Čtvrtek 2. listopadu 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vrcha, připraví se pan poslanec Doubrava.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu uvedeného ve sněmovním tisku 1565, nikoliv tedy ke společné zprávě.

Hlava l, úvodní ustanovení - § 3 doplnit bodem pod písm. s) "Zbraně tzv. tiché, jako jsou meče, šavle, dýky, nože a pod."

Hlava II, § 6 - registrace zbraní v odst. 2 "zaregistrování zbraní do 5 dnů" změnit na "zaregistrování zbraně do 15 dnů", v závěru tohoto odstavce změnit slovo "pětidenní" na "patnáctidenní lhůty k registraci".

§ 11 odst. 1 slovo "pěti" nahradit "patnácti dnů" atd.

Odst. 2 slovo "pěti" nahradit "patnácti dnů od převodu" atd.

§ 14 evidence zbraní - slovo "pěti" nahradit "patnácti let". Na konci tohoto § doplnit: "Při likvidaci podnikatelské činnosti přebírá odpovědnost živnostenský úřad obce nebo města, který vydal podnikatelské oprávnění, případně ministerstvo."

Hlava III - zbraně nepodléhající k registraci, § 18 odst. 1 číslovku "18" nahradit "24 let" a doplnit "věku v roce, ve kterém je dosaženo této věkové hranice".

§ 20 odst. 1 ve větě "Pod přímým dohledem osoby starší 18 let" nahradit číslovku 18 číslovkou 24, rozumí se tím věku roku dosažení této hranice.

Hlava IV, zakázané zbraně a střelivo - § 21 vypustit v odst. 1 bod a) "zbraně, které neumožňují více výstřelů", v témže odst. bod c), d), e) vypustit.

Hlava V, § 26 doplnit bodem 8 - "Okresní ředitelství Policie může udělit výjimku, že znehodnocení zbraně nebude provedeno za předpokladu záruky, že této zbraně nebude používáno."

Hlava IV, § 30 - Zbrojní průkaz skupiny A - vypustit "střeliva nejvíce 3 ks téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení". To se mně jeví jako nesmysl, že by někdo mohl mít tam tři náboje.

§ 31, odst. 2 - vypustit část věty "a více než 400 zápalek, zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce".

Za § 37 - § 38 změnit a dále přečíslovat.

Zbrojní průkaz skupiny písm. CH. "Držitel zbrojního průkazu skupiny CH - je oprávněn nabývat do vlastnictví a přechovávat zbraně a střelivo do těchto zbraní každý občan České republiky, který dovrší v roce 24 roků svého věku za předpokladu, že nebyl nikdy trestán pro vraždu, násilnou trestnou činnost či jinou brutalitu."

V § 40 odst. 1 - bod c) vypustit, bod d) vypustit a bod d) také vypustit.

V § 41 - Věk, odst. 1 číslovku 21 nahradit číslovkou 24 roků věku, ve kterém je dosaženo této hranice. V odst. 2 na konci doplnit "k vydání zbrojního průkazu je též zapotřebí souhlas rodičů, pěstounů nezletilého". Totéž platí i v odst. 3. V odst. 3 číslovku 16 nahradit číslovkou 15 let věku roku, ve kterém je této hranice dosaženo.

V případě, že nebude vypuštěn v § 40 odst. 1 bod e), navrhuji v § 42 odst. 1 vypustit psychologického vyšetření, popř. dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se po účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován v léčebné péči. Poznámka: občan si může demokraticky zvolit lékaře, kterého sám uzná za vhodné. Rovněž tak občan nemusí byt nikde evidován v léčebné péči. Lékař sám posuzuje zdravotní stav žadatele a je na jeho zvážení, zda bude provádět další vyšetření či nikoliv. Tato část je diskriminující pro lékaře, který svým podpisem potvrzuje zdravotní stav.

§ 43 - odborná způsobilost - celé vypustit a nahradit "O odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz rozhodne Okresní policejní ředitelství na základě svých poznatků a uvážení. Poznámka: Jen to to dobře ví a zná o žadateli jeho odbornou způsobilost místa."

V případě, že nebude schválen předchozí návrh, navrhuji § 43 odst. 2 bod c) vypustit.

§ 45 - spolehlivost - odstavec 2 bod b) číslovka 4 vypustit.

§ 46 odst. 2 bod f) slovo "pěti" nahradit "patnácti".. Bod h) vypustit, Bod j) - slovo "pěti" nahradit "do patnácti".

§ 47 - doba platnosti a podmínky prodloužení platnosti zbrojního průkazu v odst. 1 slova "je pět let" nahradit slovy "je patnáct let".

§ 47 odst. 2 bod a) vypustit, bod b) - vypustit poslední část věty, že nepodal prohlášení o odepření výkonu základní vojenské služby (náhradní) a vojenských cvičení podle zvláštních předpisů. Číslovka 10.

Hlava VII. - zbrojní oprávnění. § 53 - důvody pro vydání zbrojního oprávnění. Odstavec 1 bod b) vypustit.

§ 54 odst. 1 bod a) vypustit, bod d) vypustit, bod i) také vypustit. V bodu j) slovo "do pěti" nahradit slovy "do patnácti dnů". V bodu k) nahradit slova "po dobu pěti let" slovy "po dobu patnácti let".

§ 57 odst. 1 bod c) vypustit.

Hlava VIII. - zbrojní průvodní list, tj. v § 59 slovo "je povinen bezprostředně" nahradit slovy "je povinen tak učinit do patnácti dnů po nabytí vlastnictví.... atd.".

§ 60 odst. 3 nahradit slova "do pěti" slovy "do patnácti dnů" atd.".

Hlava IX. - provozování koncesovaných činností. V § 64 doplnit odstavec 3: Pro provoz ve střelnicích pro střelbu se zbraní je nutná přítomnost osoby. která je odpovědná za poskytnutí zdravotního ošetření při případném poranění při provozu střeleb. To znamená proškolená osoba o poskytování první pomoci, případně lékař či zdravotní sestra.

§ 65 doplnit jako v § 64.

§ 66 celý vypustit.

Hlava X. - dozor, sankce. § 69 odst. 1 na konci doplnit "případně odebrat oprávnění k provozování podnikatelské činnosti na nezbytně nutnou dobu".

V § 70 odst. 6 větu "Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu" nahradit větou "Výnos pokut je jednou třetinou příjmem státního rozpočtu a dvěma třetinami příjmem orgánu, který pokutu uložil".

Hlava XI. - zvláštní ustanovení. V § 72 slova "více než pěti" nahradit slovy "více než patnáct zbraní".

Číslovku 2500 nahradit číslovkou 10 000 kusů střeliva.

V § 73 odst. 1 nahradit slova "do pěti" slovy "do patnácti dnů atd.".

V § 74 odst. 4 slova "do jednoho roku" nahradit slovy "do dvou let".

V § 76 odst. 4 číslovku 21 nahradit číslovkou 24.

V § 78 - úmrtí držitele zbraně - odst. 1 slova "do deseti" nahradit slovy "do třiceti dnů ode dne úmrtí atd."

V § 79 odst. 1 nahradit slova "do pěti dnů" slovy "do třiceti dnů ".

V § 82 část věty "a více než 200 zápalek" vypustit. Zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce - vypustit.

Hlava XII. V § 88 odst. 1 na konci odstavce slova "o vydání nového povolení" nahradit slovy "o prodloužení na dobu nejméně 10 let".

Poznámka: Je technicky neproveditelné všem současným držitelům zbrojních průkazů provést výměnu v tak krátké lhůtě.

V § 88 odst. 2 slova "do pěti" nahradit slovy "do patnácti dnů ".

V § 98 - zánik trestnosti - slova "do čtyř měsíců" nahradit slovy "do dvanácti měsíců".

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana poslance Doubravu, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Severa.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolím si přednést pozměňovací návrh k zákonu o střelných zbraních a střelivu, a sice k § 42 - zdravotní způsobilost.

Navrhuji nové znění § 42 - zdravotní způsobilost - takto:

Odstavec 1 - Zdravotní způsobilosti: U žadatele o zbrojní průkaz nebo držitele zbrojního průkazu žádajícího o prodloužení platnosti zbrojního průkazu jsou plně zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti, u žadatelů o zbrojní průkaz skupiny B - H - záleží na tom, v jaké podobě bude schváleno konečné znění kategorizace zbrojních průkazů, čili podle navrženého znění B - H - tělesný stav umožňující bezpečné ovládání zbraně. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař atd., jak je dále již navrženo ve znění.

Odstavce 2 - 4 beze změny.

Odstavec 5: Podrobnosti posuzování zdravotní způsobilosti se stanoví prováděcím předpisem.

Důvody, které mě vedou k předložení tohoto pozměňovacího návrhu, jsou v podstatě dvojí. Jeden je zásadní povahy, a to ten, že navržené znění zákona a jeho režim v něm, v podstatě zákonodárný sbor, rezignuje na svoji úlohu o vymezení zdravotní způsobilosti jako takové z věcné stránky pro držení zbrojního průkazu. V tomto režimu je vymezení této okolnosti nahrazeno jakousi procedurou, která je v podstatě poté definována "podrobnosti zdravotní způsobilosti se stanoví prováděcím předpisem apod.". To je důvod, který je zásadní povahy, kdy se věc dostává z rozhodování zákonodárného sboru kamsi, kde již nepodléhá jeho kontrole.

Co se týká věcné stránky, domnívám se, že mnou navrhované znění zvyšuje v podstatě i právní jistotu těch zdravotnických pracovníků, kteří o procedurách, které vedou k vydání zbrojního průkazu rozhodují a s ní se zabývají. Domnívám se, že režim, který je založen na potřebnosti stanovovat nějaké diagnostické jednotky a pod., není optimální, protože takové vymezení je vždy nepřesné a rigidní, protože nikdy nedokáže obsáhnout všechny možné varianty duševních poruch apod. To je možné pouze při používání nespecifických ukazatelů, které jsou však rozhodující k posouzení způsobilosti k držení a nošení zbraně tak, jak to činí např. trestní zákon, který vymezuje také takto právní odpovědnost za činy občanů. Že tomu tak je, bych se pokusil doložit na znění odst. 2 téhož zákona 42, kde se praví, že zjistí-li posuzující lékař u držitele zbrojního průkazu takovou změnu zdravotního stavu atd., která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň. Vzhledem k tomu, že při navrženém znění jsou to záležitosti, které vycházejí z nálezu některých jiných odborníků apod., je potom právní jistota takového lékaře zcela na vodě, než když je znění upraveno zcela přesně a jasně, zjistí-li lékař ztrátu ovládacích schopností nebo rozpoznávacích schopností příslušného občana, se kterým přichází do styku.

Z těchto důvodů se domnívám, že je mnou navržené znění lepší. K tomu bych chtěl pouze podotknout tolik, že s ohledem na to, že při případném přezkumu správních rozhodnutí v režimu tohoto zákona při našem nyní platném znění občanského soudního řádu se bude rozhodovat podle druhé hlavy, to znamená, že rozhodnutí není plně i v souladu s právním režimem, který by měl být, to znamená, že není soudní rozhodování prováděno za dokazování a mohlo by vést k rozličným komplikacím než když je přesně vymezeno, co se zdravotní způsobilostí pro potřeby tohoto zákona rozumí. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Doubravovi. Prosím pana kolegu Severu, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Klas.

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane ministře, dámy a pánové, tato norma byla projednávána v branném a bezpečnostním výboru několikrát a na několika jednáních. Omlouvám se, že ne všechno jsem uplatnil na výboru, protože mnoho věcí nám mohlo uniknout. Mám tady jednu připomínku, kterou vám přednesu a dám ke zvážení, jestli je to připomínka, která může být akceptována.

Je to záležitost celní správy, o které jsme na výboru sice hovořili, ale v jiném kontextu. Hovořili jsme o celní správě jako o celku. Dotknu se pouze jedné části celní správy, a to ozbrojené složky, která by měla díky některým ustanovením určité problémy, které vysvětlím.

Návrh zákona totiž nezohledňuje postavení a úkoly celních orgánů a zcela opomíjí platnou právní úpravu v této oblasti, která je zakotvena v zákoně č. 13/1993, což je zákon celní; zejména se týká ustanovení § 12 odst. 2, což je ozbrojená složka celní správy a také § 39, nošení zbraně. Též se dotýká § 40, použití zbraně a ve vyhlášce 135/1995 o zařazení funkcí celní správy do ozbrojené složky v této správě celní.

Navrhovaná právní úprava v tuto chvíli staví celní orgány na roveň soukromých bezpečnostních agentur nebo jiných podobných osob a pomíjí tu skutečnost, že služební zbraně, které celníci zařazení do ozbrojené složky celní správy nosí a používají při výkonu služby jsou ve vlastnictví státu a jsou státním orgánem pouze spravovány a jsou nošeny a používány ve státním zájmu způsobem a v případech, které taxativně vymezuje celní zákon.

Je nutné si potom tedy položit otázku, jak by to vypadalo, kdo by žádal o zbrojní oprávnění podle § 51; jestliže by to byl stát, takže stát zastoupený Ministerstvem financí, nebo jak by to vypadalo.

V návrhu zákona není přihlédnuto ani k tomu, že s účinností od 1. 9. 1995 mají celní úřady podle § 12 odst. 2 novely trestního řádu postavení policejních orgánů v řízení o vybraných, novelou trestního řádu, taxativně stanovených trestných činů. Je nutno také konstatovat, že pokud by byl zákon v navržené podobě schválen, tak by způsobil celním orgánům značné personální, organizační, administrativní a další potíže ekonomické, především s ohledem na ustanovení § 6, 7, 9, 21, 24, 28 až 34 a následující, které se týkají zbrojních průkazů a zbrojních oprávnění.

Nošení a používání plně samočinných zbraní, tj. samopalů, celníky zařazenými do ozbrojené složky celní správy, by bylo prakticky tímto znemožněno.

V současné době jsou celníci zařazeni v ozbrojené složce celní správy s oprávněním nosit a použít nejen pistole, ale také samopaly; v současné době jsou to samopaly vzor 58, kterých pro informaci je ve výzbroji celní správy skoro 700 kusů. Ustanovení § 34 návrhu zákona zjevně také koliduje se stávající platnou právní úpravou ve věci nošení a používání zbraní celníky, jak je obsaženo v celním zákoně.

Podle této navržené právní úpravy by musel vlastnit každý celník průkaz skupiny E. V odst. 2 tohoto paragrafu je dána jediná výjimka pro zaměstnance celní stráže. Ovšem tady je problém, že tento pojem celní zákon ani jiný zákon přesně takto nezná. Nedává tedy možnost k viditelnému nošení zbraně.

Aby tedy mohly celní orgány plnit úkoly stanovené celním zákonem, musel by každý celník v souladu s ustanovením § 40 až 43 návrhu tohoto zákona požádat o zbrojní průkaz a prokázat odbornou způsobilost složením zkoušky, skládající se s teoretické a praktické části, přičemž náklady na úhradu výdajů spojených s provedením praktické části zkoušky bude hradit celník, tj. žadatel, dle § 43 odst. 6. Zbrojní průkaz by potom platil celníkovi jen po dobu pěti let. Za těchto pět let by žádal o zbrojní průkaz znovu, lépe řečeno, o prodloužení jeho platnosti.

Návrh zákona i přes tu skutečnost, že výslovně počítá s možností dopravy zbraní v zásilkách, žádným způsobem neupravuje oprávnění, úkoly a postup celních orgánů v této oblasti, ačkoliv služba cizinecké a pohraniční policie, která je podle § 62 odst. 3 jediná oprávněná kontrolovat příslušná povolení a je fyzicky přítomna pouze na hraničních přechodech v cestovním styku. To je celkem důležitá věc.

Najde-li celník při kontrole vyvážených zásilek zbraň, má se vůbec zajímat, zda byl vydán zbrojní průvodní list? To je dle dikce § 59. Při této konstrukci je viditelně předpokládáno, že z celního hlediska je vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva upraven vyhláškou FMZO č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů. Tento mylný předpoklad jednoznačně vyplývá i z textu posledního odstavce na str. 71 důvodové zprávy k zákonu, kde je uvedeno, že vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena zněním tohoto zákona.

Citovaná vyhláška však byla zrušena bez jakékoli náhrady vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 62/1995 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti zahraničního obchodu, která nabyla účinnosti dnem 24. dubna 1995. proto již není k vývozu nebo dovozu zbraní a střeliva, které dříve vydávaly a při dovozu a vývozu také kontrolovaly celní orgány. Z těchto důvodů, z tohoto komentáře, zdá se mi, a jsem přesvědčen o tom, že je především žádoucí, aby se ustanovením zákona o střelných zbraních a střelivu nevztahovala na zbraně a střelivo, které jsou ve výzbroji ozbrojené složky celní správy. Znovu opakuji, jenom ozbrojené složky celní správy, nikoli celní správy jako celku, a aby návrh zákona byl v tomto smyslu upraven.

Jedná se o klíčové ustanovení § 2 návrhu zákona, včetně odkazu pod čarou, který navrhuji takto: V § 2 nakonec doplnit slova "a ozbrojené složky celní správy". S tím, že tam bude odkaz na č. 2, který pod čarou bude znít: § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

Celý text § 2 přečtu, protože je to klíčové ustanovení. Celý text by zněl takto: "Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na zbraně a střelivo, které jsou ve výzbroji armády České republiky, veřejných ozbrojených sborů a ozbrojené složky celní správy".

Bude-li toto ustanovení v § 2 zákona o střelních zbraních takto upraveno, jak je navrhováno v tomto mém návrhu, potom by se tento zákon také nevztahoval na zbraně a střelivo, ozbrojené složky celní správy v § 34 odst. 2. Je třeba to upravit následujícím způsobem: V § 34 odst. 2 navrhuji vypuštění slov "a zaměstnanci celní stráže".

Tyto dvě věci spolu souvisejí, to znamená, musí se o nich hlasovat dohromady.

Poslední dva návrhy, které přednesu. Rovněž je žádoucí také upravit oprávnění, úkoly a postup celních orgánů při dopravě zbraní a střeliva v zásilkách, případně v cestovním styku např. tak, že oprávnění kontrolovat příslušná povolení při vývozu a dovozu, případně tranzitu, budou mít i celní orgány, resp. celní úřady.

Tato úprava by mohla být provedena např. tímto způsobem. Budu citovat: V § 59 doplnit tento paragraf takto.

Přečtu ho jako celé znění: Tato osoba je povinna bezodkladně odeslat svěřenou zbraň a střelivo poštou z území České republiky na adresu osoby, která obdržela souhlas příslušných státních orgánů cizí země, podle § 58 odst. 2 a před odesláním je předložit společně se zbrojním průvodním listem pro trvalý vývoz ke kontrole celnímu úřadu.

Doplňuji vlastně toto znění. Za označený § 58 odst. 2 na konci věty bude znění "a před odesláním předložit společně se zbrojním průvodním listem pro trvalý vývoz ke kontrole celnímu úřadu".

Poslední návrh zní, aby se v § 62 vytvořil nový odstavec 3, který by zněl: "Každý, kdo vyváží, dováží nebo prováží zbraně nebo střelivo, je povinen je předložit společně s příslušným povolením ke kontrole také celnímu úřadu, a to i ve vnitrozemí, jestliže je vývoz nebo dovoz uskutečňován v zásilkách". Potom by se v § 62 ostatní odstavce přečíslovaly. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Severovi. Prosím pana kolegu Klase, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, pane premiére, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést následující pozměňovací návrh k § 102 - účinnost.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1996. Odůvodnění: Zákon obsahuje mnoho závažných změn oproti platné úpravě, a proto je třeba vytvořit alespoň minimální časový prostor pro seznámení se veřejnosti s novými skutečnostmi. Především je nezbytné vydat nejméně čtyři prováděcí předpisy různými ústředními orgány, bez kterých by zákon byl prakticky nepoužitelný, i když by byl účinný.

Rovněž je nutné umožnit Policii ČR, aby mohla provést potřebnou organizační, personální a materiálně technickou přípravu k aplikaci zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Uzavírám rozpravu vzhledem k tomu, že se do ní již dále nikdo nehlásí. Hlásí se ale pan kolega Macháček, já se omlouvám.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji. Dámy a pánové, vážená vládo, já bych se rád vyjádřil k několika záležitostem, které zde padly v diskusi, a přednesl bych tři pozměňovací návrhy, resp. dva, protože jeden z nich padl od kolegy Klase.

Nejčastěji diskutovanou záležitostí od mých předřečníků byla zejména otázka spolehlivosti, tzn. vypuštění či nevypuštění § 45 odst. 2 písmeno c). Jak je formulován tento institut v zákoně, tj. "neskýtá záruku, že" - samozřejmě je to sporná formulace, která vedla ústavně právní výbor a potom společnou poradu zpravodajů k tomu, že v § 45 odst. 2 písmeno c) bylo vypuštěno z původního znění zákona. Myslím si, že je to správně. Je nám často argumentováno tím, že občan nemůže být persekuován na základě tohoto gumového paragrafu, protože je nutno mu zdůvodnit - má možnost opravných prostředků včetně soudů.

Ze zákona ovšem vyplývá - a bylo nám to potvrzeno i na jednání branného a bezpečnostního výboru legislativou Ministerstva vnitra - že režim, který by nastal z hlediska správního řízení, by byl takový, že v případě, že policista uzná za vhodné, že "neskýtám záruku, že", z jakýchkoliv důvodů mám právo v rámci správního řízení se odvolat. Pokud dojde k právoplatnému rozhodnutí, mám možnost podat žalobu k soudu. V tom okamžiku podle občanského soudního řádu podle hlavy II nastává to, že soud tuto žalobu zkoumá, ale zkoumá ji jen z hlediska víceméně formálních důvodů. Nezkoumá důvody věcné. To je ten základní rozpor, který zde je, protože řečníci, kteří se odvolávali na právo Německé spolkové republiky a jiných států, opomněli, že tam je to řešeno jiným způsobem, že tam soud provádí důkazní řízení.

Proto si myslím, že vypuštění tohoto ustanovení ze zákona je v souladu s rozhodnutím ústavně právního výboru a s poradou zpravodajů je zcela v pořádku.

Dále bych si dovolil přednést dva pozměňovací návrhy k jiným paragrafům. Pozměňovací návrh k § 21 písmeno d). Jedná se víceméně o technické zpřesnění tohoto bodu. Proti původnímu znění zákona byl bod ve společné zprávě přeformulován, ale terminologicky - říkám, že se jedná o technické zpřesnění - je trochu zmatečný. Jak to máte ve společné zprávě, jsou tam použity tři termíny: samonabíjecí zbraně, plně samočinné, které lze potom předělat na samočinné.

Správná formulace po konzultacích s odborníky by u tohoto paragrafu měla být, že písmeno d) zní: "palné samonabíjecí zbraně, pokud jsou vzhledově totožné s vojenskými plně samočinnými zbraněmi a které lze jednoduchým způsobem bez podstatných konstrukčních úprav upravit na plně samočinné". Tak zní tento upřesňující návrh.

Mohl bych to upřesnit tím, že potom by byly vyloučeny z volného prodeje i některé malorážkové zbraně pro sportovní střelbu, které nelze považovat za zbraně v tom duchu, jak to bylo v zákoně myšleno. Na druhé straně formulace "které lze upravit na samočinné" - z technického hlediska každý, kdo se ve zbraních vyzná, ví, že každou zbraň teoreticky i prakticky lze, když mám na to odbornou kvalifikaci a potřebné nástroje, upravit na plně samočinnou. Otázka je, jestli k tomu potřebuji pilník nebo speciální zařízení a speciální kvalifikaci. To jen na vysvětlenou k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Druhý návrh se týká § 34 písm. b). Jedná se o kategorii, kdy zákon v tomto znění zakazuje pracovníkům, kteří pro výkon povolání používají zbraně, nosit tyto zbraně viditelně. Myslím si, že to není správné. Proto navrhuji v § 34 písmeno b) vypustit konec věty za středníkem a současně vypustit i odstavec dva, který upravuje tuto výjimku z výjimky. Zdůvodnění je velmi jednoduché, protože se to týká zejména pracovníků soukromých bezpečnostních služeb, kteří při výkonu svého povolání používají zbraně vzhledem k charakteru tohoto povolání. Bylo by asi dosti nesmyslné, abychom měli tzv. bodyguarda, tzn. svoji osobní ochranku, která by v zimě mohla sice nosit dvě zbraně, ale protože by je musela nosit pod nějakým kabátem, tak nevím, na co by nám taková ochranka byla. Možná jako živý štít, ale to je tak vše.

Proto navrhuji toto znění do zákona o zbraních a střelivu, protože se to potom bude promítat i do zákona o soukromých bezpečnostních službách.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte, mnoho-li minut ještě hodláte hovořit? Pomalu se dostávám do konfliktu se zákonem.

Poslanec Jiří Macháček: Nejedná se o minuty, jedná se o sekundy. Už bych, pane předsedající, končil s tím, že třetí návrh - účinnost od 1. března - podporuje jen návrh kolegy Klase. Takže děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP