Čtvrtek 2. listopadu 1995

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem rád, že debata je věcná, nicméně zároveň ukazuje, jak je závažná.

§ 14 samozřejmě existuje, ale § 14 vymezuje působnost. Působnost orgánu, který může cosi činit. Ukazuje se, a Ústavní soud kdykoliv na základě tohoto posouzení dospěl k názoru, že toto není pravomoc, o kterou by se mohl opřít.

Já se domnívám, že pokud nevložíme slůvko "hrubě", skutečně může dojít k tomu, že samozřejmě leckde zastupitelstva budou postupovat naprosto korektně. Vnímám to, co zde řekl kolega Bachna. Jsou zastupitelstva různého druhu, ale my zde zároveň neseme odpovědnost za to, že do práv občanů nebude zasahováno nad určitou míru. Nebude-li vloženo slůvko "hrubě", jakékoliv jednání může být potenciálně posuzováno za narušování veřejného pořádku. Budujeme občanskou společnost, budujeme liberální stát. Domnívám se, že nevložení tohoto slůvka by mohlo být pro nás dvojsečné.

V tomto ohledu i vnímám ony pochybnosti, které zazněly z Levého bloku, a vnímám to jako tu otázku, kterou posuneme tu kompetenci na ta zastupitelstva, ale zároveň řekneme, že to nemůže být svévole. Protože nebude-li tam to slůvko, je možné zakázat vše.

Já tedy podávám pozměňovací návrh a nechť se s tím již Poslanecká sněmovna nějakým způsobem vypořádá, se vší ovšem odpovědností.

V čl. l, v § 17, za slova:.. jež by mohly...vložit slovo "hrubě" a na konci připojit tuto větu, včetně poznámky č. 8.

Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů, odkaz pod č. 8, např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění zákona č. 175/1990 Sb.

Zároveň bych zde ještě chtěl dát osobní poznámku.

Mým územím působnosti je západočeský region a já si uvědomuji, s jakou naléhavostí tam čekají starostové právě na to, jakou normu přijmeme.

Jsem jednoznačně přesvědčen, že právě onen problém, tj. prostituce a její vymezení do určitých regionů, nepochybně tímto pokryjeme. Jestli pro někoho to není hrubé narušování veřejného pořádku, nevím. Pro mě nepochybně ano. Ale na druhé straně neomezujme míru osobní svobody nad určitou míru.

Já apeluji na to, aby toto slůvko bylo přijato, protože pro mě osobně by to téměř bylo momentem, kdy nevím, do jaké míry by jeden klub toto nepodpořil. Teď tu nejde o nějakou věc stranickou, to je věc mimořádně závažná. Když už nemáme upravenu komplexně celou problematiku, přijměme alespoň toto, ale v té formě, abychom nad míru obvyklou neomezovali řádné občany. Naléhavě žádám, aby to slůvko tam bylo akceptováno a prosím vás, odhlédněte od stranických úvah a berte to v tomto ohledu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme kolega Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové.

Včera, když jsme projednávali návrh zákona, zkráceně řečeno živnostenský, vystoupila zde paní poslankyně Buzková, která se ve svých návrzích přimlouvala i pro určitou formu přiznání živnostenského oprávnění prostitutkám, aby se tato činnost dala nějakým způsobem legislativně podchytit.

Vystoupil pan kolega poslanec Payne, který vysvětlil zcela jasně, že naše republika se v roce 1958 přihlásila k Úmluvě OSN o potírání všech forem prostituce a všech jevů s tím souvisejících.

Domnívám se, že tento návrh zákona ovšem nevede k abolici prostituce, ale vede k reglementaci prostituce, tzn. k takovému náhledu tohoto negativního společenského jevu, ke kterému jsme přistupovali někdy na přelomu století. Století minulém a na přelomu století. Prakticky od první poloviny tohoto století všechny legislativy, všechny zákonné normy se snaží vyjít a naplnit to, co nazýváme aboliční přístup k prostituci.

Nevím, zda tento zákon bude řešit ty problémy, které starostové mají, před kterými stojí. Jestliže vytěsníme jednu skupinu prostitutek do určitého prostoru, otevřeme de facto tento vyklizený prostor další skupině prostituce. Vždycky tam ten boj bude, vždycky to bude otázka nabídky a poptávky, vždycky se bude nacházet jakási další forma, jak tento prostor znovu vyplnit.

Zákon, který platí, zákon o přestupcích, umožňuje de facto aboliční přístup k tomu, aby opravdu prostituce byla vytlačena ze všech veřejných prostor, i ze silnice E 55, a já se zase obávám, že vyhlášky, které budou stanoveny, budou svým způsobem plněny a sledovány a prováděny tzv. od cedule k ceduli. Tzn. v intravilánu. Ten extravilán až tak příliš moc netlačí ty starosty. Oni mají spoustu starostí uvnitř té obce. Přesto bych si dovolil navrhnout sněmovně z těchto důvodů, o kterých jsem se tu zmínil, abychom v tomto návrhu zákona, v čl. II, vypustili odstavec označený číslicí 2, tzn. vypustit v § 47, odst. 1, se vypouští písm. ch), tzn., aby tam v této nezměněné podobě zůstalo, a za další, aby za přestupky podle odst. l, písm. a) atd., aby na konci tohoto odstavce bylo písm. g) až ch), tzn., že tam by se ukládala pokuta za tento přestupek do výše 50.000 Kč, tak jak je navrženo.

3. Ztotožňuji se se změnou pozměňovacího návrhu, tzn. posunout nabytí účinnosti tohoto zákona dnem vyhlášení, protože je tam uvedeno 1. červenec 1995, což je už po sezóně. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan poslanec Kuchař.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nebudu teď již hovořit dlouho, jen naposledy. Současné platné znění § 14, písm. i) zákona o obcích právě svým volným vymezením z hlediska přijímání obecně závazných vyhlášek dává obcím již dnes dostatečný prostor. Rozdíl je jen v tom, že míra uplatnění této pravomoci je korigována právním řádem České republiky. Pokud ta míra uplatnění bude posunuta, je jasné, že ta korekce bude tím pádem zúžena a snížena a to nebezpečí, o kterém jsem hovořil, se stane nebezpečím reálným. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se hlásí pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velice jsem teď vnímal vystoupení pana kolegy Jaroše. Je mi mimo vší pochybnost jasné, že zde je zapotřebí komplexní právní úprava tohoto jevu.

O tom není sporu a já sám si uvědomuji, že jestliže jsem třeba včera předkládal určitý pozměňovací návrh vztahující se k živnostenskému zákonu, tak jsem ho činil ve vnitřním rozporu, protože na jedné straně jsem si přál, aby cosi bylo nějakým způsobem podchyceno, přál jsem si, aby to bylo volnou živností, ale na druhé straně si to v žádném případě nepřeji. Co zde zcela zjevně chybí, je komplexní úprava problému. Na druhé straně ale my v této fázi nemůžeme absentovat, přijmeme aspoň to, co nějakým způsobem se toho dotkne. Měli jsme o tom široké diskuse. Nemyslím, že toto řeší vše a přiznávám - a tady bude asi i rozpor mezi mnou a třeba panem místopředsedou vlády v této otázce - že se domnívám, že musíme najít tu sílu vrátit se k tomu a jestliže jsou schopni Němci to upravit, nevím, proč toho nejsme schopni my. Na druhé straně to, co už v této fázi můžeme upravit, upravme aspoň v této fázi s tím, že já budu první, kdo podpoří případnou změnu v této oblasti.

Vnímám i úvahy, které tady zazněly, ale na druhé straně, když už jsme zatím neprojevili onu zodpovědnost, protože to je otázka zdraví, to je otázka HIV, otázka celé řady následků, tak aspoň nějakým způsobem cosi upravme, byť možná nedokonale.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně Mazalová se dále hlásí do rozpravy.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, nebojte se, nebudu řečnit o prostituci, neboť všechno, co k této problematice už mohlo být řečeno, řečeno v této sněmovně bylo. To všichni víme. Takže jen k tomuto návrhu zákona.

Hlasovat pro tento zákon samozřejmě budu, i když nebudu popírat, že je to takový úplně slaboučký odvar čaje, který by tady měl být. Sami tvůrci zákona vlastně už v důvodové zprávě říkají, že prostituce je sociálně patologický jev, který podle historických zkušeností nelze vymýtit. Je to možná něco takového pro uklidnění si svědomí.

Obec může v tomto zákoně svými vyhláškami za prvé určovat zonaci, kde ano, kde ne, a za druhé samozřejmě určovat výši pokut. Všichni dobře víme, že pokuty jsou nevymahatelné a že se dotyčná dáma zasměje a odkráčí bez zaplacení a nikdo s ní nic nenadělá.

Tady padlo slovo, že vláda určuje pojem prostituce. Definice prostituce v naši republice neexistuje, prostě není. Legislativně není pojmenována a i když padlo v naší pracovní skupině mnoho názvů, někdy velice vhodných, zatím skutečně neexistuje.

Co se týká hrubého porušení, já už jsem tady na to upozorňovala - prostitutky nejsou agresívní, naopak. Všichni víte, že jsou velice přítulné a milé a kdo řekne, že úsměv či gesto je hrubé porušení? Nevěřím, že by to jediný z přítomných mužů řekl, natož okres nebo obec. Znovu jen podotýkám, že cítím obrovskou absenci toho střechového zákona, který by měl určovat pravidla hry, nějaká zásadní pravidla, a obce nebo regiony by si potom svými vyhláškami podle svých specifik měly určovat další.

Přesto všechno pro tento zákon budu hlasovat, i když nepopírám, že to skutečně je jen velice málo, co mohla vláda udělat. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní rozpravu končím a oznamuji, že pan kolega Špaček má náhradní kartu č. 8. Vyzývám zástupce navrhovatele pana místopředsedu Kalvodu k závěrečnému slovu.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, původně jsem uvažoval, jestli bych se nevzdal závěrečného slova. Není mi úplně osobně příjemné právě s tímto tématem vystupovat od tohoto ctihodného pultu, ale byl jsem vyzván dost rozhodně, a proto se závěrečného slova přece jen ujmu.

Dovolte mi začít trochu improvizovaně od konce. Mám několik nočních můr. Jedna z nich se jmenuje střechový zákon. A střechový zákon o prostituci, to už je úplně k neusnutí, to je strašná představa. V tomto celkem úsporném bloku rozpravy k tomuto návrhu zákona jste myslím všichni postřehli, že názory na sociálně patologický jev jménem prostituce se velmi liší, názory na to, co s ním. Nicméně uvědomme si, že krajní křídla těchto názorů se vylučují. Není totiž možné tento jev zákonem zakázat a zároveň ho regulovat. Jestliže ho zakážu, pak ho prostě nezdaním. Chtěl bych tedy odříznout tato křídla krajností od této diskuse. Bylo řečeno, že všechno již řečeno bylo, ale já dodám, že ještě řečeno bude, mnohokrát, častokrát, vůbec úvah o prostituci ještě řečeno bude, a znova a znova.

Další výhrada, kromě toho, že chybí střechový zákon - já si neumím představit, co by v něm bylo, ale naplňuje mě to jistou obavou z hlediska podoby našeho právního řádu - další výhradou zde bylo, že chybí definice prostituce. Dámy a pánové, jistě nejste nedotčeni tou parlamentní debatou, nemyslím tu veřejnou debatu, o tom, jak definovat prostituci. Ještě jsem nepostřehl, že by se to někomu účelně podařilo. V návrhu legislativního žánru jsem viděl jednu z těch definicí, o které si nemyslím, že je úplně vhodná pro účel, který sleduje to či ono křídlo diskuse. Pokud si vzpomínám, v jednom z návrhů byla definována prostituce jako pohlavní styk uskutečněný bez citového vztahu. Nechci si domyslet právní důsledky, zejména pokud je tato definice spojena se sankcemi, které by uplatnění takové definice mohlo přivodit. Říkám to pouze pro ilustraci toho, že zákon a norma má své meze. Zákon může jenom něco, zákon nemůže vtlouci do nějaké komunity dobré mravy, on se od nich může neodchylovat a je to jeho povinností se korigovat a od dobrých mravů a ponětí o etice se neodchylovat a neustále se korigovat, ale nemůže je vytvořit. Od toho tu není, tak nevznikl, tak zákon nefunguje.

Ale dovolte, abych přestal reflektovat tuto diskusi a vyjádřil se k jednotlivým návrhům. Pan poslanec Ježek navrhl, aby regulováno bylo nejen místo, ale i čas nebo doba, po kterou lze zakázat tyto činnosti, které ohrožují veřejný pořádek. Já s tím vyslovuji souhlas, myslím, že je to správně a koneckonců by stejně výkladem této normy došlo k tomu, že obce mohou v jistý čas uplatňovat tento zákon a v jistý nemohou. Ale je to upřesnění a já s tím souhlasím. Doufám jen, vzhledem k předkladateli, který je ekonomem, že si byl vědom rizika, že to může vést k dvojím cenám, ale to už je život. (Pobavení v sále.)

Pan poslanec Kuchař vyjádřil své obecné výhrady k zasazení této novely do ústavního pořádku a ve vztahu k základním právům člověka a občana. Já si nemyslím, že bych mohl tuto výhradu sdílet. Myslím, že odkaz na veřejný pořádek je celkem v kontinentálním právu obvyklým odkazem, obvyklou floskulí, se kterou si myslím, že zejména zastupitelstva - a tady sdílím názor pana poslance Bachny o povaze zastupitelstev - budou umět poradit a kromě toho je zde samozřejmě ještě kontrola zákonnosti ze strany státu. Myslím, že celý tento názorový a motivační blok, který přednesl pan poslanec Kuchař je otázkou, jak hlasovat ano nebo ne, ale myslím, že mojí úlohou teď není s tímto motivačním blokem polemizovat.

V některém dalším vystoupení, a to pana poslance Vyvadila, zaznělo, že tady chybí komplexní úprava. Já velmi kvituji jeho názor, že to, o čem mluvíme teď, si nedělá ambice na komplexní úpravu a ať už naše cesty jdou směrem ke komplexní právní úpravě prostituce anebo někam jinam, pak myslím, že tento krok je ještě společný a navrhuji, abyste hlasovali tak, jak naznačil pan kolega Vyvadil, nositel toho druhého názoru, tj. směřujícího ke komplexní úpravě prostituce, neřku-li ke střechovému zákonu, o kterém mluvila paní poslankyně Mazalová, která sdělila celkem novou zkušenost, že prostitutky jsou přítulné a milé, kterou komentovat prostě v zastoupení vlády neumím. (Smích v sále.)

Pokud jde o poslance Jaroše, v jeho vystoupení se odrazil základní konceptuální problém, totiž buď regulovat nebo zakazovat. Ona i ta navrhovaná regulace, které chybí definice a přesné kontury, vlastně jakoby směřuje k vytlačení, k zakázání. To se ale navzájem velmi ostře vylučuje a já chci na tento ne legislativní, ale vůbec konceptuální problém poukázat. Zatím bych řekl, že jeho pozměňovací návrh, to je vypustit z návrhu novely část, kterou se vypouští písm. ch) § 47 odst. 1, je v technickém rozporu s novelou. Proto ho doporučit nemohu, zatímco doporučuji jeho návrh na jiné stanovení účinnosti, to je k 1. lednu 1996 z důvodů zcela evidentních.

Myslím, že jsem shrnul veškeré pozměňovací návrhy, které zazněly. Ještě jednou opakuji - pokud jde o účinnost, navrhuji pozměňovací návrh schválit, pokud jde o zbývající návrhy změn, pak to z důvodů, které jsem uvedl, nedoporučuji. Tím bych skončil své slovo. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím zpravodaje, pana kolegu Kubiše, aby se ujal svých povinností.

Poslanec Josef Kubiš: Dámy a pánové, vystoupilo celkem 8 poslanců, předloženy byly jen tři pozměňovací návrhy. Myslím, že by bylo dobré hlasovat o návrzích tak jak byly předkládány. U kolegy Jaroše bych doporučoval, aby se o jeho dvou pozměňovacích návrzích hlasovalo odděleně. Nejdříve navrhuji hlasovat o vypuštění písm. ch) a pak o účinnosti zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, pan kolega Vyvadil se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pan místopředseda vlády nezaujal stanovisko k zásadnímu problému.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane místopředsedo, byl jste vyzván, abyste zaujal stanovisko.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Omlouvám se, nebylo to úmyslně. Nechal jsem se tak unést základními fundamentálními otázkami prostituce, že jsem zapomněl na tento významný návrh novely. Po zvážení celé situace jsem se rozhodl sdělit, že nedoporučuji tento návrh z důvodů, které zde již byly některými diskutujícími sděleny. Základní obava, která vede navrhovatele k tomuto návrhu, je výrazněji kvalifikovat jednání, které může být zakázáno či omezeno obecně závaznou vyhláškou. Podle mého názoru to není nezbytně nutné, ale hlavně by to bylo neústrojné ve vztahu k normě, kterou vlastně novelizujeme. Proto je můj názor negativní.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má kolega Kubiš.

Poslanec Josef Kubiš: Pane předsedající, můžeme přistoupit ke schvalování pozměňovacích návrhů. Jako první vystoupil kolega Ježek, který dal pozměňovací návrh k § 17, a to za slova "lze vykonávat pouze na místech" doplnit "a v čase". Jako zpravodaj doporučuji, navrhovatel taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat.

Jedná se o 80. hlasování. Kdo návrh kolegy Ježka podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, proti 2.

Poslanec Josef Kubiš: Jako druhý v pořadí vystoupil kolega Kuchař, který nepodal žádný pozměňovací návrh. Stejně tak třetí v pořadí kolega Bachna. Jako čtvrtý v pořadí vystoupil poslanec Vyvadil, který navrhuje v článku 1 § 17 za slova "jež by mohli" vložit slovo "hrubě" a na konci připojit tuto větu včetně poznámky č. 8: "Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů". Já bych se chtěl zeptat kolegy Vyvadila, jestli by nebylo dobré hlasovat odděleně.

Poslanec Jiří Vyvadil: Nikoliv.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Vyvadil předkládá svůj návrh jako celek.

Poslanec Josef Kubiš: V tom případě jako zpravodaj nedoporučuji, předkladatel rovněž ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S technickou poznámkou se hlásí paní kolegyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Přestože navrhovatel prohlásil, že jde o jeden návrh, já byl požádala o hlasování oddělené, po částech.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Problém však je, že tento návrh nezazněl v rozpravě. Zazněl jako celek. (Šum v sále.) Dobře, abych zbytečně nečinil problémy, je zde návrh na oddělené hlasování. Já o tom musím nechat hlasovat. Je to procedurální návrh.

Zahájil jsem 81. hlasování. Kdo podporuje návrh kolegyně Röschové? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 57, proti 55.

V dalším hlasování budeme hlasovat o komplexním návrhu pana kolegy Vyvadila.

Jedná se o 82. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 65, proti 64 poslanců.

Poslanec Josef Kubiš: Jako pátý vystoupil kolega Jaroš se dvěma pozměňovacími návrhy. V prvním, o kterém budeme hlasovat, navrhuje, abychom ponechali v článku 2 § 47 odst. 1 písm. ch). Já jsem své stanovisko řekl v úvodním slově. Zásadně nesouhlasím. Předkladatel rovněž ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 83. hlasování. Kdo podporuje návrh pana kolegy Jaroše? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 9, proti 86.

Poslanec Josef Kubiš: Druhý pozměňovací návrh se týkal účinnosti zákona. Účinnost zákona by měla být dnem vyhlášení. Jako předkladatel souhlasím, navrhovatel taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 84. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 101, proti 17.

Poslanec Josef Kubiš: Další kolegové, kteří vystoupili, nepodali žádný pozměňovací návrh. To je tedy z pozměňovacích návrhů všechno a můžeme hlasovat o celém zákoně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolega Gross se hlásí.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, budu mít jednu nepopulární žádost. Poprosil bych, jestli by konečné hlasování mohlo být až po polední pauze. Při poradách klubů bychom se poradili i o konečném hlasování k tomuto zákonu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vystoupil předseda klubu, respektuji jeho žádost. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu před konečným hlasováním.

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu, kterým je

X.

Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1665 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1804.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr vnitra pan Jan Ruml. Prosím, aby se ujal slova.

(Velký neklid ve sněmovně.)

Dámy a pánové, prosím o klid.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh předkládaného zákona o střelných zbraních a střelivu je reakcí na skutečnost, že od začátku 90. let prudce narůstal počet obyvatel České republiky, ozbrojených kulovými zbraněmi. V měsíci červnu 1995 dosáhl úrovně 174 000 osob, které držely 263 000 zbraní, přičemž nárůst od roku 1989 činil u držitelů zbraní 73 000 osob a u zbraní 79 000 kusů. Na uvedeném čísle nárůstu všech kulových zbraní se podstatně podílí vysoký počet 60 000 pistolí a revolverů, což činí 76,5 % za dobu přibližně 4,5 roku.

Obtížně kontrolovatelným se stalo využívání hromadných zbrojních průkazů, využívaných nejrůznějšími organizacemi, a rychlý rozvoj zaznamenaly podnikatelské aktivity spojené s výrobou, obchodem a službami na úseku střelných zbraní.

Platná právní úprava z roku 1983 obsahuje velmi obecné vymezení podmínek povolování zbraní a střeliva, které vyhovovalo uplatňování politicky motivované volné úvahy při rozhodování o vhodnosti žadatele o zbraň. V demokratických podmínkách aplikace práva se však tato stará právní úprava stala v zásadě volnou, protože neumožňuje uskutečňovat regulaci, nezbytnou k ochraně veřejných zájmů i zájmů občanů na jejich bezpečí.

Návrh nového zákona sleduje v zásadě dva základní cíle.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane ministře, promiňte.

Dámy a pánové, nebylo by možné, když si chcete vyřídit některé osobní věci, abyste opustili tento sál a umožnili těm, kteří pana ministra chtějí poslouchat, aby tak mohlo být? Děkuji.

Pane ministře, omlouvám se.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP