Pátek 3. listopadu 1995

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem vám především poděkovat za korektní a věcné projednávání velmi těžké právní materie, kterou jsme absolvovali včera. Sám bych se chtěl vyjádřit zásadněji ke třem oblastem, které z diskuse vyplynuly jako oblasti sporné.

První otázkou je vztah tohoto zákona k ozbrojeným složkám Celní správy, k tzv. Celní stráži, kde původně návrh předkladatele předpokládal, že Celní stráž se podrobí režimu tohoto zákona. Já bych chtěl připomenout některá fakta a pak řeknu svůj názor na tuto věc.

Za prvé je třeba vědět, že právní předpisy používají pojem Armáda České republiky a veřejné ozbrojené sbory, přičemž speciální zákony pak jednotlivým subjektům přímo ze zákona přiznávají postavení veřejného ozbrojeného sboru. Je to Policie ČR, Bezpečnostní informační služba a Vězeňská služba. Celní stráž v žádném ze zákonů není označena za veřejný ozbrojený sbor. Faktem je, že novelou celního zákona získaly ozbrojené složky Celní správy, Celní stráž, některá práva ne nepodobná právům Policie ČR. V určitých případech se stávají dokonce policejním orgánem pro určité typy zásahů a typy trestných činů.

To je jedna věc.

Druhá věc je, že příslušníci veřejných ozbrojených sborů jsou ve služebním poměru, celníci jsou v pracovněprávním poměru. Otázkou času ovšem je zřejmě, kdy i celní stráž přejde pod režim služebního poměru. Vyjmutí ozbrojené složky celní správy z působnosti zákona, který projednáváme, umožní nabývat a používat i střelné zbraně vojenského charakteru, např. samopaly atd.

Dalším faktem je, že pokud by byla celní stráž zahrnuta do režimu tohoto zákona, přineslo by jí to určité komplikace, musela by si opatřit jako právnická osoba zbrojní oprávnění a každý člen, zaměstnanec celní stráže by musel žádat o vydání individuálního zbrojního průkazu. To jsou fakta.

Abych k nim našel nějaký osobní vztah tak přestože fakta hovoří tak, jak jsem uvedl, posuzuji snahu celní správy o vynětí z režimu tohoto zákona svým malým tichým "ano". To je jedna oblast.

Druhá otázka, která vyvolává kontroverzi, je otázka spolehlivosti. Je třeba vědět, že spolehlivost je ve vládním návrhu definována v odst. 2 písm. c), to je kontroverzní ustanovení, které společná zpráva neobsahuje, nicméně v pozměňovacím návrhu se vrací zpátky, že spolehlivou osobou nemůže být zejména ten, kdo z jiných důvodů neskýtá záruku, že zbraně a střelivo lehkovážně nepoužije nebo nezneužije, že nepřevede vlastnictví ke zbrani na osobu, která není k držení zbraně oprávněná nebo nepředá zbraň takové osobě a kdo neskýtá záruku, že se zbraní a střelivem bude zacházet opatrně, bezpečně, je dobré zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.

Je to jedna z nejvíce kontroverzních otázek celého vládního zákona a já si myslím, že důvody, pro které je toto řešení některými poslanci razantně odmítáno, je spíš psychologické povahy než racionálního rázu. Navrhované řešení samozřejmě dráždí proto, že existuje domněnka, že úředník bude občanu vystavovat osvědčení o tom, zda je spolehlivý. Dovolím si oponovat tomuto názoru. Myslím si, že tomu tak není.

Návrh zákona totiž vychází z toho, že v demokratickém státě je každý občan samozřejmě a priori spolehlivý a nepotřebuje, aby měl tuto skutečnost potvrzenou státním orgánem. Státní orgán tedy neosvědčuje spolehlivost, nýbrž naopak, může dokázat jedině to, že existují prokazatelné důvody podléhající soudnímu přezkumu, pro něž občan spolehlivý není. Podle mého názoru je nezbytné, aby tento zákon obsahoval určitou pojistku, která státu umožní odepřít vydání zbrojního průkazu osobám, které sice splňují formální požadavky zákona jako je bezúhonnost, zdravotní nebo odborná způsobilost, ale na druhé straně bude z řady okolností zřejmé, že jde o krajně problémové nebo nebezpečné osoby vzhledem k tomuto zákonu. K příkladům nemusíme chodit daleko.

Chtěl bych říci, že řešení zahrnující i odstavec c) v tomto zákoně, je řešení, které zná celá řada evropských zemí. Naši partneři ve Francii, Nizozemí a SRN, i Rakouska nám naopak naléhavě doporučovali, abychom takovou pojistku do zákona prosadili obdobně jako je tomu v jejich zákonech. Je poctivé přiznat, že je problematické přezkoumávání soudů, které z občanského správního řádu sledují v přezkumu správního řízení pouze legalitu nikoliv věcný obsah. Nicméně si myslím, že i případné zneužití tohoto kontroverzního ustanovení je daní za to, že v jiných případech znemožní držet a nosit člověku, který by jí mohl třeba z nedbalosti přivodit nějaké neštěstí. Jde o to v tomto případě posoudit, zda-li daň není příliš vysoká. To nechť posoudí laskavě tato sněmovna. Já jako předkladatel podporuji vládní návrh, který definuje spolehlivost způsobem širším, tzn. včetně písm. c) odst. 2, § 45.

Třetí oblast, ke které bych se chtěl vyjádřit, vyplývá z pozměňovacího návrhu pana poslance Trojana, který požaduje, aby zbrojní průkazy skupiny F a G, to jsou zbraně získané na základě průkazů, slouží k ochraně osob a majetku, byly vydány jen fyzické osobě, která věrohodným způsobem doloží, že výrazně více než u ostatních občanů je ohroženo jejich zdraví, život nebo majetek a že toto ohrožení nelze snížit žádným jiným opatřením.

Dovolil bych si být proti tomuto pozměňovacímu návrhu ze zásadních důvodů. Už v zásadách zákona byl přijat princip neodůvodňování žádosti o vydání zbrojního průkazu jenom kvůli tomu, že by bylo založeno pouze na subjektivních názorech, protože to je stejně subjektivní pocit. Má-li být člověk ohrožen na majetku, je to subjektivní pocit, a je velmi těžké jej ověřit. To je jedna věc.

Druhá věc je daleko zásadnější. Když jsme tvořili tento zákon, snažili jsme se o jakousi rovnováhu mezi tím liberálním a antiliberálním postojem. Mám pocit, že pokud by byl přijat tento pozměňovací návrh, že by se miska vah zákona přiklonila na stranu antiliberální. Proto jsem zásadně proti tomuto pozměňovacímu návrhu. To je třetí důležitá oblast.

Nyní bych si dovolil v rychlosti reagovat na některé dotazy, které padly při rozpravě k tomuto zákonu. Především pan poslanec Valenta se ptal, jaké finanční zatížení má mít žadatel o zbrojní průkazy. Na to bych chtěl velmi rychle odpovědět, že pro jednu skupinu oprávnění se počítá se správním poplatkem 500 korun, vydání zbrojního průkazu 300 korun, náklady na zdravotní způsobilost stanoví Ministerstvo zdravotnictví, náklady na odbornou způsobilost, to je praktická část, při zkoušce je odhad 200 až 500 korun.

Otázka druhá pana Poslance Valenty je, proč musí mít zbraň něco tak zvláštního, nadbytečného, nepotřebného jako je přidělený certifikát a navrhuje vypustit § 9 a 10 a návazně další přečíslovat.

Chtěl bych na tuto otázku odpovědět, že vzhledem k tomu, že ve zbrojním průkazu nebudou zbraně zapisovány, budou technické údaje uvedeny a zapsány v průkazu zbraně, obdobně jako v technickém průkazu vozidla, tzn., že bude rozdíl mezi zbrojním průkazem, to je tzv. řidičský průkaz a průkaz zbraně, což je vlastně obdoba technického průkazu, pokud mám toto přirovnání připustit.

Třetí dotaz byl také od pana poslance Valenty, který chtěl v podstatě vědět, jaký je poměr páchání trestných činů z legálně či nelegálně držené zbraně. Mám tady kratičkou statistiku sledování za čtyři měsíce letošního roku. Od 1. 1. 1995 do 15. 4. 1995 bylo spácháno se zbraní 68 trestných činů, z toho 24 vražd, 18 pokusů o vraždu. Z tohoto případu bylo legálně drženou zbraní spácháno 15 trestných činů, ilegálně drženou zbraní 37, neobjasněno 16. To je zatím 22% trestných činů, které byly spáchány s legálně drženou zbraní.

Poslední dotaz byl dotaz pana poslance Loukoty, který chtěl sdělit, co si má představit pod pojmem "v odůvodněných případech" resp., kdy tyto případy mohou nastat. To je k § 24 odst. 2.

To je případ udělení výjimky na zakázané zbraně. Zde bych chtěl říci, že spolehlivá bezpečnostní služba k účinnému střežení třeba jaderné elektrárny potřebuje přiměřené účinné prostředky, kterými nejsou pistole či revolvery, protože v případě útoku může druhá strana použít brokovnice či samopaly a navíc se může chránit neprůstřelnými vestami. To znamená, že v takových a obdobných případech budou udělovány výjimky na určité zakázané zbraně, včetně zakázaného střeliva. Budou stanoveny počty výzbroje a vymezeny podmínky jejího používání.

Tak jsem odpověděl na dotazy, které jsem zaslechl v rozpravě. K těm zásadnějším věcem jsem se vyjádřil. Myslím, že bychom mohli přistoupit k hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Janu Rumlovi. Prosím, aby se svých povinností ujal zpravodaj Jiří Macháček.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji za slovo. Dámy a pánové. Pan ministr ve svém úvodním slově řekl většinu problematických míst tohoto zákona, včetně zdůvodnění asi toho nejproblematičtějšího paragrafu, tj. § 45, spolehlivost, i s tím zdůvodněním, jak sám přiznal, že otázka soudního dovolání není až tak jednoduchá a není momentálně v kontextu s evropským právem.

Proto si myslím, že bychom mohli přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, jak byly předloženy v pořadí za sebou. Chci jen upozornit, že vystoupilo celkem 12 poslanců, kteří podali 108 pozměňovacích návrhů (jaksi nejštědřejší byl pan poslanec Vrcha, který jich předložil celých 40).

Začali bychom hlasovat v pořadí jednotlivých podaných návrhů.

První podal svůj pozměňovací návrh pan poslanec Raška.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Souhlasím s tímto postupem. V tuto chvíli jsem vás, dámy a pánové, odhlásil, prosím o novou registraci. Pane zpravodaji, budete říkat svá stanoviska k návrhům, takže prosím.

Poslanec Jiří Macháček: Pokud dovolíte, mohli bychom zahájit sérii hlasování. Předpokládám, že je všichni máte před sebou. Nebudu je většinou číst.

První vystoupil v rozpravě pan poslanec Raška, který přednesl celkově 11 pozměňovacích návrhů. K jednotlivým návrhům se budu vyjadřovat.

K návrhu č. 1 pana poslance Rašky. To je ta oblast, o které se zmiňoval pan ministr, otázka celní stráže. Stanovisko pana ministra jste slyšeli. Je mírně pozitivní. Stanovisko zpravodajů je neutrální.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. V hlasování č. 218 o tom rozhodneme.

Táži se tedy, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem 66 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Rašky je pro používání brokovnic pro osobní ochranu. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj taktéž ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme o tom v hlasování č. 219.

Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem pro 8, 91 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další návrh pana kolegy Rašky máte pod bodem 3. Doplnit za slovo "střelami" slova "trhacími, expanzivními". Je to nadbytečné. Navrhovatel i společný zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 220.

Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro hlasovali 2 poslanci, 84 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Dalším pozměňovacím návrhem byl § 22 "s výjimkou nábojů s dráždivou složí". Navrhovatel nedoporučuje, mé stanovisko je neutrální.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 221.

Táži se, kdo je pro tento návrh pana poslance Rašky. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 14 pro, 73 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další pozměňovací návrh je pod bodem 5. Znamená spojení některých kategorií v rámci systemizace zbrojních průkazů. Navrhovatel nedoporučuje. Společný zpravodaj taktéž ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 222.

Táži se, kdo je pro tento návrh pana poslance Rašky. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 1 pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Dalším pozměňovacím návrhem je bod č. 6. O něm však nelze hlasovat, protože předcházející pozměňovací návrh jsme neschválili.

Pod bodem 7 máte pozměňovací návrh v § 45. Navrhovatel nedoporučuje. Společný zpravodaj též ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 223.

Táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování skončilo výsledkem 18 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další pozměňovací návrh pod bodem č. 8. Předkladatel doporučuje, společný zpravodaj též.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním č. 224, které jsem zahájil.

Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 101 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Totéž stanovisko, jak předkladatele, tak společného zpravodaje, tj. souhlasné, je k dalšímu bodu č. 9.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 225.

Ptám se, kdo je pro to, abychom přijali další pozměňovací návrh pana poslance Rašky. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 92 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další pozměňovací návrh se vztahuje k § 73. Navrhovatel nedoporučuje. Stanovisko společného zpravodaje je neutrální.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 226.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem 18 pro, 58 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Stejná stanoviska jsou vyslovena i k bodu 11, tj. k § 74.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 227.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti němu? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 17 pro, 67 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další v rozpravě vystoupil pan poslanec Josef Valenta, který předložil tři pozměňovací návrhy. O vypuštění § 8, 9 a 10 mluvil již pan ministr ve svém úvodním slově. Nedoporučuje, společný zpravodaj též ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 228.

Kdo je pro první návrh pana poslance Valenty? Děkuji. Kdo je proti němu? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek pro 3, proti 100. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Druhý pozměňovací návrh nelze odhlasovat, protože pan poslanec Valenta si asi nepřečetl společnou zprávu. Nelze vypustit vypuštěné.

Třetí pozměňovací návrh pana kolegy Valenty k § 47 - zde nebylo jasné, jak tento pozměňovací návrh je myšlen. Pokud je pan poslanec přítomen, mohl by to vysvětlit?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ptám se pana poslance Valenty, zda hodlá upřesnit svůj návrh. Pan poslanec Valenta zde není, takže nemůže upřesnit svůj pozměňovací návrh.

Poslanec Jiří Macháček: V tom případě si myslím, že se nedá o tomto návrhu hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, postoupíme dál.

Poslanec Jiří Macháček: Další v rozpravě vystoupil pan poslanec Jaroslav Novák, který předložil celkem 12 pozměňovacích návrhů. Myslím, že u prvních dvou můžeme hlasovat najednou, pokud pan kolega Novák souhlasí. Týkají se § 3 - vypustit písm. d) a j).

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nesouhlasí, takže budeme hlasovat po jednotlivých návrzích.

Poslanec Jiří Macháček: V tom případě budeme hlasovat po jednotlivých návrzích, jak bylo řečeno. Myslím, že pan kolega Novák nepochopil, že § 3 definuje terminologii a vypustit některé termíny ze zákona je nesmyslné. Proto stanovisko ke všem jeho pozměňovacím návrhům k § 3 a 4 ze strany jak předkladatele, tak i společného zpravodaje je negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasíte-li, budeme o nich dávat hlasovat postupně, ale už bez vyjádření společného zpravodaje. Dávám hlasovat o prvním návrhu poslance Jaroslava Nováka. Hlasování č. 229.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 3 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování č. 230 o druhém návrhu pana poslance Jaroslava Nováka.

Kdo podporuje tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 5 pro, 98 proti. Návrh nebyl přijat.

Hlasováním č. 231 rozhodneme o třetím návrhu pana poslance Jaroslava Nováka.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 3 pro, 95 proti. Návrh nebyl přijat.

Hlasováním č. 232 rozhodneme o čtvrtém návrhu pana poslance Jaroslava Nováka.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 4 pro, 91 proti. Návrh nebyl přijat.

Hlasováním č. 233 rozhodneme o pátém návrhu pana poslance Jaroslava Nováka.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 4 pro, 98 proti. Ani tento návrh poslance Jaroslava Nováka nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: K bodu 6 - k šestému návrhu pana kolegy Nováka - § 21. Je to z obdobné kategorie. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 234. Kdo podporuje návrh označený č. 6, který podal Jaroslav Novák? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 3 poslanci pro, 99 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Další pozměňovací návrh pana kolegy Nováka k § 21. Myslím, že nelze hlasovat, protože to už bylo řešeno na jiném místě u kolegy Rašky.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou námitky ze strany pana navrhovatele, takže hlasovat nebudeme.

Poslanec Jiří Macháček: Další návrh pana kolegy Nováka je k § 22. Navrhovatel nesouhlasí, společný zpravodaj též ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 235. Kdo je pro tento návrh pana poslance Nováka? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 3 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Jsme u návrhu č. 9. Názor navrhovatele je negativní, společného zpravodaje taktéž.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 236. Kdo je pro 9. návrh pana poslance Jaroslava Nováka? Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 3 pro, 86 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Desátý návrh kolegy Nováka je vztažen k více paragrafům. Jedná se o to, že není nutno střílet pouze na schválené střelnici. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj též ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním č. 237. Kdo je pro 10. návrh poslance Jaroslava Nováka? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 4 pro, 95 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Jedenáctý návrh pana kolegy Nováka je vztažen k § 38. Máte to před sebou, nebudu to číst. Stanovisko zpravodaje i předkladatele je negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 238. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 3 poslanci jsou pro, 91 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Dvanáctý návrh kolegy Nováka se vztahuje k povinnosti okresního ředitelství policie oznámit lékaři, že držitel zbrojního průkazu atd. - to je řešeno jinde. Navrhovatel nesouhlasí, moje stanovisko v tomto případě je neutrální.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 239. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 36 pro, 63 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Tím bychom přešli k pozměňovacím návrhům pana kolegy Loukoty. První jeho návrh je vztažen k § 6, jedná se o lhůtu, do kdy je nutno nahlásit... Zvýšilo se to z 5 na 7 dnů, je to i v dalším odstavci. U obou je stanovisko jak předkladatele, tak zpravodaje negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 241. Hlasujeme o prvním návrhu pana poslance Loukoty. Stanovisko jste slyšeli, táži se, kdo je pro první návrh poslance Loukoty? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

6 poslanců bylo pro, 86 proti. Návrh nebyl přijat.

Druhý návrh pana poslance Loukoty byl již okomentován, rozhodneme v hlasování č. 241. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 241 skončilo výsledkem 5 pro, 90 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Pozměňovací návrh č. 3 kolegy Loukoty je v § č. 14, navrhovatel ani společný zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 242. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

3 byli pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: Dalším návrhem kolegy Loukoty byl návrh č. 4 k § 17. Navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 243. Kdo je pro 4. návrh pana poslance Milana Loukoty? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Výsledek 4 pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Macháček: V dalším návrhu bych se rád zeptal navrhovatele, tj. pozměňovací návrh pana kolegy Loukoty, jak je to vlastně myšleno - vypustit písmeno f) protože v textu zákona se jedná o zbraně uvedené pod písmeny a) až f). Pokud vypustíme písmeno f), tak se jedná o zbraně uvedené pod písmeny a) až f). Pokud vypustíme písm. f), tak se jedná o zbraně uvedené pouze pod písmenem a).

Jestli tím myslel jenom f), tzn. a) až g), nebo jenom myslel písmeno a).

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan kolega Loukota upřesní.

Poslanec Milan Loukota: Je myšleno písmeno a) až g).

Místopředseda PSP Jan Kasal: Aby bylo rozuměno, budeme hlasovat o tom, zda v § 18 odst. 1 zůstanou písmena a) až g). To bylo smyslem návrhu pana poslance Loukoty.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP