Čtvrtek 2. listopadu 1995

3. den schůze (2. listopadu 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 178 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády Václav Klaus, místopředseda vlády Jan Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, ministr životního prostředí František Benda, ministr dopravy Vladimír Budinský, ministr Igor Němec, ministr spravedlnosti Jiří Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip, ministr vnitra Jan Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický, ministr zdravotnictví Jan Stráský, ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička.

(Schůze opět zahájena v 10.07 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás jménem předsedy Poslanecké sněmovny přivítal na další den 36. schůze Poslanecké sněmovny a zahájil oficiálně dnešní jednání.

Prvním bodem podle schváleného programu jsou

VIl.

Odpovědi na interpelace písemně předložené

Na pořad jednání 36. schůze Poslanecké sněmovny je předloženo 7 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni a z tohoto důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme k projednávání těchto odpovědí.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci nekompetentního postupu Úřadu pro dokumentaci a vyšetření zločinů komunismu. Interpelace a odpověď na ni se předkládá jako tisk 1960. Prosím pana poslance Šolera, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane premiére, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve mi dovolte, abych ocitoval některé věty z odpovědi pana premiéra. Opět jsem se přesvědčil o tom, že náš pohled na řadu věcí je tak diametrálně odlišný, že je téměř vyloučené, aby vás jakákoliv moje odpověď na vaši interpelaci uspokojila. Za vrchol absurdity však považuji vámi naznačované spojení trestného činu vlastizrady s rozdělením Československa v roce 1992.

Nechci tady nikoho obviňovat, ale když se podívám na historii Československa z roku 1938-1939 a srovnám si to s rokem 1992, tak tu jisté souvislostí vidím a pokud vidím třeba v televizi přenosy z pochodňových průvodů v Bonnu, kde se opět Němci chystají zřejmě na slovanské národy v Evropě, pak mně některá jednání v zákulisí se sudetskými Němci přinejmenším takovéto spojení navozují. Nechci říkat, že přímo obviňuji, to bych si netroufl.

Pokud se jedná o věc interpelace. Chtěl bych se omluvit zaprvé panu premiérovi a panu ministrovi spravedlnosti. Skutečně bylo mou vinou, že jsem včas nezjistil, že Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu, jehož se interpelace týkala, patří pod policii České republiky a ne pod Ministerstvo spravedlnosti, jak jsem se naivně domníval. Byla to moje chyba a za tu se omlouvám.

Pokud se týká podstaty věci. Domnívám se, že skutečně státní úřad by měl vystupovat tak, aby jeho rozhodnutí byla pokud možno konečná a jednoznačná a chyb, kde musí řekněme - státní zastupitelstvo měnit rozhodnutí Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu či podobných státních institucí, by mělo být co nejméně. Samozřejmě demokratický systém spočívá v tom, že občas se někdo zmýlí a potom občas jeho špatné rozhodnutí někdo napraví. Kdyby to byl jeden případ, tak z toho nechci dělat tragédii. Tady už jsou to případy dva a pokud je dokonce spojen s takovou věcí, že předseda Úřadu veze slavnostně rozhodnutí do USA za peníze daňových poplatníků a potom, co se vrátí, je vzápětí zrušeno, musím říci, že takovýto postup není příliš kompetentní a neodpovídá tomu, pro co si daňový poplatník svoji vládu a své představitele platí.

Kromě toho si myslím, že skutečně zločiny terorismu, kam lze zařadit třeba případ bratří Mašínů, jsou obecně pokládány v mezinárodním fóru za krajně negativní a u ideologicky třeba dobře podložených útoků, pokud jsou prováděny nepřiměřenými metodami, např. metodami terorismu, skutečně nějaká glorifikace pachatelů takovýchto zločinů je krajně nežádoucí.

Z těchto důvodů nemohu s odpovědí pana premiéra souhlasit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto návrhu usnesení. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže ji končím. Prosím, dámy a pánové, abyste se zaregistrovali. Budeme hlasovat. Zahájil jsem 72. hlasování.

Kdo návrh pana kolegy Šolera podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 13, proti 39 poslanců.

Paní kolegyně Buzková má náhradní kartu č. 30.

Ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci údajně možného zneužití psychiatrie, podle sněmovního tisku 1860. Odpověď se předkládá jako tisk 1860 C.

Ptám se pana kolegy Šolera, jestli je připraven se vyjádřit. (Ano.) Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení páni ministři, vážení kolegové, já se vyjádřím najednou ke všem třem odpovědím, abych nezdržoval.

Chápu, že psychiatrické případy jsou takové, že je občas nutné nějakého psychiatrického pacienta, bez nějakého soudního či podobného rozhodnutí izolovat a nějakým způsobem se pokoušet řešit jeho případ.

Domnívám se, že případ pana Čestmíra Skály, který jsem ve své interpelaci rozebíral, není toho charakteru; ten člověk možná poněkud nepřiměřeným způsobem uplatňoval restituční nároky, ale každopádně to nebyl psychiatrický případ, který by bylo nutné řešit nějakými drastickými způsoby.

Naopak se obávám, že tady vzniká nebezpečí, že psychiatrie je využívána k různým politickým účelům.

Mohu tady uvést několik příkladů. Kromě případu pana Skály a je to případ pana Milana Kočíka a slečny Evy Sadílkové, kteří také byli poměrně podivným způsobem odvlečeni do psychiatrických léčeben, a jejich uvolnění dalo různým iniciativám na ochranu lidských práv velkou práci.

Z jednoho případu nelze samozřejmě příliš soudit; pokud jsou takové případy tři, tak už nelze tyto případy pokládat za něco, co by bylo nějakým drobným nedostatkem či přehlédnutím.

Kromě toho se domnívám, že v okamžiku, kdy dojde k přemístění pacienta proti jeho vůli na psychiatrickou léčebnu, tak je přinejmenším povinností politického systému nějakým způsobem informovat jeho příbuzné. Pokud vím, tak třeba pan Skála, který žije v Mnichově, se dozvěděl o internaci svého otce až odněkud z tisku či podobným způsobem. Dlouho neměl v podstatě možnost se do toho zapojit. Je tam typické to, že lékaři, kteří se podíleli na vyšetřování pana dr. Skály; paní dr. Straková a dr. Bednářová se podílely na podobném případu téhož pacienta někdy v šedesátých letech (v roce 1968 anebo někdy v okolí těch let), kdy se také domáhal svých restitučních nároků, možná také ne zcela korektním způsobem, ale v každém případě opakování podobných případů, týchž lékařů u téhož pacienta už začíná navozovat dojem, že tady skutečně není všechno v pořádku.

Z těchto důvodů nemohu s odpovědí pánů ministrů souhlasit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Přesto mi dovolte, abych podle jednacího řádu rozdělil rozpravu ke třem bodům. Samozřejmě, už nemusíte vystupovat. Chápu vyjádření ke všem třem interpelacím za společné.

Otevírám rozpravu k této interpelaci. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu, který předložil pan kolega Šoler k odpovědi pana ministra Luďka Rubáše.

Zahájil jsem 73. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 17, proti 45 poslanců.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci údajně možného zneužití psychiatrie, podle tisku 1860. Odpověď se předkládá jako tisk 1860 A. Pan kolega Šoler se vyjádřil.

Otevírám rozpravu k tomuto tisku. Nikdo se do ní nehlásí, takže rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak ho přednesl kolega Šoler.

Jedná se o 74. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 17, proti 39 poslanců.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci údajně možného zneužití psychiatrie, tisk 1860. Odpověď se předkládá jako tisk 1860 B. Pan kolega Šoler se vyjádřil k tomuto bodu.

Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím.

Budeme hlasovat v hlasování č. 75 o návrhu pana kolegy Šolera.

Kdo s návrhem souhlasí? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 14, proti 34 poslanců.

Paní kolegyně Matoušková má náhradní kartu č. 27.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci trestního stíhání předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika. Interpelace a odpověď na ni se předkládá jako tisk 1966.

Prosím pana poslance Loukotu, aby se ujal slova.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, nemíním zde nijak zdržovat ani politikařit, budu se snažit být co nejvíce věcný. Pan ministr Jan Ruml uvedl v odpovědi na moji interpelaci ve věci trestního stíhání kolegy Jana Vika, že v této věci nebyly vytvořeny žádné zvláštní týmy na úrovni krajů nebo okresů. Přitom tiskový mluvčí ministerstva vnitra pan Šubrt uvedl pravý opak, což nakonec uveřejnily i některé deníky.

Proto s odpovědí pana ministr Rumla na moji interpelaci nesouhlasím a navrhuji, aby sněmovna k této odpovědi přijala v usnesení nesouhlasné stanovisko. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej pan kolega Loukota navrhl. Jedná se o 76. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro bylo 21, proti 37 poslanců.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci policejního zásahu, který proběhl dne 19. září 1995 ve Znojmě v cca 16.15 hodin. Interpelace a odpověď na ni se předkládá jako tisk 1967. Opět žádám pana kolegu Loukotu, aby se ujal slova.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, i v tomto případě se budu snažit být co nejvíce stručný. Ve své interpelaci na pana ministra Jana Rumla ve věci policejního zásahu, který proběhl dne 19. 9. 1995 ve Znojmě zhruba v 16.15 hodin, jsem panu ministrovi položil celkem 12 otázek. Na řadu z nich mi pan ministr neodpověděl, jak se nakonec můžete sami přesvědčit. U těch, na které mi odpověděl, mohu zase celkem úspěšně pochybovat o pravdivosti.

Jako příklad uvedu tvrzení pana ministra, že při mítinku a následném zajištění pana poslance Jana Vika nedošlo k nějakému zranění osob. Mám zde k dispozici dvě lékařské zprávy. Jedna se týká pana poslance Vrchy, kde je doslova uvedeno, že na politické manifestaci ve Znojmě, kde došlo k tlačenici a střetu s policií, dostal ránu do hlavy asi rukou útočníka-policisty. Strojopisná zpráva dále obsahuje rukou psaný dodatek, že pan poslanec Vrcha je bez zjevného poranění, což připomíná doby nedávno minulé.

Druhá lékařská zpráva je vedena na jméno Jaroslav Boudný. Zde je uvedeno, že pan Boudný byl 19. 9. 1995 v cca 16.15 hodin napaden policistou, který mu vstříkl do obličeje kasr. Podotýkám, že zákrok policisty byl tak mírný, že pan Boudný je doposud v pracovní neschopnosti.

Tento případ je vůbec zajímavý, neboť mi připadá, že policie postupuje dle přísloví "zloděj křičí chyťte zloděje". Panu Boudnému bylo totiž v minulých dnech doručeno sdělení, že je stíhán podle § 160 odst. 1 trestního řádu jako obvinění z trestného činu útoku na veřejného činitele. Sám jsem byl tohoto podivného zákroku svědkem, takže vím, jak proběhl, a podotýkám, že rozhodně v této věci mlčet nehodlám.

Z těchto popsaných důvodů nemohu tedy s odpovědí pana ministra Rumla na moji interpelaci souhlasit, a proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna k této odpovědi přijala nesouhlasné stanovisko. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu, který předložil pan poslanec Loukota. Jedná se o 77. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro bylo 22, proti 34 poslanců.

Ministr životního prostředí František Benda odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci devastace chráněného území Krňov. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1959. Ptám se pana kolegy Šolera - ano. Prosím, aby se ujal slova. Konstatuji, že pan ministr Benda není omluven.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace týkající se devastace chráněného území Krňov se týkala poměrně smutného případu, který je možná ryze lokální, i když mě osobně se hluboce dotýká, což se zde konstatuje, protože na Zbraslavi bydlím a dělal jsem tam asi dva roky předsedu komise životního prostředí.

Jedná se o případ, kdy poblíž zbraslavského zámečku na druhé straně řeky stojí dlouhá řada chráněných topolů na chráněném území Krňov. Toto území se podařilo přes nejrůznější snahy ochránit před nějakou devastací v podstatě po celých 40 let komunistického režimu. Nebylo to snadné, protože zámeček patřil ministerstvu zahraničí, konaly se tam nejrůznější mezinárodní akce. Bohužel na Zbraslavi byly také podepsány nejrůznější přátelské a jiné dohody, třeba se Sovětským svazem, ne proto, že by Zbraslav zrovna v tom jevila nějakou aktivitu, ale protože tento zámeček byl používán k těmto účelům.

S nasazením a oběťmi některých lidí, např. pana Střihavky ze Zbraslavi, se podařilo udržet onu řadu topolů, střemchy a celý biosystém rezervace Krňova v poměrně dobrém stavu. Potom přišel restituent Bartoň z Dobenína, který svým silným vlivem na nejrůznější politické orgány si vymohl povolení. Jak se ukázalo potom, ne zcela korektní, k tomu, aby vykácel 40 topolů, asi 3 střemchy a jiné v chráněné lokalitě.

Nechci rozebírat procedurální stránky oprávněnosti nebo neoprávněnosti toho, co mi zde pan ministr píše. Mně se prostě zdá krajně nešťastné, když 40 let se podařilo uchránit nějaký přírodní skvost a potom přijde restituent ze zahraničí a zdevastuje ho.

Pan ministr mi vysvětluje, že věc je zcela v pořádku. Taková věc v pořádku být nesmí a daňový poplatník si platí úředníky na ministerstvu životního prostředí, aby k takovýmto věcem nedocházelo. Proto nemohu s odpovědí pana ministra souhlasit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám rozpravu k návrhu usnesení, který přednesl pan kolega Šoler. Nikdo se do ní nehlásí, takže rozpravu končím. Nechám hlasovat o návrhu, který zde byl předložen. Jedná se o 78. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro bylo 23, proti 33 poslanců.

Dámy a pánové, tím jsme ukončili projednávání odpovědí členů vlády České republiky na interpelace a budeme se věnovat dalšímu bodu.

Dámy a pánové, prosím o klid.

Dalším bodem je

VIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních

souvisejících s ochranou veřejného zájmu

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 1504 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk č. 1663.

V dopise předsedy vlády je uvedeno, že odůvodněním tohoto návrhu zákona vláda pověřila ministra spravedlnosti pana Jiřího Nováka a místopředsedu Kalvodu, a prosím pana kolegu Nováka.

Dámy a pánové, prosím nyní o strpení. Předpokládám, že pan ministr Novák je připraven odůvodnit vládní návrh.

Slova se ujme ministr spravedlnosti Jiří Novák.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, právní řešení otázek, které jsou označovány jako střet zájmů, je již delší dobu ve středu pozornosti nejen zákonodárného sboru, ale i exekutivy a široké veřejnosti. Vláda se právním řešením otázek střetu veřejného zájmu se zájmem osobním obsáhle zabývala již v minulém roce. Vláda především brala v úvahu, že střet zájmů je již v právním řádu řešen, zejména zákonem České národní rady č. 238/1992 Sb., ale i dalšími zákony, v prvé řadě zákoníkem práce. Otázka tedy stála tak, zda je třeba nová právní úprava, a pokud ano, v jakých směrech a v jakém rozsahu.

Vláda si vyžádala před svým rozhodnutím dostupný srovnávací materiál o právní úpravě v některých jiných státech. Z tohoto materiálu bylo zřejmé, že neexistuje nějaká jednotná či snad unifikovaná právní úprava. Jednotlivé státy řeší otázky střetů zájmů podle svých potřeb a politické situace. Z tohoto porovnání vyplývá, že náš platný zákon o střetu zájmů nikterak nevybočuje z rámce zahraničních právních úprav.

Seznámil jsem se se společnou zprávou výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona. Tato společná zpráva svým obsahem podstatně přesahuje rámec a rozsah vládního návrhu zákona, a proto s ní nemohu vyslovit souhlas.

Vládní návrh zákona byl podrobně projednáván ve výborech. Všichni poslanci jsou s ním seznámeni a nepovažuji tedy za nutné podrobněji komentovat či uvádět jeho jednotlivá ustanovení. Ač to snad nebývá obvyklé, řekl bych rád několik obecnějších úvah na téma, které bývá označováno jako filozofie zákona.

V tomto případě považuji za nezbytné, abychom si společně uvědomili základní otázku: Co lze od zákona o střetu zájmů čekat, jaká je jeho povaha v systému práva, co může a co nemůže reálně regulovat. Jaký je tedy charakter zákona o střetu zájmů?

Tento zákon především nemá charakter žádné trestní normy. Jeho působení nemá a nemůže být represivní, nýbrž jen preventivní. Je důležité mít na zřeteli, že hlavní prevenci střetu zájmů na této politické úrovni, tedy na úrovni ústavních činitelů, není zákon, ale svobodné a nezávislé sdělovací prostředky, jimi vytvářené veřejné mínění a politická odpovědnost ústavních činitelů za své jednání. Představa o tom, že lze v zákoně postihnout všechny možnosti střetu zájmů pokud možno co nejširšího okruhu osob, je kontraproduktivní. Vezměmě v úvahu to, že každý politik a ústavní činitel v pojetí tohoto zákona jím je, každým svým krokem na veřejnosti nese takříkajíc kůži na trh. Pokud se přijde na to, že vykonává on nebo jeho rodinní příslušníci aktivity, které se v obecném povědomí neslučují s postavením ústavního činitele a politika tohoto státu, může za to zaplatit cenu mnohem vyšší. Konkrétní případy jsou koneckonců známy.

Znovu považuji za nutné v závěru zdůraznit především preventivní charakter zákona. Dovolte mi ještě říci, že politickou kulturu stěží vytváří zákon. K vytvoření politické kultury je třeba společné vůle nás všech, a prosím, abyste tuto základní myšlenku měli na zřeteli při projednávání návrhu tohoto zákona.

V zastoupení české vlády proto žádám, abyste schválili předložený vládní návrh zákona. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní žádám, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Oldřich Zemina a podal zprávu o projednání návrhu zákona ve výborech.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu ve znění návrhu pracovní skupiny poslanců pro přípravu zákona o střetu zájmů.

Branný a bezpečnostní výbor, hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vzal předložený vládní návrh zákona ve znění návrhu pracovní skupiny poslanců na vědomí.

Mandátový a imunitní výbor schválil proceduru projednávání vládního návrhu zákona ve znění návrhu pracovní skupiny poslanců, přijal několik pozměňovacích návrhů s tím, aby je zpravodaj přednesl do společné zprávy - jak jsem také učinil, - a ukončil projednávání návrhu zákona.

Ústavně právní výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s předloženým návrhem ve znění pracovní skupiny souhlas.

Výbor petiční, pro lidská práva, rozpočtový výbor, zemědělský výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor však doporučují Poslanecké sněmovně projednat předložený vládní návrh zákona ve znění návrhu pracovní skupiny poslanců a schválit jej ve znění, které obsahuje tisk 1963.

Vzhledem k tomu, dámy a pánové, že tato materie je více než rok projednávána v Poslanecké sněmovně a že vím, že jsou na tuto materii velmi rozličné názory, očekávám velmi bohatou rozpravu plnou pozměňovacích návrhů. Pro zdárné projednávání vás proto prosím, aby veškeré vaše návrhy byly předkládány písemně. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Zeminovi. Hlásí se pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v tomto okamžiku požádal o krátkou dvacetiminutovou přestávku pro jednání klubů. Pokud mně bude vyhověno, svolávám okamžitě klub ODS do místnosti státních aktů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předpokládám, že je to se souhlasem více než jednoho klubu. Jistěže ano. Vyhlašuji přestávku, sejdeme se v 11.00 hodin. Děkuji.

.(Přerušeno v 10.30 hodin na 20 minut.)

(Schůze opět zahájena v 11.06 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, společný zpravodaj pan kolega Zemina ukončil svou zprávu o projednání návrhu ve výborech a vás všechny prosím, abyste se znovu zaregistrovali, neb jsem vás odhlásil.

Konstatuji, že otevírám rozpravu k přednesenému návrhu nového zákona a konstatuji, že se do rozpravy dosud přihlásili pánové kolegové Hrazdíra, Mašek a Bláha. Ostatní přihlášky nemám.

Prosím ještě jednou, abyste se zaregistrovali. Dámy a pánové, prosím o klid a vyzývám pana kolegu Hrazdíru, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP