Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 36. schůze

36. schůze (31. října, 1., 2., 3. listopadu 1995)


Zahájení schůze

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (31. října 1995)
Projednávání, část č. 2 (2. listopadu 1995)

II. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (31. října 1995)
Projednávání, část č. 2 (2. listopadu 1995)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, podle sněmovních tisků 1650 a 1962

Projednávání, část č. 1 (31. října 1995)
Projednávání, část č. 2 (2. listopadu 1995)

IV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert , Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi

Projednávání (1. listopadu 1995)

V. Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), podle sněmovních tisků 1591 a 1806

Projednávání, část č. 1 (1. listopadu 1995)
Projednávání, část č. 2 (3. listopadu 1995)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Projednávání (1. listopadu 1995)

VII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (2. listopadu 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504

Projednávání, část č. 1 (2. listopadu 1995)
Projednávání, část č. 2

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Projednávání, část č. 1 (2. listopadu 1995)
Projednávání, část č. 2

X. Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), podle sněmovních tisků 1665 a 1804

Projednávání, část č. 1 (2. listopadu 1995)
Projednávání, část č. 2 (3. listopadu 1995)

XI. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Projednávání (2. listopadu 1995)

XII. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním tisku 1620

Projednávání (2. listopadu 1995)

XIII. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním tisku 1852

Projednávání (2. listopadu 1995)

XIV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, uvedeného ve sněmovním tisku 1049

Projednávání (2. listopadu 1995)

XV. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení

Projednávání (2. listopadu 1995)

XVI. Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1895 - prvé čtení

Projednávání (2. listopadu 1995)

XVII. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1385

Projednávání (2. listopadu 1995)

XVIII. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovních tisků 297, 297 A

Projednávání (2. listopadu 1995)

XIX. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 , podle sněmovního tisku 1889

Projednávání (2. listopadu 1995)

XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - prvé čtení

Projednávání (2. listopadu 1995)

XXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - prvé čtení

Projednávání (2. listopadu 1995)

XXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna: 1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970, 2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a 3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh, podle sněmovního tisku 1939 - druhé čtení

Projednávání (2. listopadu 1995)

XXIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 prvé čtení

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXVI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na odvolání člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXVII. Návrh volební komise na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXVIII. Návrh poslanců Hany Lagové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1853

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXIX. Návrh poslanců Stanislava Grosse a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, podle sněmovních tisků 1874 a 1954

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXXI. Návrh na změnu schváleného pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1902 - prvé čtení

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994, podle sněmovního tisku 1903 - prvé čtení

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXXIV. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1994, podle sněmovního tisku 1850

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995, podle sněmovního tisku 1933 - prvé čtení

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - prvé čtení

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 druhé čtení

Projednávání (3. listopadu 1995)

XXXVIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1994, podle sněmovního tisku 1950

Projednávání (3. listopadu 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP