Čtvrtek 2. listopadu 1995

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Jednak jde o centralizaci a tím i zjednodušení státní správy na úseku zbraní soukromých, spočívající v převedení této správy od mnoha veřejnoprávních subjektů, tj. okresních úřadů a jednotlivých útvarů armády a ozbrojených sborů, do působnosti jediného správního orgánu policie České republiky.

Za druhé pak jde o vytvoření přísnějších pravidel pro udělování oprávnění k držení a nošení zbraně fyzickým a právnickým osobám. V tomto druhém směru je přitom nový návrh zákona určitým kompromisem mezi dvěma krajními možnými přístupy k právní úpravě této problematiky, z nichž oba mají své zastánce v naší veřejnosti. Zastánci plně liberálního přístupu se nechávají inspirovat americkým modelem a považují nošení zbraně za jedno z přirozených práv občana, do kterého by mělo být státu dovoleno zasahovat nanejvýš v případě jeho výrazného zneužití. Příznivci plně antiliberálního přístupu se naopak domnívají, že používání zbraně je něco, co ze své povahy přísluší principiálně státu nebo některým jiným veřejnoprávním institucím.

Předkládaný návrh se snaží respektovat některé historické tradice našeho práva i současnou společenskou situaci, charakterizovanou mimo jiné přítomností nových nebezpečných forem násilné trestné činnosti. Proto vytváří podmínky k tomu, aby se každý řádný občan tohoto státu mohl po splnění zákonných podmínek stát držitelem zbraně k ochraně své osoby a svého majetku, k výkonu zaměstnání, k provozování sportovní činnosti a lovu či sběratelství zbraní a střeliva. Současně se však návrhem zákona usiluje o to, aby z okruhu držitelů střelných zbraní byly vyloučeny zejména osoby páchající závažnou trestnou činnost, osoby, jejichž zdravotní stav, psychické předpoklady, jakož i nedostatek minima odborných znalostí rovněž nedávají záruku bezpečného používání střelné zbraně.

Z tohoto důvodu návrh zákona předpokládá, že u žadatelů o zbrojní průkaz bude mimo jiné prověřována lékařskou prohlídkou zdravotní a psychická způsobilost a zkouškou před zkušebním komisařem, jmenovaným Ministerstvem vnitra, způsobilost odborná. Tato zkouška bude zahrnovat například ověření znalostí bezpečné manipulace se zbraní, znalostí z nauky o zbraních a střelivu, znalostí zdravotnického minima apod.

Hromadné zbrojní průkazy budou zrušeny. Každý individuální držitel zbraně tedy bude muset mít sám svůj zbrojní průkaz. Kromě toho právnická osoba, která se zabývá nabýváním zbraní do svého vlastnictví, bude muset požádat o vydání zbrojního oprávnění. Bude mít rovněž za povinnost ustanovit tzv. zbrojíře, který by se měl starat o potřebnou evidenci zbraní a střeliva a dbát o to, aby zbraně a střelivo byly vydávány pouze držitelům individuálního zbrojního průkazu.

Dříve vydaná povolení k držení a nošení zbraní a střeliva pozbudou platnosti nejpozději do tří let od účinnosti zákona. Pokud budou mít žadatelé i potom zájem o zbrojní průkaz, musí požádat o vydání průkazu nového, přičemž se samozřejmě budou muset podrobit již novým pravidlům.

Zákon obsahuje zvláštní ustanovení, představující svého druhu amnestii pro všechny osoby, které dosud nelegálně přechovávají zbraň, podléhající registraci, jestliže takovou zbraň do 4 měsíců od účinnosti tohoto zákona dobrovolně předají do úschovy okresnímu ředitelství Policie. Tím by měla byt vytvořena jakási tlustá čára za dosavadními delikty některých občanů v této oblasti, která by měla napomoci dobrovolnému přechodu těchto osob na režim, který neodporuje zákonu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, budete projednávat zákon, který je zcela novou originální právní normou. Zákon, který se diskutuje již tři roky a zákon, který významným způsobem - bude-li schválen - zasáhne do dosavadního režimu zacházení se zbraněmi. Jde o sledovanou a citlivou oblast, a proto prosím, abyste jí věnovali péči a cit pro míru, jaký jí přináleží.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Oldřich Kužílek a podal zprávu o projednávání návrhu ve výborech.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, ujmu se slova jenom proto, abych sdělil, že možná nepřesností došlo k tomu, že nebyl uveden jako hlavní zpravodaj kolega Macháček. Vzhledem k rozsahu zákona jsme se na tom podíleli dva zpravodajové a tak se tomu budeme nadále věnovat. Ale prosím kolegu Macháčka, aby jako společný zpravodaj k tomuto zákonu přednesl zpravodajskou řeč.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme společný zpravodaj výborů pan kolega Macháček.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vidím, že vzhledem k tomu, že zákon projednáváme v době polední, účast ve sněmovně je minimální. Možná je to škoda, protože argumenty, které tady zazní, mohou mít velký vliv na pozdější projednávání zákona.

Jako zpravodaj musím oznámit, že tento zákon projednávalo 5 výborů sněmovny, a to výbor ústavně právní, výbor branný a bezpečnostní, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, zemědělský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Všechny tyto výbory po projednání návrh zákona doporučují sněmovně ke schválení.

V úvodním slově pana ministra jste slyšeli, jaká byla geneze tohoto zákona, že je to zákon, který se vyvíjí už třetím rokem. Sám jako poslanec branného a bezpečnostního výboru pátým rokem nevzpomínám, že by některý ze zákonů byl projednáván tak důkladně a důsledně, protože tento zákon jsme probírali 4krát v zásadách a 6krát v paragrafovaném znění. Myslím, že tento zákon byl velmi důsledně prodiskutován a prokonzultován a dnes tento zákon je v jakési fázi, kdy může vyhovovat i tzv. liberálnímu křídlu i křídlu, které by spíš bylo pro restriktivní pojetí zákona. Proto bych vás žádal, aby vaše případné návrhy k tomuto zákonu braly na tuto skutečnost ohled, poněvadž si myslím, že zákon tak, jak je dnes koncipován ve znění společné zprávy, je přijatelný pro většinu z nás i pro většinu obyvatel této republiky.

Prosil bych vás, pokud budete vystupovat a mít pozměňující návrhy k jednotlivým paragrafům, abyste je podávali písemně a zatím děkuji za úvodní slovo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu, do níž se přihlásili tito poslanci: Raška, Valenta, Novák, Loukota, Zdeněk Trojan a Řezáč. Prosím, aby se první ujal slova pan kolega Raška, připraví se pan kolega Valenta.

Poslanec Miroslav Raška: Dámy a pánové, pane ministře, dovoluji si předložit několik pozměňujících návrhů, které z návrhu zákona ve znění společné zprávy, mají odstranit některé nepřesnosti, případně zareagovat na platné právní normy, které nebyly v zákoně zohledněny.

Můj první návrh se vztahuje k § 2, kde doporučuji na konec věty doplnit "a ozbrojené složky celní správy" a nový odkaz 2. Nový odkaz 2 by zněl: Ve znění § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb. - celní zákon.

Součástí tohoto prvního návrhu je také úprava další, a to k § 5 písm. g) doplnit konec věty slovy "nebo ozbrojené složky celní správy".

Pod čarou k odkazu 3 doplnit "§ 12 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb."

Druhý návrh: K § 3 písm. m) za číslo 35 mm doplnit slova "nebo brokovnice".

Třetí návrh: K § 22 odst. 1 písm. a) za slovem "střelami" doplnit slova "trhacími, expanzivními,.." a dále pokračovat v uvedeném textu.

Návrh č. 4: Odst. 1 písm. b) doplnit konec věty slovy "s výjimkou nábojů s dráždivou složí".

Pátý návrh: K § 29 písm. d) D) vypustit slova " v místech, kam nemá veřejnost volný přístup", písm. e) E) celé vypustit, v písm. f) F) vypustit slova "v místech, kam nemá veřejnost volný přístup a přejmenovat písm. f) F) na písm. e) E). Písm. g) G) vypustit, v písm. h) H) text zůstává, jen přejmenovat písm. h) H) na písm. f) F).

K tomuto návrhu váže a je jeho součástí další návrh: vypustit § 33 - zbrojní průkazy skupiny D, § 34 - zbrojní průkaz skupiny E, přečíslovat § 34 na § 33 a v názvu § 33 změnit písm. e) na písm. d). § 35 - zbrojní průkaz skupiny E vypustit, § 36 zbrojní průkaz skupiny G přečíslovat na § 34 a v názvu § změnit písm. g) na písm. e). § 37 - zbrojní průkaz skupiny H přečíslovat na § 35 a v názvu § změnit písm. h) na písm. F). Ostatní paragrafy přečíslovat.

Návrh šestý: K § 45 v odst. 1 vypustit na konci věty slova "jakož i veřejných zájmů".

Návrh č. 7: K § 59 poslední větu doplnit takto: čárka místo tečky "a před odesláním je předložit společně se zbrojním průvodním listem pro trvalý vývoz ke kontrole celnímu úřadu."

K § 62 odst. 3 připojit na konci novou větu, která zní: Každý, kdo vyváží, dováží nebo prováží zbraně a střelivo, je povinen je předložit společně s příslušným povolením ke kontrole také celnímu úřadu, a to i ve vnitrozemí, jestliže je vývoz nebo dovoz uskutečňován v zásilkách.

Návrh osmý: K § 73 v názvu § 73 doplnit konec první věty o slova "odnětí". V odst. 1 třetí věta za slovo "platnost" doplnit slova "nebo byl odňat". V odst. 2 druhá věta za slova "platnost" doplnit slova "nebo byl odňat".

K § 74 v názvu § 74 doplnit konec věty o slova "a odnětí". V odst. 1 čtvrtá věta za slovem "platnosti" doplnit slova "nebo odnětí".

Zdůvodnění: Návrh zákona nezohledňuje postavení a úkoly celních orgánů a zcela opomíjí platnou právní úpravu v této oblasti zakotvenou v zákoně č. 13/1993 Sb. - celní zákon, zejména v ustanovení § 12 odst. 2 ozbrojená složka celní správy, v § 39 nošení zbraně, v § 40 použití zbraně a ve vyhl. č. 135/1995 Sb. o zařazení funkcí v celní správě do ozbrojené složky v celní správě.

Navrhovaná právní úprava staví celní orgány na roveň soukromým bezpečnostním agenturám, tzv. černých šerifů a jiným podobným osobám a pomíjí tu skutečnost, že služební zbraně, které celníci zařazeni do ozbrojené složky celní správy nosí a používají při výkonu služby, jsou ve vlastnictví státu a jsou státním orgánem pouze spravovány a jsou nošeny a používány ve státním zájmu způsobem a v případech, které taxativně vymezuje a stanoví celní zákon. Je nutné si potom položit otázku, kdo by v případě původního znění žádal o zbrojní oprávnění podle § 51, zda by to byl stát či stát zastoupený Ministerstvem financí.

V návrhu zákona není přihlédnuto ani k tomu, že s účinností od 1. 9. 1995 mají celní úřady podle § 12 odst. 2 novely trestního řádu postavení policejního orgánu v řízení o vybraných, novelou trestního řádu taxativně stanovených, trestných činech.

Je nutno konstatovat, že pokud by byl zákon v navrhované po době schválen, způsobil by celním orgánům značné personální, organizační, administrativní a ekonomické potíže s ohledem především na navrhovaná ustanovení § 6, 7, 9, 21, 24, 28 až 29, 34 a následující, týkající se zbrojních průkazů a zbrojních oprávnění.

Nošení a používání plně samočinných zbraní, samopalů, celníky zařazenými do ozbrojené složky celní správy, by bylo prakticky znemožněno.

V současné době jsou celníci zařazeni v ozbrojené složce celní správy s oprávněním nosit a používat nejen pistole, ale také samopaly, vzor 58, kterých je v současné době ve výzbroji celní správy celkem téměř 700 kusů.

Ustanovení § 34 návrhu zákona zjevně koliduje se stávající platnou právní úpravou i praxí ve věci nošení a používání zbraní celníky tak, jak je obsaženo v celním zákoně. Podle navržené právní úpravy by musel vlastnit každý celník zbrojní průkaz skupiny E; v odst. 2 tohoto paragrafu je dána jediná výjimka pro zaměstnance celní stráže. Takový pojem celní zákon, ani jiný zákon, však nezná (týká se tedy pouze viditelného nošení zbraně).

Aby mohly celní orgány plnit úkoly stanovené celním zákonem, musel by každý celník v souladu s ustanoveními § 40 až 43 návrhu tohoto zákona požádat o zbrojní průkaz a prokázat odbornou způsobilost složením zkoušky sestávající z teoretické a praktické části, přičemž náklady vynaložené na úhradu výdajů spojených s provedením praktické části zkoušky bude hradit celník, tedy žadatel, podle § 43 odst. 6. Zbrojní průkaz bude platit celníkovi 5 let; za pět let bude muset požádat o prodloužení platnosti. Tolik k návrhu prvnímu.

Zdůvodnění k návrhu druhému. Navrhl jsem doplnit brokovnice jako zbraně možné pro použití k ochraně osob a majetku. Je to úprava, která je obvyklá v některých zemích. Je to otázka pohledu na věc. Doporučuji toto zohlednit.

Třetí návrh zpřesňuje, o které nedovolené druhy střeliva se jedná; že se nejedná pouze o střelivo, které je upravované, ale i to, které je vyrobeno a má vlastnosti střeliva trhacího, případně expanzívního.

Návrh čtvrtý vyjímá ze znění tohoto návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku, náboje, které mají dráždivou slož; tam se pouze obecně hovoří o chemických nábojích, s chemickou náplní. Domnívám se, že náboje s dráždivou složí používané na preventivní ochranu osoby před útokem je vhodné vyjmout z tohoto znění.

Návrh pátý byl diskutován v branném a bezpečnostním výboru. Podle mého názoru by měl zúžit rozmanitost skupin zbrojních průkazů a sloučit pod jednu skupinu průkazy, které de facto mají totožný charakter a jsou rozděleny pouze podle kritéria, zda se zbraň bude používat v uzavřeném nebo neuzavřeném prostoru; jsou zřejmě i účely, pro které je nutno používat z tohoto pohledu zbraně jak v uzavřeném, tak neuzavřeném prostoru, a žadatelé by museli žádat o dva druhy zbrojních průkazů, podle tohoto návrhu.

Návrh šestý, kde doporučuji vypustit "jakož i veřejných zájmů" z toho důvodu, že není v návrhu definován veřejný zájem. Není tedy zřejmé, zda se jedná o veřejný zájem ve smyslu stavebního zákona či zákona o politických stranách, případně jiný.

Návrh sedmý navrhuji proto, že návrh zákona i přes skutečnost, že vysloveně počítá s možností dopravy zbraní v zásilkách, žádným způsobem neopravňuje oprávnění, úkoly a postup celních orgánů v této oblasti, ačkoliv služba cizinecká a pohraniční policie, která je podle § 62 odst. 3 jediná oprávněna kontrolovat příslušná povolení a je fyzicky přítomna pouze na hraničních přechodech v cestovním styku. Najde-li celník při kontrole vyvážených zásilek zbraň, má se vůbec zajímat, zda byl vydán zbrojní průkaz, zbrojní průvodní list (viz dikce § 59)? Je to snaha o zpřesnění výkonů celníků při kontrolách zásilek zbraní.

Návrh osmý reaguje na to, že zde není upraveno, jak má vlastník zbrojního průkazu postupovat v případě odnětí zbrojního průkazu co se týká odevzdání zbraní a střeliva. Děkuji za pozornost. To jsou všechny moje návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, protože se rozšířil okruh dalších přihlášek do rozpravy, a zdá se mi, že fyzicky jsou poslanci limitováni, takže navrhuji, abychom přerušili projednávání tohoto bodu ve 13.30 hodin.

Do rozpravy je dále přihlášen pan kolega Valenta.

Poslanec Josef Valenta: Pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, velice mě mrzí, že tento návrh zákona je při projednávání tak přehlížen. Vždyť jde o určitá demokratická pravidla. Pod tím, co zde řekl v úvodu pan ministr a co předeslal, bych se klidně rád podepsal. Ovšem je to bohužel trochu jinak; v proklamacích řečených panem ministrem, a trochu jinak je to v zákonu samém, zde navrhovaném.

Návrh zákona, který je zde předložen, je skutečně něčím, nad čím dobrý, a pravidly se řídící úředník zapláče, a srdce byrokrata hledajícího možnost občana diskriminovat či hledajícího možnost úplatků, zajásá. To, prosím vás, není nadsazeno, to je bohužel skutečnost.

Jistě se každý občan či úředník shodnou na tom, a mělo by to být i přáním všech ve státním aparátu, že zákon má být takový, že přesně a jasně definuje a vymezuje pravidla všech prováděcích úkonů a následných rozhodnutí. Pousmání vzbuzuje tvrzení, že tento návrh zákona našel svůj vzor v rakouské právní normě. Ponechme to však stranou.

Položme si otázku k té nejmarkantnější a do očí bijící nehoráznosti, navrhované v § 45 odst. 2 pod značkou C. Cituji: "Z jiných důvodů neskýtá záruku". Při tomto rozhodování bude přihlíženo k čemu, pane ministře? K stranické příslušnosti žadatele či k jeho výrokům v místě bydliště, na pracovišti či k tomu, jak je u úředníka nebo nějakého "informátora" oblíben nebo zapsán? Toto jsme měli minulých čtyřicet roků, a jak je vidět, výborně se to pánům úředníkům, kteří pracovali na předloze tohoto zákona, hodilo. Svědčí to o jejich představách smyšlení a motivacích.

Navrhuji proto vypuštění části C z navrhovaného zákona.

Rád bych se pana ministra zeptal, zda zvážil fakt, jaké je také finanční zatížení žadatele, tedy poplatky za úkony požadované pro žádost o vydání zbrojního průkazu. Nikde ovšem nemá žadatel, jak vyplývá, jistotu na šanci kladného vyřízení.

Nepovede tedy tento navrhovatelem zákona požadovaný, řádně drahý, časově náročný a byrokratický kolotoč pouze k tomu, po zvážení situace a finanční náročnosti, že sáhne občan k takovému řešení, jakým je porušení zákona, a opatří si zbraň načerno?

Doufám, že mi dá pan ministr za pravdu, že toto není bohužel v naší zemi až zase takový problém.

Věřím, a jsem přesvědčen, že přáním každého ministra vnitra by mělo být, aby co největší množství zbraní držených občany, bylo legální, přehledné a kontrolovatelné. To může pouze jasná definice zákona vyžadující od občana předložení takových dokladů a potvrzení, které jsou řádně, a bez větších problémů dostupné a splňují požadavky zákona. Potom může úředník rozhodnout s klidným svědomím, a v krátké době po předložení (jistě víte, že některé země do 48 hodin), a dle mého názoru jsou nejpotřebnější tyto doklady: trestní rejstřík, zdravotní způsobilost a potvrzení o řádném proškolení.

Nyní se dostávám k definici použité v zákoně, a tou je čestné prohlášení.

Všichni víme dobře, že člověk nečestný podepíše klidně jakékoli čestné prohlášení, přinese-li mu to prospěch. Nemám snad pravdu?

Jaký snad čeká postih toho, kdo tak učiní? Kolik úředníků Ministerstva vnitra to bude prověřovat, či to budou prověřovat nějací informátoři, jak jsem výše uvedl, či snad to bude rukou nedílnou a společnou? Je to směšné, a proto navrhuji v odst. 2 § 47 nahradit slovy "výpis z rejstříku trestů".

Pane ministře, nevědí snad vaši úředníci, že každá zbraň má své číslo, zkušební značku a další registraci umožňující znaky? Proč musí mít zbraň něco tak zvláštního, nadbytečného, nepotřebného, jako je nějaký přidělený certifikát? Navrhuji vypustit § 9 a 10 a návazně další přečíslovat.

Neodpustím si poznamenat, že statistiky jasně všude hovoří o tom, jak nizoučké procento trestných činů je spácháno legálně drženými zbraněmi. Stane-li se to, jsou to ve většině takové záležitosti, ve kterých je v důsledku jedno, zda byl či nebyl účastník držitelem zbraně. Nebudu polemizovat, zda je pro okolí nebezpečnější sebevražda plynem, či střelnou zbraní. Nevím, zda víte o nějakém případu, kdy třeba někdo vyloupil za pomoci legálně držené zbraně poštu. O takovém zoufalci jsem dosud neslyšel.

Zvažte prosím vše, i když při situaci a počtech v této sněmovně si ani iluze nedělám. Považoval jsem za svou povinnost na výše uvedená fakta upozornit. Pro zjednodušení předám své pozměňovací návrhy písemně.

Skončil bych tím, že konstatuji - bude-li tento zákon přijat v takové formě, jak je předkládán - že zde budeme mít nedemokraticky, nabubřelý a diskriminující zákon, jehož výsledkem bude zbrojní průkaz, který bude hybridem mezi řidičským průkazem a legitimací pomocníka VB v době totality, který bude přidělován jen vyvoleným na základě benevolence či možné zkorumpovanosti státního úředníka. Jistě to však některé předkladatele na rozdíl od obyčejných občanů uspokojí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Novák.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dovolte několik pozměňujících návrhů k tisku 1651.

V § 3 strana 2 doporučuji vypustit písm. d). Ve stejném paragrafu vypustit písm. j). Dále v § 4 strana 3 vypustit písm. j), v tomtéž paragrafu vypustit písm. k) a v tomtéž paragrafu vypustit písm. m).

V § 21 strana 13 vypustit písm. k). Dle tohoto upravit odstavec 2 písm. a), protože to považuji za nadbytečné. Stejně tak v § 22 odst. 1 písm. a) vypustit.

V § 24 odst. 1 navrhuji nahradit text "okresní ředitelství policie může na základě..." textem "okresní ředitelství uděluje na žádost fyzické nebo právnické osoby".

V § 21 spojit písm. d) a e), dále f) a g). Považuji to za zbytečně komplikované.

V případě souhlasu s předchozím navrhuji vypustit v § 33 a 34 písm. b). Stejně tak v § 35 a 36 vypustit písm. b).

V § 33, 34, 35 a 36 vypustit písm. c) V § 38 změnit text ve třetím řádku počínající slovy "povolení může vydat" na "povolení vydává na základě žádosti držitele zbrojního průkazu okresní ředitelství policie příslušné podle místa trvalého pobytu držitele".

V § 42 odst. 1 doplnit na konec odstavce text: "Okresní ředitelství policie informuje písemně posuzujícího lékaře o tom, zda byl žadateli zbrojní průkaz vydán. Ošetřující lékař je povinen tento doklad založit do zdravotnické dokumentace." Zdůvodnění je asi takové: Aby mohl posuzující lékař reagovat na změnu zdravotního stavu pacienta, to znamená, aby věděl, že příslušný pacient je držitelem střelné zbraně.

V tomtéž paragrafu odst. 2 doplnit v poslední větě "podle místa trvalého pobytu". Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Loukota.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji pozměňovací návrhy k tisku 1665 vládního návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu.

V § 6 odst. 2 navrhuji nahradit slova "pěti dnů" slovy "sedmi dnů". V § 11 odst. 1 navrhuji nahradit slova "do pěti dnů" slovy "do sedmi dnů". V § 14 navrhuji slova "po dobu pěti let" nahradit slovy "po dobu dvou let" a slova "po dobu 30 let" nahradit slovy "po dobu 10 let".

V § 17 navrhuji vypustit písm. f) - mechanické zbraně. V § 18 odst. 1 navrhuji taktéž vypustit písm. f) a celý odstavec 2.

Z § 21 navrhuji vypustit písm. c), d) a k). Ohledně § 24 odst. 2 bych byl rád, kdyby mi pan předkladatel mohl sdělit, co si mám představit pod pojmem v odůvodněných případech, resp. kdy tyto případy mohou nastat. Popsané skutečnosti mi připadají poněkud nedostatečné.

V § 26 odst. 2 navrhuji doplnit za slova "o znehodnocení zbraně" větu "o převzetí odevzdaných předmětů se vydá potvrzení". V § 26 odst. 5 navrhuji slova "do pěti dnů" nahradit slovy "do sedmi dnů". V § 30 navrhuji doplnit za slova "značky" slovo "výrobce.

Za znění § 39 mi nezbývá než předkladatele pochválit, neboť je mi dobře známo, k čemu dochází právě při přepravě zbraní např. na střelnici a zpět.

V § 42 odst. 1 navrhuji poslední větu vypustit. V § 45 odst. 2 navrhuji vypustit v písm. b) bod 4. V § 45 navrhuji v odst. 2 vypustit celé písm. c).

V § 46 odst. 1 navrhuji v písm. f) nahradit slova "do pěti dnů" slovy "do sedmi dnů".

Totéž navrhuji ve stejném paragrafu a odstavci v písm. j).

V § 47 odst. 1 navrhuji změnit slova "nejméně dva měsíce" slovy "nejméně tři měsíce".

V § 53 odst. 1 navrhuji doplnit písm. g) v tomto znění: "... ochrana vlastních osob a majetku".

V § 54 odst. 1 písm. i) navrhuji změnit slova "do pěti dnů" slovy "do sedmi dnů".

Stejnou změnu navrhuji i v písm. j).

V § 74 odst. 4 navrhuji slova "do jednoho roku" změnit na slova "do dvou let".

Děkuji za vaši pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Tak, jak jsem slíbil, přerušuji nyní jednání tohoto bodu na hodinovou polední přestávku na oběd. Sejdeme se ve 14.30 h, kdy bude pokračovat rozprava k tomuto bodu. Jako první do rozpravy po obědě je přihlášen kolega Trojan, následuje kolega Řezáč, Kužílek, Vrcha a Doubrava a další. Přeji dobrou chuť.

Přerušeno ve 13.32 hodin do 14.30 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji odpolední část našeho jednání. Přítomné prosím, aby se zaregistrovali.

Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa tak, abychom mohli zahájit naše jednání.

Před polední přestávkou probíhala rozprava k vládnímu návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu.

Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Zdeněk Trojan. Prosím, abyste zaujali svá místa, udělali prostor tak, aby pan kolega mohl alespoň dojít k řečništi. Prosím pana Zdeňka Trojana, aby se ujal slova.

Dámy a pánové, prosím všechny možné lesní diskutéry, aby ustoupili do pozadí. Pana ministra Rumla bych také požádal, aby umožnil řečníkovi pohovořit.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP