Pátek 3. listopadu 1995

Poslanec Jiří Macháček: Stanovisko předkladatele i zpravodaje je i po tomto vysvětlení negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 244.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Loukoty? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

4 pro, 95 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další návrh kolegy Loukoty k § 21 - stanovisko jak předkladatele, tak společného zpravodaje je opět negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č.

245. Kdo je pro šestý návrh poslance Loukoty? Kdo je proti? Hlasování skončilo. 4 poslanci byli pro, 84 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Sedmý návrh pana kolegy Loukoty k § 26 - stanovisko předkladatele i zpravodaje je kladné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování 246.

Kdo souhlasí se sedmým návrhem pana poslance Milana Loukoty? Kdo je proti? 246. hlasování skončilo.

93 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další návrh, č. 8, k § 26 stanovisko předkladatele i zpravodaje je negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 247.

Kdo je pro návrh poslance Loukoty, který je označen č. 8? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

5 pro, 85 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: 9. návrh kolegy Loukoty k § 30 stanovisko předkladatele i zpravodaje je opět negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 248.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Milana Loukoty? Kdo je proti? 248. hlasování skončilo.

3 poslanci byli pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další, 10. návrh, je k § 42, vypustit v odst. 1 poslední větu. Stanovisko je opět negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 249.

Kdo je pro tento návrh poslance Loukoty? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Pro byli 4 poslanci, proti 82. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: O návrhu č. 11 a 12 nelze hlasovat, protože jsou již obsaženy ve společné zprávě, tzn., nelze vypustit vypuštěné, tudíž přejděme k návrhu č. 13, tj. § 46. Je to opět ze stejné kategorie prodlužování lhůt. Opět stanovisko stejné od navrhovatele i zpravodaje, tj. negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: V hlasování č. 250 rozhodneme o osudu návrhu pana poslance Loukoty, který je označen třináctkou.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

3 poslanci byli pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: § č. 14 - opět se týká termínů. Stanovisko je opět negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: V hlasování č. 251 rozhodneme.

Kdo je pro? Kdo je proti? 251. Hlasování skončilo.

3 poslanci byli pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Návrh č. 15 je směrován k § 53 stanovisko od předkladatele i společného zpravodaje je negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování 252.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

4 poslanci pro, 79 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Návrh č. 16 k § 54 je opět negativní ze strany předkladatele i zpravodaje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 253.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

4 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Poslední návrh pana kolegy Loukoty k § 74 opět se týká lhůt. Nesouhlasné stanovisko.

Místopředseda PSP Jan Kasal: zahájil jsem hlasování číslo 254 a ptám se kdo je pro tento návrh pana poslance Loukoty. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 3 pro, 85 proti, návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Vorlíček signalizuje, že vás mám opět požádat o novou registraci. Nemohu jeho přání odolat.

Poslanec Jiří Macháček: Jako pátý vystoupil v rozpravě pan poslanec Zdeněk Trojan, který předložil celkem 5 pozměňovacích návrhů. Myslím, že o prvních dvou návrzích by mělo být hlasováno dohromady, protože úzce souvisí.

Stanovisko po konzultaci s předkladatelem návrhu zákona a zpravodajem je víceméně souhlasné. Jde o upřesnění textu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme o tom hlasováním číslo 255, které jsem zahájil a táži se kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 95 pro, 2 proti, návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Dalším návrhem je třetí návrh pana poslance Trojana. Bylo k tomu mluveno v úvodním slově pana ministra - jedná se o prokazování potřeby. Stanovisko ministerstva je negativní, moje je také negativní, můj spoluzpravodaj kolega Kužílek by se spíše přikláněl k tomuto návrhu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po tomto vyjádření se ptám, kdo souhlasí s návrhem poslance Zdeňka Trojana, který je označen jako třetí. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování číslo 256 skončilo, 27 pro, 59 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další návrh pana kolegy k § 42 předkladatel vysvětlil, je to řešeno jinými zvláštními předpisy. Jedná se o jistotu občana. Nedoporučuje. Zpravodaj též ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování číslo 257 a táži se kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 13 pro, 71 proti, návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Pátý návrh pana poslance je k § 45. Zde si myslím s předkladatelem, že se jedná spíše o nepochopení ze strany pana poslance Trojana a v každém případě nedoporučujeme ani jeden ani druhý.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním číslo 258. Kdo je pro pátý návrh pana poslance Zdeňka Trojana? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 10 pro, 72 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Jako další vystoupil v rozpravě pan poslanec Vladimír Řezáč. O bodu číslo 1 zde bylo již mluveno, nelze hlasovat. Pokud jde o jeho druhý návrh, zde bych navrhl, aby bylo hlasováno o jednotlivých větách - takové je stanovisko ministerstva. Vidím, že pan kolega s tím souhlasí. Je třeba, aby bylo jasné o čem hlasujeme. Hlasujeme tedy o § 88, odst. 1. Text máte před sebou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme tedy nyní o první větě, která je uvozena uvozovkami "přitom neprovádí...atd. až po písmeno b)". Jaké je stanovisko?

Poslanec Jiří Macháček: Stanovisko ministerstva je spíše negativní, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním číslo 259, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro toto doplnění. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem 51 pro, 55 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Druhá věta začíná od písmene b) a končí slovy "pro nedostatek věku". Stanovisko předkladatele i zpravodaje je kladné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Rozhodneme hlasováním, které má pořadové číslo 260. Ptám se kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 108 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Nyní bychom hlasovali o poslední větě, která začíná slovy "po skončení platnosti" atd. Stanovisko ministerstva je negativní, protože je to řešeno někde jinde. Mé stanovisko je neutrální.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním číslo 261. Ptám se kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 47 pro, 46 proti a konstatováním, že návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Přistoupíme nyní k pozměňovacím návrhům pana poslance Kužílka. První jeho pozměňovací návrh je k § 40 - vypustit písmeno g) - to jsou podmínky ohledně vykonávání vojenské služby. Stanovisko předkladatele i zpravodajů je kladné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 262 a ptám se, kdo je pro první návrh pana poslance Kužílka? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 100 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Druhý návrh pana poslance Kužílka je k oblasti o které už zde bylo hodně řečeno, tj. otázka spolehlivosti, všechny argumenty zde padly - jak je to s možností odvolání k soudu, co to znamená, formulace neskýtá záruku - stanovisko ministerstva jste slyšeli, je kladné, stanovisko mého kolegy Kužílka též podporuje tento návrh, mé stanovisko je jednoznačně záporné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: po tomto vysvětlení jsem zahájil hlasování číslo 263 a táži se kdo je pro druhý návrh pana poslance Oldřicha Kužílka? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 34 pro, 74 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji sněmovně za rozvahu.

Přejdeme k třetímu návrhu pana kolegy Kužílka, který je vztažen k § 46 - je to povinnost oznámit ošetřujícímu lékaři. Stanovisko navrhovatele i společného zpravodaje je kladné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování číslo 264 a táži se na názor sněmovny, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 59 pro, 39 proti. Návrh nebyl přijat pro značný počet těch, kteří nehlasovali.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji, omlouvám se sněmovně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Oldřich Kužílek ukazuje kartu. Ani v jeho případě nechci dělat výjimku, takže prosím, o novou prezentaci.

Poslanec Jiří Macháček: Dámy a pánové, prosil bych o chvíli pozornosti.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že došlo k rozdílu v počtech hlasujících, dovoluji si podle jednacího řádu požádat o nové hlasování k předchozímu bodu 3 tím, že zpochybňuji hlasování. Podle mé paměti má sněmovna rozhodnout, jestli uzná tuto moji námitku, a uzná-li, pak by se hlasování opakovalo. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: To, co řekl Oldřich Kužílek, je v souladu s platným jednacím řádem. Rozhodneme tedy o oprávněnosti jeho námitky. Zahájil jsem hlasování č. 265.

Ptám se, kdo souhlasí s novým hlasováním? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 60 pro, 45 proti. Chyběly tři hlasy, takže pokračujeme dál u vědomí toho, že námitka pana Oldřicha Kužílka nenašla pochopení u většiny sněmovny.

Poslanec Jiří Macháček: Jestli dovolíte, musím se bohužel vrátit. Byl jsem upozorněn na chybu po tom, když jsme odhlasovali tak závažnou věc, jako bylo vypuštění písm. c), protože jsem zapomněl, že kolega Kužílek měl dovětek v tomto návrhu, že v případě, že nebude toto odhlasováno, podívejte se na bod č. 2 - doplnit opět do uvozovací věty § 45 odst. 2 slovo "zejména". Pan ministr souhlasí. Mé stanovisko je neutrální.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 266.

Ptám se, kdo z poslankyň a poslanců je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 48, proti 28, návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji a ještě jednou se omlouvám za chybu.

Další návrh pana kolegy Kužílka je pod bodem č. 4 a je vztažen k § 50. Stanovisko navrhovatele i zpravodajů je kladné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 267, které jsem právě zahájil.

Ptám se, kdo je pro čtvrtý návrh Oldřich Kužílka? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 71 pro, 15 proti, návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji. Další návrh kolegy Kužílka je vztažen k § 53. Jedná se o to, aby byly ošetřeny záležitosti z hlediska obecní policie. Stanovisko navrhovatele i společného zpravodaje je kladné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlasujeme o pátém návrhu poslance Oldřicha Kužílka.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti němu? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 99 pro, 8 proti. Návrh byl přijat.

Hlásí se společný zpravodaj Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Navrhuji tento svůj návrh stáhnout, nebyl by pravděpodobně v souladu s Ústavou. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Oldřich Kužílek navrhl, abychom návrh označený č. 6 stáhli. Rozhodneme hlasováním č. 269.

Ptám se, kdo je pro, abychom Oldřichovi Kužílkovi vyhověli? Děkuji. Kdo je opačného mínění, kdo je proti? Děkuji. Hlasování pořadové číslo 269 skončilo.

105 pro, 3 proti. Návrh byl přijat, tedy nebudeme o bodu 6 hlasovat.

Poslanec Jiří Macháček: Takže jsme u návrhu č. 7 kolegy Kužílka. Je to ohledně § 67, máte to před sebou, bylo to projednáváno v branně bezpečnostním výboru. Navrhovatel i zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 270.

Ptám se, kdo je pro tento návrh Oldřicha Kužílka? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 68 pro, 26 proti, návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Takže těsně byl přijat. Další bod osmý je vztažen k pokutám k § 69 - zvýšit pokutu z 200 000 na 1 000 000. Navrhovatel souhlasí, kolega Kužílek též, já jsem proti.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 271.

Ptám se, kdo je pro osmý návrh Oldřicha Kužílka? Děkuji. Kdo je proti němu? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 82 pro, 27 proti, návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Takže státní pokladna bude bohatší. Pokračujeme dál. Pan kolega Vrcha vystoupil jako další v rozpravě a předložil nám soubor 40 pozměňujících návrhů. (Hlasy ze sněmovny: hlasovat o celku.)

Slyším tady návrhy, abychom o všech těchto návrzích hlasovali jako o celku. Bylo by to velmi účelné, poněvadž dívám-li se do poznámek, navrhovatel ani zpravodaj nesouhlasí se žádným z těchto návrhů. Ovšem musí s tím asi souhlasit i kolega Vrcha.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nemusí s tím souhlasit. Byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřil, ale zdá se, že kolega Vrcha nepovažuje svou přítomnost za nezbytnou v tomto okamžiku, kdy máme hlasovat o 40 jeho pozměňovacích návrzích. Je zde návrh, abychom spojili návrh pana poslance Vrchy, který je označen v materiálu 1. až 40., do jednoho návrhu. Chci se ovšem ubezpečit znovu o tom, že stanovisko jak zpravodaje, tak navrhovatele je ve všech 40 případech shodné.

Poslanec Jiří Macháček: Znovu jsem to kontroloval, pane předsedající. Doufám, že se nemýlím. Mé poznámky neříkájí nic jiného.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Předseda klubu SPR-RSČ pak poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Chtěl bych jménem poslaneckého klubu SPR-RSČ důrazně protestovat proti takovému postupu, aby se spojovaly všechny návrhy do jednoho hlasování. To tady ještě nemělo a nemá obdoby. Byl bych rád, abyste uvážili své hlasování. Trvám na tom, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech zvlášť.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vikovi za jeho vyjádření. Teď jsem konzultoval s panem předsedou, zda-li se pan poslanec Vrcha omlouval z dnešního zasedání - neomlouval se. Nemáme informaci o tom, že by měl chybět, takže musíme vzít za vděk vyjádřením předsedy poslaneckého klubu.

Rozhodneme hlasováním, nelze ani jinak. Připomínám, že jsme několikrát spojili i tři návrhy do jednoho. Zahájím hlasování.

Hlásil se pan poslanec Vyvadil jako první, pak pan poslanec Marek Benda s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, vím, že to bude úporné a úděsné, ale domnívám se, že prostě nemůžete tak postupovat. Nerad to říkám, ale to nelze a od vás bych to dokonce ani nečekal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Marek Benda. Pane poslanče, tady zazněl procedurální návrh, aspoň já jsem tomu tak rozuměl. Lze postupovat takým a onakým postupem. Rozhodne sněmovna. Já osobně pro tento návrh hlasovat nebudu, ale je věcí každého, jak k tomu bude přistupovat.

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, pane předsedo, ale obávám se, že ten procedurální návrh je opravdu nehlasovatelný, pokud už se tací voliči našli, kteří poslancům republikánské strany dali své hlasy, asi musíme přetrpět jejich 40 návrhů, každý jednotlivě rozhodnout. Obávám se, že to je jejich základní právo a nemůžeme to rušit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Znovu opakuji to, co jsem říkal před chvílí, pan společný zpravodaj poukázal na to nebo vzal za svůj návrh, který zde zazněl v plénu, že je zde návrh, aby se hlasovalo o všech 40 návrzích najednou. Hlásí se pan poslanec Navrátil. (Velký hluk v sále.) Prosím o klid, abychom mohli vyslechnout pana poslance Navrátila.

Poslanec Jan Navrátil: Pane předsedo, nechci v této věci dál jitřit už tak rozjitřenou sněmovnu, nicméně pravda je, že bychom porušili jednací řád, který jsme přijali v této věci. Mohlo by se to stát precedentem pro další případy a pokud by někdo navrhl, že se bude o všech opozičních návrzích hlasovat najednou, tak by takovýto návrh třeba mohla sněmovna rovněž přijmout.

Obávám se, že když jsme přijímali jednací řád, kde je obsaženo, že o jednotlivých návrzích se hlasuje jednotlivě, že jsme měli na mysli právě toto a ne se účelově chovat podle toho, kdo ty které pozměňovací návrhy dává. Děkuji, že jste mě nechali celkem nerušeně o tomto problému hovořit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já mám na celou věc následující názor. V případě, že by byl přítomen poslanec Vrcha a vyjádřil svůj názor, že je pro to, aby se hlasovalo o všech návrzích najednou, tak bych ten návrh podpořil. Protože pan poslanec Vrcha tady není, zdá se mi, že to opravdu je nehlasovatelné a budeme postupovat podle jednotlivých návrhů pana poslance Vrchy a víc o tom nebudeme vést rozpravu.

Takže u vědomí toho, že pan zpravodaj a pan navrhovatel dali vyjádření negativní k těm návrhům, nebudu se už před každým návrhem tázat na jejich názor.

Zahajuji hlasování č. 272 a ptám se, kdo souhlasí s prvním návrhem poslance Vrchy? Kdo je proti? Děkuji, hlasování skončilo.

4 pro, 65 proti, návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 273, ve kterém rozhodneme o osudu druhého návrhu poslance Vrchy. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek 4 pro, 63 proti, návrh nebyl přijat.

Návrh č. 3 pana poslance Vrchy je předmětem hlasování s pořadovým číslem 274. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, hlasování skončilo.

4 pro, 62 proti, návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 275, ve kterém rozhodneme o čtvrtém návrhu poslance Oldřicha Vrchy. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 68 proti. Návrh nebyl přijat.

V hlasování č. 276 rozhodneme o pátém návrhu, nicméně je zde žádost o novou registraci, takže přerušuji hlasování, resp. konstatuji, že hlasování s pořadovým číslem 276 nebudeme počítat. Všechny vás odhlásím a žádám o novou registraci. Zatím se to nedaří, takže ještě chvíli počkáme, až naskočí normální displej.

Nyní můžeme zahájit hlasování č. 277, kde rozhodneme o pátém návrhu pana poslance Vrchy. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 56 proti. Návrh nebyl přijat.

V hlasování č. 278 rozhodneme o návrhu pana poslance Vrchy, který je označen č. 6. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 51 proti. Návrh nebyl přijat.

V hlasování č. 279, které jsem před okamžikem zahájil, rozhodneme o sedmém návrhu pana poslance Vrchy. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 55 proti. Návrh nebyl přijat.

V hlasování č. 280 rozhodneme o osmém návrhu pana poslance Vrchy, takže se táži, kdo ho podporuje? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 50 proti. Návrh nebyl přijat.

V hlasování č. 281 rozhodneme o osudu devátého návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, hlasování skončilo.

3 pro, 48 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 282. Ptám se, kdo je pro to, abychom přijali návrh, který je označen desítkou mezi návrhy pana poslance Vrchy? Kdo je proti? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek 3 pro, 52 proti. Návrh nebyl přijat.

Hlasování, které má pořadové číslo 283, rozhodne o návrhu č. 11. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek 3 pro, 52 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 284 o 12. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 52 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 285 o 13. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 55 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 286 o 14. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 49 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 287 o 15. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 49 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 288 o 16. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 47 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 289 o 17. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 4 pro, 45 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 290 o 18. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 51 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 291 o 19. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy, ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 3 pro, 47 proti. Návrh nebyl přijat.

O návrhu, který je označen č. 20 podle vyjádření společného zpravodaje poslance Oldřich Kužílka nelze hlasovat. Nejsou námitky? Nejsou.

Zahájil jsem hlasování č. 292 o 21. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 4 pro, 49 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 293 o 22. návrhu pana poslance Oldřicha Vrchy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 4 pro, 55 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 294 a protože vidím zvednutou ruku společného zpravodaje pana Oldřicha Kužílka, dávám mu slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP