Středa 20. prosince 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce ještě někdo vystoupit v rozpravě? Pan kolega Tomáš Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, musím potvrdit, že mám stejné informace jako kolega Janeček a budu hlasovat pro.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nikdo jiný se do rozpravy nehlásí, takže můžeme hlasovat, a to v 66. hlasování. Kdo podporuje... (Připomínky ze sálu.) Technická poznámka pana kolegy Syky.

Poslanec Martin Syka: Pane místopředsedo, já se omlouvám, ale toto je skutečně závažná informace, která bohužel nezazněla na jednání výboru a já žádám, abychom teď nehlasovali o této pojišťovně a před závěrečným hlasováním bych si vyprosil nebo bych požádal o 10 minut na jednání našeho výboru, protože pokud říkal poslanec Fejfar tuto informaci též, já myslím, že bychom ji měli ještě zvážit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Technická poznámka paní kolegyně Váchalové. Prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Váchalová: Vážená sněmovno, dva už naprosto zpochybnili údaje, se kterými dnes pracujeme. Nestálo by bývalo za zvážení vzít vážně návrh kolegyně Lagově?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Recman se dále hlásí. Pardon, kolega Rymeš.

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych rád odpověděl a podpořil své předřečníky. Dostali jsme tyto informace o dobrém stavu této pojišťovny teprve po společném zasedání výboru zdravotního a výboru rozpočtového.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Čermák.

Poslanec Petr Čermák: Navrhuji, abychom respektovali stanovisko předsedy výboru pana kolegy Syky a přerušili tuto konkrétní pojišťovnu a vyřešili ji při jednání. Stejně budeme potřebovat přestávku na vytvoření usnesení. Myslím si, abychom neroztáčeli znovu diskusi a pojďme hlasovat o návrhu pana předsedy Syky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dále se hlásí paní poslankyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedající, já nejdu bojovat za žádnou pojišťovnu. Chtěla bych jen upozornit na systém jednání. Kde je záruka, že v těch jiných údajích nejsou stejné nepřesnosti, na které jsem v úvodu upozornila ve svém vystoupení?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S technickou poznámkou se hlásí pan kolega Čermák.

Poslanec Petr Čermák: Všechny pojišťovny měly k dispozici tento materiál vlády. Měli ho také všichni poslanci od různých pojišťoven, i my ve výboru celou řadu materiálů, které nám upřesnily celou řadu informací, které jsme měli. Já nevidím tento materiál natolik incuficientní a toto je problém zatím velmi ojedinělý, který můžeme podle mého názoru vyřešit. Nehledejme nyní ten problém větší než je, jednáme o jedné, tzn. o Mendlově zdravotní pojišťovně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, dovolte mi, abych to vyřešil tak, že nechám hlasovat o návrhu pana kolegy Syky.

Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme hlasovat v 67. hlasování - kdo podporuje procedurální návrh pana kolegy Syky na přerušení projednávání pojistných plánů této pojišťovny?

Tento návrh byl přijat počtem hlasů 70, proti 16 poslanců.

Prosím pana kolegu Čermáka, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Čermák: Další je Česká národní zdravotní pojišťovna. Vláda doporučuje zdravotně pojistný plán schválit, výbor rozpočtový doporučuje schválit, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje schválit. Já doporučuji schválit, ale je zde z obecné rozpravy návrh paní poslankyně Fischerově, o kterém by se podle mého názoru mělo hlasovat jako o prvním.

Tento návrh zní: Pojistný plán České národní zdravotní pojišťovny pro rok 1996 vrátit Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí k detailnímu přešetření a ověření souladu se zákonem 550/91 Sb. v plném znění a dalšími souvisejícími právními normami.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, zda-li se chce ještě někdo vyjádřit k tomuto pojistnému plánu této pojišťovny. (Nikdo se nehlásil.)

Můžeme přistoupit k hlasování jak navrhl pan kolega Čermák.

Kdo podporuje návrh paní kolegyně Fischerové v 68. hlasování, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl - pro hlasovalo 24, proti 67 poslanců.

Přistoupíme tedy k hlasování o schválení.

Ptám se, kdo v 69. hlasování souhlasí s tím, aby pojistný plán této pojišťovny byl schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán byl schválen - pro hlasovalo 80 poslanců, proti 4 poslanci.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Zemědělsko-potravinářská zdravotní pojišťovna.

Závěr vlády: Neschválit z důvodů plánované výše čerpání provozních nákladů včetně investic a dále z důvodů celkové nereálnosti plánu, který je postaven na nárůstu počtu pojištěnců o 2900% k 31. 12. 1996.

Hlasování ve výborech: Zdravotní a sociální neschválit, rozpočtový neschválit, společný zpravodaj doporučuje neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k tomuto návrhu? (Nikdo se nehlásil.)

Budeme hlasovat. Jedná se o 70. hlasování.

Kdo souhlasí se schválením pojistného plánu? Kdo je proti?

Pojistný plán nebyl schválen - pro hlasovali 4 poslanci, proti 79 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Zdravotní pojišťovna Radix.

Vláda konstatuje pojistný plán neschválit. Jedná se o standardní provozní náklady a investice a dále z důvodů celkově nereálnosti plánu, který je postaven na nárůstu počtu pojištěnců o 8000%.

Hlasování ve výborech: Rozpočtový výbor doporučuje neschválit, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nenašel stanovisko ani pro schválení ani pro neschválení. Já doporučuji neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit?. (Nikdo se nehlásil.)

Kdo v 71. hlasování souhlasí s tím, aby byl pojistný plán schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán nebyl schválen - pro hlasovali 2 poslanci, proti 81 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další naprosto stejná problematika je u zdravotní pojišťovny, která se nazývá Sport.

Vláda neschválit, nereálnost plánu, který je postaven na nárůstu o 17 000%, rozpočtový výbor navrhuje neschválit, výbor sociální a zdravotní nenašel stanovisko ani pro, ani proti, já doporučuji neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit? (Nikdo se nehlásil.)

Kdo v 72. hlasování souhlasí s tím, aby pojistný plán byl schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán nebyl schválen - pro hlasovali 4, proti 80 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Poslední zdravotní pojišťovna Chemie a farmacie, založena 31. března, dosud nezahájila činnost. Vláda doporučuje neschválit, oba výbory neschválit, zpravodaj neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k tomuto návrhu? (Nikdo se nehlásil.)

Kdo v 73. hlasování souhlasí s tím, aby pojistný plán byl schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán nebyl schválen, pro hlasovali 3, proti 83 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Dámy a pánové, když uděláme určitou bilanci, musíme konstatovat, že jsme až na Mendlovu zdravotní pojišťovnu udělali závěr u všech ostatních pojišťoven. Nyní jsem ještě vázán rozhodnutím našeho výboru a dávám návrh na doprovodné usnesení k tomuto jednání v tomto znění:

Sněmovna doporučuje ředitelům zdravotních pojišťoven, u kterých nebyl schválen zdravotně pojistný plán na rok 1996, aby do 10. ledna 1996 předložili opravené zdravotně pojistné plány na rok 1996 Ministerstvu zdravotnictví. Je to z těch důvodů, abychom ještě na únorové schůzi byli schopni jednat o těch, které jsme dnes neschválili.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Protože však nemáme jisté, kterou ještě schválíme či neschválíme (a tu poslední Mendelovu), tak prosím, abychom přijali i toto usnesení až po přestávce, kterou jsme si schválili na návrh pana kolegy Syky.

Hlásí se ještě pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste ještě akceptovali jeden můj návrh (uvědomuji si, že přistupuji k mikrofonu většinou v tu nejnevhodnější chvíli; už jste byli takřka "na přestávce").

Dámy a pánové, dovolil bych si teď navrhnout doplnění jednoho minibodu na pořad. Věřím, že to bude jednání velmi krátké, protože se týká jedné stručné rezignace.

Po dohodě s panem předsedou vám předkládám tento návrh na základě dopisu, který pan předseda obdržel od pana poslance Libora Nováka staršího, který oznamuje, že po zralé úvaze, z osobních a zdravotních důvodů, odstupuje z funkce vedoucího Stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Dovolil bych si naformulovat návrh na zařazení toho bodu; protože pan poslanec Libor Novák byl volen sněmovnou, tedy: "Odvolání pana poslance Libora Nováka staršího z funkce vedoucího Stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, na jeho vlastní žádost".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Protože se jedná o vlastní žádost pana poslance, doufám, že vyhovíte této žádosti. Prosím, abychom ihned tento návrh projednali.

Zahájil jsem tedy 74. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme zařadili nový bod tak, jak navrhoval pan místopředseda Vlach.

Pro hlasovalo 104 poslanců, nikdo nebyl proti.

Předpokládám, že to bude další bod po ukončení projednávání bodu "pojišťoven".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslel jsem to tak, že jsme ho zařadili právě teď, protože nás čeká jedno hlasování, a ten bod je skončen. Podvolím se ale jakémukoliv postupu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, já souhlasím s tím, co navrhl pan kolega Vlach.

XVII.

Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji vám za toleranci. V podstatě jsem v odůvodnění předložil návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který teď zopakuji:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolává pana poslance Libora Nováka staršího z funkce vedoucího Stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, na jeho vlastní žádost".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste návrh usnesení. Chce se někdo z poslanců a poslankyň vyjádřit k tomuto návrhu usnesení? Pan kolega Výborný se chce vyjádřit.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, tato sněmovna v podobných situacích již byla. Pokud si dobře pamatuji. Po mnohých dohovorech a právních diskusích, dospěla k závěru, že rezignuje-li poslanec na svou funkci, že k funkci ho prostě nikdo nemůže nutit; že k rezignaci došlo, že k datu rezignace přestává být funkcionářem. Není třeba nikoho odvolávat.

Teď nerozumím tomu, proč máme právě v případě pana poslance Libora Nováka volit jiný postup. Nechci to vůbec zdržovat, ale mám zato, že postup by měl být stále stejný, tj. takový, že sněmovna ani že nebere nic na vědomí, ani nikoho neodvolává. Prostě přestal být funkcionářem.

Mám ten pocit, že jsme takto rozhodovali už v jiných případech, např. když rezignoval na funkci místopředseda sněmovny nebo předseda komise.

To je můj názor. Prosím, aby se k tomu vyjádřil i předkladatel tohoto bodu pořadu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ve smyslu připomínky pana kolegy Výborného bych ale pro tento, přece jenom zvláštní, případ doporučoval korigovat svůj návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o rezignaci atd."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste upravený návrh usnesení. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? (Ne.)

Budeme hlasovat.

Jedná se o 75. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 86, proti 2 poslanci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji vám; omlouvám se za zdržení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, sejdeme se v 17.20 hodin.

(Schůze přerušena v 17.07 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.28 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme pokračovat, zaujměte prosím místo a současně prosím, abyste se zaregistrovali. Prosím Kancelář, aby nám umožnila, abychom mohli pracovat. Prosím o klid.

Dámy a pánové, ve smyslu našeho schváleného programu prosím nyní společného zpravodaje výboru pana poslance Čermáka, aby se ujal slova.

XVI.

Návrh zdravotních pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, podle sněmovního tisku 1988

Poslanec Petr Čermák: Takže, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se sešel ke krátké schůzce, na které projednal situaci, která nastala kolem zdravotní pojišťovny Mendelovy, a došel k tomu názoru, že nebude v tuto chvíli měnit své stanovisko proto, že by došlo k porušení určitého fair play mezi pojišťovnami, že bychom posuzovali jednu pojišťovnu na základě jiných materiálů než pojišťovny jiné. Konstatujeme, že tato pojišťovna bude přesně ta, která může do 10. ledna předložit nový opravený zdravotně pojistný plán, a proto vám předkládám k hlasování tentýž návrh, který jsem vám předkládal, tzn. na základě doporučení vlády zde konstatuji, že u této pojišťovny nebylo překročeno 7% na investice a na vnitřní náklady, takže vám navrhuji, aby v tuto chvíli nebyl schválen zdravotně pojistný plán této pojišťovny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste usnesení výboru a myslím, že je mojí povinností ještě jednou se zeptat, jestli se někdo z poslanců chce k tomuto usnesení vyjádřit.

Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o posledním pojistném plánu, a to v 76. hlasování.

Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby pojistný plán Mendelovy pojišťovny byl schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán této pojišťovny nebyl schválen. Pro hlasovalo 26, proti 40 poslanců.

Dámy a pánové, chtěl bych jenom říci, tak, jak navrhl pan společný zpravodaj na začátku projednávání tohoto bodu, že předpokládám, že nemusíme hlasovat o celku najednou, protože jsme schválili či neschválili jednotlivé pojistné plány.

Proto budeme nyní podle návrhu pana kolegy Čermáka jednat o doprovodném usnesení. Prosím, aby se pan kolega Čermák ujal slova.

Poslanec Petr Čermák: Děkuji za udělení slova.

Čili usnesení ze 38. schůze 20. prosince bude mít tuto formu, že I. Poslanecká sněmovna schvaluje - a teď bude vyjmenováno x pojišťoven, které byly schváleny, pro vaši informaci je to 15 pojišťoven.

Bod II budou pojišťovny, které schváleny nejsou.

Mým návrhem pak je, aby byl ještě bod III tohoto usnesení, a to doporučení tohoto znění, které si vám ještě jednou dovolím přečíst.

"Poslanecká sněmovna doporučuje ředitelům zdravotních pojišťoven, u kterých nebyl schválen zdravotně pojistný plán na rok 1996, aby do 10. ledna 1996 předložily opravené zdravotně pojistné plány na rok 1996 ministerstvu zdravotnictví."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za předložený návrh a otevírám rozpravu k tomuto návrhu, do které se nikdo nehlásí.

Končím tedy rozpravu a dávám hlasovat v 77. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Usnesení bylo schváleno - pro hlasovalo 76, proti 1 poslanec.

Ještě s technickou poznámkou společný zpravodaj pan poslanec Čermák.

Poslanec Petr Čermák: Omlouvám svoji chybu, ale pro stenozáznam i pro vaši informaci bych chtěl říci, že těch pojišťoven bylo schváleno 14.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za upřesnění pro stenozáznam.

Děkuji společnému zpravodaji výboru panu poslanci Čermákovi.

Dámy a pánové, tím jsme splnili bod 15. Nyní bychom měli projednávat bod 16. Obrátil se však na mne ministr obrany pan Vilém Holáň se žádostí, abychom nyní přednostně projednali bod 22, a to proto, že pan ministr musí urychleně se věnovat jiným záležitostem a prosí o pochopení, abychom jeho bod přednostně projednali nyní.

Dámy a pánové, protože se jedná o návrh procedurální, nechám o tomto návrhu hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom nyní přednostně projednali bod 22. Jedná se o 78. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dámy a pánové, omlouvám se, omylem jsem řekl 22, je to bod 24. Ptám se, jestli někdo zpochybňoval hlasování? Ne. Děkuji za pochopení.

Prosím, abychom nyní projednali bod

XVIII.

Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2008 - druhé čtení. O úvodní slovo žádám pověřeného člena vlády ministra obrany pana Viléma Holáně.

Ministr obrany ČR Vilém Holáň: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, především děkuji za zařazení tohoto bodu a za výsledek hlasování.

Předkládám ve druhém čtení vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní. Protože uplynulo jenom o něco více než 24 hodin od diskuse, kterou jsme zde vedli, a od mého výkladu této Dohody, učiním jen několik poznámek, které je zapotřebí učinit na základě toho, co jsem slyšel ve výborech nebo i při projednávání prvního čtení.

Za prvé chci zdůraznit, že tato Dohoda neznamená souhlas např. s nějakým zvaním nebo pobytem vojáků. To jste učinili v jiném bodě, když jste projednávali tranzit vojáků přes naše území.

Tato Dohoda stanoví právní režim pro pobyt vojáků, a proto je svým způsobem neutrální, nicméně velice důležitá. Její záměr byl, aby byl specifikován právní režim pro vojska cvičící v jednotlivých státech v rámci PFP. My sami jsme v průběhu minulých cvičení pociťovali nutnost přesné právní úpravy pro cvičící vojska.

Třetí poznámka se týká toho, že nyní je úmysl této Dohody využít ke statutu vojsk, která doprovázejí transporty, které procházejí Českou republikou. (Pro vaši informaci - dosud projelo 42 vlaků a 137 letadel, po silnici se nepohyboval žádný konvoj.)

Tím také vznikla naléhavost tuto smlouvu schválit v tomto pořádku. Jinak smluvní jednání začalo v červnu t. r. výzvou NATO, pak v září byla tato Dohoda schválena ve vládě, respektive přistoupení k této Dohodě. K podpisu v Bruselu došlo v listopadu. Tato Dohoda došla v pravidelném pracovním pořádku do Parlamentu ke schválení. Protože v této době nastala zvláštní situace, proto jsme byli nuceni postupovat tímto nestandardním způsobem.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Tento vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru a brannému a bezpečnostnímu výboru. Usnesení obou výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 2008/1 a 2008/2.

O odůvodnění návrhů výborů žádám nyní zpravodaje obou výborů, nejdříve zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Otakara Vychodila.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor se na své včerejší schůzi zabýval dotyčnou materií a dospěl k usnesení, které bylo schváleno a které jste dnes obdrželi jako sněmovní tisk 2008/2. Byly diskutovány hlavně problémy související s jistou rychlostí projednávání, která vlastně byla - jak tady pan ministr řekl popisem reálné situace, která nastala tím, že naše republika, přesně řečeno, naše ozbrojené síly se připojily k operaci Implementation Forces, tzv. IFOR mandátem OSN.

Dá se říci, že zahraniční výbor dospěl k pozitivnímu usnesení, a proto mi nezbývá, než sněmovně doporučit toto pozitivní usnesení přijmout rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní se slova ujme zpravodaj branného a bezpečnostního výboru pan poslanec Tomáš Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, branný a bezpečnostní výbor včera projednal tento bod a přijal usnesení č. 325/95, které máte na stole, proto je nebudu číst. Mohu jen potvrdit, že branný a bezpečnostní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout souhlasné usnesení. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP