Čtvrtek 2. listopadu 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, dámy a pánové, nebudu řečnit tak dlouho jako moji kolegové. Ušetřili mně spoustu práce s předložením pozměňovacích návrhů. Náš klub leckteré z nich podpoří. Nicméně rád bych přednesl dva pozměňovací návrhy jménem našeho klubu.

První pozměňovací návrh je komplexní a zní takto:

V § 2 ve znění podle společné zprávy jednak nahradit text odst. 1 písm. b) textem z odst. 2 písm. a), tj. tímto textem: Provozovat nebo vykonávat podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Spolu s tím do odst. 1 zařadit nové písm. c) a ostatní písmena přeznačit. Nové písm. c) navrhuji tohoto znění: Být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby založené za účelem podnikání, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

V souvislosti s tím z odst. 2 vypustit písm. a) a b) a označení písm. c). To už je spíše potom logická legislativní úprava.

Tento pozměňující návrh je komplexní, je potřeba o něm hlasovat současně. Jde tam o to, že zákazy, které jsou v návrhu ve společné zprávě uplatněny pro členy výkonné moci, vztáhnout i na poslance a senátory parlamentu.

Druhý pozměňovací návrh je ještě jednodušší. Z textu § 5 odst. 2 vypustit slovo "občan". To znamená, že by tam zůstalo vymezení, že každý, tj. nejen občan, ale i právnické osoby. Jde mi především o to, aby právo nahlížet do materiálů měla především masmédia, nikoliv pouze občané.

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, původně jsem nechtěl zasahovat do věci, která se debatuje tři roky, ale právě proto, že se debatuje tři roky a z mé iniciativy, považuji za důležité se k této věci vyslovit.

Není příliš významné, jestli přednesu nebo nepřednesu nebo kdo přednese pozměňovací návrh, protože fakt, že byla předložena panem kolegou Maškem jistá varianta, pro každého i méně známého má jistou vypovídací schopnost. Co bude schváleno, je zřejmé.

Přesto si dovolím jistý exkurs, v podstatě vyhrát, aby na obou stranách tohoto sporu bylo vzato na vědomí, že jsou důvody na obou stranách zabývat se problematikou v zájmu ochrany nejen občanské společnosti, ale i v zájmu těch, kteří jsou postaveni pod veřejnou kontrolu.

Dovolím si citovat z Johna S. Milla větu, která asi vypoví vše o tom, jak by bylo rozumné na tyto věci nahlížet: "Ve všech lidských věcech jsou třeba protikladné vlivy, aby si navzájem dodávaly života a účinnosti i pro vlastní účely a výlučné sledování jednoho dobrého cíle bez ohledu na jiný, který by jej měl provázet, končí nikoliv v nadbytku jednoho a v nedostatku druhého, ale v úpadku a ztrátě i toho, oč má být výlučně pečováno."

Domnívám se, že touto citací jsem mohl uspokojit obě strany, ale problém je v jiné poloze.

Projednáváme návrh, který ve své přísné podobě už měl tři roky platit nebo možná platit daleko déle, ještě před vznikem České republiky ještě v čs. federaci v celé velmi složité a obtížné operaci, které se říká transformace. Až doposud jsme patřičnou ochranu neměli a důsledky toho jsou mravním rozvratem. Domnívám se, že by bylo účelné, abychom tomuto rozvratu bránili nikoliv jen tím, že schválíme přísnou variantu a variantu přísných kontrol neb přísná kontrola má též za zcela zvláštní české situace a za zcela zvláštních poměrů i nepříznivé vlivy. Kupř. deklarování některých věcí může být signálem pro lidi pohybující se na šikmých plochách, aby věděli, kam si mají jít, kdo má být terčem jejich zájmu. Domnívám se proto, že některá fakta je dobře mít utajena a mají se stát veřejnými až v té chvíli, kdy ke konfliktu přijde. Zmíním proto věc, kterou já považuji po dlouhých úvahách, dlouhých debatách s mnoha a mnoha lidmi za nejdůležitější. Konflikt zájmů veřejného činitele nastává tehdy, když on sám nedal včas vědět, že k takovému konfliktu je příčina. On musí být jako člověk pod tlakem spíše mravním než jiným a musí včas deklarovat, že v té či oné věci má osobní zájem. To považuji za nejdůležitější. Jestliže takováto věc v zákoně bude, pak ve chvíli, kdy přijde k jakémukoliv zjištění, že někdo něco porušil, může se jít do příslušných protokolů z příslušných jednání a zjistit, zda-li příslušný ústavní činitel upozornil své kolegy, že ve věci má či nemá osobní zájem. A upozornil-li je, učinil vše pro to, aby společnost mohla být chráněna. To považuji za nejdůležitější.

Proto se domnívám, že takovéto ustanovení by v zákoně mělo být přísnější a navrhuji. Je třeba, aby v jakékoliv rozpravě nebo jednání sněmovny nebo jejích výborů nebo při jednání nebo styku, který může poslanec mít s jinými poslanci nebo ministry nebo státními úředníky, oznámil jakýkoliv relevantní finanční zájem nebo prospěch, který případně měl, má nebo může očekávat, že bude mít. Nevymyslel jsem tento návrh, převzal jsem jej. Je to existující ustanovení z jiné země. Mám za to, že to je ustanovení velmi rozumné, protože v politice jde především o to, aby člověk si zachoval hodnověrnost. Vystoupí-li někdo veřejně s tím, že při projednání určité věci, ať argumentuje jakkoliv, nemůže pominout, že ve věci má osobní zájem, své kolegy informoval, informoval veřejnost a veřejnost má mnoho a mnoho prostředků, jak bránit tomu, aby případný osobní zájem byl uplatněn v rozporu se zájmem obecným.

Ještě si dovolím upozornit na jeden problém. V americkém anotovaném zákoníku o této věci v § 203 je toto znění: Konflikt zájmů vzniká, když osobní nebo finanční zájem vládního zaměstnance je nebo zdá se být v rozporu s jeho služební odpovědností.

Ano, říká se tam "je" nebo "zdá se být". Čeho my jsme svědky? Když se někomu něco zdá nebo se někdo jenom dozví, že snad někdo něco porušil, v ten moment nastupuje okamžitě veřejná debata, někdo veřejně zmiňuje a při špatné ochraně práv je vyřčeno něco, pro co není žádný důkaz a člověk, kterého se to týká - může to být ústavní činitel a nemusí - je vystaven nadměrnému tlaku. Má sice možnosti obhajoby, má možnosti bránit se ať cestou trestního nebo civilního procesu, ale nicméně věc byla vyřčena a v praktické politické činnosti ho poškozuje okamžitě,.

Mám za to, že žijeme v poměrech, které nemají ještě patřičnou kulturu v tomto směru, neboť v normální civilizované zemi je obojí nebezpečné.

Učinit cokoliv, co je v rozporu s obecnými zájmy a přinese vlastní obohacení; ale je stejně nebezpečné pro politickou kariéru každého - někoho křivě obvinit anebo to dokázat.

Mám proto zato, že u nás, za daných poměrů ona věta z amerického kodexu by byla příliš silnou, protože nejsou instrumenty, kterými se společnost dokáže včas chránit a dokáže včas chránit své exponované lidi. Takže v té větě je potřeba potvrdit, a naše zákonodárství musí obsahovat fakt, pokud konflikt zájmu je, pokud byl prokázán, a pak může nastoupit i sankce podle zákona. Ale pokud se zdá být v rozporu, to je daleká vize české společnosti, kdy budeme schopni se začlenit mezi ty civilizované národy, které mají daleko vyšší politickou morálku i politickou kulturu.

Dovoluji si ovšem upozornit na jedno. l ústava první Republiky československé (ústavní zákon č. 121 z roku 1920) měla velmi přísná ustanovení ve věcech, které u nás budeme chránit vlastně až nyní, pokud projdou některé návrhy.

Domnívám se, že všechno to, co jsme v této sněmovně na toto téma řekli, co bylo předmětem, a ještě bude předmětem mnohých debat, nezabrání tomu, abychom všichni nesli nadměrný díl odpovědnosti za to, že jsme už dávno za svého působení zde nezařadili do textu příslušného zákona alespoň to málo, jak chránila obecný zájem proti nekalé činnosti veřejných činitelů Republika československá svým ústavním zákonem z roku 1920.

Závěrem bych si dovolil vás požádat, aby se neopakovaly v této věci obvyklé politické hrátky koaliční a opoziční, ale abychom posuzovali při hlasování věci tak, aby nový zákon o střetu zájmu vytvořil tu nejlepší východiskovou pozici nejen pro to, aby postihoval možný konflikt a bránil zájmu státu a občanské společnosti, ale také pro to, aby chránil veřejné činitele, kteří v zájmu státu a občanské společnosti vystupují, ale též, a hlavně proto, aby nastala jakási dělící čára mezi tím, oč jsme usilovali do této chvíle, do platnosti projednávaného zákona, a tím, oč budeme usilovat dál. Toho, oč budeme usilovat dál, by mělo být víc, než ochrana zákonných práv. Mělo by to být úsilí o to, aby tato sněmovna dala najevo české společnosti, že má též zájem, aby politická kultura a úroveň politické komunikace byla jiná, než jsme byli dosud zvyklí.

Bude to ten nejsprávnější signál proti domněnkám o tom, že pravý opak se ukáže v nastávajících měsících před volební kampaní. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že bylo předneseno značné množství pozměňovacích návrhů, doporučuji teď přerušit projednávání tohoto bodu, zpracovat pozměňovací návrhy písemně, rozdat poslancům, a hlasovat o nich, jakmile to bude připraveno.

Zatím jsme si schválili postup pro dnešní den. Doporučuji, abychom ho respektovali. Předpokládám, že bude o tomto návrhu hlasováno nejdříve zítra ráno.

Pan kolega Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, ale chci přednést opravu toho návrhu, který jsem tady předkládal. Došlo tam k tomu, že jsem se přeřekl, resp. použil jsem nějaký starší text.

Oprava by tedy byla taková, že oproti tomu, co jsem přednesl, by v čl. III, odst. 2 se slova "osoby jim blízké" nahrazovala slovem "manžel". Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za upřesnění. Pan kolega Bachna má náhradní kartu č. 7. Protože tady vidím "zvláštní" výrazy udivení nad tím, kdy budeme o tom návrhu hlasovat, chtěl bych podotknout, že tak, jak sněmovna rozhodne, tak budeme hlasovat. Zatím rozhodla o tom, že budeme dnes postupovat tak, jak rozhodla. Prosím, abychom to respektovali. Máte možnost potom přednést jiné návrhy na způsob projednávání. Pan kolega Honajzer se hlásí.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chápu, že zpravodaj potřebuje čas na zpracování pozměňujících návrhů (na které stačí údajně 30 minut). Vzhledem k tomu, že je dvanáct hodin, nevidím důvod, proč bychom se nemohli v půl jedné sejít k hlasování o pozměňujících návrzích, event. k definitivnímu hlasování o zákonu. Možná jsem nechápavý, ale ptám se pana předsedajícího, aby mi vysvětlil ještě jednou, proč to nejde.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Doporučuji, abychom o tom nevedli dál rozpravu, dokud nebudou rozmnoženy návrhy. Pak prosím, abychom se k tomu vrátili a jednotlivé kluby navrhly další postup. Děkuji vám za pochopení.

Nyní bychom měli projednávat bod č. 5. a bod č. 6. Upozorňuji, že ani k jednomu z těchto návrhů nejsou zpracovány společné zprávy. Proto doporučuji přerušit projednávání bodu č. 5. i bodu č. 6., a věnovat se dalšímu bodu, a to bodu č. 8., kterým je "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů". (Prosím o strpení.)

Dalším bodem je

IX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon

ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, tzv. obecné zřízení,

ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon

ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1651. Z pověření vlády předložený návrh odůvodní místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativnu a veřejnou správu pan Jan Kalvoda, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím, aby se připravil zpravodaj pan poslanec Kubiš.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedo, pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych své úvodní slovo zaměřil především na základní charakteristiku předkládané právní úpravy. Vládní návrh zákona, který bude na této schůzi projednáván, je obsahově velmi stručný, jak je zřejmé z parlamentního tisku.

V prvé části jsou obce zmocňovány k tomu, aby obecně závaznou vyhláškou stanovily místo, kde lze provozovat činnosti, jež by mohly narušovat veřejný pořádek v obci, nebo naopak provozování takových činností na některých veřejně přístupných místech zakázat.

Druhá část této stručné novely je novelou zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel. Zde se jednak stanoví vyšší sankce za porušení veřejného pořádku a pořádku ve státní správě a územní samosprávě. V důsledku rozšířených pravomocí obcí v této sféře je třeba vypustit dosavadní kvalifikaci přestupků uvedenou v § 47 odst. 1. písm. ch), která jako přestupek proti veřejnému zájmu označuje jak nabízení, tak i poskytnutí služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb - to cituji - na místě veřejnosti přístupném, tak i poskytnutí či organizování takovýchto služeb na takovém místě.

Třetí část pak už jen znamená nabytí účinnosti této novely. Pokud jde o nabytí účinnosti projednávané právní normy, jeví se vhodným, aby se tato norma stala účinnou dnem vyhlášení. Tato stručná právní úprava nevyžaduje legislakační lhůtu.

Cílem této právní úpravy je nikoli zakázat provozování činností, jež mohou narušit veřejný pořádek, ale v důsledku této možnosti ji lokalizovat na určité místo. Je všeobecně známo, že s touto novelou bylo spojováno leckteré očekávání a je také známo, že podnětem k tomuto návrhu bylo zejména provozování prostituce, která je klasickým příkladem takového jednání, jež může narušit veřejný pořádek.

Dodal bych jen, že po velmi obšírných diskusích, a to i diskusích, které byly veřejnými, se zdá zbytečné zdůrazňovat, že navrhovaný zákon neřeší problém prostituce jako takové, což podle mého názoru konec konců nemůže učinit vůbec žádný zákon.

Závěrem bych chtěl ještě říci, že jsem seznámen s faktem, jak s touto předlohou naložily výbory této sněmovny. Jsem seznámen se zprávou výborů, která není společnou zprávou. V případě závěrečného slova se pak vyjádřím ke zprávě ústavně právního výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Vzhledem k rozdílným stanoviskům výborů nebyla zpracována společná zpráva, ale jen zpráva o projednání návrhu ve výborech, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1805. Protože stanoviska výborů obsahují pozměňovací návrhy, měli bychom projednat předložený návrh zákona ve znění doporučení obou výborů podle tisku 1805, pokud se Poslanecká sněmovna neusnese jinak.

Táži se proto zpravodajů obou výborů, chtějí-li se nejdříve k tomuto vyjádřit. Prosím nejdříve zpravodaje ústavně právního výboru pana kolegu Vyvadila.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v zásadě zde nastala situace, kdy oba výbory doporučují tento návrh zákona s tím, že ústavně právní výbor viděl určitá úskalí. Byla to věc průřezová. Vzpomínám si i na připomínky paní kolegyně Röschové, která svým způsobem vedla k tomu, že zpráva ústavně právního výboru je taková, jaká je.

Všichni známe - řekl bych - aktivní hektickou činnost našich starostů, našich rad. Víme, že jsou schopni svým způsobem upravit ledacos. To vedlo ústavně právní výbor k tomu, že zvážil tuto míru. My evidentně vytváříme občanskou společnost a minimální stát. To znamená, že je zapotřebí i do svobod občanů zasáhnout v té míře nezbytné. Proto ústavně právní výbor doporučoval vložit jedno slůvko, které by omezilo svým způsobem svévoli rad a starostů, a to vložit slůvko "hrubě", jinak řečeno - při hrubém porušení veřejného pořádku je to možné upravit. V opačném případě by to mohlo znamenat, že např. je možné zamezit občanům, kteří jsou plešatí, aby se na některých místech shromažďovali. Čili to je ten jediný pozměňovací návrh.

Druhý se týkal toho, aby bylo jasně řečeno, že touto novelou některá ustanovení některých zákonů nejsou dotčena. To je vše.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Kubiše, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Kubiš: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych se také rád vyjádřil za náš výbor pro územní správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V podstatě se postavil k této novele zákona tak, jak byl tento vládní návrh předložen, bez jakékoli připomínky. Měli jsme jedinou připomínku k účinnosti tohoto zákona, protože termín už byl prošlý.

Na rozdíl od předřečníka si vůbec nemyslím a nesdílím obavy, že by si starostové nedovedli poradit s touto věcí - mám na mysli věc veřejného pořádku. Proto jsme se vyjádřili bez připomínek i v našem výboru. V té době už jsme znali stanovisko ústavně právního výboru i s tím, že chce omezit v podstatě působnost veřejného pořádku slovíčkem "hrubě".

Musím říci, že v našem výboru bylo jednoznačné stanovisko, že jakékoliv omezení je nepřípustné z toho důvodu, že tato formulace, která se dává do zákona o obcích v novele zákona, se týká § 17. Pokud tam vložíme slovíčko "hrubě", je to vlastně v rozporu s § 14, kde se říká, že obec má právo si rozhodovat o veřejném pořádku. Ovšem v celém rozsahu, nejen o hrubém porušování.

Navrhuji, abychom projednávali tento návrh zákona takovým postupem, aby bylo v potaz bráno doporučení výboru pro územní správu, regionální rozvoj a životní prostředí a připomínky z ústavně právního výboru prošly vlastně normální cestou pozměňovacích návrhů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím, aby pan zpravodaj Kubiš zaujal místo u stolku zpravodajů.

Byl zde návrh na způsob projednávání. Protože se jedná o návrh, který by mohl předznamenat způsob rozpravy, nechám o tomto hlasovat okamžitě. Dovolte však, abych vás odhlásil a poprosil, abyste se znovu zaregistrovali, za což děkuji.

Dovolím si zopakovat návrh pana poslance Kubiše, který navrhl, abychom projednávali tento bod ve znění vládní předlohy, ne podle zprávy 1805.

Hlásí se pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, domnívám se, že o tom není třeba hlasovat, protože nepochybně, pokud to neprojednáváme ve znění společné zprávy, protože ani neexistuje, tak projednáváme vládní návrh zákona a já dokonce to teď velice podporuji, čili o tom není třeba hlasovat. Projednáváme vládní návrh zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já samozřejmě s tím souhlasím. Problém však je, že předpokládám, že zazní v rozpravě pozměňovací návrhy jednotlivých výborů. Já to tak chápu, ale musíme si tuto proceduru schválit, protože to podle starého jednacího řádu projednáváme ve znění společné zprávy, anebo zprávy výborů. Proto prosím, abychom o tomto mém návrhu hlasovali. Jedná se o 79. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 88, proti 3 poslanci.

Do rozpravy, kterou jsem nyní otevřel, je přihlášen jako první pan kolega Ježek, připraví se pan kolega Kuchař.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegové, já tento návrh samozřejmě velmi vítám. Mám jenom jednu drobnou připomínku, drobný pozměňovací návrh k § 17 tak, jak je napsán, kde se praví, že obec může vydat závaznou vyhlášku a může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci, lze vykonávat pouze na místech vyhláškou určených.

Navrhuji, aby za slova "na místech" byla vložena slova "a v čase", protože si myslím, že se tím zpružní prostor rozhodování obcí, protože jsou případy, kdy obec zásadně s tou činností může "na místě" souhlasit, ale nesouhlasí, aby se ta činnost vykonávala třeba v jednu hodinu v noci.

Takže navrhuji za slova "na místech" vložit "a v čase". Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme kolega Kuchař, připraví se kolega Bachna.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, předloženou vládní novelou mají být obce zmocněny k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vyhláškou, v níž by stanovily činnosti, jež by provozováním na určitém místě (zpravidla veřejně přístupném) mohly narušovat veřejný pořádek v obci. Taková vyhláška by pak mohla dané činnosti zakázat.

V důvodové zprávě k návrhu zákona pak vláda vysvětluje, že takto obecně pojmenovanou činností myslí prostituci, jejíž regulaci mají místní vyhlášky sloužit. Důvodová zpráva však má význam pro poslance, když vysvětluje motiv a smysl navrhované právní úpravy. Není však součástí zákona, takže pro jeho event. schválení se bude nová právní norma vykládat a uplatňovat podle běžných pravidel.

Pojem "činnost" není totožný s pojmem "provozování prostituce". Tím zahrnuje velmi širokou škálu lidských aktivit, které by mohly být spojovány s veřejným pořádkem, např. shromáždění ekologů, mítinky pod širým nebem atp.

Ústavní soud ve svém nálezu P1.ÚS 43/1993: Podle stanoviska Evropské komise a Evropského soudu pro lidská práva lze za zákon považovat jedině právní normu formulovanou s dostatečnou přesností, aby občanům umožnila své chování regulovat. V nálezu P1.ÚS 16/1993 vyjádřil názor, že zákonodárce musí dbát zásad legislativní techniky, neboť zásady jasnosti a určitosti zákona jsou součástí principu právní jistoty, tj. principu právního státu.

Navrhovaná formulace je tak všeobecná, že výše zmíněným požadavkům neodpovídá. Nová ustanovení, pokud je vůbec zapotřebí, a zde odkazuji na znění § 14 ve znění zákona 302/1992 Sb. - musí přesně definovat skutkovou podstatu záměru sledovanou exekutivou, tedy jednoznačně vyjádřit, že se vztahuje výlučně na prostituci. Tento problém podle mého názoru neřeší ani dodatečné doplnění slůvka "hrubě" z iniciativy ústavně právního výboru.

Navíc zvyšování pokut za zjevné a snadno zjistitelné skutky je spíše projevem profesionální nemohoucnosti čelit negativním společenským jevům.

Toto jsou skutečnosti, které mne vedou k tomu, že tuto novelu nemohu podpořit. Pokušení zneužit nepřesné formulace k omezování základních lidských práv a svobod, by mohlo být u některých zastupitelů příliš silné. Zároveň sděluji, že tento názor sdílí také poslanecký klub Levého bloku, který zákon nepodpoří.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Bachna, připraví se kolega Vyvadil.

Poslanec Petr Bachna: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokusím se být velice stručný, ale nicméně musím se troch u zamyslet nad tím, proč vlastně tato novela je navrhována.

Hlavním důvodem tohoto návrhu je umožnit obcím zcela exaktně vyjádřeným paragrafem zákona regulovat některé činnosti na jejich území. Pravdou je, že budemeli považovat zastupitelstva za jakési zběsilé orgány, které využijí každého paragrafu k tomu, aby páchaly různá zvěrstva, potom plně souhlasím se svým předřečníkem a doporučuji tuto novelu neschvalovat. Považujeme-li naopak zastupitelstva za demokraticky zvolené orgány, stejné jako je Parlament - a to se domnívám, že jsou - musím doporučovat, abychom návrh novely podpořili.

Druhá otázka je otázka slova "hrubě" a slova, která doplňuje ústavně právní výbor v závěru tohoto paragrafu, že tím nejsou dotčena ustanovení ostatních zákonů, což zatím navrženo nebylo, ale předpokládám, že to navrženo bude. Takže se omlouvám, že vycházím pouze z předpokladu.

Nicméně slovo "hrubě", doplní-li se, obávám se, že celá ta novela ztratí svůj význam, a to byl také názor výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a proto nedošlo ke zpracování společné zprávy, protože tento výbor dospěl k názoru, - a já osobně tento názor sdílím, - že v tom okamžiku se ten paragraf stává zcela bezzubý, protože jenom velmi těžko budu dovozovat, že takováto činnost "hrubě" narušuje pořádek, i když je evidentní, že ho narušuje.

Proto bych se velmi přimlouval za to, abychom tento pozměňovací návrh neakceptovali a nechali tu větu ve znění, jak byla navržena ve vládní novele, aspoň v tomto bodě.

Pokud se týká doplnění toho paragrafu o přidanou větu, tzn. "aniž by tím byla dotčena ustanovení ostatních zákonů", tam nemám nejmenších námitek proti tomu, aby to bylo takto rozšířeno, protože to je implicitně stejně vyjádřeno vždycky, že nemohou být dotčena ustanovení ostatních zákonů. Čili myslím si, že není nejmenších námitek proti tomu, když to tam bude.

Jinak ještě poslední poznámku: Plně podporuji pozměňovací návrh pana kolegy Ježka, protože si myslím, že skutečně ten čas je velmi důležitým faktorem a že to umožní vydávat vyhlášky, týkající se domovního řádu a podobných věcí, rušení nočního klidu atd.

Závěrem bych ještě chtěl říci, že nečiníme podle mého názoru a podle názoru právních, které jsem měl příležitost slyšet, žádný veliký zásah do obcích v tom duchu, že bychom jim umožnili potlačovat základní lidská práva a svobody, protože v podstatě dnešní zákon o obcích již umožňuje vydávat vyhlášky, ale neříká jasně a jednoznačně, jak a ve které oblasti. Čili myslím, že to je vyjasnění zpřesnění zákona a s těmi věcmi, ke kterým jsem se vyjádřil, bych doporučoval této sněmovně, aby hlasovala pro přijetí novely s některými doporučenými změnami. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Vyvadil, připraví se kolega Jaroš.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP