Pátek 3. listopadu 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Je zde návrh na revokaci a já dám o něm hlasovat.

Je to 212. hlasování na této schůzi, kdo se přidáte k návrhu na revokaci při hlasování sněmovny o návrhu pana poslance Lobkovice, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

212. hlasování skončilo, ze 155 přítomných je 95 pro, 50 proti. Návrh na revokaci byl přijat. Já se nyní musím zeptat sněmovny, zda souhlasí, abychom připustili úvahu o revokaci.

Hlásí se pan poslanec Čemý.

Poslanec Jan Černý: pane předsedo, teď jsme zrevokovali své usnesení a je nyní třeba o pozměňovacím návrhu, jak byl přednesen kolegou Lobkovicem v rozpravě, hlasovat znovu.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Lobkovice, jak zazněl v rozpravě. Před tím vás však odhlašuji a žádám, abyste se nově zaregistrovali.

Podle registrace je nás zde 149. Táži se tedy kdo je pro původní znění návrhu pana poslance Lobkovice, ať to dá najevo ve 213. hlasování, které začíná. Kdo je proti tomuto návrhu?

213. hlasování skončilo, ze 152. přítomných 94 je pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

Je ještě nějaký návrh, který neprošel hlasováním? (Nikdo se nehlásil). Já nyní tlumočím požadavek pana předsedy Klubu Občanské demokratické aliance pana poslance Maška, abychom poskytli čas Klubu ODA na poradu. Můžeme ji samozřejmě spojit s přestávkou na oběd.

Poslanec Ivan Mašek: Žádám, pane předsedo, o přestávku 20 minut na kluby - tento návrh podporuje také předseda Klubu KDS.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Macháček se hlásá.

Poslanec Jiří Macháček: V rámci racionality jednání bych navrhoval - vzhledem k tomu, že je nyní 12 hodin - projednat ještě hlasováním návrh o střelných zbraních a střelivu, což můžeme zvládnout za necelou hodinu a potom spojit porady klubů s přestávkou na oběd. Dávám to jako procedurální návrh po poradě s panem ministrem.

Předseda PSP Milan Uhde: Dámy a pánové, byl dán procedurální návrh, o kterém musím dát hlasovat, i když můj názor na to je jiný.

Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Paní poslankyně a páni poslanci, hlasujeme o procedurálním návrhu pana poslance Macháčka, abychom nyní projednali hlasováním pozměňovací návrhy k zákonu o střelných zbraních a střelivu a teprve potom udělali přestávku na kluby a oběd.

Je to 214. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

214. hlasování končí, ze 135 přítomných hlasovalo 48 pro, 73 proti.

20 minut tedy na kluby, poté pauza na oběd, pokračujeme ve 13.30 hodin.

(Schůze přerušena ve 12.06 hodin)

(Schůze opět zahájena ve 13.35 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, doba určená pro zasedání klubů a pro polední posílení vypršela, takže vás všechny zvu do sněmovní síně, abychom mohli pokročit při projednávání rozjednaných i dalších bodů.

Všechny jsem vás odhlásil a prosím o novou registraci.

Projednávání tzv. lesního zákona jsme přerušili ve fázi, kdy odezněly závěrečné řeči pana navrhovatele a nyní můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Vidím ovšem, že se hlásí několik předsedů klubů. Jako prvního jsem viděl předsedu klubu ODA Ivana Maška, dále předsedu klubu České strany sociálně demokratické pana Grosse, pana místopředsedu klubu KSČM pana poslance Štraita.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, váženy pane místopředsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vyjádřil postoj klubu ODA k tomuto návrhu zákona.

Náš poslanecky klub má za to, že tento návrh zákona vychází z chybných ideových předpokladů. Především se domníváme, že nelze z rovnosti vlastnických forem zaručené ústavní listinou vyvozovat, že stát stejnou míru veřejnoprávní regulace, kterou chce uložit podnikům, které vlastní, tedy státnímu vlastnictví, má jen tak beze všeho uložit také vlastníkům soukromým. Domníváme se, že tento přístup ve svém důsledku naopak vede k rozporu s ústavní listinou, protože de facto zvýhodňuje vlastnictví státní proti vlastnictví soukromému.

Protože se domníváme, že tento zákon ve svém důsledku povede k poškození malých vlastníků a restituentů, proto náš klub v absolutní většině nepodpoří tento návrh zákona.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Maškovi, prosím, aby se slova ujal Stanislav Gross, připraví se pan poslanec Štrait. Dále vidím ruku pana poslance Bendy.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, dovolte i mne, abych vyjádřil stanovisko klubu poslanců České strany sociálně demokratické.

Přistupovali jsme k tomuto zákonu velmi zodpovědně, neb vnímáme, že vlastnické vztahy a vůbec situace v českých lesích dnes je jiná, než v době, kdy platily zákony, které dnes tuto oblast upravují. předložili jsme řadu pozměňovacích návrhů, jednali jsme s Ministerstvem zemědělství o této problematice a snažili jsme se tuto předlohu - do určité míry - upravit podle našich představ. Přestože ve velké většině nebylo našim návrhům vyhověno, to podstatné, co ze zákona vyplývá, se nám zdá býti přijatelné.

Přistupujeme v této fázi k hlasování s předsevzetím, že je lepší něco než nic a klub České strany sociálně demokratické tento návrh zákona ve znění společné zprávy a s přijatými pozměňovacími návrhy podpoří.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grossovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Štrait, připraví se pan poslanec Benda.

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych z pověření klubu v zastoupení našeho předsedy Exnera, který je v současné době ve střední Asii na volbách, řekl toto stanovisko našeho klubu:

Klub KSČM je si vědom důležitosti právní úpravy hospodaření v lesích. Lesy vnímáme a budeme vnímat jako součást národního bohatství. Vládní předloha tohoto zákona byla výrazem určitého kompromisu. Klub KSČM přesto, že vládní návrh byl zhoršen nějakými přijatými pozměňovacími návrhy, zákon podpoří.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Marek Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, poslanecký klub KDS od samého počátku kritizoval návrh nového lesního zákona jako neliberální, dingistický a silně byrokratický. Veškerá snaha našich poslanců během jeho projednávání směřovala k posílení pravomocí vlastníka a zvýšení jeho odpovědnosti za své vlastnictví.

Stejně jako u každého jiného vlastnictví podpoříme plnou odpovědnost vlastníka za hospodaření se svým majetkem při respektování platných zákonů a omezení. V lesním zákoně jsme se pokoušeli omezit právo státní správy přikazovat vlastníkům, jak mají se svým majetkem nakládat.

Na závěr projednávání zákona musíme konstatovat, že tato naše snaha nebyla plně úspěšná. Některé návrhy předkládané našimi poslanci ve výborech i ve sněmovně nebyly ke škodě lesního zákona i lesů v České republice akceptovány. Přes tyto výhrady se domníváme, že návrh lesního zákona byl ve výborech i dnešním dopoledním hlasováním oproti původní předloze výrazně vylepšen a posunut směrem k odpovědnosti vlastníků. Dokázali bychom si představit lepší lesní zákon, ale politická vůle pro jeho přijetí zřejmě není. Proto s ohledem na pozitivní změny, které se podařilo prosadit, návrh lesního zákona podpoříme.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Sděluji, že pan místopředseda vlády Jan Kalvoda má náhradní kartu č. 26. Nyní má slovo pan poslanec Sýkora, vidím zdviženou ruku pana poslance Černého.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážení kolegové, kolegyně, dovolte mi jménem Českomoravské unie středu, poslaneckého klubu, ujistil pana místopředsedu vlády, že - tak jak jsme probírali podrobně tento zákon v zemědělském výboru, kde máme zastoupení 4 poslanců - i ostatní poslanci, kteří se zúčastnili v našem klubu také důkladného projednávání, ve většině tento zákon podpoří.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sýkorovi a nyní za klub ODS pan poslanec Jan Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že před závěrečným hlasováním je potřeba říci jedno. Tento zákon, který teď budeme schvalovat, je vnitřně rozporný a pravděpodobně ani jedna ze skupin nebude nikdy plně spokojena s jeho zněním.

Poslanci ODS se v celé době projednávání snažili zvýraznit roli vlastníka při správě vlastního majetku a za svoji ideu měli, aby zákon, který bude přijat, pomohl především lesům, které jsou nedílnou součástí životního prostředí v České republice. Dokázali bychom si představit též o něco lepší zákon, zákon, který by lépe odrážel filozofii ODS, nicméně si myslíme, že je to v současné době maximálně možný dosažený kompromis a že tento zákon přispěje k dobrému hospodaření a zacházení s lesy v České republice.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji zástupci klubu ODS poslanci Janu Černému a znovu pan poslanec Gross, nyní s faktickou poznámkou.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, nezlobte se, nemohu si to odpustit. Chci jen zdůraznit, že to byl kousek tolerance sněmovny, kdy vystoupí se stanoviskem klubu, byť je to klub ODS, nefunkcionář tohoto klubu a my z těchto lavic neprotestujeme, jako se tomu stalo včera.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme za toto připomenutí. Nyní prosím o závěrečné slovo společného zpravodaje poslance Ivana Bečváře.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedající, pane ministře, vážení kolegové, předloha zákona sama o sobě byla velice problematická, protože problematická byla i sama tématika. Velmi problematické bylo i samotné projednávání, o čemž nikdo z přítomných před jeho zahájením nepochyboval.

Jsem přesvědčen, že ten nesoulad vyvolala představa státu reprezentovaného ministerstvy životního prostředí a zemědělství a nastupujících vlastníků. Tento nesoulad vytvořilo současně i minulých 40 let, kdy jediným a určujícím a samozřejmě tím pádem i nejmoudřejším byl stát. Kontinuita soukromého vlastnictví byla přerušena a dnes část nově nastupující generace vlastníků neví, co si počít s novým údělem, podtrhuji údělem, vlastnit les. Mezi tím Evropa ušla zhruba 40 let v právní kontinuitě, změnily se k horšímu klimatické podmínky.

Vše, co jsem řekl i to, co jsem neřekl znamená těch úvodních více než 300 pozměňovacích návrhů k vládní předloze a konečných 115 obsažených ve společné zprávě, a to vše k 58 paragrafům vládní předlohy. Ale také to znamená stovky a tisíce dopisů za celé období práce na tomto zákoně. Současně to vypovídá i o neobvyklém zájmu nastupujících vlastníků a o křehkosti postulátů, ze kterých vychází současné řízení lesů. Nakonec se narodil vyhovující kompromis, který bude bezesporu kritizován jak zleva, tak zprava a kterému přeji hodně štěstí do života.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bečvářovi. Nyní, dámy a pánové, nic nebrání tomu, abychom hlasovali o celém vládním návrhu zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Hlásí se pan poslanec Výborný s tím, že mi ukazuje kartičku. Rád mu vyhovím, ale chci všem sdělit, že jsem před chvílí provedl totéž a předpokládám, že v tuto chvíli nikdo neopustil sněmovní síň. Nakonec vyhodnocení si můžete učinit sami při porovnání výsledků při počtu přihlášených.

Takže nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 1591, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1806 a schválených pozměňovacích návrhů. Zahájil jsem hlasování č. 216.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem 130 pro, 17 proti. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji, jehož činnost ovšem v tuto chvíli ještě nekončí. O slovo se přihlásil pan ministr Lux a všichni si pamatujeme, že par poslanec Tlustý navrhl doplňující usnesení.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vám poděkovat, protože mám zato, že jsme společně připravili dobrý zákon, zákon, který je ve prospěch lesa a protože les zaujímá třetinu území této země, tak je nepochybně ve prospěch této země.

Zároveň si dovoluji vyjádřit lítost nad tím, že poslanecký klub Občanské demokratické aliance, jejíž ministři ve vládě tento zákon podpořili a jejíž představitelé podepsali společnou zprávu, pro mě z nepochopitelných důvodů nezvedli ruku pro tento zákon. Přesto děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi zemědělství. Nyní je třeba vyhovět žádosti pana poslance Tlustého a hlasovat o doprovodném usnesení, které všichni máte před sebou, neboť je součástí písemného materiálu. Nicméně v souladu se zvyklostmi panujícími v této sněmovně dávám v tuto chvíli slovo panu poslanci Tlustému.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, budu velmi stručný, aby naše lesní anabáze urychleně skončila. Text máte na str. 17 předložených pozměňovacích návrhů pod číslem 2. Vzhledem k tomu, že je to text doprovodného usnesení, je nezbytné nejdříve hlasovat o zařazení tohoto bodu na jednání a poté o vlastním textu. Odůvodnění jsem přednesl již v rozpravě. Cílem tohoto návrhu je vyřešit rozpor, který po přijetí zákona o lesích vznikl, neboť ministerstvo zemědělství ČR bude orgánem státní správy v lesním hospodářství a zároveň disponuje kompetencemi vůči největšímu vlastníku v České republice, tzn. vůči Lesům České republiky.

Nejsem si jist, zda mám text znovu číst.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, že to není třeba, protože text usnesení zazněl a navíc ho mají všichni před sebou. Hlásí se pan ministr zemědělství Josef Lux. Uděluji mu slovo.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, já rozumím cíli, který je sledován tímto pozměňovacím návrhem a také jsem v zemědělském výboru vyslovil svoji připravenost. Jedinou vazbu, která existuje mezi ministerstvem zemědělství a Lesy České republiky jako státním podnikem, který hospodaří podle zákona o státním podniku (tato vazba je dána jmenováním ředitele) řešit tím, že ředitele by jmenovala vláda.

Doporučení v doprovodném usnesení, jak je navrhováno, by znamenalo, že veškeré kompetence by bylo nutné na základě tohoto doporučení převést na vládu. Ministerstvo zemědělství je zakladatelem, plní zakladatelskou funkci tomuto státnímu podniku. Považoval bych za velmi neobvyklé, aby vláda se stala zakladatelem nějakého podniku, protože je spíše obvyklé, že jsou zakladatelská ministerstva zakladateli jednotlivých podniků.

Proto bych dal ke zvážení, aby tento návrh nebyl projednáván. Dovolím si dát své slovo této sněmovně, že tu jedinou vazbu, která existuje, tzn. jmenování ředitele Lesů ČR převedu na vládu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Hlásí se pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že váha usnesení Poslanecké sněmovny toho typu, který jsem navrhl, tzn. usnesení charakteru proklamativního, je zcela identická s váhou slova místopředsedy vlády, já tento bod nenavrhuji zařazovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili jej stahujete z programu. Děkuji oběma pánům za vstřícnost. Tím končí úkol společného zpravodaje i ministra zemědělství Josefa Luxe. Tento bod programu jsme ukončili.

Přistupujeme k dalšímu bodu programu, jehož projednávání jsme přerušili. Je jím

X.

Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu

Ve čtvrtek jsme vyslechli odůvodnění ministra vnitra pana Jana Rumla a zprávu společného zpravodaje poslance Jiřího Macháčka. Poté jsme vedli rozpravu, která byla posléze ukončena. Pozměňovací návrhy, které v rozpravě zazněly máte všichni před sebou. Já jsem se je pokusil letmo spočítat, zdá se, že jich je zhruba 108, takže máme podle mého názoru před sebou poměrně náročný úkol.

Myslím, že v tuto chvíli požádám pana ministra vnitra Jana Rumla, zdali chce vystoupit se závěrečným slovem. Předtím se však hlásí pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, já se omlouvám panu ministrovi vnitra i vám všem, že předbíhám, ale domnívám se, že dosavadní pořad této schůze je takový, že se mi jeví téměř nemožné projednat všechny body pořadu schůze během dnešního dne. Navrhuji proto, aby dosavadní 35. bod, již byly vypuštěny. tj. první čtení tisku 1920, byl naším hlasováním z pořadu schůze vypuštěn, stejně jako jiné návrhy zákonů pro první čtení. Činím tento návrh právě teď, abychom měli v této věci jasno již předem před složitým zákonem, který bude předmětem mnohých hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Výborný navrhl to, co navrhl. Rozhodnout musíme hlasováním. Zdá se, že složení sněmovny se od posledního hlasování poněkud změnilo, takže jsem vás odhlásil a žádám o novou prezentaci.

XXIII.

Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - prvé čtení

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Oldřich Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, po dohodě s panem ministrem Rumlem bych si dovolil navrhnout též stažení prvního čtení novely zákona o služebním poměru policistů ČR, bod 27 schváleného pořadu schůze.

XXIV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal: Slyšeli jsme dva návrhy. Ptám se sněmovny, zdali jsou námitky, abychom o obou hlasovali dohromady. Námitky nejsou.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 217 a ptám se, kdo pro přednesené návrhy hlasuje. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem 100 pro, 3 proti. Konstatuji, že oba návrhy byly přijaty.

Nyní můžeme přistoupit k tomu, co jsem avizoval před chvíli, tedy k závěrečnému slovu ministra vnitra pana Jana Rumla.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP