Středa 20. prosince 1995

Poslanec Petr Čermák: Další zdravotní pojišťovnou je Vojenská pojišťovna. Vláda navrhla pojistný plán neschválit, protože plán provozních nákladů včetně investic dosáhl 7,6% místo požadovaných 7%. Toto bylo opraveno. Současný nově navržený plán, již delší dobu jsoucí zde k dispozici, respektuje toto kritérium. Stejným způsobem hlasovaly oba výbory, tzn. rozpočtový i zdravotní. Navrhly schválit tento pojistný plán za předpokladu, že v něm bude respektována hodnota 7%. Já doporučuji vzhledem k tomu, že toto procento bylo v novém návrhu respektováno, zdravotní pojistný plán Vojenské zdravotní pojišťovny schválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slyšeli jste návrh usnesení. Chce se k němu někdo vyjádřit? Nechce. Budeme hlasovat.

Jedná se o 44. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 105 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Petr Čermák: Dámy a pánové, další pojišťovnou je Hornická pojišťovna. Hornickou zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnu vláda doporučuje z těchto důvodů neschválit: Závazky pojišťovny představují 3,5násobek měsíčních plateb ve zdravotní péči a podle protokolu z revize hospodaření v této pojišťovně, provedené ministerstvem financí, mají závazky zdravotní pojišťovny stále vzrůstající tendenci, atd. Vláda doporučuje neschválit, rozpočtový výbor doporučuje neschválit, zdravotní výbor doporučuje neschválit, já doporučuji neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo se chce vyjádřit k tomuto návrhu. Nikdo.

Zahájil jsem 45. hlasování. Kdo návrh podporuje? (Protestní hlasy v sále.)

Pan poslanec Tomáš Ježek se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Tomáš Ježek: Říkáme ano, neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Čermák jasně řekl ano, neschválit. "Ano" znamená neschválit.

Poslanec Petr Čermák: "Ne" znamená neschválit. Hlasujeme na otázku "Kdo souhlasí se schválením pojistného plánu?" Já odpovídám stejně jako vláda i jako výbory "ne". Čili - kdo je pro?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, to musí být vyjasněno jednoznačně. Návrh usnesení předložený společným zpravodajem je - neschválit. Kdo je pro? (Protestní hlasy ze sálu.) Prosím pana společného zpravodaje ještě jednou o vysvětlení.

Poslanec Petr Čermák: Já nenavrhuji sněmovně, aby hlasovala o negativním stanovisku. Nenavrhuji, aby hlasovala o neschválení plánu. Navrhuji, aby hlasovala o schválení plánu a zároveň doporučuji tento plán neschválit, tzn. hlasovat "ne".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já ještě jednou zřetelně říkám - kdo podporuje tento návrh? Tak to bude znít a je to jasné. (Ozývají se opět protestní hlasy ze sálu.)

Poslanec Petr Čermák: Prosím řídícího schůze, aby položil stejnou otázku jako u všech pojišťoven: Kdo souhlasí, aby byl tento pojistný plán schválen? Já jsem k tomu dal stanovisko, že nedoporučuji, aby to bylo zodpovězeno kladně. Je to jednoduché.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to zřetelné. Kdo nesouhlasí s tím, co navrhl pan kolega Čermák? (Smích v sále.) S technickou poznámkou se hlásí pan kolega Syka.

Poslanec Martin Syka: Já se omlouvám, ale držme se zákona. Zákon ukládá, že Poslanecká sněmovna schvaluje pojistné plány. Otázka samozřejmě je: Kdo schvaluje? Jestliže neschvaluje, vyjadřuje se "ne". To platí obecně o všech pojistných plánech.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 46. hlas vání. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Plán nebyl schválen. Pro hlasovalo 14 poslanců, proti 88.

Poslanec Petr Čermák: Dámy a pánové, tento systém budeme ještě čtyřiadvacetkrát potřebovat. Abychom si to zažili, zkusíme si to ještě čtyřiadvacetkrát.

Další pojišťovnou, o které budeme v tuto chvíli hlasovat, je Železniční zdravotní pojišťovna GRAAL. Vláda navrhla neschválit pojistný plán z důvodů překročení plánované výše 7%. Bylo to již dávno upřesněno a v novém pojistném plánu je výše 7% respektována. Co se týče hlasování ve výborech, rozpočtový výbor navrhl neschválit pojistný plán, zdravotní výbor s podmínkou dodržení 7% doporučuje tento plán schválit, já se přimlouvám za schválení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 47. hlasování. Kdo souhlasí se schválením pojistného plánu? Kdo je proti?

Pojistný plán byl schválen. Pro hlasovalo 71, proti 20 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další zdravotní pojišťovnou je pojišťovna Garant Hospital. Je to podobný případ jako v předchozí pojišťovně. Vláda navrhla zdravotně pojistný plán neschválit, protože v původním plánu nebyla respektována hranice 7%. Po úpravě byla hranice respektována. Rozpočtový výbor doporučuje neschválit, zdravotní a sociální výbor po respektování 7% hranice schválit. Já jako zpravodaj doporučuji držet stanovisko zdravotního výboru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo z poslanců vyjádřit? Nechce.

Zahájil jsem 48. hlasování. Kdo souhlasí se schválením pojistného plánu? Kdo je proti?

Pojistný plán byl schválen. Pro hlasovalo 79, proti 16 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Vážené kolegyně a kolegové, další pojišťovnou je Hutnická zaměstnanecká pojišťovna. Vláda navrhla předložený zdravotně pojistný plán schválit, rozpočtový výbor hlasoval neschválit, zdravotně sociální výbor hlasoval schválit. Já navrhuji schválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k tomuto návrhu? Nechce.

Zahájil jsem 49. hlasování. Kdo podporuje schválení plánu? Kdo je proti?

Pojistný plán byl schválen poměrem hlasů pro 99, proti 4 poslanci.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou, kterou budeme projednávat, je Moravská zdravotní pojišťovna. Vláda ve svém hodnocení navrhla neschválit z důvodu překročení plánované výše, tj. hranice 7%. Bylo doloženo v novém plánu, že bude respektována tato hodnota. Rozpočtový výbor hlasoval neschválit, zdravotní a sociální výbor hlasoval schválit za podmínky dodržení 7% hranice investice a vnitřních prostředků. Já navrhuji schválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit? Ano. Pan poslanec Robert Dostál.

Poslanec Robert Dostál: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážení přátelé, dovolte mi jen krátký komentář k danému tématu. Vzhledem k tomu, že moje činnost sestává z návštěv regionu pracovního, kde se pohybuje Moravská zdravotní pojišťovna, mám plnou odpovědnost a plnou podporu veřejnosti, abych v tomto smyslu pojišťovnu podpořil, poněvadž ta se svými téměř 160tisíci klienty se mimořádně kvalitně stará ve svém regionu o své občany a zaručuje kvalitní zdravotní péči, Znamená to u nás téměř 2/3 populace tohoto regionu.

Dovolte mi, abych povrchní kritiku rozpočtového výboru, který nesouhlasil s navrženým plánem, poněkud odsoudil, poněvadž zadluženost, která jí byla vytýkána, není způsobena její funkční neschopností, ale platební neschopností různých podniků, které dluží této pojišťovně desítky miliónů. Jako jeden z příkladů mohu uvést zadluženost Zbrojovky Vsetín, která dluží Moravské zdravotní pojišťovně téměř 2/3 jejího celkového dluhu.

Přesto všechno je možno prokazatelně konstatovat, že procentuální zadluženost vůči zdravotním zařízením má dlouhodobou sestupnou tendenci. Mohu tak konstatovat z toho, že k 30. 6. 1995 byla zadluženost 10,12%, zatím co k 30. 11. 1995 zadluženost klesla na 6,26%. Zadluženost vůči zdravotnickým zařízením v absolutním vyjádření se snížila k 30. 11. 1995 na 46 milionů a představuje 65% měsíčního výběru pojistného. S ohledem na známé výsledky hospodaření za období prosinec t. r., je jistě reálné, že tento trend bude dále pokračovat i v dalším období. Toho lze dosáhnout realizací pohledávek vůči plátcům pojistného, realizací pohledávek vůči zdravotnickým zařízením, dále zjištěním kontrolní a revizní činností v Moravské zdravotní pojišťovně a zvýšením platby za pojištěnce, za kterého je plátcem pojistného stát, což se projevuje i za měsíc prosinec v hodnotě 2,5 miliónů. Přitom nutno podotknout, že jak náklady na vlastní činnost, tak odpisy z pořízených investic z příjmů po přerozdělení nepřesahují uváděných 7%.

Jsem přesvědčen, že tato pojišťovna je vysoce života schopná a že zaručuje svojí dobrou aktivní činností prosperitu a možnost dobré kvalitní zdravotní péče v našem regionu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě někdo se hlásí do této rozpravy? Nikdo. Budeme tedy hlasovat, ale protože je z pléna žádost, odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, za což děkuji.

Budeme hlasovat. V 50. hlasování se ptám, kdo podporuje, aby byl schválen tento pojistný plán? Kdo je proti?

Pojistný plán byl schválen. Pro hlasovalo 77 poslanců, proti 13 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další zdravotní pojišťovnou, o které budeme jednat, je Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven. Vláda ve svém vyjádření navrhla neschválit z důvodů plánované výše čerpání provozních nákladů. Pojišťovna doložila v novém pojistném plánu snížení pod 7% hranici a toto byla i podmínka pro schválení při hlasování u obou výborů. U rozpočtového a u zdravotního. Vzhledem k tomu, že podmínka byla splněna, navrhuji schválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se vyjádřit někdo k tomuto návrhu? Není tomu tak.

Zahájil jsem 51. hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby byl schválen pojistný plán této pojišťovny? Kdo je proti?

Pojistný plán byl schválen, pro hlasovalo 94 poslanců, proti 4 poslanci.

Poslanec Petr Čermák: Dámy a pánové, další pojišťovnou, o které jednáme, je Zaměstnanecká zdravotnická pojišťovna Atlas. Vláda navrhla plán neschválit z důvodů plánované výše čerpání provozních nákladů včetně investic. Zdravotní a sociální výbor navrhuje neschválit její pojistný plán, rozpočtový výbor rovněž neschválit. Také já se připojuji k tomuto a navrhuji neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k tomuto návrhu? Nechce. Jedná se o 52. hlasování.

Kdo podporuje schválení tohoto plánu? Kdo je proti?

Pojistný plán nebyl schválen. Pro hlasovalo 7 poslanců, proti 82 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je pojišťovna, která se jmenuje Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Vláda navrhla předložený zdravotně pojistný plán schválit, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví navrhl schválit, rozpočtový výbor navrhl schválit. Z toho logicky vyplývá, že i já navrhuji tento zdravotní pojistný plán schválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo z poslanců vyjádřit? Nechce.

V 53. hlasování kdo podporuje schválení tohoto pojistného plánu? Kdo je proti?

Tento pojistný plán byl schválen. Pro hlasovalo 100 poslanců, proti jeden.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovna se jmenuje Zdravotní pokladna škodováků. Vláda navrhuje zdravotně pojistný plán neschválit z důvodů vysoké zadluženosti pojišťovny, zdravotní a sociální výbor navrhuje neschválit a rozpočtový výbor navrhuje rovněž neschválit. Připojuji se a navrhuji neschválit tento plán.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo z poslanců vyjádřit? Nechce.

Kdo v 54. hlasování souhlasí s tím, aby byl plán schválen? Kdo je proti? Tento pojistný plán nebyl schválen.

Pro hlasovalo 5 poslanců, proti 85.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovna, o které budeme hlasovat, se jmenuje Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky. Vláda navrhuje neschválit. Oba výbory, které o tom hlasovaly, navrhují také neschválit zdravotně pojistný plán. Doporučuji také neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vyjádřit se chce pan poslanec Hrazdíra. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, chtěl bych na úvod svého vystoupení oznámit, že jsem pojištěncem pojišťovny Ministerstva vnitra.

Nyní k věci. Rozhodujeme o schválení či neschválení pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Nejde pouze o osud těchto pojišťoven, ale rozhodujeme, dovolím si říci, i o osudu pojištěnců. Jde o to, abychom ovšem rozhodovali na základě správných a věrohodných informací, což o tisku 1988 nemohu říci. Konkrétně bych se chtěl zmínit o pojišťovně 211, tj. pojišťovna Ministerstva vnitra.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Promiňte, pane kolego, dámy a pánové, poprosím o klid.

Poslanec Antonín Hrazdíra: V tisku 1988 se v závěru uvádí, že zdravotně pojistný plán se navrhuje neschválit z důvodu vysoké zadluženosti zdravotní pojišťovny. Má činit 408 miliónů Kč. Činí dvojnásobek měsíční platby za poskytovanou zdravotní péči. Z oficiálních podkladů, které mám k dispozici, mohu předložit, přímo ze zdravotní pojišťovny, je zadluženost 150 miliónů, tedy nikoli 408, což je čtrnáctidenní objem plateb, nikoli dvojnásobek měsíční platby, tak jak je uváděno v materiálech, které jsme dostali. Přitom ze 150 miliónů je po lhůtě splatnosti pouze 90 miliónů. A dnes, po zjištění, je tato situace u pojišťovny ještě mnohem příznivější. Plánovaná hodnota bodu na rok 1996 je 55 haléřů a nikoliv 34 haléřů, jak je uvedeno v tisku 1988.

Takovýchto příkladů bych mohl uvést více. Z těchto důvodů doporučuji, aby Sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu, vrátila podkladový materiál zpět k aktualizaci a dopracování upřesnění údajů. Pokud nebude tento návrh procedurálně přijat, pak doporučuji, aby Sněmovna schválila zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny 211, tj. pojišťovny Ministerstva vnitra, z těch důvodů, jak jsem uvedl. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit v rozpravě? Pan kolega Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, dámy a pánové, já samozřejmě nechci polemizovat s panem poslancem Hrazdírou, ale chtěl bych varovat před podobnými výstupy, protože to, co navrhuje, tzn. přerušit, je podle mne ještě horší řešení, než o kterém zde podle zákona hodláme hlasovat. Prostě uvědomme si všichni, že neschválení pojistného plánu je neschválením tohoto pojistného plánu, na základě kterého, tedy toho neschválení, pojišťovna přepracuje do určitého termínu. Je navrhován 10. leden, pojistný plán předloží znovu Ministerstvu zdravotnictví, financí a vládě, vláda Parlamentu a Parlament nejspíš, neboť nám všem bezpochyby jde o to, abychom co nejrychleji vyřešili toto interregnum, tak se Parlament bude věnovat pojistným plánů tak říkajíc ve druhém kole, na únorové schůzi. Čili čas tím nijak nezískáme a já si myslím, že jsme se dostatečně, více jak v šestihodinovém jednání obou výborů těmto problémům věnovali. A já bych skutečně doporučoval, abychom postupovali podle doporučení výboru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se ještě někdo vyjádřit? Není tomu tak. Prosím kolegu Čermáka.

Poslanec Petr Čermák: Navrhuji, abychom hlasovali v tom pořadí, jak byly předloženy návrhy panem kolegou Hrazdírou, tzn. nejprve přerušit, aktualizovat, ve druhé variantě schválit, ve třetí variantě můj návrh neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Technická poznámka. Pan kolega Brodský.

Poslanec Petr Brodský: Omlouvám se, pane předsedající, že již po ukončení rozpravy se hlásím, ale počítal jsem s tím, že pan zpravodaj řekne to, co jsem se mu snažil napovědět. Chci říci, že ty informace, které tady uvedl pan kolega Hrazdíra, zazněly při jednání obou výborů a domnívám se, že byly brány v potaz.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Myslím si, že je zřejmé, co navrhl i pan kolega Hrazdíra i pan společný zpravodaj. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Hrazdíry - přerušit projednávání tohoto bodu. Dovolím si vás odhlásit, prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat.

Jedná se o 55 hlasování. Kdo tento návrh podporujete? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 24, proti 83 poslanců.

Nyní, protože předpokládám, že druhý návrh alternativní pana kolegy Hrazdíry byl podpůrný, budeme hlasovat klasicky.

Zahájil jsem 56. hlasování. Kdo podporuje schválení tohoto plánu? Kdo je proti? Tento pojistný plán nebyl schválen.

Pro hlasovalo 32, proti 68 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Dámy a pánové, dalším naším pacientem je Stavební zdravotní pojišťovna STAZPO, kterou vláda navrhla neschválit z důvodů překročení 7% na hodnotu na 7,3. To bylo respektováno, je opravený zdravotně pojistný plán pod 7% a oba výbory schválily tento zdravotně pojistný plán za předpokladu, že těchto 7% nebude překročeno, k čemuž došlo. Proto navrhuji také schválit zdravotně pojistný plán pojišťovny STAZPO.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k tomuto návrhu? Nechce.

V 57. hlasování se ptám, kdo podporuje, aby byl pojistný plán schválen? Kdo je proti? Pojistný plán byl schválen.

Pro hlasovalo 89, proti 4 poslanci.

Poslanec Petr Čermák: Naprosto stejná byla situace u Revírní bratrské pokladny, kdy vláda dala nesouhlas z důvodu překročení plánované výše provozních nákladů, včetně investic. Bylo vyloženo, že již v novém plánu je respektována hranice 7%. Oba výbory hlasovaly pro schválení za podmínky 7%. Byla splněna, a proto doporučuji schválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo z poslanců vyjádřit? Nechce.

Kdo se v 58. hlasování staví za to, aby pojistný plán byl schválen? Kdo je proti? Pojistný plán byl schválen. Pro hlasovalo 96, proti 3 poslanci.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je regionální zdravotní pojišťovna Rezapo. Vláda opět vzhledem k původnímu plánu, ve kterém bylo 7,4% vnitřních nákladů a investic, doporučila neschválit. Bylo respektováno, v novém plánu je hranice 7% dodržena. Co se týče hlasování v jednotlivých výborech: výbor rozpočtový nenašel v tomto případě žádné stanovisko, tzn. nebyla nadpoloviční většina ani pro souhlas, ani pro nesouhlas. Zdravotní výbor doporučuje za podmínky dodržení 7% schválit. Doporučuji také schválit tento zdravotně pojistný plán.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k tomuto návrhu? Nechce.

Kdo v 59. hlasování souhlasí s tím, aby pojistný plán byl schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán byl schválen. Pro hlasovalo 78, proti 6 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Moravskoslezská zdravotní pojišťovna Impuls. Vláda doporučila vzhledem k vysoké zadluženosti, která činila čtyřnásobek měsíční platby, neschválit zdravotně pojistný plán. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje neschválit, totéž hodnocení má výbor rozpočtový. Společný zpravodaj doporučuje neschválit tento plán.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k návrhu? Nechce.

Kdo tedy v 60. hlasování podporuje, aby byl pojistný plán schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán nebyl schválen. Pro hlasovalo 14, proti 77 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další naprosto stejná a se stejnými argumenty je Sdružená dopravní a zemědělsko-podnikatelská zdravotní pojišťovna Salvus. Z důvodů vysoké zadluženosti vláda ne, rozpočtový výbor ne, zdravotní a sociální výbor ne, společný zpravodaj ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo k tomuto návrhu vyjádřit? Nechce.

Kdo v 61. hlasování podporuje, aby byl pojistný plán této pojišťovny schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán nebyl schválen. Pro hlasovalo 6, proti 79 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další naprosto opačný je případ zdravotní pojišťovny Metal-Alianz. Vláda navrhuje zdravotní pojistný plán schválit, rozpočtový výbor doporučuje schválit, zdravotní a sociální výbor doporučuje schválit, já doporučuji schválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k tomuto návrhu? Nechce.

Kdo v 62. hlasování souhlasí se schválením plánu této pojišťovny? Kdo je proti?

Pojistný plán byl schválen. Pro hlasovalo 85, proti 36.

Poslanec Petr Čermák: Omlouvám se, ale těch 20 vteřin je docela krátká doba. Takže další pojišťovnou je zdravotní pojišťovna sklářů CRYSTAL, kde vláda navrhla neschválit z důvodů plánované výše čerpání provozních nákladů. Bylo vysvětleno, doloženo, tato výše byla respektována. Výbory hlasovaly tak, že výbor rozpočtový nenašel stanovisko ani pro schválení, ani proti schválení, výbor zdravotní za předpokladu dodržení 7% výše navrhuje schválit zdravotní pojistný plán. Já doporučuji schválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k tomuto návrhu? Nechce.

Kdo v 63. hlasování souhlasí s tím, aby pojistný plán byl schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán byl schválen. Pro hlasovalo 78, proti 6 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další zdravotní pojišťovnou je Prostějovská zdravotní pojišťovna. Z důvodů vysoké zadluženosti vláda navrhuje neschválit, výbor rozpočtový navrhuje neschválit, výbor zdravotní a sociální neschválit, já doporučuji neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit k tomuto návrhu? Nechce.

Kdo v 64. hlasování souhlasí s tím, aby byl pojistný plán schválen? Kdo je proti?

Pojistný plán nebyl schválen. Pro hlasovalo 8, proti 79 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další zdravotní pojišťovna se jmenuje Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Prima. Závěr vlády - zdravotní pojistný plán se navrhuje neschválit z důvodů plánované výše čerpání provozních nákladů včetně investic a dále z důvodu celkové nereálnosti plánu, který je postaven na nárůstu počtu poslanců k 31. 12. 1996 o 1400%. Výbory rozhodovaly hlasováním takto: rozpočtový výbor navrhuje neschválit, výbor zdravotní a sociální navrhuje neschválit, já doporučuji neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit? Nechce.

Kdo v 65. hlasování souhlasí se schválením tohoto pojistného plánu? Kdo je proti?

Pojistný plán nebyl schválen. Pro hlasovali 4, proti 83 poslanců.

Poslanec Petr Čermák: Další zdravotní pojišťovnou je Mendlova zdravotní pojišťovna. Závěr vlády - zdravotní pojistný plán se navrhuje neschválit z důvodu plánované výše čerpání provozních nákladů včetně investic a dále z důvodu celkové nereálnosti plánu, který je postaven na nárůstu počtu pojištěnců k 31. 12. 1996 o 1200%. Hlasování ve výborech: výbor rozpočtový neschválit, výbor zdravotní a sociální neschválit, já musím jako společný zpravodaj dodržovat totéž, tzn. navrhnout neschválit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce se někdo vyjádřit? Pan kolega Janeček. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Janeček: Jen bych upozornil na materiál vlády, kde je technická chyba. Totiž ta pojišťovna nepřekročila 7%. čili vlastně se jedná o technickou chybu. Konzultoval jsem to i s pracovníky ministerstva financí. To zdůvodnění neplatí a nárůst počtu pojištěnců také ne, protože z registru bylo zjištěno, že v současné době je tam 35 000 přihlášek. Čili doporučuji schválit.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP