložení na únorovou schůzi. Byla bych ráda, aby byla zajištěna účast pana ministra.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 88. hlasování o procedurálním návrhu paní poslankyně Orgoníkové.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 53, proti 10 poslanců.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod 23.

O slovo požádal předseda sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zbyla nás tu už jenom hrstička. Právě této hrstičce věrných bych rád na rozloučenou řekl něco pěkného.

Odjedeme teď každý do svého světa, vzdálíme se z tohoto světa parlamentního. Připomínám si historku, kterou jsem se kdysi učil překládat z cizího jazyka, o tom, jak Alexandr Veliký plakal, když se dozvěděl, že jsou ještě jiné světy, než byl ten jeho.

Myslím si, že my jako demokratičtí poslanci, lidé demokratické sněmovny, nemáme důvod k takové negativní reakci.

Je dobře vědět, že jsou jiné světy. Je dobře umět se z toho radovat. Je samozřejmě dobře umět pocítit i strach z tohoto vědomí, protože jiné světy jsou světy zrození a jsou to i světy lidské konečnosti a smrti.

Domnívám se, a má osobní zkušenost to potvrzuje, že nejlepším návodem k chování vůči těmto světům je být si blízko s někým, kdo je vám obzvlášť blízký.

Já vám ze srdce přeji, abyste takové blízké lidi a takového blízkého člověka vždy měli, abyste si s ním byli o těchto svátcích co nejblíže, a posíleni tímto lidským zážitkem abyste se vrátili do této sněmovny, protože taková posila k naší společné práci zcela určitě přispěje. Všechno dobré a nashledanou! (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme celý schválený pořad.

I já vám přeji všechno nejlepší k vánocům. Již se těším na 39. schůzi.

38.schůzi končím.

Dámy a pánové, organizační výbor začíná za 20 minut, tzn. v 18.50 hodin.

(Schůze ukončena v 18.35 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP