Pátek 3. listopadu 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Třetí pozměňovací návrh pana poslance Černého.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Jde o 183. hlasování. Došlo k nějakému výpadku, budeme hlasování opakovat. Zároveň vás všechny odhlásím a poprosím o novou registraci. Opakuji, že jde o třetí pozměňovací návrh pana poslance Jana Černého. Je provázen záporným stanoviskem předkladatele i společného zpravodaje. Je tomu tak, ano?

Poslanec Ivan Bečvář: Ano.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme o něm hlasovat v opakovaném hlasování. Toto hlasování má číslo 184.

Kdo podporujete návrh pana poslance Černého, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 184. hlasování skončilo.

Ze 149 přítomných bylo 33 pro, 89 proti. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Bod čtyři v § 36 navrhovaného zákona nahradit tímto zněním.

Jsou tady dvě alternativy. Předně bych upozornil na technickou chybu, která zde byla. Vypadlo u názvu "lesní evidence" - "lesní hospodářská evidence". Bylo by třeba doplnit toto do všech ostatních odstavců. Kolega Černý.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Černý upřesní.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, v nově otevřené rozpravě jsem upřesnil text druhé alternativy, takže slova "o provedených opatřeních v ochraně" byla nahrazena slovy "o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech". Tak to bylo upřesněno v kratičké rozpravě na začátku jednání.

Poslanec Ivan Bečvář: V současné době se bude hlasovat o alternativě jedna, která je uvedena. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 185. hlasování na této schůzi. Předmětem je první alternativa čtvrtého návrhu pan poslance Jana Černého.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 185. hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných bylo 10 pro, 109 proti. Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Přichází tím pádem druhá alternativa, kde je doplněno "obnově lesa". Pan ministr ano, zpravodaj ano.

Předseda PSP Milan Uhde: 186. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete druhou alternativu čtvrtého návrhu pana poslance Jana Černého, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 186. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných bylo 97 pro, 33 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 5 § 42 odst. 5. Pan ministr nedoporučuje, společný zpravodaj nedoporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Pátý návrh pana poslance Jana Černého proběhne 187. hlasováním.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 187. hlasování skončilo.

Ze 152 přítomných bylo pro 79, 56 proti. Návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: O následujícím pozměňovacím návrhu pod bodem šest se nedá hlasovat, protože byl už odhlasován u návrhu pana poslance Lobkowicze. Na řadu přichází další skupinu návrhů, kterou předložil poslanec Benda v počtu pěti. Za prvé ve společné zprávě k připomínce § 1 vypustit atd. Stanovisko pana ministra souhlasné, společného zpravodaje souhlasné.

Předseda PSP Milan Uhde: 188. hlasování na této schůzi. První pozměňovací návrh poslance Marka Bendy.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 188. hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných bylo odevzdáno 75 hlasů pro, 56 hlasů proti. Těsnou většinou jednoho hlasu nebyl tento návrh přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: pod bodem 2 v § 7 odst. 3. Pan ministr nesouhlasí, společný zpravodaj nesouhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 189. hlasování. Druhý pozměňovací návrh pana poslance Marka Bendy.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných 17 pro, 114 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Alternativa, doplnit na konec odst. 3 "se souhlasem vlastníka lesa". Ministr záporné stanovisko, zpravodaj - nevyjadřuji se.

Předseda PSP Milan Uhde: 190. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento alternativní návrh poslance Bendy, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných 60 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 3, v § 21 odst. 1. Stanovisko ministra záporné, společného zpravodaje záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: Další návrh pana poslance Bendy. 191. hlasování.

Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných 5 pro, 118 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 4 § 27 odst. 2. Stanovisko pana ministra záporné, společného zpravodaje záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: 192. hlasování.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných 20 pro, 112 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Alternativa v odst. 2, na konci, váže se to k § 27 odst. 2. Pan ministr záporné stanovisko, společný zpravodaj záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: Další pozměňovací návrh poslance Bendy. 193. hlasování.

Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných 43 pro, 101 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 5, ze společné zprávy vypustit navrhované ustanovení § 38, 39. pan ministr záporné stanovisko. Měl bych říci, že většina výborů se přiklání k zavedení lesní stráže. Já se nevyjadřuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Poslední návrh pana poslance Bendy je předmětem 194. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 152 přítomných 22 pro, 101 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Tím byl uzavřen blok pozměňovacích návrhů poslance Marka Bendy.

Přichází pan poslanec František Kačenka s jedním pozměňovacím návrhem. Pod bodem 1, § 24 odst. 2. Pan ministr záporné stanovisko, společný zpravodaj záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: Návrh pana poslance Františka Kačenky. 195. hlasování na této schůzi.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 152 přítomných 48 pro, 78 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňovací návrh je od pana poslance Peška, který pod bodem 1 v § 7 odst. 2 navrhuje vypustit písmo e), f) a g). Žádá o hlasování po jednotlivých písmenech. Čili v § 7 odst. 2 písm. e). Stanovisko pana ministra záporné, společného zpravodaje záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: 196. hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 153 přítomných 26 pro, 105 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Znovu zopakuji. V § 7 odst. 2 písm. f). Stanovisko pana ministra záporné, moje stanovisko záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: 197. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Peška, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 153 přítomných 43 pro, 88 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Do třetice opakuji. V § 7 odst. 2 písm. g). Pan ministr záporné stanovisko, já mám stanovisko kladné.

Předseda PSP Milan Uhde: 198. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh pana poslance Peška, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných 71 pro, 62 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další dva pozměňovací návrhy jsou od pana poslance Tlustého. Pod bodem 1 do § 9 navrhovaného zákona vložit nový odst. 3. Ministr nemá stanovisko. Já jsem pro.

Předseda PSP Milan Uhde: 199. hlasování na této schůzi. Kdo

tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

199. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 87 pro, 25 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: V textu pod bodem 2 je doprovodné usnesení, o kterém není možno v současné době hlasovat. Požádám o hlasování o tomto textu po skončení v závěrečném hlasování.

Dalším poslancem, který předložil 3 pozměňovací návrhy, byl poslanec Kozák. Pod bodem 1 ve společné připomínce k § 8, odst. 4. Stanovisko pana ministra je záporné, společného zpravodaje záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: 200. hlasování rozhodne o návrhu pana poslance Stanislava Kozáka. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 200. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 34 pro, 75 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 2 - v § 55 navrhovaného zákona vložit nový odst. 12. Před hlasováním bych ještě upřesnil - ve druhé řádce před slova "31. prosince" vložit slovo "nejpozději". Stanovisko pana ministra je kladné, společného zpravodaje záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: 201. hlasování na této schůzi. Předmětem je druhý pozměňovací návrh poslance Kozáka. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 201. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 83 pro, 49 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 3 - v § 52 navrhovaného zákona vložit nový odst. 13. Stanovisko pana ministra záporné, společného zpravodaje záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: 202. hlasování na této schůzi. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 202. hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 49 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Tím končí blok tří pozměňovacích návrhů pana kolegy Kozáka. Přicházejí návrhy Ivana Bečváře. Těch bylo celkem osm.

Pod bodem 1 - za § 45 navrhovaného zákona vložit nový § 46. Stanovisko pana ministra je souhlasné.

Předseda PSP Milan Uhde: 203. hlasování na této schůzi. První pozměňovací návrh pana poslance Bečváře.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 203. hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 103 pro, 16 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: pod bodem 2 - v dosavadním § 44, odst. 1. Stanovisko pana ministra souhlasné.

Předseda PSP Milan Uhde: 204. hlasování na této schůzi. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

204. hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 112 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 3 - v dosavadním § 44, odst. 2, písm. b) a c) přesunout do § 44 atd. Ostatní přeznačit. Stanovisko pana ministra je souhlasné.

Předseda PSP Milan Uhde: 205. hlasování na této schůzi. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 205. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 96 pro, 24 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 4 - v dosavadním § 45, odst. 2. Stanovisko pana ministra je souhlasné.

Předseda PSP Milan Uhde: 206. hlasování na této schůzi. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 206. hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 118 pro, 14 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Nyní jsem byl upozorněn panem kolegou Brodským, že u bodu č. 2, který začíná "v dosavadním § 44, odst. 2", nebylo hlasováno o písmenu - "za dosavadní písmeno s) po přeznačení vložit písmeno u), které zní - u nezbytných opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí". Je možno to pochopit tak i tak. Vzhledem k tomu, že tam nebyla žádná číslovka, necháme to, jak je to odhlasováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Ani nám nic jiného nezbývá. Přistupme k pátému bodu.

Poslanec Ivan Bečvář: Bod č. 5 - v dosavadním § 45, odst. 3, písm. i) vypustit. Souhlasné stanovisko pana ministra, společného zpravodaje rovněž.

Předseda PSP Milan Uhde: 207. hlasování na této schůzi. Ano, uvědomil jsem si, ale spustil jsem hlasovací zařízení. Toto hlasování nebude platné, pan poslanec Špaček má technickou poznámku. Musím vyhovět přání sněmovny, abyste svou poznámku pronesl veřejně.

Poslanec Radim Špaček: Prosil jsem pana zpravodaje, aby vyjasnil, jak vlastně dopadají pozměňovací návrhy, protože podle mých poznámek vypadlo zmocnění pro povolování lesních plánů nad 20 000 ha, takže tento návrh, který tam vlastně dává do působnosti úřadů povolování těchto větších rozloh, je podle mne už asi irelevantní. Bylo by dobře v této chvíli si ujasnit, zda tomu tak skutečně je, abychom pak neodhlasovali něco, co půjde proti sobě.

Předseda PSP Milan Uhde: Jak dopadá poznámka pana poslance Špačka? Je relevantní nebo ne?

Poslanec Ivan Bečvář: Nikoliv, vrací se to k původnímu znění, dále to není třeba komentovat. Pod bodem 5 v § 45 odst. 3 ostatní písmena přeznačit. Stanovisko pana ministra souhlasné, společný zpravodaj také souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 208. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 208. hlasování skončilo.

Ze 154 poslanců 109 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: O dalším pozměňovacím návrhu není možno hlasovat, protože byl už přijat pozměňující návrh pana kolegy Palase, čili přicházíme pod bod 7 ve společné zprávě k připomínce § 38, odst. 4. Pan ministr podporuje, společný zpravodaj souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Sedmý návrh pana poslance Bečváře - 209. hlasování.

Kdo podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 209. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 125 pro, 12 proti. I tento návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 8 v § 57 navrhovaného zákona bodu 2 vypustit slova. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 210. hlasování na této schůzi.

Poslední návrh pana poslance Bečváře. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 210. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 12 pro, 113 proti. Tento návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, máme tu ještě nové návrhy, které vzešly z dodatečně otevřené debaty. Prosím, abyste je předložil.

Poslanec Ivan Bečvář: V současné době pod bodem 9 je třeba hlasovat o návrhu pana ministra Rumla, tak jak byl podán, t.j. vypustit ze společné zprávy odst. 3, doplnění § 47. Stanoviska jsou souhlasná.

Předseda PSP Milan Uhde: 211. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 211. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 134 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, také se domnívám, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, nicméně poprosil bych sněmovnu, aby zvážila možnost revokace o svém usnesení k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Lobkowicze, protože mi to hlasování připadalo zmatečné, byly tu námitky.

Dámy a pánové, mohu přednést svůj návrh, hlasováním ho můžete odmítnou, ale myslím si, že je slušné nechat ten návrh předložit.

Vysvětlím, proč se k němu vracím. Je to otázka, že momentálně v tom zákoně jsou dva režimy pokut. Jeden režim je pro podnikatele, který když způsobí v lese stejnou škodu jako vlastník, platí 10násobně nižší pokutu, než vlastník. Připadá mi to nelogické. Nechci se k tomu vracet. Chtěl jsem poprosit sněmovnu o to, jestli by nezvážila možnost revokace svého usnesení k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Lobkowicze, který, mezi jiným, jsem podával i jako pozměňovací návrh já, je tam v celém textu, aby nemohla být žádná záměna. Není v tom vůbec nic politického, je to prostě jen uvedení do souladu.

Pane předsedo, žádám o hlasování o návrhu na revokaci usnesení k hlasování pana kolegy Lobkowicze, protože o mém návrhu hlasováno nebylo a nemohu tudíž dávat hlasovat o sobě.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozprava je uzavřena, připustím jen technické poznámky. Pan poslanec Lobkowicz se hlásil, ale rezignuje na přihlášku, hlásí se pan poslance Čechák.

Poslanec Vojtěch Čechák: Jen čistě technický návrh na revokaci. Měl by být podán těsně po hlasování, což se nestalo. Vysvětlení, které tu bylo, má v podstatě formu diskuse, která otevřena rovněž nebyla.

Předseda PSP Milan Uhde: Přimlouval bych se za to, abychom zvážili, že návrh na revokaci přišel ve chvíli, kdy poslanec zjistil tuto kontraverzi.

Samozřejmě pan poslanec Čechák i ostatní mohou vyjádřit své mínění hlasováním. Nechci nutit sněmovnu do něčeho, do čeho nemá chuť.

Byl podán procedurální návrh a já o něm dám hlasovat.

Kdo je pro to, aby sněmovna revokovala své usnesení stran návrhu pana poslance Lobkowicze, o němž se zmínil pan poslanec Černý. Víme, o který návrh z těch čtyř nebo pěti jde? Pane poslanče Černý, opakujte sněmovně, o který z návrhů poslance Lobkowicze jde.

Poslanec Jan Černý: Jde o návrh pátý, jako alternativa druhá. Přečtu ho, aby bylo všem jasno.

V § 49 navrhovaného zákona odst. 1 a 2 nahradit tímto textem:

Odst. 1: Orgán Státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 milionu korun vlastníku lesa, který úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí bez rozhodnutí orgánů Státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení, pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkce lesa, neoprávněně užívá pozemky lesa určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkce lesa.

Odst. 2 byl zněl: Orgán Státní správy lesů uloží pokutu do výše 100 tisíc korun vlastníku, který:

a) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané

b) neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé

c) svévolně překročí schválenou výši těžby

d) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu Státní správy lesů vydaných podle tohoto zákona.

Pokud chce sněmovna vědět tento text, je to šestý pozměňovací návrh, který jsem podával. Je tam přesně napsán text, jak ho předkládal pan kolega Lobkowicz.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Po dlouhé citaci, pane předsedo, panem poslancem Černým se přesto domnívám, že o tomto hlasovat nejde. Řeknu proč. Protože se může hlasovat jen o návrzích přednesených v rozpravě. Rozprava je dávno uzavřena, proto není možno hlasovat o něčem, co v rozpravě předneseno nebylo.

Poslanec Jan Černý: Skutečně jsem požádal o revokaci, nezpochybnil jsem hlasování, nežádám o nové hlasování, žádám o revokaci hlasování na návrh pana poslance Lobkowicze a ten návrh jsem upřesňoval. Takto ten návrh v rozpravě byl předložen.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP