Čtvrtek 2. listopadu 1995

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedající, pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové.

Klub Levého bloku podporuje projednávání a schválení návrhu zákona o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, který jednoznačně považuje za politické rozhodnutí Sněmovny. Je nezbytné, aby činnost veřejných funkcionářů, tak jak jsou uvedeni v návrhu zákona, ve znění společné zprávy, byla pod veřejnou kontrolou, protože politika i činnost Parlamentu jsou veřejnou záležitostí. Předpokládáme, že přijetím tohoto zákona se zabrání nejen neoprávněným příjmům a výhodám veřejných funkcionářů, ale mělo by dojít i ke zvýšení vážnosti a důvěryhodnosti Parlamentu České republiky.

Je pouze na škodu, že po projednání tohoto návrhu zákona ve výborech došlo ke zmírnění některých opatření. Především mám na mysli otázku majetkových přiznání. Proto doporučuji zařadit nový § 4 v tomto znění:

§ 4 - Majetkové přiznání:

odst. 1: veřejný funkcionář je povinen při zahájení a skončení výkonu veřejné funkce podat písemné přiznání o stavu svého majetku, včetně majetku osob blízkých.

odst. 2: v majetkovém přiznání se uvede:

a) druh, počet a stav nemovitostí a právní vztah k nim

b) druh, výše a původ dluhů nebo zdrojů úvěrů a datum vzniku takových závazků, pokud kdykoli v době výkonu veřejné funkce přesáhly v úhrnu částku 50.000 korun

c) druh, datum a stručný popis převodu cenných papírů nebo nemovitostí.

odst. 3: majetkové přiznání doručí veřejný funkcionář předsedovi Poslanecké sněmovny a jde-li o senátora, předsedovi Senátu, do 15 dnů po zahájení a po skončení výkonu veřejné funkce, popřípadě do 15 dnů od uplynutí 4 let od zahájení výkonu funkce, pokračuje-li výkon funkce i po této době.

Předseda komory předá majetkové přiznání mandátovému a imunitnímu výboru komory, jejímž je předsedou. Ostatní paragrafy přečíslovat. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Hrazdírovi, dále žádám, aby se ujal slova pan kolega Mašek, připraví se pan kolega Bláha.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh k zákonu o střetu zájmů, návrh, který je výsledkem jednání koaličních stran a klubů.

Navrhuji nové znění čl. 1, bodu 2, a to takovéto:

Paragrafy 1 až 17 se nahrazují novými paragrafy 1 až 12, které včetně nápisů znějí:

§ 1: Společná ustanovení

odst. 1: Veřejnými funkcionáři se pro účely tohoto zákona rozumějí poslanci a senátoři, členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády.

Odkaz 1: § 2, odst. 1 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění pozdějších předpisů - pokračuji v textu: (dále jen veřejný funkcionář).

odst. 2: Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při něm veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.

§ 2, odst. 1: Veřejný funkcionář nesmí využívat svého postavení, pravomocí nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání neoprávněných výhod pro sebe nebo jinou osobu, zejména za tím účelem nesmí

a) osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu vůči státu, státní nebo převážně státem spravované právnické osobě v obchodních záležitostech;

b) odvolávat se na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s výkonem jeho soukromé činnosti včetně jeho povolání, zaměstnání nebo podnikání;

c) umožnit uvedení svého jména nebo vyobrazení k reklamním účelům za úplatu nebo za jiný majetkový prospěch.

Odst. 2. Člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nesmí

a) provozovat nebo vykonávat podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost;

b) být členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;

c) být výdělečně činný v pracovněprávním, služebním nebo obdobném poměru, nejde-li o poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

Odst. 3. Omezení uvedené v odst. 2 se nevztahuje na správu vlastního majetku a na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární, uměleckou nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v těchto oborech.

Odst. 4. Veřejní funkcionáři uvedení v odst. 2 musí činnosti tam uvedené zanechat v nejbližší možné době ode dne, kdy začali vykonávat svou funkci.

Čestné prohlášení - nadpis nad paragrafem.

§ 3. Čestným prohlášením se rozumí oznámení o osobním prospěchu, oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku.

§ 4. Oznámení o osobním prospěchu. Veřejný funkcionář v průběhu jednání ústavního nebo státního orgánu, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo hlasuje, je povinen před schválením nebo rozhodnutím ve věci oznámit svůj poměr nebo, pokud je mu znám, poměr manžela, dětí, rodičů, sourozenců, druha nebo družky k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mohl takové osobě vzniknout osobní prospěch nebo má-li on nebo taková osoba na věci osobní zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.

§ 5. Oznámení o činnostech.

Odst. 1. Poslanec a senátor je povinen oznámit, zda on sám nebo manžel

a) provozuje podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního předpisu s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární, umělecké nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v těchto oborech;

b) je členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené za účelem podnikání;

c) vykonává výdělečnou činnost v pracovním, služebním či obdobném poměru, nejde-li o poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

Tyto údaje uvede poslanec a senátor odděleně za sebe a za manžela.

Odst. 2. Člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, je povinen učinit oznámení podle odst. 1 za manžela.

Odst. 3. Písemné oznámení o činnosti podle odst. 1 a 2 doručí senátor předsedovi Poslanecké sněmovny a poslanec, člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, předsedovi Senátu bez zbytečného průtahu, nejpozději však do 30 dnů po zahájení či ukončení této činosti. První oznámení o činnosti doručí do 30 dnů od zahájení výkonu veřejné funkce. Předseda příslušné komory předá oznámení mandátovému a imunitnímu výboru komory, jejímž je předsedou.

§ 6. Oznámení o příjmech a darech.

Odst. 1. Veřejný funkcionář je povinen písemně oznámit příjmy a jiné majetkové výhody, přijaté v příslušném kalendářním roce za dobu skutečného výkonu veřejné funkce.

Odst. 2. Veřejný funkcionář je povinen v přiznání správně a úplně uvést výši, druh a zdroj každého svého peněžního příjmu a daru s výjimkou příjmu za výkon funkce veřejného funkcionáře, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů nebo darů přesáhne v jeden kalendářní rok výši měsíční platové základny poslance. (Odkaz 2)

Odkaz zní: § 3 odst. 3 a § 8 zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

Odst. 3. Za peněžitý příjem nebo dar se nepovažuje poskytnutí dopravy, noclehu, stravy a dalších přiměřených požitků při cestách a návštěvách konaných veřejným funkcionářem v zájmu státu.

Odst. 4. Písemné oznámení o příjmech a darech podle odst. 1 doručí senátor předsedovi Poslanecké sněmovny a poslanec, člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, předsedovi Senátu nejpozději do konce června následujícího roku.

§ 7. Oznámení o nemovitém majetku.

Odst. 1. Veřejný funkcionář je povinen do konce června každého následujícího roku po dobu výkonu své funkce písemně oznámit, zda za uplynulý kalendářní rok nabyl vlastnická nebo další věcná práva k nemovitému majetku.

Odst. 2. Písemné oznámení o nemovitém majetku podle odst. 1 doručí senátor předsedovi Poslanecké sněmovny a poslanec, člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, předsedovi Senátu.

(3) Veřejný funkcionář postupuje obdobně pokud jde o nemovitý majetek manžela. Písemné oznámení podává odděleně za sebe a za manžela.

(4) Předseda příslušné komory oznámení o nemovitém majetku podle odst. 1 až 3 předá mandátovému a imunitnímu výboru komory, jejímž předsedou je.

§ 8 - Informace z oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku

(1) Evidenci oznámení o činnostech podle § 5, oznámení o příjmech a darech podle § 6 a oznámení o nemovitém majetku podle § 7 a o skutečnostech podle odst. 4 vede a jejich úschovu zajišťuje mandátový a imunitní výbor příslušné komory Parlamentu.

(2) Každý občan má právo na základě písemné žádosti nahlédnout do evidence vedené podle odst. 1, jen pokud jde o veřejného funkcionáře. Toto právo v sobě zahrnuje právo nahlížet do všech uložených listin a právo pořizovat si z nich výpisy a opisy.

(3) Písemná žádost podle odst. 2 musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Podává se mandátovému a imunitnímu výboru příslušné komory Parlamentu.

(4) Mandátový a imunitní výbor ověří totožnost žadatele pokud jde o jeho jméno, ročné číslo a bydliště. Bez tohoto ověření nelze umožnit nahlédnout do evidence podle odst. 2.

(5) Výpis a opis podle odst. 2 mandátový a imunitní výbor ani jiné orgány neověřují a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

(6) Každý má právo písemně uvést do evidence podle odst. 1 skutečnosti, které dosvědčují nepravdivost nebo neúplnost oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku jednotlivých veřejných funkcionářů. Tato listina musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo a bydliště pisatele, jinak se k ní nepřihlíží.

(7) Osobami oprávněnými nahlížet do listin podle odst. 6 jsou poslanci a senátoři.

§ 9 - Zneužití informací získaných z oznámení o činnosti, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku

(1) Údaje uvedené v oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku nesmějí být použity k jiné než publicistické činnosti, která je určena blíže neurčitému okruhu osob a pro přímé či nepřímé žádosti o podporu nebo příspěvek, zejména na politickou nebo dobročinnou činnost. Tyto údaje nesmějí být zneužity zejména nepravdivou, neúplnou či jinak zkreslenou interpretací.

(2) Za škody vzniklé veřejnému funkcionáři nebo osobě blízké, která vznikla zneužitím informací získaných z oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech či oznámení o nemovitém majetku odpovídá též ten, kdo do evidence podle § 8 nahlédl. Ten se zprostí odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že škoda vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

§ 10 Kontrola oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku

(1) Mandátový a imunitní výbor příslušné komory parlamentu po zahájení řízení podle § 11 odst. 3 je oprávněn přezkoumávat, zda údaje v oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku jsou uvedeny pravdivě a úplně, a to i za součinnosti příslušných daňových a finančních orgánů. Za tím účelem je mandátový a imunitní výbor zejména oprávněn požadovat od uvedených orgánů potřebné informace a vysvětlení, popřípadě požadovat na těchto orgánech ověření, zda příslušné údaje v oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech nebo oznámení o nemovitém majetku odpovídají údajům v jejich dokumentaci.

(2) Členové mandátového a imunitního výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu činnosti podle odst. 1.

§ 11Řízení

(1) Řízení o návrhu na rozhodnutí, zda veřejný funkcionář jednal v rozporu se svým čestným prohlášením, provádí příslušný mandátový a imunitní výbor z podnětu nejméně deseti poslanců nebo pěti senátorů.

(2) Podnět se podává tomu mandátovému a imunitnímu výboru, který je příslušný k řízení o něm. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny je příslušný k řízení o podnětu směřujícímu proti senátorovi. Směřuje-li podnět proti poslanci, členovi vlády, nebo vedoucímu ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, je příslušný k řízení mandátový a imunitní výbor Senátu. Směřuje-li podnět proti senátorovi, který je současně členem vlády nebo vedoucím ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, je příslušný k řízení mandátový a imunitní výbor Senátu. Podnět musí být doložen hodnověrnými skutečnostmi, kterých se poslanci nebo senátoři dovolávají.

(3) Příslušný mandátový a imunitní výbor posoudí obsah skutečností, uvedených v podnětu a nasvědčuje-li obsah podnětu tomu, že veřejný funkcionář jednal v rozporu se svým čestným prohlášením, zahájí řízení. Jinak podnět odmítne. Rozhodnutí o zahájení řízení i o odmítnutí podnětu je konečné.

(4) Po zahájení řízení příslušný mandátový a imunitní výbor podnět projedná v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny v neveřejném jednání. Veřejnému funkcionáři, proti němuž podnět směřuje, bude poskytnuta možnost, aby se na jednání mandátového a imunitního výboru vyjádřil a obhájil. Směřuje-li podnět proti členovi vlády nebo vedoucímu ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, vyžádá si mandátový a imunitní výbor Senátu stanovisko vlády. Členové mandátového a imunitního výboru a další osoby, které se jeho jednání účastní, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při jednání dovědí.

(5) Jestliže se veřejný funkcionář před hlasováním o návrhu usnesení podle odst. 6 vzdá své funkce nebo z ní odstoupí, mandátový a imunitní výbor řízení zastaví. Toto rozhodnutí je konečné.

(6) Po projednání podnětu mandátový a imunitní výbor rozhodne usnesením zpravidla nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a doručí je neprodleně veřejnému funkcionáři, proti němuž podnět směřoval, tomu, kdo podal podnět a předsedovi příslušné komory. Obsahem rozhodnutí je výrok, že veřejný funkcionář, proti němuž podnět směřoval, jednal v rozporu se svým čestným prohlášením a v čem je podstata tohoto jednání.

Rozhodnutí musí být odůvodněno. Toto rozhodnutí je konečné.

Odstavec 7. Rozhodnutí podle odst. 6 musí být přijato třípětinovou většinou všech členů mandátového a imunitního výboru, jinak se má zato, že se podnět proti veřejnému funkcionáři zamítá.

Odstavec 8. Předseda příslušné komory Parlamentu na její nejbližší schůzi veřejně vyhlásí rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle odst. 6 i s jeho odůvodněním. Stejným způsobem vyhlásí, že podnět proti veřejnému funkcionáři byl zamítnut. Týká-li se rozhodnutí mandátového a imunitního výboru předsedy příslušné komory, veřejné vyhlášení učiní místopředseda příslušné komory.

§ 12 Vzory písemností

Mandátový a imunitní výbor příslušné komory Parlamentu může svým usnesením vydat doporučené vzory oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a oznámení o nemovitém majetku.

Tolik tedy pozměňovací návrh k článku l.

Článek II ve znění společné zprávy by zůstal zachován, zatímco v článku III navrhuji toto znění: Přechodná ustanovení

Odstavec 1. Veřejní funkcionáři, uvedení v § 2 odst. 2, kteří vykonávají činnost tam uvedenou v době nabytí účinnosti tohoto zákona, musí této činnosti zanechat v nejbližší možné době ode dne jeho účinnosti.

Odstavec 2. Veřejní funkcionáři, uvedení v § 5 odst. 1, pokud sami či osoby jim blízké vykonávají činnost tam uvedenou v době nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni doručit písemné oznámení o jejím výkonu do 30 dnů ode dne jeho účinnosti.

Odstavec 3. Při projednávání a posuzování návrhu podle § 12 a následujících zákona č. 238/1992 Sb., podaných před účinností tohoto zákona, se postupuje podle dosavadního předpisu. Veškerou evidenci a doklady o ukončeném projednávání těchto návrhů předá předseda Poslanecké sněmovny mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Odstavec 4. Do doby ustavení mandátového a imunitního výboru Senátu vykonává jeho funkce podle tohoto zákona mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny a funkce předsedy Senátu podle tohoto zákona předseda Poslanecké sněmovny. Směřuje-li podnět podle § 11 odst. 2 proti členovi mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny, je tento člen vyloučen z účasti na jeho jednání.

Článek IV by zůstal zachován ve znění společné zprávy.

Tolik můj pozměňovací návrh.

Tento koaliční návrh považujte, prosím, za návrh komplexní a žádám, aby o něm bylo hlasováno najednou. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Než předám slovo dalšímu kolegovi, dvě technická sdělení. Pan kolega Nečas - náhradní karta č. 6, pan kolega Krámek - náhradní karta č. 3.

Druhá informace pro poslance, kteří jsou přihlášeni k ústním interpelacím dnes odpoledne. Vedle již omluvených pánů ministrů nemocných - Dlouhého a Skalického a pana ministra Dyby - se omlouvá pan ministr Zieleniec, který byl dopoledne pro chřipkové onemocnění hospitalizován.

Do rozpravy je dále přihlášen a slova se ujme pan kolega Bláha, připraví se pan kolega Matulka. Jiné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, projednáváme společnou zprávu návrhu zákona o tzv. střetu zájmů. Dovolil bych si úvodem ocenit, že v tuto chvíli - konečně, je zde veřejností dostatečně dlouhou dobu očekávaný zákon a musím za sebe i za své kolegy klubu sociálních demokratů být skutečně rád, že nastala chvíle po všech předchozích přípravách, kdy se zákon projednává. Je to milé konstatování, přes všechny návrhy, které padaly a možná ještě budou padat, že můžeme říci, že tříleté naše úsilí je nebo bude - předpokládám - korunováno snad výsledkem i všech nás dvousetčlenného parlamentu.

Osobně se domnívám, že společná zpráva je dobře postavená i provázaná, ale přesto bych si dovolil vás obtěžovat několika pozměňovacími návrhy. Přejdu rovnou k textaci.

V § 2 společné zprávy v odst. 6 navrhuji vypustit slova "je mu známý" a domnívám se, že jsou nadbytečná, jako dříve navrhované slovo "jakékoliv".

§ 4 celý jako takový zrušit a nahradit původním textem pracovního návrhu, který měl nadpis "Majetková přiznání", dovolím si ho pro jistotu celý ocitovat. Takže nový § 4 by zněl:

"§ 4 Majetková přiznání

Odstavec 1. Veřejný funkcionář je povinen každý rok písemně oznámit příjmy a jiné majetkové výhody včetně příjmů a jiných majetkových výhod osob blízkých, přijatých v kalendářním roce za dobu skutečného výkonu veřejné funkce, a další údaje o vlastním majetku a majetku blízkých osob, uvedené v odst. 2 (dále jen "majetkové přiznání").

Odstavec 2. V písemném majetkovém přiznání veřejný funkcionář uvede odděleně za sebe a za každou osobu blízkou:

a) zdroj, druh a výši příjmů z činností uvedených v § 3 odst. 1, včetně příjmů z činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární, umělecké nebo sportovní,

b) zdroj, druh a výši příjmů z cenných papírů, dividend, tantiemů, úroků a nájmů,

c) druh a výši majetkové a finanční účasti na podnikání jiné fyzické nebo právnické osoby,

d) zdroj, druh a výši přijatých darů a jiných majetkových výhod, než jsou uvedeny pod písmeny a) až c), pokud v příslušném kalendářním roce jejich celková hodnota přesáhla u něho, případně u blízké osoby, po odpočtu náležitostí za veřejné funkce, výši měsíční platové základny poslance, odkaz druhý, který se pak odvolá na konkrétní zákon.

e) druh, počet a stav nemovitostí a právní vztah k nim,

f) druh, datum a stručný popis převodu cenných papírů nebo nemovitostí,

g) druh, výši a původ dluhů nebo zdroj úvěrů, datum vzniku takových závazků, pokud v příslušném kalendářním roce přesáhly v úhrnu částku 50 000,- Kčs.

h) obsah dohody o předpokládaných budoucích činnostech podle § 3 odst. 1

ch) období, kdy veřejný funkcionář nevykonával svou funkci.

Tolik tedy zpátky text původního § 4.

Dále si dovoluji navrhnout změnu v § 5 odst. 2 společné zprávy. V poslední větě doplnit za slova "oznámení o činnostech" "a majetková přiznání".

V § 5 odst. 3 změnit slova místo "oznámení o příjmech" na "majetková přiznání".

Dále ve stejném paragrafu doplnit nový odst. 3 a ostatní přečíslovat.

Text nového odstavce 3 by zněl: "Každý občan má právo písemně uvést do evidence podle odst. 1 skutečnosti, které dosvědčují nepravdivost a neúplnost oznámení o činnostech a majetkovém přiznání jednotlivých veřejných funkcionářů. Tato listina musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo a bydliště pisatele, jinak se k ní nepřihlíží."

Za další navrhuji v § 7 odst. 1 doplnit za slova "funkcionář" - cituji: jednal v rozporu se svým čestným prohlášením a. Pak pokračuje text.

V § 7 odst. 4 doplnit za slova "směřoval" - cituji: jednal v rozporu se svým čestným prohlášením a. Porušil nebo porušuje - to pokračuje dál text.

Za další navrhuji v § 8 - to jsou sankce za porušení zákona - doplnit nový odstavec 3 a ostatní přečíslovat.

Text odst. 3 by zněl: "Veřejný funkcionář, který i nadále opětovně porušuje zákon o střetu zájmů, bude krácen na příjmech z funkce veřejného činitele až do výše 50 % a po dobu nejvýše 6 měsíců, počínaje od nejbližší výplaty následující po právní moci rozhodnutí podle odst. 2."

V § 9 v oblasti vzory, písemnosti doplnit nový odstavec 2, který by zněl - text: "Součástí písemností podle § 3 a 4 je čestné prohlášení veřejného činitele o pravdivosti a úplnosti údajů."

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP